Uredba o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine

SREDNJOROČNI PROGRAM RAZVOJA SAVETODAVNIH

POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE

Savetodavni poslovi u poljoprivredi (u daljem tekstu: savetodavni poslovi), u Republici Srbiji deo su sistema transfera znanja i informacija čijim se obavljanjem vrši prenos znanja, informacija i tehnologije od istraživačkih institucija do poljoprivrednih proizvođača.

Značaj obavljanja savetodavnih poslova prepoznat je u Strategiji poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine („Službeni glasnik PC”, broj 85/14 – u daljem tekstu: Strategija), koja unapređenje sistema transfera znanja i razvoja ljudskih potencijala svrstava među 14 prioritetnih područja delovanja poljoprivredne politike u kojima je neophodno preduzimanje odgovarajućih intervencija, radi realizacije koncepta održivog razvoja poljoprivrede i ostvarivanje postavljenih strateških ciljeva.

Analizom trenutnog stanja utvrđeno je da je sistem transfera znanja potrebno unaprediti. Takođe, utvrđeno je da postoji potreba daljeg povezivanja sa kreatorima znanja i unapređenje znanja i veština, kao i da je neophodna efikasnija upotreba dostupnih tehnologija i motivacija poljoprivrednih proizvođača za prihvatanje inovativnih tehničko-tehnoloških rešenja. Kvalitet opreme i ukupnih tehničkih uslova za istraživanje potrebno je unaprediti, a informacije sistematizovati i učiniti lako dostupnim.

I. CILJEVI RAZVOJA

Od strateški postavljenih principa za realizaciju vizije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srbije za Poljoprivredne savetodavne i stručne službe (u daljem tekstu: PSSS) posebno su značajni:

1) rast produktivnosti u sektoru, na osnovu tehničkih i tehnoloških unapređenja i inovativnih proizvoda i rešenja;

2) institucionalna modernizacija i poboljšanje njihove efikasnosti u upravljanju javnim politikama.

Ciljevi Srednjoročnog programa u neposrednoj su vezi sa opštim i operativnim strateškim ciljevima koji treba da doprinesu reformi određenih elemenata sistema stvaranja i transfera znanja, pa tako i reformi savetodavnog sistema.

Opšti cilj Srednjoročnog programa je unapređenje rezultata rada PSSS.

Kako bi se unapredio rad PSSS, Srednjoročni program definiše specifične ciljeve, i to:

1) povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrednih gazdinstava i drugih učesnika u ruralnoj ekonomiji;

2) podizanje nivoa održivosti i efikasnosti rada;

3) povezivanje i jačanje saradnje sa drugim akterima zainteresovanim za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja na područjima koja su obuhvaćena radom PSSS, kao i na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Ostvarivanje srednjoročnih ciljeva razvoja savetodavnih poslova očekuje se sprovođenjem aktivnosti utvrđenih ovim programom u periodu od 2016. do 2020. godine, a realizacija konkretnih aktivnosti obavljaće se u skladu sa dinamikom utvrđenom Godišnjim programom razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi (u daljem tekstu: godišnji program).

II. NAČINI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

Prioritet rada PSSS je pomoć korisnicima savetodavnih usluga u donošenju odluka koje će im pomoći da ostvare svoje ciljeve. U skladu sa navedenim, PSSS obavljaće savetodavne poslove definisane Zakonom o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede kroz savetodavne aktivnosti, tako da one budu usmerene na što veći broj neposrednih korisnika, poljoprivrednih proizvođača, udruženja i asocijacija proizvođača, kao i drugih društvenih grupa u ruralnim sredinama.

Aktivnosti PSSS obavljaće se organizovano, i to:

1) primenom individualnih metoda rada kroz rad sa odabranim, FADN (Farm Accountancy Data Network) i ostalim poljoprivrednim gazdinstvima;

2) primenom grupnih metoda rada kroz održavanje predavanja, radionica, tribina i zimskih škola i organizovanjem poseta oglednim gazdinstvima, izvođenjem demonstracionih ogleda, kao i kroz rad sa zadrugama, udruženjima, asocijacijama i grupama poljoprivrednih proizvođača;

3) primenom masovnih medija: televizije, radija, elektronskih i štampanih medija;

4) praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom podataka.

1. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrednih gazdinstava

i drugih učesnika u ruralnoj ekonomiji

Analizom rada savetodavaca obavljenog u 2015. godini, utvrđen je utrošak radnog vremena za obavljanje savetodavnih aktivnosti primenom različitih metoda savetodavnog rada, koji je prikazan u Tabeli 1. Učešće utrošenog radnog vremena za obavljanje savetodavnih aktivnosti primenom različitih metoda savetodavnog rada u ukupnom radnom vremenu koje je ostvario savetodavac u 2015. godini.

Tabela 1.

Redni broj Metod savetodavnog rada Učešće u ukupnom radnom vremenu (%)1 1. Odabrana gazdinstva 20,04 2. Ostala gazdinstva 10,02 3. Aplikacioni obrasci 2,43 4. FADN gazdinstva 12,10 5. Individualne metode rada 44,60 6. Predavanja 6,92 7. Radionice 11,92 8. Tribine 4,98 9. Zimske škole 1,66 10. Demonstracioni ogled 2,22 11. Rad sa zadrugama, grupama, udruženjima i asocijacijama 3,92 12. Grupne metode rada 31,61 13. Televizijski, radio, štampani i elektronski mediji 15,71 14. Korišćenje mas medija 15,71 15. Izveštaji (sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije – STIPS, statistički zavod Evropske unije – Statistical Office of the European Communities- EUROSTAT i agroponuda) 8,07 16. Prikupljanje i diseminaciju podataka 8,07 17. Ukupno 5+12+14+16 100,00

Individualni pristup je najčešće korišćen metod pružanja savetodavnih usluga u Republici Srbiji i sprovodi se kroz posete savetodavaca odabranim, FADN i ostalim gazdinstvima, odnosno savetovanjem i pružanjem pomoći poljoprivrednim proizvođačima u kancelarijama PSSS. Nešto ređe korišćen metod savetodavnog rada je primena grupnih metoda savetodavnog rada kao i prikupljanje i diseminacija podataka.

Pregled broja korisnika kojima je pružena usluga u 2015. godini, korišćenjem različitih metoda savetodavnog rada prikazan je u Tabeli 2. Pregled broja korisnika kojima je pružena usluga u 2015. godini, korišćenjem različitih metoda savetodavnog rada.

Tabela 2.

Redni broj Metod savetodavnog rada Broj korisnika2 1. Individualne metode rada 33080 1.1. Odabrana gazdinstava 3200 1.2. Ostala gazdinstava 21000 1.3. Popunjeni obrasci i izrađeni biznis planovi 82103 1.4. FADN gazdinstva 670 2. Grupne metode rada 34727 2.1. Predavanja 7705 2.2. Radionice 6468 2.3. Tribine 3540 2.4. Zimske škole 3200 2.5. Demonstracioni ogledi 3271 2.6. Rad sa zadrugama, udruženjima 3624 2.7. Rad sa grupama poljoprivrednih proizvođača 2640 2.8. Rad sa oglednim farmama 1191

Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrednih gazdinstava i drugih učesnika u ruralnoj ekonomiji postiže se radom na razvoju stručnih kompetencija, poboljšanju nivoa znanja i informisanosti, kao i kroz razvijanje sposobnosti radne snage na gazdinstvima, razvijanje svesti i motivisanosti za daljim obrazovanjem.

Kako bi se postiglo povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrednih gazdinstava i drugih učesnika u ruralnoj ekonomiji, neophodno je sprovesti sledeće aktivnosti:

1) razvoj okvira za povećanje broja korisnika savetodavnih usluga kroz promovisanje i podršku grupnim i masovnim metodama savetovanja.

PSSS će kroz rad sa grupama korisnika savetodavnih usluga (grupama poljoprivrednika, tematskim grupama poljoprivrednika, oblicima udruživanja – udruženja građana, zadruge i proizvođačke grupe, ili drugim ne poljoprivrednim grupama korisnika), organizovanjem i izvođenjem stručnih predavanja, obuka i seminara, praktičnih radionica i prezentacija, učionica na otvorenom, stručnih skupova kao i informisanjem poljoprivrednih proizvođača putem medija, štampe, internet portala, savetodavne usluge učiniti lakše dostupnim većem broju korisnika;

2) nastavak primene individualnih metoda rada uz razvoj i sprovođenje pojedinačnih savetodavnih programa prilagođenih korisniku.

