Predlog zakona o računovodstvu (sa tabelama usklađenosti)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Fourth Council Directive (78/660/EC) based on Article 54 (3) (g) Treaty on the annual accounts of certain types of companies (consolidated version 2012) – Četvrta Direktiva EU zasnovana na članu 54. tačka 3. stav (g) Ugovora o godišnjim računima određenih pravnih formi privrednih društava 2. 31978L0660 3. Ovlašćeni predlagač propisa: VladaObrađivač: Ministarstvo finansija i privrede 4. 27. maj 2013. godine 5. Predlog zakona o računovodstvu – Draft Law on Accounting. 6. 2012-559 7. Usklađenost propisa Republike Srbije sa propisima EU a) a1) b) b1) c) d) e) (f) Odredbe propisa EU (član, stav, tačka, podtačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa u Srbiji Član, stav, tačka)  Sadržina odredbe Usklađenost propisa RS sa propisima EU (potpuno usklađen, delimično usklađen, neusklađen, nije potrebno obezbediti usklađenost) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili zašto nije potrebno obezbediti usklađenost Predloženi datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena u vezi sa usklađenošću propisa RS sa propisima EU 1 Mere usaglašavanja propisane ovom Direktivom primenjivaće se i na propise i administrativne odredbe zemalja članica, u vezi određenih formi privrednih društava kod kojih su svi članovi sa neograničenom odgovornošću privredna društva nabrojana u prvom stavu ili društva koja ne posluju po zakonima nijedne od država članica ali koja imaju pravnu formu koja je uporediva sa pravnim formama koje navodi Direktiva 68/151/EEZ.Ova Direktiva primenjuje se takođe i na pravne forme privrednih društava koje se pominju u drugom stavu kod kojih su svi članovi sa neograničenom odgovornošću i sami privredna društva navedena u drugom ili prvom stavu. Do naknadnog usaglašavanja države članice ne treba da primenjuju odredbe ove Direktive na banke i druge finansijske organizacije, niti na osiguravajuća društva. 0.12.1, 2.2 i 2.30.2.8 Pravna lica obuhvataju: privredna društva, Narodna banka Srbije, banke i druge finansijske institucije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, penzijske fondove i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove i društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko – dilerska društva, faktoring društva, zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe ovog zakona, kao i druga pravna lica utvrđena ovim zakonom; Drugim pravnim licima smatraju se: pravna lica čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja i koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore, crkve i verske zajednice i druge organizacije organizovane po osnovu učlanjenja); preduzetnici su: fizička lica koja samostalno obavljaju privrednu delatnost radi sticanja dobiti, a koja poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno Potpuno usklađen Odredbe koje odnose na različite pravne forme privrednih društava propisane su Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11 i 99/11).Član 8.Pravne forme društva su:1) ortačko društvo;2) komanditno društvo;3) društvo s ograničenom odgovornošću;4)akcionarsko društvo. 1a) Izuzeci u vezi sastavljanja finansijskih izveštaja za mikro entitete – Direktiva daje mogućnost da mikro pravna lica sastavljaju samo Bilans stanja i Bilans uspeha, bez Napomena uz finansijske izveštaje. 0.1.2.9 Godišnji finansijski izveštaj mikro pravnih lica i preduzetnika obuhvata: Bilans stanja i Bilans uspeha Potpuno usklađen Predlogom zakona propisani su odgovarajući kriterijumi za razvrstavanje mikro pravnih lica i u velikoj meri pojednostavljena normativna osnova za njihovo izveštavanje shodno zahtevima Četvrte direktive EU 1a) Kriterijumi za razvrstavanje mikro entiteta i izuzeci u vezi sastavljanja finansijskih izveštaja –prosečan broj zaposlenih <10; poslovni prihod < 700.000 EUR; i prosečna vrednost poslovne imovine < 350.000 EUR. 0.1.6.2 U mikro pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:1) prosečan broj zaposlenih 10; 2)poslovni prihod 700.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;3)prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 350.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Potpuno usklađen 2.1 Godišnji finansijski izveštaji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha i Napomene uz finansijske izveštaje. Države članice mogu da dozvole ili zahtevaju uključivanje i drugih izveštaja u godišnje finansijske izveštaje. 