Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

1. Naziv propisa EU |2. „CELEX” oznaka EU propisa | | 32006L0012 3. Ovlašćeni predlagač zakona – VladaObrađivač – Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 4. datum izrade tabele 23.08.2010 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom – Draft Law on Amendments and Supplements on the Law on Waste Management 2010-109 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1.1. |For the purposes of this Directive: | 5. 1. |      | |      |      |      | |1.1(a) |“waste“ shall mean any substance or object in the categories set out in Annex I which the holder discards or intends or is required to discard; | 5.1. 17) |otpad jeste svaka materija ili predmet sadržan u listi kategorija otpada (Q lista) koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci, u skladu sa zakonom; | |      |      |      | |1.1(b) |“producer“ shall mean anyone whose activities produce waste („original producer“) and/or anyone who carries out pre-processing, mixing or other operations resulting in a change in the nature or composition of this waste; |5.1. 25) |proizvođač otpada jeste privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili čijom aktivnošću prethodnog tretmana, mešanja ili drugim postupcima dolazi do promene sastava ili prirode otpada; | |      |      |      | |1.1(c) |“holder“ shall mean the producer of the waste or the natural or legal person who is in possession of it; | 5. 1.37) |vlasnik otpada jeste proizvođač otpada, lice koje učestvuje u prometu otpada kao posredni držalac otpada ili pravno ili fizičko lice koje poseduje otpad. | |      |      |      | |1.1(d) |“management“ shall mean the collection, transport, recovery and disposal of waste, including the supervision of such operations and after-care of disposal sites; |5. 1.36) |upravljanje otpadom jeste sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja; | |      |      |      | |1.1(e) |“disposal“ shall mean any of the operations provided for in Annex II A; |Član 5. stav1. tačka16) |odlaganje otpada jeste bilo koji postupak ili metoda ukoliko ne postoje mogućnosti regeneracije, reciklaže, prerade, direktnog ponovnog korišćenja ili upotrebe alternativnih izvora energije u skladu sa D listom; | |      |      |      | |1.1(f) |“recovery“ shall mean any of the operations provided for in Annex II B; | 5. 1. 21) |ponovno iskorišćenje otpada jeste bilo koji postupak ili metoda kojom se obezbeđuje ponovno iskorišćenje otpada u skladu sa R listom; | |      |      |      | |1.1(g) |“collection“ shall mean the gathering, sorting and/or mixing of waste for the purpose of transport. | 5. 1. 28) |sakupljanje otpada jeste aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja i/ili mešanja otpada radi transporta | |      |      |      | |1.2. |For the purposes of paragraph 1, point (a), the Commission, acting in accordance with the procedure referred to in Article 18(3), shall draw up a list of waste belonging to the categories listed in Annex I. This list shall be periodically reviewed and, if necessary, revised in accordance with the same procedure. |Član 8. stav 6. tačke 2 i 7) |Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar) propisuje:

2)listu kategorija otpada (Q lista);

7)listu postupaka i metoda odlaganja i ponovnog iskorišćenja otpada (D lista i R lista);