PSSS će biti omogućeno da, u zavisnosti od ekonomskih, socijalnih, kulturoloških i prirodnih predispozicija i ograničenja područja na kojem se obavljaju savetodavni poslovi, kreiraju individualne savetodavne programe;

3) usklađivanje i dalje proširenje edukativnih i trening programa za korisnike usluga u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja koji doprinose efikasnijem sprovođenju reformisanih politika i korišćenju nacionalnih i programa Evropske unije za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Posebna pažnja biće usmerena na dobru poljoprivrednu praksu, dobrobit životinja, zaštitu životne sredine, očuvanje zdravlja ljudi, životinja i biljaka, dobre poljoprivredne i ekološke uslove, održavanje zemljišta u dobrom poljoprivrednom i ekološkom stanju, modernizaciju poljoprivrednih gazdinstava, razvijanje konkurentnosti, sektorsku integraciju, inovacije, tržišnu orjentaciju i podsticanje preduzetništva.

Poljoprivrednim proizvođačima biće na raspolaganju informacije iz zakonodavnog okvira Evropske unije u delu koji se odnosi na Zajedničku poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj;

4) selekcija edukativnih programa za pohađanje edukacija i namenjenih korisnicima savetodavnih usluga uz poštovanje kriterijuma i uz posebno uvažavanje potreba korisnika savetodavnih usluga;

5) utvrđivanje neophodnih aktivnosti i resursa za dostizanje postavljenog cilja.

2. Podizanje nivoa održivosti i efikasnosti rada

Savetodavni sistem na teritoriji Republike Srbije bez teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, predstavlja jedan složen sistem koji je u svom sastavu u 2015. godini imao 22 privredna društva od kojih je 19 osnovala Republika Srbija. Savetodavni sistem čini i Ovlašćena organizacija za obuku i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača (u daljem tekstu: Ovlašćena organizacija) i Stručni savet za savetodavne poslove i primenjena istraživanja u poljoprivredi (u daljem tekstu: Stručni savet). Koordinaciju poslova i praćenje rada ovog sistema vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Grupa za savetodavstvo (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Podizanje nivoa održivosti i efikasnosti rada ostvariće se kroz jačanje i reorganizaciju institucionalnih kapaciteta, tehničko i kadrovsko unapređenja i razvoj, kao i kroz teritorijalnu reorganizaciju PSSS.

Unapređenjem rada institucija doprineće se efikasnijem sprovođenju poljoprivredne politike i korišćenju nacionalnih programa i programa Evropske unije koje se odnose na podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Važnost reformi institucionalnog okvira je značajnija i sa stanovišta harmonizacije nacionalnog sistema upravljanja u agrarnoj politici sa standardima Evropske unije kao preduslova za korišćenje pretpristupnih fondova Evropske unije.

Za dostizanje specifičnog cilja, kako bi se podigao nivo održivosti i efikasnosti rada, neophodno je sprovesti sledeće aktivnosti:

1) analiza potreba i izrada preporuka i modela za organizacione promene i restrukturisanje PSSS.

Analiza potrebe za prilagođavanje strukture PSSS javnoj politici i njenoj reformi u procesima integracije u Evropsku uniju i potrebama korisnika usluga doprineće iznalaženju efikasnog sistema transfera znanja i informacija koji će biti sposoban da odgovori na probleme i potrebe korisnika. U zavisnosti od ovih rezultata analize sprovode se sledeće aktivnosti:

(1) izrada plana centralizacije i decentralizacije zadataka i poslova PSSS,

(2) izrada plana približavanja savetodavnih usluga korisnicima usluga kroz reorganizaciju teritorijalne distribucije PSSS,

(3) podrška uspostavljanju savetodavnih modula.

Za kreiranje i transfer znanja u okviru poljoprivrede i ruralnog razvoja, na godišnjem nivou pružiće se podrška uspostavljanju i sprovođenju savetodavnih modula. Savetodavni moduli predstavljaju način obavljanja savetodavnih poslova, odnosno skup aktivnosti koje se sprovode radi rešavanja prioritetnih zadataka u pojedinim oblastima poljoprivredne proizvodnje;

2) razvoj novih i unapređenje korišćenja postojećih savetodavnih alata i opreme i izrada i uvođenje inovativnih pristupa treninzima, edukaciji i prenosu informacija.