0.1.2.7 Redovan godišnji finansijski izveštaj pravnih lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP obuhvata: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine i Napomene uz finansijske izveštaje. Potpuno usklađen Ispunjen je zahtev propisan Direktivom, koji uključuje minimalan sadržaj godišnjih finansijskih izveštaja. 2.1 Godišnji finansijski izveštaji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha i Napomene uz finansijske izveštaje. Države članice mogu da dozvole ili zahtevaju uključivanje i drugih izveštaja u godišnje finansijske izveštaje. 0.12.8 Redovan godišnji finansijski izveštaj drugih pravnih lica iz tačke 2) ovog člana, osim drugih pravnih lica razvrstvanih u mikro pravna lica iz člana 6. stav 2. ovog zakona obuhvata: Bilans stanja, Bilans uspeha i Napomene. Potpuno usklađen Ispunjen je zahtev propisan Direktivom, koji uključuje minimalan sadržaj godišnjih finansijskih izveštaja. 2.2 Godišnji finansijski izveštaji treba da budu jasni, a sastavljeni na način propisan odredbama ove direktive 0.1.19 Pozicije, koje se prikazuju u redovnim finansijskim izveštajima pravnih lica, treba da budu vrednovane u skladu sa opštim računovodstvenim načelima:1) pretpostavke da privredno društvo posluje kontinuirano;2) metode vrednovanja primenjuju se dosledno iz godine u godinu;3) vrednovanje se vrši uz primenu principa opreznosti, a posebno:(1) u Bilansu stanja prikazuju se obaveze nastale u toku tekuće ili prethodne poslovne godine, čak i ukoliko takve obaveze postanu evidentne samo između datuma Bilansa stanja i datuma njegovog sastavljanja;(2) u obzir se uzimaju sva obezvređenja, bez obzira da li je rezultat poslovne godine dobitak ili gubitak;4) u obzir se uzimaju svi prihodi i rashodi koji se odnose na poslovnu godinu bez obzira na datum njihove naplate odnosno isplate;5) komponente imovine i obaveza vrednuju se posebno; 6) bilans otvaranja za svaku poslovnu godinu mora da bude jednak bilansu zatvaranja za prethodnu poslovnu godinu.Izuzetno od stava 1. ovog člana, odstupanja od opštih računovodstvenih načela dozvoljena su samo u slučajevima primene pojedinih MSFI, odnosno MSFI za MSP i takva odstupanja, kao i razlozi zbog kojih nastaju, moraju da se obelodane u Napomenama uz finansijske izveštaje, uključujući i ocenu njihovih efekata na imovinu, obaveze, finansijsku poziciju i dobitak ili gubitak pravnog lica, odnosno preduzetnika. Delimično usklađen Donošenje podzakonskog akta planirano je u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona (primenjivaće se na finansijske izveštaje za 2014. godinu) 2.32.42.5 Godišnji finansijski izveštaji treba da pruže istinit i objektivan pregled imovine, obaveza, finansijskog položaja, kao i dobitka ili gubitka. 0.1.2.7 i 22 Redovan godišnji finansijski izveštaj pravnih lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP treba da pruži istinit i pošten pregled finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica. Pozicije koje se prikazuju u finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica treba da budu procenjene u skladu sa opštim računovodstvenim načelima koja su definisana u skladu sa članom 31. Direktive. Delimično usklađen U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u godišnjim finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravno lice koje sastavlja konsolidovani finansijski izveštaj(matično pravno lice), javno društvo, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine primenjuju Okvir za pripremanje i prikazivanje inansijskih izveštaja i MRS/MSFI. Mikro i druga pravna lica primenjivaće podzakonski akt koji će doneti ministar nadležan za poslove finansija a koji se zasniva na opštim računovodstvenim načelima. 2.6 Države članice mogu da dozvole ili nametnu obelodanjivanje drugih informacija u finansijskim izveštajima, pored onih propisanih Direktivom. 0.1.2.7.6 Napomene uz finansijske izveštaje sadrže opise ili raščlanjavanja stavki obelodanjenih u ostalim izveštajima koji čine sastavni deo godišnjih fin. izveštaja, primenjene računovodstvene politike, informacije o stavkama koje se nisu kvalifikovale za priznavanje u ostalim izveštajima, a značajne su za ocenu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica, kao i ostale informacije u skladu sa zahtevima MSFI Potpuno usklađen Predlogom zakona predviđeno je da isključivo mikro pravna lica, kao i druga pravna lica koja su razvrstana u kategoriju mikro, nemaju obavezu sastavljanja Napomena uz finansijske izveštaje 3 Šeme bilansa stanja i uspeha, posebno u pogledu usvojene forme njihovog prezentiranja, ne mogu da se menjaju iz godine u godinu. Odstupanje od ovog principa dozvoljava se samo u izuzetnim slučajevima. Svako takvo odstupanje treba da se obelodani u napomenama uz finansijske izveštaje zajedno sa odgovarajućim objašnjenjima. 