| |      |      |Pri popunjavanju Table of Concordance za navedenu Direktivu, polje za utvrđivanje usklađenosti je obeleženo sivom bojom te se taj član direkive razmatra dve godine pre pristupanja. | |2.1. |The following shall be excluded from the scope of this Directive: | 4. 1. |      | |      |      |      | |2.1(a) |gaseous effluents emitted into the atmosphere; | 4. 1. 2) |gasove koji se emituju u atmosferu | |      |      |      | |2.1(b) |where they are already covered by other legislation: |      |      | |      |      |      | |2.1(b)i |radioactive waste; | 4. 1. 1) |radioaktivni otpad; | |      |      |      | |2.1(b)ii |waste resulting from prospecting, extraction, treatment and storage of mineral resources and the working of quarries; |4.1.6) |otpad iz rudarstva koji nastaje istraživanjem iskopavanjem, preradom i skladištenjem mineralnih sirovina, kao i jalovina iz rudnika i kamenoloma; | |      |      |      | |2.1(b)iii |animal carcases and the following agricultural waste: faecal matter and other natural, non-dangerous substances used in farming; |4.1.5) |otpad životinjskog porekla (leševi životinjskog porekla i njihovi delovi i sastavni delovi životinjskog tela koji nisu namenjeni ili bezbedni za ishranu ljudi, kao i konfiskat) iz objekata za uzgoj, držanje, klanje životinja, kao i iz objekata za proizvodnju, skladištenje i promet proizvoda životinjskog porekla, fekalne materije sa farmi i druge prirodne, neopasne supstance koje se koriste u poljoprivredi; | |      |      |      | |2.1(b)iv |waste waters, with the exception of waste in liquid form; |4.1.3) |otpadne vode, osim tečnog otpada; | |      |      |      | |2.1(b)v |decommissioned explosives. |4.1.7) |otpad koji nastaje pri traženju, iskopavanju, prevozu i konačnoj obradi ili uništavanju minsko-eksplozivnih i drugih bojnih sredstava i eksploziva. | |      |      |      | |2.2. |Specific rules for particular instances, or supplementing those of this Directive, on the management of particular categories of waste, may be laid down by means of individual Directives. |      |      | |Opcionalna mogućnost |      |      | |3.1. |Member States shall take appropriate measures to encourage: |      |      | |      |      |      | |3.1(a) |first, the prevention or reduction of waste production and its harmfulness, in particular by: |6.1.3) |-prevencija stvaranja otpada i redukcija, odnosno smanjenje korišćenja resursa i smanjenje količina i/ili opasnih karakteristika nastalog otpada | |      |      |      | |3.1(a)i |the development of clean technologies more sparing in their use of natural resources; |2. 1. 2) |prevenciju nastajanja otpada, posebno razvojem čistijih tehnologija i racionalnim korišćenjem prirodnih bogatstava, kao i otklanjanje opasnosti od njegovog štetnog dejstva na zdravlje ljudi i životnu sredinu | |      |      |      | |3.1(a)ii |the technical development and marketing of products designed so as to make no contribution or to make the smallest possible contribution, by the nature of their manufacture, use or disposal, to increasing the amount or harmfulness of waste and pollution hazards; |6.1. 1) |Izbor najoptimalnije opcije za životnu sredinu je sistematski i konsultativni proces donošenja odluka koji obuhvata zaštitu i očuvanje životne sredine. Primena izbora najoptimalnije opcije za životnu sredinu ustanovljava, za date ciljeve i okolnosti, opciju ili kombinaciju opcija koja daje najveću dobit ili najmanju štetu za životnu sredinu u celini, uz prihvatljive troškove i profitabilnost, kako dugoročno, tako i kratkoročno. | |      |      |      | |3.1(a)iii |the development of appropriate techniques for the final disposal of dangerous substances contained in waste destined for recovery; |6.1. 3) 5. |odlaganje otpada deponovanjem ili spaljivanje bez iskorišćenja energije, ako ne postoji drugo odgovarajuće rešenje. | |      |      |      | |3.1(b) |second: |      |      | |      |      |      | |3.1(b)i |the recovery of waste by means of recycling, re‐use or reclamation or any other process with a view to extracting secondary raw materials; or |      |      | |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije |31. 12. 2010 |      | |3.1(b)ii |(ii) the use of waste as a source of energy. |      |      | |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije |31. 12. 2010 |      | |3.2. |Except where Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations [6] applies, Member States shall inform the Commission of any measures they intend to take to achieve the aims set out in paragraph 1. The Commission shall inform the other Member States and the Committee referred to in Article 18(1) of such measures. |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |4.1. |Member States shall take the necessary measures to ensure that waste is recovered or disposed of without endangering human health and without using processes or methods which could harm the environment, and in particular: |3.1. |Upravljanje otpadom vrši se na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i merama smanjenja: | |      |      |      | |4.1(a) |without risk to water, air or soil, or to plants or animals; |3.1.2) i 3) |1)zagađenja voda, vazduha i zemljišta;