Tehnološka poboljšanja u sistemu transfera znanja i informacija zahtevaju jačanje kompetentnosti korisnika usluga i poljoprivrednih savetodavaca kao pružaoca usluga;

3) usklađivanje i proširenje edukativnih i trening programa za poljoprivredne savetodavce u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja koji doprinose efikasnijem sprovođenju reformisanih politika i korišćenju nacionalnih i programa Evropske unije za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Posebna pažnja biće usmerena na dobru poljoprivrednu praksu, dobrobit životinja, zaštitu životne sredine, očuvanje zdravlja ljudi, životinja i biljaka, dobre poljoprivredne i ekološke uslove, održavanje zemljišta u dobom poljoprivrednom i ekološkom stanju, modernizaciju poljoprivrednih gazdinstava, razvijanje konkurentnosti, sektorsku integraciju, inovacije, tržišnu orjentaciju i podsticanje preduzetništva.

Edukativni i trening programi za poljoprivredne savetodavce uključiće i informacije iz zakonodavnog okvira Evropske unije u delu koji se odnosi na Zajedničku poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj;

4) povećanje broja pružaoca savetodavnih usluga, u skladu sa teritorijalnim potrebama i Strategijom;

5) podrška procesima komercijalizacije određenih poslova PSSS.

Konačna odluka o komercijalizaciji određenih poslova PSSS trebala bi imati uporište u istraživanju tržišta i identifikaciji realnih poslovnih prilika za PSSS;

6) unapređenje sistema monitoringa i evaluacije rada PSSS, sa posebnom pažnjom na obezbeđivanje relevantnosti, efikasnosti, efektivnosti, uticaja i održivosti.

Unapređenjem će se omogućiti da sistem jasno reflektuje kvalitet postignutih rezultata u vremenskom periodu;

7) analiza i razvoj efikasnih modela afirmacije savetodavnog rada.

Kako bi se povećala motivisanost poljoprivrednih proizvođača i ostalih korisnika savetodavnih usluga da se informišu i usavršavaju korišćenjem savetodavnog rada, program predviđa izradu godišnjeg Plana promocije PSSS, čijim sprovođenjem se afirmiše profesija savetodavstva;

8) utvrđivanje neophodnih aktivnosti i resursa za dostizanje postavljenog cilja.

3. Povezivanje i jačanje saradnje sa drugim akterima

zainteresovanim za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj

Za efikasniji transfer znanja i informacija potrebno je dodatno unaprediti saradnju između institucija koje kreiraju znanje (instituti, univerziteti), onih koji finansiraju, kao i onih koje prenose znanje.

Saradnja između instituta i fakulteta sa jedne strane i PSSS sa druge je ostvarena je u periodu 2010-2015. godine, u toku koje je Ovlašćena organizacija realizovala 54 edukacije u vidu edukativnih modula za poljoprivredne savetodavce, od čega 17 za sticanje novih znanja, 21 za unapređenje znanja i 16 za sticanje savetodavnih veština. Sve ove edukacije su obavljene u saradnji sa ekspertima sa gotovo svih univerziteta i instituta u zemlji, domaćim partnerskim institucijama, međunarodnim donatorima, kao i inostranim ekspertima.

Povezivanje i jačanje saradnje sa drugim akterima zainteresovanim za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja vrši se na područjima koja su obuhvaćena radom PSSS, kao i na nacionalnom i međunarodnom nivou kako bi se podstakao efikasan i racionalniji sistem pristupa korisnicima savetodavnih usluga i transfera znanja.

Za dostizanje specifičnog cilja, kako bi se postiglo povezivanje i jačanje saradnje sa drugim akterima zainteresovanim za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, neophodno je sprovesti sledeće aktivnosti radi:

1) osnaživanje saradnje sa jedinicama lokalne samouprave zasnovane na jasno definisanim odnosima i ulogama usklađenim sa rezultatima aktivnosti navedenih u prethodnoj tački;

2) definisanje mehanizama za snažnije uključivanje korisnika usluga u procese definisanja savetodavnog okvira.