0.1.20.10.64.44.5 Primena Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštajaZa period za koji se sastavlja finansijski izveštaj, podaci se unose u kolonu 5 aktive i kolonu 5 pasiveAko su podaci iz prethodne godine korigovani u skladu sa propisima, u kolonu 6 aktive i kolonu 6 pasive tekuće godine unose se tako korigovani podaci Potpuno usklađen Ra Okvirom za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja definisan je značaj koji ima poređenje finansijskog položaja, uspešnosti i promene finansijskog položaja pravnog lica tokom vremena. S tim u vezi, važno je da u finansijskim izveštajima budu prikazane uporedne informacije za prethodne periode. 4 Pozicije bilansa stanja i uspeha propisane članovima 9., 10. i 23. do 26. treba odvojeno da se iskazuju u navedenom redosledu. Dozvoljava se dublje raščlanjavanje pozicija ukoliko se respektuje struktura predviđenih šema. Zemlje članice mogu da odobre uvođenje novih pozicija ukoliko njihov sadržaj nije već obuhvaćen pozicijama propisanih bilansnih šema. Takvo dublje raščlanjavanje ili uvođenje novih pozicija može da se zahteva od strane država članica.2. Struktura, klasifikacija i terminologija pozicija u bilansima stanja i uspeha označenih arapskim brojevima treba da se prilagode kada to nameće posebna priroda preduzeća. Države članice mogu da zahtevaju takva prilagođavanja od preduzeća koja čine deo jednog ekonomskog sektora.3. Pozicije bilansa stanja i uspeha označene arapskim brojevima mogu se sažimati u sledećim slučajevima:(a) kada su njihovi iznosi nematerijalni u smislu člana 2(3); ili(b) kada takvo sažimanje ide u prilog jasnosti, pod uslovom da se tako saldirane pozicije raščlanjeno prikažu u napomenama uz finansijske izveštaje. Države članice mogu zahtevati ovakvo sažimanje.4. Za svaku poziciju bilansa stanja i uspeha treba da se prikažu odgovarajući iznosi za prethodnu poslovnu godinu. Ukoliko ovi iznosi nisu uporedivi, države članice mogu zahtevati korigovanje iznosa prethodne poslovne godine. U svakom slučaju, neuporedivost, kao i bilo kakve korekcije iznosa moraju da se obelodane u napomenama uz finansijske izveštaje, sa odgovarajućim objašnjenjima.5. Osim ukoliko ne postoji iznos za odgovarajuću poziciju u prethodnoj poslovnoj godini u smislu tačke 4, pozicija bilansa stanja ili bilansa uspeha za koju ne postoji iznos u posmatranoj poslovnoj godini se ne prikazuje.6. Države članice mogu da omogućavaju ili zahtevaju iskazivanje iznosa pojedinih pozicija bilansa stanja i uspeha na način koji odražava suštinu nastale transakcije ili poslovnog odnosa. Takva dozvola ili zahtev može da se ograniči na pojedine vrste preduzeća i/ili na konsolidovane račune, kako predviđa Sedma Direktiva Saveta 83/349/EEZ od 13. juna 1983 o konsolidovanim računima. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Međunarodni računovodstveni standard 1 (MRS 1) propisuje osnovu i opšte zahteve u vezi prezentacije finansijskih izveštaja opšte namene, smernice u vezi njihove strukture i i minimalne zahteve u pogledu sadržaja. Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt (u roku od 6 meseci od dana stupanja na snahu ovog zakona), čime će se propisati način na koji mikro i druga pravna lica, priznaju, mere, prezentuju i obelodanjuju pozicije u finansijskim izveštajima. Navedeni akt biće zasnovan na opštim računovodstvenim načelima. 