2)opasnosti po biljni i životinjski svet; | |      |      |      | |4.1(b) |without causing a nuisance through noise or odours; |3.1.5) |nivoa buke i neprijatnih mirisa | |      |      |      | |4.1(c) |without adversely affecting the countryside or places of special interest. |3.1.4) |negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti; | |      |      |      | |4.2. |Member States shall take the necessary measures to prohibit the abandonment, dumping or uncontrolled disposal of waste. |42. |Odlaganje otpada na deponiju | |      |      |      | |5.1. |Member States shall take appropriate measures, in cooperation with other Member States where this is necessary or advisable, to establish an integrated and adequate network of disposal installations, taking account of the best available technology not involving excessive costs. The network must enable the Community as a whole to become self-sufficient in waste disposal and the Member States to move towards that aim individually, taking into account geographical circumstances or the need for specialised installations for certain types of waste. |      |      | |      |      |      | |5.2. |The network referred to in paragraph 1 must enable waste to be disposed of in one of the nearest appropriate installations, by means of the most appropriate methods and technologies in order to ensure a high level of protection for the environment and public health. |      |      | |      |      |      | |6. |Member States shall establish or designate the competent authority or authorities to be responsible for implementing this Directive. |17. |Subjekti nadležni za upravljanje otpadom jesu:

1)Republika Srbija; 2)autonomna pokrajina; 3)jedinica lokalne samouprave; 4)Agencija za zaštitu životne sredine;

5)stručne organizacije za ispitivanje otpada; 6)nevladine organizacije, uključujući i organizacije potrošača;

7)drugi organi i organizacije, u skladu sa zakonom. | |      |      |      | |7.1. |In order to attain the objectives referred to in Articles 3, 4 and 5, the competent authority or authorities referred to in Article 6 shall be required to draw up as soon as possible one or more waste management plans. Such plans shall relate in particular to: |9. |Radi planiranja upravljanja otpadom u Republici Srbiji donose se sledeći planski dokumenti: | |      |      |      | |7.1(a) |the type, quantity and origin of waste to be recovered or disposed of; |11. i 14. |Nacionalni planovi

Period važenja i sadržina planova | |      |      |      | |7.1(b) |general technical requirements; |9.1.6) |radni plan postrojenja za upravljanje otpadom. | |      |      |      | |7.1(c) |any special arrangements for particular wastes; |9.1.6) |nacionalni planovi za pojedinačne tokove otpada; | |      |      |      | |7.1(d) |suitable disposal sites or installations. |14. 2. 13) |lokaciju postrojenja za sakupljanje otpada, tretman i odlaganje otpada, uključujući podatke o urbanističko-tehničkim uslovima; | |      |      |      | |7.2. |The plans referred to in paragraph 1 may, for example, cover: |      |      | |diskreciono pravo |      |      | |7.2(a) |the natural or legal persons empowered to carry out waste management; |      |      | |diskreciono pravo |      |      | |7.2(b) |the estimated costs of the recovery and disposal operations; |      |      | |diskreciono pravo |      |      | |7.2(c) |appropriate measures to encourage rationalisation of the collection, sorting and treatment of waste. |      |      | |diskreciono pravo |      |      | |7.3. |Member States shall cooperate as appropriate with the other Member States and the Commission to draw up such plans. They shall notify Commission of them. |      |      | |Opcoionalno |      |      | |7.4. |Member States may take the measures necessary to prevent movements of waste which do not comply with their waste management plans. They shall inform the Commission and the Member States of any such measures. |      |      | |diskreciono pravo |      |      | |8 |Member States shall take the necessary measures to ensure that any holder of waste: |25. 32. 38 |Odgovornost proizvođača proizvoda

Organizacija upravljanja otpadom

Ponovno iskorišćenje otpada | |      |      |      | |8(a) |has it handled by a private or public waste collector or by an undertaking which carries out the operations listed in Annex II A or II B; or |32. 1. do 4. |Upravljanje otpadom organizuje se na način koji ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu u skladu sa zakonom.

Ministar može naložiti dodatne mere za upravljanje pojedinim vrstama otpada, ako:

1)postupanje sa otpadom ugrožava ili može ugroziti zdravlje ljudi i životnu sredinu;

2)postoje dodatni zahtevi za sprovođenje odredaba međunarodnih ugovora koji su obavezujući za Republiku Srbiju.