Kako bi se podigao nivo transparentnosti i odgovornosti svih učesnika u savetodavnom procesu, od Stručnog saveta do savetodavnih stanica, od planiranja do sprovođenja politike u oblasti savetodavstva, neophodno je snažnije učešće krajnjih korisnika i njihova veća odgovornost za tok procesa;

3) osnaživanje pozicije PSSS u kreiranju i transferu znanja i tehnologije u poljoprivredi, odnosno promociji i implementaciji modernih proizvodnih praksi, kao i inovacija u oblastima koje su bitne za poljoprivredu i ruralni razvoj;

4) jačanje saradnje između PSSS i institucija i organizacija nadležnih za podsticaje usmerene ka ruralnim područjima, u pogledu planiranja podsticaja i postavljanja kriterijuma za ostvarivanje prava na podsticaje;

5) podrška uspostavljanju i osnaživanju saradnje sa kreatorima znanja; istraživačkim institutima, poljoprivrednim fakultetima, višim i srednjim stručnim školama.

Saradnja će se naročito podržavati kada je reč o:

(1) proceni obrazovnih potreba i diseminaciji rezultata istraživanja u poljoprivredi,

(2) efektivnoj distribuciji i usklađivanju mehanizama dostupnosti rezultata istraživanja poljoprivrednim proizvođačima,

(3) reviziji i diseminaciji informacija iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja neophodnih za proizvođače i stanovnike ruralnih područja;

6) međunarodna saradnja – Srednjoročni program će pružiti podršku uspostavljanju efikasne razmene iskustava i znanja u oblasti savetodavstva na međunarodnom nivou;

7) utvrđivanje neophodnih resursa za dostizanje postavljenog cilja.

III. OČEKIVANI REZULTATI I ROKOVI

Za praćenje realizacije aktivnosti, radi dostizanja postavljenih ciljeva u određenom vremenskom roku, predviđeni su i indikatori koji su dati u tabelarnim prikazima i to: u Tabeli 3. Očekivani rezultati, pokazatelji i rokovi za povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrednih gazdinstava i drugih učesnika u ruralnoj ekonomiji; Tabeli 4. Očekivani rezultati, pokazatelji i rokovi za podizanje nivoa održivosti i efikasnosti rada i Tabeli 5. Očekivani rezultati, pokazatelji i rokovi za povezivanje i jačanje saradnje sa drugim akterima zainteresovanim za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja na područjima koja su obuhvaćena radom PSSS, kao i na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Tabela 3.

Redni broj Rezultat Jedinica Polazna vrednost(2015. godina ) Očekivana vrednost (2020. godina) Izvor Rok 1.1 održavanjem predavanja, radionica, zimskih škola, demonstracionih ogleda ukupan broj korisnika 24184 povećanje za 30% u odnosu na polaznu vrednost 4Ovlašćena organizacija srednji 1.2 kroz rad sa zadrugama, udruženjima, grupama i oglednim gazdinstvima broj obuhvaćenih zadruga, udruženja i grupa 2640 povećanje za 30% u odnosu na polaznu vrednost Ovlašćena organizacija srednji 1.3 korišćenjem televizijskih i radio nastupa broj televizijskih i radio nastupa 3162 povećanje za 30% u odnosu na polaznu vrednost Ovlašćena organizacija srednji 1.4 korišćenjem štampanih i elektronskih medija broj objavljenih tekstova 3565 povećanje za 30% u odnosu na polaznu vrednost Ovlašćena organizacija srednji 2. Povećan broj odabranih gazdinstava broj odabranihgazdinstava 3200 5725-8425 Ovlašćena organizacija srednji 3. PSSS su izradile i sprovode teritorijalno specifične savetodavne programe broj novih, teritorijalno specifičnih savetodavnih programa 0 23-36 PSSS srednji 4. Održane edukacije na teme: dobrapoljoprivredna praksa, dobrobit životinja, zaštita životne sredine, očuvanje zdravlja ljudi, životinja i biljaka, dobri poljoprivredni i ekološki uslovi i održavanje zemljišta u dobrom poljoprivrednom i ekološkom stanju, modernizacija poljoprivrednih gazdinstava, razvijanje konkurentnosti, sektorska integracija, inovacije, tržišna orjentacija i podsticanje preduzetništva broj održanih edukacija za korisnike 0 1000-5000 Ovlašćena organizacija broj korisnika usluga 0 6000-30000 Ovlašćena organizacija 5. Usvojena lista kriterijuma za selekciju podržanih edukativnih programa broj usvojenih lista kriterijuma 0 1 Stručni savet, Ministarstvo srednji

Tabela 4.

