Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

1. Naziv propisa Evropske unije 2. „CELEX” oznaka EU propisa Direktiva Saveta 2006/112/EZ od 28. novembra 2006. godine o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrednost (Službeni glasnik L 347, 11.12.2006) Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (Official Journal L 347/26, 11.12.2006) 32006L0112 3.Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač: Vlada, obrađivač: Ministarstvo finansija 15. decembar 2016. godine 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednostDraft Law on Amendments and Suplements to Law on Value Added Tax 2008 – 4 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU: a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisaRepublike Srbije Sadržina odredbe Usklađenost (Potpuno usklađeno – PU, delimično usklađeno – DU, neusklađeno – NU, neprenosivo – NP) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU Član 9. stav 1.Član 10. stav 1. Poreski obveznik znači svaka osoba koja samostalno obavlja delatnost na bilo kom mestu, bez obzira na svrhu i rezultate te delatnosti.Uslovom iz člana 9. stav 1. koji govori o tome da se delatnost mora obavljati „samostalnoˮ isključuju se iz PDV zaposleni i druge osobe povezane sa poslodavcem ugovorom o radu ili drugim pravnim poslovima kojima se stvara odnos poslodavca i zaposlenih u pogledu uslova rada, nagrađivanja i odgovornosti poslodavca. Član 1. stav 1. U Zakonu o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 83/15), u članu 8. stav 3. posle reči: „okviruˮ dodaje se reč: „stalneˮ. PU Terminološko usklađivanje sa drugim odredbama Zakona Član 9. stav 1.Član 10. stav 1. Poreski obveznik znači svaka osoba koja samostalno obavlja delatnost na bilo kom mestu, bez obzira na svrhu i rezultate te delatnosti.Uslovom iz člana 9. stav 1. koji govori o tome da se delatnost mora obavljati „samostalnoˮ isključuju se iz PDV zaposleni i druge osobe povezane sa poslodavcem ugovorom o radu ili drugim pravnim poslovima kojima se stvara odnos poslodavca i zaposlenih u pogledu uslova rada, nagrađivanja i odgovornosti poslodavca. Član 1. stav 2. U stavu 4. reč: „Ako” zamenjuje se rečima: „Izuzetno od stava 3. ovog člana, ako”. PU Član 1. stav 3. Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:„Stalnom poslovnom jedinicom iz st. 3. i 4. ovog člana smatra se organizacioni deo pravnog lica koji u skladu sa zakonom može da obavlja delatnost.ˮ. Član 1. stav 4. Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7. Član 194. Ako oporezivi promet dobara ili usluga vrši poreski obveznik koji nema sedište u državi članici u kojoj nastaje obaveza plaćanja PDV, države članice mogu odrediti da je lice koje je obavezno da plati PDV lice kome se vrši isporuka dobara ili usluga. Član 2. U članu 10. stav 1. tačka 3) reči: „odredilo poreskog punomoćnikaˮ zamenjuju se rečima: „obveznik PDV u Republici, nezavisno od toga da li u Republici ima stalnu poslovnu jedinicu i da li je ta stalna poslovna jedinica obveznik PDV u Republiciˮ. PU Član 204.Član 194. 1. Ako je lice koje ima obavezu plaćanja PDV saglasno članovima 193. do 197. i članovima 199. i 200. poreski obveznik koji nema sedište u državi članici u kojoj postoji obveza plaćanja PDV, države članice mogu mu dopustiti da kao lice koje ima obavezu plaćanja PDV imenuje poreskog punomoćnika. Pri tome, kada oporezivu transakciju obavlja poreski obveznik koji nema sedište u državi članici u kojoj postoji obaveza plaćanja PDV, a u državi članici u kojoj taj poreski obveznik ima sedište ne postoji pravni instrument koji se odnosi na međusobnu pomoć čije je područje primene