Dodatne mere iz stava 2. ovog člana mogu biti privremeni uslovi za obavljanje aktivnosti u slučaju ugrožavanja zdravlja ljudi i životne sredine, kao i primena međunarodnih normi koje nisu ropisane u zemlji.

Ako pravno, odnosno fizičko lice postupa sa otpadom suprotno ovom zakonu i usled toga nastupi opasnost ili rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, Republika Srbija preduzima hitne mere radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, odnosno površinskih i podzemnih voda, vazduha, zemljišta, biljnog i životinjskog sveta. | |      |      |      | |8(b) |recovers or disposes of it himself in accordance with the provisions of this Directive. |38. 1. do 4. |Otpad se može ponovo koristiti za ponovnu upotrebu proizvoda za istu ili drugu namenu, za reciklažu, odnosno tretman otpada, radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda, kao sekundarna sirovina (papir i karton, metal, staklo, plastika, otpad od građenja i rušenja, pepeo i šljaka od sagorevanja uglja iz termoenergetskih postrojenja, gips i sumpor od odsumporavanja dimnih gasova i dr.), za energetsko iskorišćenje, odnosno korišćenje vrednosti otpada njegovom biorazgradnjom ili spaljivanjem otpada uz iskorišćenje energije.

Lice koje vrši ponovno iskorišćenje otpada obezbeđuje da nastali proizvodi ne prouzrokuju štetni uticaj na životnu sredinu od proizvoda koji su nastali od primarnih sirovina.

Zabranjeno je odlaganje i spaljivanje otpada koji se može ponovo koristiti.

Izuzetno, otpad iz stava 3. ovog člana, može se odložiti ili spaliti, ako je to ekonomski opravdano i ne ugrožava zdravlje ljudi i životnu sredinu, uz prethodno pribavljenu dozvolu ministarstva. | |      |      |      | |9.1. |For the purposes of implementing Articles 4, 5 and 7, any establishment or undertaking which carries out the operations specified in Annex II A shall obtain a permit from the competent authority referred to in Article 6.

Such permit shall cover: |64.5. |zakonski osnov za pravilnik | |Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (Sl. Glasnik 96/09) |      |      | |9.1(a) |the types and quantities of waste; |64.5. |zakonski osnov za pravilnik | |Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (Sl. Glasnik 96/09) |      |      | |9.1(b) |the technical requirements; |64.5. |zakonski osnov za pravilnik | |Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (Sl. Glasnik 96/09) |      |      | |9.1(c) |the safety precautions to be taken; |64.5. |zakonski osnov za pravilnik | |Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (Sl. Glasnik 96/09) |      |      | |9.1(d) |the disposal site; |64.5. |zakonski osnov za pravilnik | |Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (Sl. Glasnik 96/09) |      |      | |9.1(e) |the treatment method. |64.5. |zakonski osnov za pravilnik | |Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (Sl. Glasnik 96/09) |      |      | |9.2. |Permits may be granted for a specified period, they may be renewable, they may be subject to conditions and obligations, or, notably, if the intended method of disposal is unacceptable from the point of view of environmental protection, they may be refused. |64.5. |zakonski osnov za pravilnik | |Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (Sl. Glasnik 96/09) |diskreciono pravo |      | |10. |For the purposes of applying Article 4, any establishment or undertaking which carries out the operations referred to in Annex II B shall obtain a permit. |59.1. i 64.5. |Za obavljanje jedne ili više delatnosti u oblasti upravljanja otpadom pribavljaju se dozvole, i to:

1)dozvola za sakupljanje otpada;

2)dozvola za transport otpada;

3)dozvola za skladištenje otpada;

4)dozvola za tretman otpada;

5)dozvola za odlaganje otpada.

Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (Sl. Glasnik 96/09) | |      |      |      | |11.1. |Without prejudice to Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste [7], the following may be exempted from the permit requirement laid down in Article 9 or Article 10: |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |11.1(a) |establishments or undertakings carrying out their own waste disposal at the place of production; and |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |11.1(b) |establishments or undertakings that carry out waste recovery. |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |11.2. |The exemption referred to in paragraph 1 may apply only: |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |11.2(a) |if the competent authorities have adopted general rules for each type of activity, laying down the types and quantities of waste and the conditions under which the activity in question may be exempted from the permit requirement; and |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |11.2(b) |if the types or quantities of waste and methods of disposal or recovery are such that the conditions laid down in Article 4 are complied with. |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |11.3. |The establishments or undertakings referred to in paragraph 1 shall be registered with the competent authorities. |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |11.4. |Member States shall inform the Commission of the general rules adopted pursuant to paragraph 2, point (a). |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |12. |Establishments or undertakings which collect or transport waste on a professional basis or which arrange for the disposal or recovery of waste on behalf of others (dealers or brokers) shall, where they are not subject to authorisation, be registered with the competent authorities. |70. 1. i 3. |Dozvola za sakupljanje i/ili transport otpada izdaje se licu registrovanom za obavljanje delatnosti sakupljanja, odnosno licu koje ima svojstvo prevoznika u skladu sa zakonima kojima se uređuje prevoz u javnom saobraćaju, odnosno domaćem prevozniku, u skladu sa zakonima kojima se uređuje međunarodni javni prevoz Zahtev za izdavanje dozvole sadrži podatke o podnosiocu zahteva, registraciji za obavljanje delatnosti, vrsti i količini otpada, lokaciji i opremi za sakupljanje, prevoznim sredstvima i druge podatke na zahtev nadležnog organa za izdavanje dozvole. | |      |      |      | |13. |Establishments or undertakings which carry out the operations referred to in Articles 9 to 12 shall be subject to appropriate periodic inspections by the competent authorities. |83. do 86. |Nadzor nad radom

Inspekcijski nadzor

Prava i dužnosti inspektora

Ovlašćenja inspektora

| |      |      |      | |14.1. |All establishments or undertakings referred to in Articles 9 and 10 shall: |45. 6.

46. 9.

75. 7. |zakonski osnov | |Pravilnik o obrazcu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje. ( „Sl. glasnik RS“, broj 72/09)

Pravilnik o obrazcu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09)

Potpuna usklađenost će biti postignut kroz:

Pravilnik o obrazcu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje

Pravilnik o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave. |31. 12. 2010 |      | |14.1(a) |keep a record of the quantity, nature, origin and, where relevant, the destination, frequency of collection, mode of transport and treatment method in respect of the waste referred to in Annex I and the operations referred to in Annex II A or II B; |45. 6.

46. 9.

75. 7. |zakonski osnov | |Pravilnik o obrazcu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje. ( „Sl. glasnik RS“, broj 72/09)

Pravilnik o obrazcu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09)

potpuna usklađenost će biti postignuta kroz:

Pravilnik o obrazcu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje

Pravilnik o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

|31. 12. 2010. |      | |14.1(b) |make this information available, on request, to the competent authorities referred to in Article 6. |76 |Izveštavanje | |      |      |      | |14.2. |Member States may also require producers to comply with the provisions of paragraph 1. |45. 6.

46. 9.

75. 7. |zakonski osnov | |Pravilnik o obrazcu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje. ( „Sl. glasnik RS“, broj 72/09)

Pravilnik o obrazcu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09) |      |      | |15. |In accordance with the „polluter pays“ principle, the cost of disposing of waste must be borne by: |78 |Proizvođač ili vlasnik otpada snosi troškove sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada u skladu sa zakonom.

Troškove uklanjanja otpada odloženog izvan deponije, čije poreklo ne može da se utvrdi, odnosno ustanovi njegova veza sa proizvođačem, odnosno licem koje ga je odložilo, snosi jedinica lokalne samouprave.

Domaćinstva snose troškove upravljanja otpadom u skladu sa propisima kojima se uređuju komunalne delatnosti. | |      |      |      | |15(a) |the holder who has waste handled by a waste collector or by an undertaking as referred to in Article 9; and/or |78 |Proizvođač ili vlasnik otpada snosi troškove sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada u skladu sa zakonom.