4 Pozicije bilansa stanja i uspeha propisane članovima 9., 10. i 23. do 26. treba odvojeno da se iskazuju u navedenom redosledu. Dozvoljava se dublje raščlanjavanje pozicija ukoliko se respektuje struktura predviđenih šema. Zemlje članice mogu da odobre uvođenje novih pozicija ukoliko njihov sadržaj nije već obuhvaćen pozicijama propisanih bilansnih šema. Takvo dublje raščlanjavanje ili uvođenje novih pozicija može da se zahteva od strane država članica.2. Struktura, klasifikacija i terminologija pozicija u bilansima stanja i uspeha označenih arapskim brojevima treba da se prilagode kada to nameće posebna priroda preduzeća. Države članice mogu da zahtevaju takva prilagođavanja od preduzeća koja čine deo jednog ekonomskog sektora.3. Pozicije bilansa stanja i uspeha označene arapskim brojevima mogu se sažimati u sledećim slučajevima:(a) kada su njihovi iznosi nematerijalni u smislu člana 2(3); ili(b) kada takvo sažimanje ide u prilog jasnosti, pod uslovom da se tako saldirane pozicije raščlanjeno prikažu u napomenama uz finansijske izveštaje. Države članice mogu zahtevati ovakvo sažimanje.4. Za svaku poziciju bilansa stanja i uspeha treba da se prikažu odgovarajući iznosi za prethodnu poslovnu godinu. Ukoliko ovi iznosi nisu uporedivi, države članice mogu zahtevati korigovanje iznosa prethodne poslovne godine. U svakom slučaju, neuporedivost, kao i bilo kakve korekcije iznosa moraju da se obelodane u napomenama uz finansijske izveštaje, sa odgovarajućim objašnjenjima.5. Osim ukoliko ne postoji iznos za odgovarajuću poziciju u prethodnoj poslovnoj godini u smislu tačke 4, pozicija bilansa stanja ili bilansa uspeha za koju ne postoji iznos u posmatranoj poslovnoj godini se ne prikazuje.6. Države članice mogu da omogućavaju ili zahtevaju iskazivanje iznosa pojedinih pozicija bilansa stanja i uspeha na način koji odražava suštinu nastale transakcije ili poslovnog odnosa. Takva dozvola ili zahtev može da se ograniči na pojedine vrste preduzeća i/ili na konsolidovane račune, kako predviđa Sedma Direktiva Saveta 83/349/EEZ od 13. juna 1983 o konsolidovanim računima. 0.122 Pozicije koje se prikazuju u finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica treba da budu procenjene u skladu sa opštim računovodstvenim načelima koja su definisana u skladu sa članom 31. Direktive Potpuno usklađen U roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, biće doneta nova podzakonska akta, koja će biti u skladu sa zahtevima Direktive.Mikro i druga pravna lica sastavljaju Bilans stanja i Bilans uspeha, bez Napomena. Struktura i sadržaj pozicija u finansijskim izveštajima biće detaljnije uređeni novim podzakonskim aktom. 5.1 Mogućnost propisivanja posebnih bilansnih šema za investiciona društva i finansijske holding kompanije 0.1. 26.3 i 26.4 Nadležnost za propisivanje finansijskih izveštaja podeljena je između ministra nadležnog za poslove finansija, NBS i Komisije za hartije od vrednosti. Narodna banka Srbije propisuje sadržaj i formu obrazaca finansijskih izveštaja iz člana 2. ovog zakona za potrebe jedinstvenog informisanja i statističke obrade za Narodnu banku Srbije, banke i druge finansijske institucije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, dobrovoljne penzijske fondove i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima. Komisija za hartije od vrednosti propisuje sadržaj i formu obrazaca finansijskih izveštaja iz člana 2. ovog zakona za potrebe jedinstvenog informisanja i statističke obrade za investicione fondove, društva za upravljanje investicionim fondovima i berze i brokersko – dilerska društva. Potpuno usklađen Strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja za NBS, banke društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, dobrovoljne penzijske fondove i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima propisuje guverner NBS. Strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja za investicione fondove i društva za upravljanje investicionim fondovima, kao i berze i brokersko-dilerska društva propisuje Komisija za hartije od vrednosti. 5.2 Definicija „investicionih društava” 0.32.1.2 Prema Zakonu o investicionim fondovima, investicioni fond je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja Delimično usklađen Definicija je predmet uređivanja Zakona o investicionim fondovima Izradom novog Zakona o investicionim fondovima, a najkasnije u skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju 5.3 Definicija „finansijskih holding kompanija” Neusklađen Planirano je da se pojam finansijskih holding kompanija definiše novim Zakonom o investicionim fondovima Izradom novog Zakona o investicionim fondovima, a najkasnije u skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju 6 Države članice mogu da dozvole ili zahtevaju izmenu bilansnih šema u cilju prikazivanja raspodele rezultata Potpuno usklađen Odredba je izborna i ne zahteva nikakve mere 7 Zabrana saldiranja između pozicija imovine i obaveza, ili između prihoda i rashoda 0.1.20 Za priznavanje, merenje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u godišnjim finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravno lice koje ima obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matično pravno lice), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine primenjuju MSFI Delimično usklađen Najkasnije u skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Okvirom za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja definisano je da je predvidiva vrednost bilansa uspeha povećana, ako se vanredne, neuobičajene i retke stavke prihoda ili rashoda obelodane kao posebne stavke. 