slično području primene propisanom u Direktivi 76/308/EEZ (1) i Uredbi (EZ) br. 1798/2003 (2), države članice mogu doneti mere kojima određuju da je lice koje ima obavezu plaćanja PDV poreski punomoćnik, kojeg je imenovao poreski obveznik koji nema sedište.Međutim, države članice ne smeju iskoristiti mogućnost iz drugog podstava za poreske obveznike koji u smislu člana 358. tačka 1. nemaju sedište u Zajednici, koji su odabrali poseban režim za elektronski pružene usluge.2. Za mogućnost iz prvog podstava iz stava 1. važe uslovi i postupci koje određuje svaka država članica.Ako oporezivi promet dobara ili usluga vrši poreski obveznik koji nema sedište u državi članici u kojoj nastaje obaveza plaćanja PDV, države članice mogu odrediti da je lice koje je obavezno da plati PDV lice kome se vrši isporuka dobara ili usluga. Član 3. U članu 10a st. 1. i 2. menjaju se i glase:„Strano lice koje vrši oporezivi promet dobara i usluga u Republici dužno je da odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV, nezavisno od iznosa tog prometa u prethodnih 12 meseci, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.Strano lice koje u Republici vrši oporezivi promet dobara i usluga isključivo obveznicima PDV, odnosno licima iz člana 9. stav 1. Zakona, kao i promet usluga prevoza putnika autobusima za koje se kao osnovica za obračunavanje PDV utvrđuje prosečna naknada prevoza za svaki pojedinačni prevoz, u skladu sa ovim zakonom, nije dužno da u Republici odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV.”. PU Član 9. stav 1.Član 43.Član 44.Član 45.Član 47.Član 48.Član 49.Član 53.Član 54. stav 1.Član 54. stav 1.Član 54. stav 2. (a)Član 54. stav 2. (b)Član 55.Član 56. stav 1.Član 56. stav 2. podstav 1.Član 59.Član 58.Član 46.Član 44.Član 56. stav 3. Poreski obveznik znači svaka osoba koja samostalno obavlja delatnost na bilo kom mestu, bez obzira na svrhu i rezultate te delatnosti.Za potrebe primene pravila vezano za mesto pružanja usluga: 1. poreski obveznik koji takođe obavlja delatnosti ili transakcije koje se ne smatraju oporezivom isporukom dobara ili pružanja usluga u skladu s članom 2. stavom 1. smatra se poreskim obveznikom u odnosu na sve usluge koje su mu pružene; 2. pravno lice koje nije poreski obveznik a koje je evidentirano za PDV smatra se poreskim obveznikom. Mesto pružanja usluga poreskom obvezniku koji nastupa kao takav je mesto gde to lice ima sedište svog poslovanja. Međutim ako su te usluge pružene stalnoj poslovnoj jedinici poreskog obveznika smeštenoj na drugom mestu koje nije isto kao i sedište njegovog poslovanja, mesto pružanja tih usluga je mesto gde se nalazi stalna poslovni jedinica. U nedostatku takvog sedišta poslovanja ili stalne poslovne jedinice, mesto pružanja usluga je mesto gde lice koje prima usluge ima prbivalište ili boravište.Mesto pružanja usluga licu koje nije poreski obveznik je mesto gde pružalac ima sedište poslovanja. Međutim ako se te usluge pružaju iz stalne poslovne jedinice pružaoca koja se ne smatra sedištem njegovog poslovanja mesto pružanja usluga će biti mesto stalne poslovne jedinice. U nedostatku takvog sedišta poslovanja ili stalne poslovne jedinice, mesto pružanja usluga je mesto gde pružalac ima prebivalište ili boravište.Mesto pružanja usluga vezano za nepokretnu imovinu, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za nekretnine, obezbeđivanje smeštaja u hotelskom sektoru ili u sektorima slične funkcije kao što su kampovi za letovanje ili odredišta razvijena za kamp odmarališta, dodela prava za upotrebu nepokretne imovine i usluga za pripremu i koordinaciju građevinskih radova