Troškove uklanjanja otpada odloženog izvan deponije, čije poreklo ne može da se utvrdi, odnosno ustanovi njegova veza sa proizvođačem, odnosno licem koje ga je odložilo, snosi jedinica lokalne samouprave.

Domaćinstva snose troškove upravljanja otpadom u skladu sa propisima kojima se uređuju komunalne delatnosti. | |      |      |      | |15(b) |the previous holders or the producer of the product from which the waste came. |      |      | |Iz člana 78. se vidi ko je odgovoran i prethodni vlasnik nema odgovornost |      |      | |16. |At intervals of three years Member States shall send information to the Commission on the implementation of this Directive, in the form of a sectoral report which shall also cover other pertinent Community Directives. The report shall be drawn up on the basis of a questionnaire or outline drafted by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 18(2). The questionnaire or outline shall be sent to the Member States six months before the start of the period covered by the report. The report shall be made to the Commission within nine months of the end of the three‐year period covered by it.

The Commission shall publish a Community report on the implementation of the Directive within nine months of receiving the reports from the Member States. |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |17. |The amendments necessary for adapting the Annexes to scientific and technical progress shall be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 18(3). |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |18.1. |The Commission shall be assisted by a committee. |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |18.2. |Where reference is made to this paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

The period laid down in Article 4(3) of Decision 1999/468/EC shall be set at one month. |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |18.3. |Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months. |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |18.4. |The Committee shall adopt its rules of procedure. |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |19. |Member States shall communicate to the Commission the texts of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |20. |Directive 75/442/EEC is hereby repealed, without prejudice to Member States’ obligations relating to the time‐limits for transposition into national law set out in Annex III, Part B.

References made to the repealed Directive shall be construed as being made to this Directive and should be read in accordance with the correlation table in Annex IV. |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |21. |Entry into force |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |22. |Addressees |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |ANNEX I |CATEGORIES OF WASTE |8. 6. |zakonski osnov | |Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“,br. 56/10) |      |      | |Q1 |Production or consumption residues not otherwise specified below |      |Ostaci od proizvodnje ili potrošnje koji nisu drugačije specificirani | |      |      |      | |Q2 |Off-specification products |      |Proizvodi bez specifikacija | |      |      |      | |Q3 |Products whose date for appropriate use has expired |      |Proizvodi čiji je rok upotrebe istekao | |      |      |      | |Q4 |Materials spilled, lost or having undergone other mishap, including any materials, equipment, etc., contaminated as a result of the mishap |      | Prosuti materijali, materijali koji su nastali usled gubitka ili nezgode pri postupanju sa njima, uključujući sve materijale, opremu i sl. kontaminirane pri nezgodi | |      |      |      | |Q5 |Materials contaminated or soiled as a result of planned actions (e.g. residues from cleaning operations, packing materials, containers, etc.) |      |Kontaminirani ili zaprljani materijali nastali u toku planiranog postupka (npr. ostaci od postupaka čišćenja, materijali za pakovanje, kontejneri) | |      |      |      | |Q6 |Unusable parts (e.g. reject batteries, exhausted catalysts, etc.) |      |Neupotrebljivi delovi (npr. istrošene baterije, katalizatori i dr.) | |      |      |      | |Q7 |Substances which no longer perform satisfactorily (e.g. contaminated acids, contaminated solvents, exhausted tempering salts, etc.) |      |Supstance koje više ne zadovoljavaju (npr. kontaminirane kiseline ili rastvarači, istrošene soli za termičku obradu i dr.) | |      |      |      | |Q8 |Residues of industrial processes (e.g. slags, still bottoms, etc.) |      |Ostaci iz industrijskih procesa (npr. šljaka, destilacioni talozi i dr.) | |      |      |      | |Q9 |Residues from pollution abatement processes (e.g. scrubber sludges, baghouse dusts, spent filters, etc.) |      |Ostaci iz procesa za smanjenje zagađenja (npr. mulj iz uređaja za vlažno prečišćavanje gasova, prašina iz vrećastih filtera, potrošeni filteri) | |      |      |      | |Q10 |Machining/finishing residues (e.g. lathe turnings, mill scales, etc.) |      |Ostaci od mašinske grube/fine obrade (npr. strugotine, opiljci i otpaci od glodanja i sl.) | |      |      |      | |Q11 |Residues from raw materials extraction and processing (e.g. mining residues, oil field slops, etc.) |      |Ostaci od ekstrakcije i prerade sirovina (npr. otpad iz rudarstva, naftne isplake i dr.) | |      |      |      | |Q12 |Adulterated materials (e.g. oils contaminated with PCBs, etc.) |      |Materijali čiji je prvobitni sastav iskvaren (npr. ulje zagađeno polihlorovanim bifenilima – RSV i dr.) | |      |      |      | |Q13 |Any materials, substances or products the use of which has been banned by law |      |Svaka materija, materijal ili proizvod čije je korišćenje zabranjeno | |      |      |      | |Q14 |Products for which the holder has no further use (e.g. agricultural, household, office, commercial and shop discards, etc.) |      |Proizvodi koje njihov vlasnik odbacuje kao neupotrebljive (npr. poljoprivredni otpad, otpad iz domaćinstva, kancelarijski, komercijalni i otpad iz trgovina i sl.) | |      |      |      | |Q15 |Contaminated materials, substances or products resulting from remedial action with respect to land |      |Kontaminirani materijali, materije ili proizvodi nastali u procesu remedijacije zemljišta | |      |      |      | |Q16 |Any materials, substances or products which are not contained in the abovementioned categories. |      |Bilo koji drugi materijali, materije ili proizvodi koji nisu obuhvaćeni u gore navedenim kategorijama | |      |      |      | |ANNEX II A |DISPOSAL OPERATIONS