8 Države članice mogu da za potrebe prikazivanja bilansa stanja propišu jednu ili obe šeme predviđene članovima 9. i 10. Ako država članica propiše obe šeme, ona može da omogući društvima da biraju između njih.Države članice mogu da dozvole ili zahtevaju od privrednih društava da usvoje način prikazivanja bilansa stanja koji propisuje član 10a kao alternativu inače propisanim ili dozvoljenim bilansnim šemama. 0.1.26 Nadležnost za propisivanje sadržine i forme obrazaca finansijskih izveštaja podeljena je između ministra nadležnog za poslove finansija, NBS i Komisije za hartije od vrednosti Delimično usklađen U skladu sa odredbama Četvrte direktive, pojedine pozicije u bilansima prikazane su suprotno zahtevima MRS/MSFI. Donošenjem podzakonskih propisa koja će biti doneta najkasnije u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Najkasnije u skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Pravna lica koji u skladu sa Zakonom nisu obveznici primene kompletnih MRS/MSFI (mikro i druga pravna lica), primenjivaće podzakonski akt koji donosi ministar finansija, a koji se zasniva na opštim računovodstvenim načelima. Međunarodni računovodstveni standard -MRS 1 propisuje osnovu i opšte zahteve u vezi prezentacije finansijskih izveštaja opšte namene, smernice u vezi njihove strukture i minimalne zahteve u pogledu sadržaja 9 Elementi finansijskih izveštaja – Sadržina bilansa stanja 0.1.13 i 26 Pravna lica i preduzetnici poslovne promene knjiže na računima propisanim kontnim okvirom. Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt u roku od 6 meseci od stupanja na snagu Zakona, kojim će biti propisani: kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru kao i sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike. Takođe, NBS i Komisija za hartije od vrednosti doneće podzakonska akta u okviru svojih nadležnosti. Delimično usklađen Donošenjem podzakonskih propisa, koja će biti doneta najkasnije u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Najkasnije u skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Pravna lica koja u skladu sa Zakonom nisu obveznici primene kompletnih MRS/MSFI (mikro i druga pravna lica), primenjivaće podzakonski akt koji donosi ministar finansija, a koji se zasniva na opštim računovodstvenim načelima. Međunarodni računovodstveni standard -MRS 1 propisuje osnovu i opšte zahteve u vezi prezentacije finansijskih izveštaja opšte namene, smernice u vezi njihove strukture i minimalne zahteve u pogledu sadržaja 10 Elementi finansijskih izveštaja – Sadržina bilansa stanja 0.1.13 i 26 Pravna lica i preduzetnici poslovne promene knjiže na računima propisanim kontnim okvirom. Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt u roku od 6 meseci od stupanja na snagu Zakona, kojim će biti propisan Kontni okvir i sadržina računa za privredna društva, zadruge, preduzetnike i druga pravna lica. Takođe, NBS i Komisija za hartije od vrednosti doneće podzakonska akta u okviru svojih nadležnosti. Delimično usklađen U skladu sa odredbama Četvrte direktive, pojedine pozicije u bilansima prikazane su suprotno zahtevima MSFI Donošenjem podzakonskih propisa koja će biti doneta najkasnije u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Najkasnije u skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Pravna lica koja u skladu sa Zakonom nisu obveznici primene kompletnih MRS/MSFI (mikro i druga pravna lica), primenjivaće podzakonski akt koji donosi ministar finansija, a koji se zasniva na opštim računovodstvenim načelima. Međunarodni računovodstveni standard -MRS 1 propisuje osnovu i opšte zahteve u vezi prezentacije finansijskih izveštaja opšte namene, smernice u vezi njihove strukture i minimalne zahteve u pogledu sadržaja 10a Elementi finansijskih izveštaja – Sadržina bilansa stanja 0.1.13 i 26 Pravna lica i preduzetnici poslovne promene knjiže na računima propisanim kontnim okvirom. Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt u roku od 6 meseci od stupanja na snagu Zakona, kojim će biti propisan Kontni okvir i sadržina računa za privredna društva, zadruge, preduzetnike i druga pravna lica. Takođe, NBS i Komisija za hartije od vrednosti doneće podzakonska akta u okviru svojih nadležnosti. Delimično usklađen U skladu sa odredbama Četvrte direktive, pojedine pozicije u bilansima prikazane su suprotno zahtevima MRS/MSFI Donošenjem podzakonskih propisa, koja će biti doneta najkasnije u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Najkasnije u skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Međunarodni računovodstveni standard -MRS 1 propisuje osnovu i opšte zahteve u vezi prezentacije finansijskih izveštaja opšte namene, smernice u vezi njihove strukture i minimalne zahteve u pogledu sadržaja 11 Države članice mogu da dozvole preduzećima koja na dan bilansa stanja ne prekoračuju dva od sledeća tri ograničenja:- zbir bilansa stanja: 4.400.000 evra,- neto poslovni prihodi: 8.800.000 evra,- prosečan broj zaposlenih u toku poslovne godine: 50da sastavljaju skraćene bilanse koji prikazuju samo pozicije označene slovima i rimskim brojevima prema članovima 9. i 10., uz odvojeno prikazivanje onih pozicija koje su predviđene u zagradama pod D(II) aktive i C pasive u članu 9. i pod D(II) u članu 10, ali u zbirnim iznosima.Zemlje članice ne moraju da primenjuju odredbe člana 15, tč. (3) (a) i (4) u slučaju skraćenog bilansa stanja.U slučaju država članica koje nisu usvojile evro, iznosi u nacionalnoj valuti ekvivalentni gore nevedenim iznosima (prvi stav) utvrđivaće se primenom kursa objavljenog u Službenom glasniku Evropske unije (the Official Journal of the European Union) na dan stupanja na snagu Direktive kojom se ovi iznosi revidiraju, u skladu sa odredbama člana 53 stav (2). 0.1.6.3 U mala pravna lica razvrstavaju se ona koja ispunjavaju sledeća 2 od 3 kriterijuma – prosečan broj zaposlenih od 10 do 50; poslovni prihod od 700.000 EUR do 8.800.000EUR i prosečna vrednost poslovne imovine od 350.000 EUR do 4.400.000 EUR Potpuno usklađen 12 Ukoliko na dan bilansa stanja privredno društvo prekoračuje ili više ne prekoračuje dva od tri ograničenja navedena u članu 11., ta činjenica uticaće na mogućnost primene odstupanja koje pruža pomenuti član, samo ukoliko se to desi u dve uzastopne poslovne godine.Za potrebe preračunavanja u nacionalnu valutu evro iznosi, utvrđeni članom 11., mogu se povećati ali ne više od 10%.Zbir bilansa stanja pomenut u članu 11 obuhvata pozicije sredstava od A do E u aktivi prema šemi predviđenoj članom 9., ili pozicije sredstava od A do E prema šemi koju predviđa član 10. 0.1.6.6 Razvrstavanje pravnih lica u skladu sa kriterijumima iz Zakona vrši pravno lice samostalno na dan sastavljanja finansijskih izveštaja i dobijene podatke koristi za narednu poslovnu godinu. Delimično usklađen U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju 13 Ako se neko sredstvo ili obaveza odnosi na više od jedne pozicije šeme, njegova veza sa drugim pozicijama treba da se obelodani bilo u okviru pozicije na kojoj je iskazan, ili u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je to obelodanjivanje važno za razumevanje godišnjih računa.Sopstvene akcije kao i akcije u povezana preduzeća mogu da se prikazuju samo u okviru pozicija koje su za to predviđene. 0.1.20, 21 i 220.5.23.3 Primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja) Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona za mikro i druga pravna lica u delu koji se odnosi na priznavanje, merenje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima.Postojećim pravilnikom propisano je da otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli iskazuju se po nominalnoj vrednosti, a razlika se iskazuje na poziciji emisione premije. Delimično usklađen U skladu sa odredbama Četvrte direktive, pojedine pozicije u bilansima prikazane su suprotno zahtevima MRS/MSFI.Napomena: Do početka primene podzakonskih akata koja će biti doneta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon) – u konkretnom slučaju Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika (Službeni glasnik RS”, br.106/06 i 111/06) U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt koji se odnosi na sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i predzetnike. NBS i Komisija za hartije od vrednosti doneće posebna akta za sprovođenje ovog zakona u okviru svojih nadležnosti. 