kao što su usluge arhitekata i preduzeća koja nude terenski nadzor, je mesto gde je smeštena nepokretna imovina.Mesto pružanja usluga putničkog prevoza je mesto gde se putnički prevoz odvija, srazmerno pređenoj udaljenosti.Mesto pružanja usluga prevoza dobara, osim prevoza dobara unutar Zajednice, licima koja nisu poreski obveznici je mesto gde se prevoz odvija srazmerno pređenoj udaljenosti.Mesto pružanja usluga u vezi sa prisustvovanjem kulturnim, umetničkim, sportskim, naučnim, obrazovnim, zabavnim ili sličnim događajima, kao što su sajmovi i izložbe i pomoćne usluge u vezi sa tim prisustvovanjem, koje su pružene poreskom obvezniku, je mesto gde se ti događaji zaista održavaju.Mesto pružanja usluga i pomoćnih usluga u vezi sa kulturnim, umetničkim, sportskim, naučnim, obrazovnim, zabavnim i sličnim aktivnostima, kao što su sajmovi i izložbe, uključujući pružanje usluga organizatora tih događaja, pruženih licu koje nije poreski obveznik je mesto gde se te aktivnosti stvarno održavaju.Mesto pružanja usluga i pomoćnih usluga u vezi sa kulturnim, umetničkim, sportskim, naučnim, obrazovnim, zabavnim i sličnim aktivnostima, kao što su sajmovi i izložbe, uključujući pružanje usluga organizatora tih događaja, pruženih licu koje nije poreski obveznik je mesto gde se te aktivnosti stvarno održavaju.Mesto pružanja sledećih usluga licu koje nije poreski obveznik je mesto gde se usluge stvarno vrše: (a) pomoćne aktivnosti vezano za prevoz kao što su utovar, istovar, pretovar i slične aktivnosti.Mesto pružanja sledećih usluga licu koje nije poreski obveznik je mesto gde se usluge stvarno vrše: (b) procena pokretne imovine i rad na pokretnoj imovini. Mesto pružanja restoranskih i ketering usluga osim onih koje se fizički vrše na brodovima, u avionima ili vozovima tokom putničkog prevoza koji se odvija u okviru Zajednice, je mesto gde se usluge stvarno vrše.Mesto kratkoročnog iznajmljivanja prevoznog sredstva je mesto gde se prevozno sredstvo daje na raspolaganje primaocu usluge.Mesto iznajmljivanja, osim kratkoročnog iznajmljivanja, prevoznog sredstva licu koje nije poreski obveznik je mesto gde primalac usluge ima sedište, prebivalište ili boravište.Mesto pružanja sledećih usluga licu koje nije poreski obveznik, koje ima sedište, prebivalište ili boravište van Zajednice, je mesto gde to lice ima sedište, prebivalište ili boravište: (a) prenos i dodela autorskih prava, patenata, licenci, žigova i sličnih prava; (b) usluge oglašavanja; (c) usluge savetnika, inženjera, konsultantskih kuća, advokata, računovođa i drugih sličnih usluga, kao i obrade podataka i davanje informacija; (c) usluge savetnika, inženjera, konsultantskih kuća, advokata, računovođa i drugih sličnih usluga, kao i obrade podataka i davanje informacija; (d) obaveze na suzdržavanje od obavljanja ili upotrebe, u celosti ili delimično, poslovne delatnosti ili prava navedenog u ovom članu; (e) bankarske, finansijske i transakcije osiguranja uključujući reosiguranje,osim iznajmljivanja sefova; (f) stavljanja na raspolaganje osoblja; (g) iznajmljivanje pokretne imovine, osim prevoznih sredstava; (h) omogućavanje pristupa sistemu prirodnog gasa koji se nalazi na području Zajednice ili bilo kojoj mreži priključenoj na takav sistem, sistemu za električnu energiju ili mrežama za grejanje ili hlađenje, ili prenos odnosno distribucija preko tih sistema ili mreža, kao i pružanje drugih usluga koje su s tim direktno povezane. Mesto pružanja sledećih usluga licu koje nije poreski obveznik je mesto gde to lice ima sedište, prebivalište ili boravište:(a) telekomunikacione usluge;(b) radijskog i televizijskog