NB: This Annex is intended to list disposal operations such as they occur in practice. In accordance with Article 4, waste must be disposed of without endangering human health and without the use of processes or methods likely to harm the environment. |8. 6. |ZAKONSKI OSNOV | |Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“,br. 56/10) |      |      | |D 1 |Deposit into or on to land (e.g. landfill, etc.) |      |Deponovanje otpada u zemljište ili na zemljište (npr. deponije i dr.) | |      |      |      | |D 2 |Land treatment (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.) |      |Izlaganje otpada procesima u zemljištu (npr. biodegradacija tečnog otpada ili muljeva u zemljištu) | |      |      |      | |D 3 |Deep injection (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.) |      |Duboko ubrizgavanje (npr. deponovanje vrsta otpada koje se pumpama mogu ubrizgavati u bunare, napuštene rudnike soli ili prirodne depoe) | |      |      |      | |D 4 |Surface impoundment (e.g. placement of liquid or sludgy discards into pits, ponds or lagoons, etc.) |      |Površinsko deponovanje (npr. deponovanje tečnih ili muljevitih vrsta otpada u jame, bazene ili lagune itd.) | |      |      |      | |D 5 |Specially engineered landfill (e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc. |      |Odlaganje otpada u posebno projektovane deponije (npr. odlaganje otpada u linearno poređane pokrivene kasete, međusobno izolovane i izolovane od životne sredine) | |      |      |      | |D 6 |Release into a water body except seas/oceans |      |Ispuštanje u vode, osim u mora, odnosno okeane | |      |      |      | |D 7 |Release into seas/oceans including sea‐bed insertion |      |Ispuštanje u mora, odnosno okeane, uključujući utiskivanje u morsko dno | |      |      |      | |D 8 |Biological treatment not specified elsewhere in this Annex which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations numbered D 1 to D 7 and D 9 to D 12 |      |Biološki tretmani koji nisu naznačeni na drugom mestu u ovoj listi, a čiji su konačni proizvodi jedinjenja ili smeše koje se odbacuju u bilo kojoj od operacija od D1 do D12 | |      |      |      | |D 9 |Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this Annex which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations numbered D 1 to D 8 and D 10 to D 12 (e.g. evaporation, drying, calcination, etc.) |      |Fizičko-hemijski tretmani koji nisu naznačeni na drugom mestu u ovoj listi, a čiji su konačni proizvodi jedinjenja ili smeše koje se odbacuju u bilo kojoj od operacija od D1 do D12 (npr. isparavanje, sušenje, kalcinacija) | |      |      |      | |D 10 |Incineration on land |      |Spaljivanje (insineracija) na tlu | |      |      |      | |D 11 |Incineration at sea |      |Spaljivanje (insineracija) na moru * | |      |      |      | |D 12 |Permanent storage (e.g. emplacement of containers in a mine, etc.) |      |Trajno skladištenje (npr. smeštaj kontejnera u rudnik) | |      |      |      | |D 13 |Blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered D 1 to D 12 |      |Mešanje otpada pre podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D12 ** | |      |      |      | |D 14 |Repackaging prior to submission to any of the operations numbered D 1 to D 13 |      |Prepakovanje otpada pre podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D13 | |      |      |      | |D 15 |Storage pending any of the operations numbered D 1 to D 14 (excluding temporary storage, pending collection, on the site where it is produced) |      |Skladištenje otpada koje prethodi bilo kojoj od operacija od D1 do D14 (izuzimajući privremeno skladištenje, tokom sakupljanja, na mestu gde je proizveden otpad) | |      |      |      | |ANNEX II B |RECOVERY OPERATIONS