Redni broj Rezultat Jedinica Polazna vrednost(2015. godina) Očekivana vrednost (2020. godina) Izvor Rok 1.1 Pripremljen okvir za efikasnu distribuciju zadataka i poslova unutar savetodavnog sistema izrađen dokument 0 0-1 Ministarstvo srednji 1.2 Pripremljen okvir za poboljšanje teritorijalne dostupnosti savetodavnih usluga izrađen dokument 0 0-1 Ministarstvo srednji 1.3 Pripremljen okvir za uvođenje savetodavnih modula izrađen dokument 0 0-1 Ministarstvo srednji 2. Modernizovan i inovativan pristup obavljanju poslova PSSS broj PSSS-a i Ovlašćenih organizacija 24 24-38 PSSS,Ovlašćena organizacija, srednji 3. Održane edukacije na teme: dobra poljoprivredna praksa, dobrobit životinja, zaštita životne sredine, očuvanje zdravlja ljudi, životinja i biljaka, dobri poljoprivredni i ekološki uslovi i održavanje zemljišta u dobrom poljoprivrednom i ekološkom stanju, modernizacija poljoprivrednih gazdinstava, razvijanje konkurentnosti, sektorska integracija, inovacije, tržišna orjentacija i podsticanje preduzetništva broj održanih modula za savetodavce 9 20 softver„Poljosavet” broj edukovanih savetodavaca 0 230 softver„Poljosavet” 4. Povećan broj pružaoca usluga broj savetodavaca 178 230+107 Ministarstvo dugi 5. Definisane potrebe/odsustvo potreba za komercijalizacijom određenih poslova PSSS izrađen dokument 0 1 MinistarstvoStručni savet srednji 5.1 Pripremljen okvir za podršku komercijalizaciji određenih poslova PSSS izrađen dokument 0 0-1 MinistarstvoStručni savet dugi 6. Kvalitet postignutih rezultata PSSS jasno praćen i procenjen izrađena lista za monitoring i evaluaciju rada savetodavaca 0 1 Ministarstvo, Ovlašćena organizacija srednji 7. Povećana vidljivost i prepoznatljivost PSSS izrađen Plan promocije 0 1-5 Ministarstvo srednji

Tabela 5.

Redni broj Rezultat Jedinica Polazna vrednost(2015. godina) Očekivana vrednost (2020. godina) Izvor Rok 2. Podignut nivo transparentnosti i odgovornosti svih učesnika u savetodavnom procesu jedna lista mehanizama za uključivanje korisnika usluga na svim nivoima 0 1 Stručni savetMinistarstvo kratki 3. Osnažena pozicija PSSS u kreiranju i transferu znanja i tehnologije broj sporazuma sa drugim stranama 0 23-36 PSSS srednji 4. Ostvarena saradnja između sektora savetodavstva i tela, institucija i organizacija nadležnih za podsticaje usmerene ka ruralnim područjima broj radnih tela koja planiraju podsticaje u kojima je PSSS zastupljena 0 1 PSSS srednji 5. Uspostavljena efikasna saradnja sa istraživačkim institutima, fakultetima, višim i srednjim stručnim školama broj zajednički izrađenih i usvojenih sporazuma 0 23-36 PSSS srednji 6. Uspostavljena efikasna saradnja sa međunarodnim institucijama koje se bave savetodavnim radom broj zajednički izrađenih i usvojenih sporazuma 1 2-5 PSSS Ovlašćena organizacija srednji

IV. NAČIN FINANSIRANJA

Visina i izvori sredstava za sprovođenje Srednjoročnog programa obezbeđuje se za svaku godinu u budžetu Republike Srbije, u skladu sa bilansnim mogućnostima budžeta Republike Srbije, odnosno limitima koje Ministarstvo finansija bude utvrdilo za Ministarstvo, a putem donošenja godišnjeg programa. Sredstva za realizaciju Srednjoročnog programa razvoja obezbeđuju se i iz donatorskih sredstava.

__________________________________

1 Podaci o ukupnom radnom vremenu preuzeti iz softvera „Poljosavet”. „Poljosavet” je baza podataka o obavljenim savetodavnim poslovima, poljoprivrednim savetodavcima, odabranim gazdinstvima, zadrugama, udruženjima, koji su prikupljani tokom prethodnih pet godina.

2 Podaci o broju korisnika preuzeti iz softvera „Poljosavet”.

3 Od ovog broja 11 je izrađenih biznis planova.

4 Ovlašćena organizacija koristi podatke softvera „Poljosavet”.

Ostavite komentar