emitovanja;(c) pruženih elektronskim putem, a posebno one navedene u Prilogu II.Mesto pružanja usluga licu koje nije poreski obveznik, putem posrednika koji nastupa u ime drugog lica, je mesto gde se ta transakcija pruža u skladu s ovom Direktivom.Mesto pružanja usluga poreskom obvezniku koji nastupa kao takav je mesto gde to lice ima sedište svog poslovanja. Međutim ako su te usluge pružene stalnoj poslovnoj jedinici poreskog obveznika smeštenoj na drugom mestu koje nije isto kao i sedište njegovog poslovanja, mesto pružanja tih usluga je mesto gde se nalazi stalna poslovni jedinica. U nedostatku takvog sedišta poslovanja ili stalne poslovne jedinice, mesto pružanja usluga je mesto gde lice koje prima usluge ima prbivalište ili boravište.Za potrebe stava 1. i 2. „kratkoročno” znači stalno posedovanje ili upotreba prevoznih sredstava kroz period od najduže trideset dana, a u slučaju plovila najduže 90 dana. Član 4. Član 12. menja se i glasi:„Član 12.Ovim članom određuje se poreski obveznik isključivo za svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga.Kada uslugu pruža lice koje je obveznik PDV u skladu sa ovim zakonom, poreskim obveznikom kojem se pruža usluga smatra se:1) svako lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost bez obzira na cilj obavljanja te delatnosti;2) pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave sa sedištem u Republici;3) strana pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, registrovani za plaćanje poreza na potrošnju u državi u kojoj imaju sedište.Kada uslugu pruža strano lice koje se nije evidentiralo za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, poreskim obveznikom kojem se pruža usluga smatra se:1) svako lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost bez obzira na cilj obavljanja te delatnosti;2) pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.Ako se promet usluga vrši poreskom obvezniku, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima prebivalište ili boravište. Ako se promet usluga vrši licu koje nije poreski obveznik, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem pružalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši iz stalne poslovne jedinice koja se ne nalazi u mestu u kojem pružalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem pružalac usluga ima prebivalište ili boravište. Izuzetno od st. 4. i 5. ovog člana, mestom prometa usluga:1) u vezi sa nepokretnostima, uključujući i usluge posredovanja kod prometa nepokretnosti, smatra se mesto u kojem se nalazi nepokretnost; 2) prevoza lica, smatra se mesto gde se obavlja prevoz, a ako se prevoz obavlja i u Republici i u inostranstvu, odredbe ovog zakona primenjuju se samo na deo prevoza izvršen u Republici; 3) prevoza dobara koja se pruža licu koje nije poreski obveznik, smatra se mesto gde se obavlja prevoz, a ako se prevoz obavlja i u Republici i u inostranstvu, odredbe ovog zakona primenjuju se samo na deo prevoza izvršen u Republici;4) smatra se mesto gde su usluge stvarno pružene, ako se radi o:(1) uslugama koje se odnose na prisustvovanje kulturnim, umetničkim, sportskim, naučnim, obrazovnim, zabavnim ili sličnim događajima (sajmovi, izložbe i dr), uključujući i pomoćne usluge u vezi sa prisustvovanjem tim događajima;(2) uslugama organizatora događaja iz podtačke (1) ove tačke, pruženih licu koje nije poreski obveznik;(3) pomoćnim uslugama u vezi sa prevozom, kao što su utovar, istovar, pretovar i slično, pruženih licu koje nije poreski obveznik;(4) uslugama procene pokretnih stvari, odnosno radova na pokretnim stvarima pruženih licu koje nije poreski