NB: This Annex is intended to list recovery operations as they occur in practice. In accordance with Article 4, waste must be recovered without endangering human health and without the use of processes or methods likely to harm the environment. |8. 6. |zakonski osnov | |Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“,br. 56/10) |      |      | |R 1 |Use principally as a fuel or other means to generate energy |      |Korišćenje otpada prvenstveno kao goriva ili drugog sredstva za proizvodnju energije * | |      |      |      | |R 2 |Solvent reclamation/regeneration |      |Regeneracija/prerada rastvarača | |      |      |      | |R 3 |Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents (including composting and other biological transformation processes) |      |Recikliranje/prerada organskih materija koji se ne koriste kao rastvarači (uključujući kompostiranje i ostale procese biološke transformacije) ** | |      |      |      | |R 4 |Recycling/reclamation of metals and metal compounds |      |Recikliranje/prerada metala i jedinjenja metala | |      |      |      | |R 5 |Recycling/reclamation of other inorganic materials |      |Recikliranje/prerada drugih neorganskih materijala *** | |      |      |      | |R 6 |Regeneration of acids or bases |      |Regeneracija kiselina ili baza | |      |      |      | |R 7 |Recovery of components used for pollution abatement |      |Obnavljanje komponenata koje se koriste za smanjenje zagađenja | |      |      |      | |R 8 |Recovery of components from catalysts |      |Obnavljanje komponenata katalizatora | |      |      |      | |R 9 |Oil re-refining or other reuses of oil |      |Re-rafinacija ili drugi način ponovnog iskorišćenja otpadnog ulja | |      |      |      | |R 10 |Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement |      |Izlaganje otpada procesima u zemljištu koji imaju korist za poljoprivredu ili ekološki napredak | |      |      |      | |R 11 |Use of wastes obtained from any of the operations numbered R 1 to R 10 |      |Korišćenje otpada dobijenog bilo kojom operacijom od R1 do R10 | |      |      |      | |R 12 |Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R 1 to R 11 |      |Promene radi podvrgavanja otpada bilo kojoj od operacija od R1 do R11 **** | |      |      |      | |R 13 |Storage of wastes pending any of the operations numbered R 1 to R 12 (excluding temporary storage, pending collection, on the site where it is produced) |      |Skladištenje otpada namenjenih za bilo koju operaciju od R1 do R12 (isključujući privremeno skladištenje otpada na lokaciji njegovog nastanka) | |      |      |      | |ANNEX III |      |      |      | |      |      |      | |PART A |REPEALED DIRECTIVE WITH ITS SUCCESSIVE AMENDMENTS

(referred to in Article 20) |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |PART B |LIST OF TIME-LIMITS FOR TRANSPOSITION INTO NATIONAL LAW

(referred to in Article 20) |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |ANNEX IV |CORRELATION TABLE |      |      | |ne stvara obavezu za državu nečlanicu |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |

Ostavite komentar