Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu

PREDLOG

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2017. GODINU

I

Daje se saglasnost na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu, koju je Upravni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika doneo na sednici održanoj 22. novembra 2017. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, decembra 2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

1. Pravni osnov za donošenje Odluke

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/15, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16), kojom je utvrđeno da Narodna skupština donosi odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

2. Razlozi za donošenje Odluke

Ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja rashoda i izdataka ili smanjenja prihoda, prema članu 47. pomenutog zakona, finansijski planovi se uravnotežuju smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda, putem rebalansa finansijskih planova. Potrebne izmene na odobrenim aproprijacijama odnose se na korekcije pozicija kako prihoda tako i rashoda usled toga što su neke vrednosti bile precenjene, odnosno potcenjene.

3. Objašnjenje pojedinačnih rešenja u Odluci

U članu 1. stav 1. pomenutog zakona propisano je da je Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika organizacija za obavezno socijalno osiguranje, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu.

4. Razlozi za donošenje Odluke po hitnom postupku

Ovu odluku je potrebno doneti po hitnom postupku, radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije za obavezno socijalno osiguranje i redovne isplate određenih prava.

Ostavite komentar