obveznik;(5) uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta;5) iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći vremenski period, smatra se mesto u kojem se prevozno sredstvo stvarno stavlja na korišćenje primaocu usluge;6) iznajmljivanja prevoznih sredstava, osim iz tačke 5) ovog stava, pruženih licu koje nije poreski obveznik, smatra se mesto u kojem to lice ima sedište, prebivalište ili boravište; 7) koje se pružaju licu koje nije poreski obveznik, smatra se mesto sedišta, prebivališta ili boravišta primaoca usluga, ako se radi o uslugama:(1) prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, prava na patente, licence, zaštitne znakove i druga prava intelektualne svojine; (2) oglašavanja; (3) savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga, kao i prevodilaca za usluge prevođenja, uključujući i prevođenje u pisanom obliku;(4) obrade podataka i ustupanja, odnosno davanja informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu; (5) preuzimanja obaveze da se u potpunosti ili delimično odustane od obavljanja neke delatnosti ili od korišćenja nekog prava iz ove tačke; (6) bankarskog i finansijskog poslovanja i poslovanja u oblasti osiguranja, uključujući reosiguranje, osim iznajmljivanja sefova; (7) stavljanja na raspolaganje osoblja; (8) iznajmljivanja pokretnih stvari, osim prevoznih sredstava; (9) omogućavanja pristupa mreži prirodnog gasa, mreži za prenos električne energije i mreži za grejanje, odnosno hlađenje, transporta i distribucije putem tih mreža, kao i drugih usluga koje su neposredno povezane sa tim uslugama; (10) telekomunikacija;(11) radijskog i televizijskog emitovanja;(12) pruženih elektronskim putem.8) posredovanja kod prometa dobara ili usluga koja se pruža licu koje nije poreski obveznik, smatra se mesto u kojem je izvršen promet dobara ili usluga koji je predmet posredovanja. Mesto prometa usluge posredovanja koja se pruža poreskom obvezniku, osim usluga posredovanja iz stava 6. tačka 1) ovog člana, određuje se u skladu sa stavom 4. ovog člana. Kraćim vremenskim periodom iz stava 6. tačka 5) ovog člana smatra se neprekidni vremenski period koji nije duži od 30 dana, a ako se radi o plovilima od 90 dana.Ministar bliže uređuje šta se smatra uslugama iz stava 6. tačka 1), tačka 4) podtačka (5), prevoznim sredstvima iz tač. 5), 6) i 7) podtačka (8), kao i uslugama iz tačke 7) podtačka (12) ovog člana.”. PUPUPUPUPUPUPUPUPUPUDUPUDUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPU Posebno uređivanje poreskog obveznika u zavisnosti od toga da li uslugu pruža obveznik PDV (uključujući i strano lice koje je u Republici Srbiji obveznik PDV) ili strano lice koje u Republici Srbiji nije obveznik PDVproizilazi iz potrebe da se precizno uredi ko se smatra poreskim obveznikom za potrebe određivanja mesta prometa usluga, a iz razloga postojeće neusklađenosti Zakona u pogledu pravila koja se odnose na obavezu evidentiranja u sistem PDV Član 63. Oporezivi događaj i obaveza obračuna PDV nastaju po isporuci robe ili usluga. Član 5. U članu 14. stav 1. tačka 4) reči: „prenosa prava raspolaganja na električnoj energiji, prirodnom gasu i energijiˮ zamenjuju se rečima: „očitavanja, odnosno na drugi način utvrđivanja stanja, u skladu sa zakonom, električne energije, prirodnog gasa, energijeˮ, a posle reči: „ovog zakonaˮ dodaju se zapeta i reči: „u cilju obračuna isporukeˮ. PU Član 122. Države članice mogu primenjivati sniženu stopu na isporuku živog bilja i ostalih proizvoda florikulture uključujući lukovice, korenje i slično, rezano cveće i ukrasno lišće i ogrevno drvo. Član 6. U članu 23. stav 2. tačka 10) posle reči: „drveta” dodaju se zapeta i reči: „uključujući drvene brikete i pelet”. DU Član 168. (a)Član 178. (f) Ako se dobra i usluge koriste u svrhu oporezivih transakcija poreskog obveznika, poreski obveznik ima pravo, u državi članici u kojoj obavlja predmetne transakcije, da odbije sledeće stavke od PDV koji je dužan da plati:(a) PDV koji se mora platiti ili koji je plaćen u toj državi članici za isporuku dobara ili usluga koje je za njega izvršio ili će ih izvršiti drugi poreski obveznik.Da bi ostvario pravo na odbitak, poreski obveznik mora zadovoljiti sledeće uslove:(f) ako je dužan plaćati PDV kao kupac ako se primenjuju čl. 194. do 197. ili član 199. mora ispunjavati formalnosti koje odredi svaka država članica. Član 7.stav 1. U članu 28. stav 5. tačka 1) reči: „tačka 5)ˮ zamenjuju se rečima: „tač. 1)-5)ˮ. PU Član 168.(a) Član 178. (f) Ako se dobra i usluge koriste u svrhu oporezivih transakcija poreskog obveznika, poreski obveznik ima pravo, u državi članici u kojoj obavlja predmetne transakcije, da odbije sledeće stavke od PDV koji je dužan da plati:(a) PDV koji se mora platiti ili koji je plaćen u toj državi članici za isporuku dobara ili usluga koje je za njega izvršio ili će ih izvršiti drugi poreski obveznik.Da bi ostvario pravo na odbitak, poreski obveznik mora zadovoljiti sledeće uslove:(f) ako je dužan plaćati PDV kao kupac ako se primenjuju čl. 194. do 197. ili član 199. mora ispunjavati formalnosti koje odredi svaka država članica. Član 7.stav 2. U tački 2) reči: „tač. 1)-4) iˮ brišu se. PU Član 176. stav 1. Savet na predlog Komisije jednoglasno odlučuje za koje troškove ne postoji pravo na odbitak PDV. Odbitak PDV ni u kom slučaju nije moguć za troškove koji nisu strogo poslovni troškovi, kao što su troškovi za luksuzne predmete, razonodu ili zabavu. Član 8. U članu 29. stav 1. posle reči: „motocikala,ˮ dodaju se reči: „motocikala sa bočnim sedištem, tricikala, četvorocikala,ˮ. PU Član 9. Član 56b briše se. PU U propisima EU iz oblasti oporezivanja potrošnje PDV nije sadržan institut refundacije PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe Član 10. U članu 57. reči: „čl. 53-56bˮ zamenjuju se rečima: „čl. 53-56aˮ. Član 11. Za isporuku električne energije, prirodnog gasa, energije za grejanje, odnosno hlađenje, koja se vrši preko prenosne, transportne i distributivne mreže, licu iz člana 11. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 83/15), u poslednjem poreskom periodu 2016. godine, dan nastanka prometa određuje se u skladu sa tim zakonom. Član 12. Za dobra i usluge za koje je članom 56b Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15 i __/16) propisano pravo na refundaciju PDV, nabavljenih do početka primene zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom kojim se uređuje jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe, pravo na refundaciju PDV može se ostvariti u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15 i __/16). Član 13. U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RSˮ, broj 83/15), u članu 38. reči: „2017. godineˮ zamenjuju se rečima: „2018. godineˮ. Član 14. stav 1. Odredbe člana 4. ovog zakona primenjivaće se od 1. aprila 2017. godine, osim odredbe koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskih akata, koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 14. stav 2. Odredba člana 9. ovog zakona primenjivaće se od dana početka primene zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom kojim se uređuje jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe. Član 15. Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

Ostavite komentar