14 Sve obaveze po garancijama bilo koje vrste, ukoliko ne postoji obaveza njihovog bilansiranja u okviru obaveza, moraju da budu jasno istaknute u fus noti bilansa stanja ili u napomenama uz finansijske izveštaje. Takođe je potrebno napraviti razliku između pojedinih kategorija garancija koje priznaje nacionalno zakonodavstvo; uz posebno obelodanjivanje založenih sredstava veće vrednosti. Obaveze ove vrste prema povezanim preduzećima treba da budu odvojeno prikazane. 0.1. 20 0.6. Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI.Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona za mikro i druga pravna lica u delu koji se odnosi na priznavanje, merenje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima. Postojećim Pravilnikom propisano je šta se smatra dugoročnim obavezama. Delimično usklađen U skladu sa odredbama Četvrte direktive, pojedine pozicije u bilansima prikazane su suprotno zahtevima MRS/MSFI. U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Napomena: Do početka primene podzakonskih akata koja će biti doneta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon) – u konkretnom slučaju Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika (Službeni glasnik RS”, br.106/06 i 111/06) 15 Da li će pojedina sredstva da se prikazuju kao fiksna ili obrtna, zavisiće od njihove namene. Fiksna sredstva sačinjavaju pozicije sredstava koja su namenjena trajnoj upotrebi u okviru aktivnosti društva. Promene na različitim pozicijama fiksnih sredstava treba da budu prikazane u bilansu stanja ili u napomenama uz finansijske izveštaje. U tu svrhu treba odvojeno prikazati, polazeći od nabavne vrednosti ili cene koštanja, nove nabavke, rashodovanje ili prodaju kao i transfere u toku poslovne godine za svaku poziciju fiksnih sredstava sa jedne, i, kumulirane korekcije vrednosti na dan bilansa stanja i izvršene promene učinjene u toku poslovne godine u korekcijama vrednosti prethodnih poslovnih godina, sa druge strane. Korekcije vrednosti treba da se prikažu kao jasna odbitna stavka odgovarajućih pozicija sredstava u bilansu stanja, ili u napomenama uz finansijske izveštaje.Ukoliko se, pri sastavljanju finansijskih izveštaja u skladu sa ovom Direktivom po prvi put, nabavna vrednost ili cena koštanja fiksnog sredstva ne mogu utvrditi bez snošenja nesrazmerno visokih troškova ili neopravdanog odlaganja, tada se umesto nabavne vrednosti ili cene koštanja može uzeti rezidualna vrednost utvrđena na početku poslovne godine. Primena ove odredbe treba da se obelodani u napomenama uz finansijske izveštaje.Ako se primenjuje član 33., promene na različitim pozicijama fiksnih sredstava koje se pominju u okviru tačke 3(a) ovog člana treba da se prikažu polazeći od revalorizovane nabavne vrednosti ili cene koštanja.Tačka 3 (a) i (b) ovog člana primenjuje se na prikazivanje Osnivačkih troškova. 0.1.20, 22, 26 0.5.10 Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona za mikro i druga pravna lica u delu koji se odnosi na priznavanje, merenje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima. Postojećim Pravilnikom posebno je uređeno šta čini nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva. Nematerijalnim ulaganjima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se ulaganja u nemonetarna sredstva bez fizičkog sadržaja, koja služe za proizvodnju ili isporuku dobara i usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koriste u administrativne svrhe, čiji efekti se očekuju u periodu dužem od jedne godine, kao što su ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, licence i slična prava, ulaganja u pribavljanje nematerijalnih ulaganja, kao i kupovinom stečeni goodwill.Osnovnim sredstvima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se zemljište, građevinski objekti, investicione nekretnine, postrojenja, oprema, biološka sredstva i ostala osnovna sredstva, kao i ulaganja u vezi sa pribavljanjem osnovnih sredstava. Osnovnim sredstvima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se i sredstva uzeta u finansijski lizing.Biološkim sredstvima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se šume, višegodišnji zasadi i osnovno stado.Investicionim nekretninama, u smislu ovog pravilnika, smatraju se nekretnine (zemljište ili zgrade – ili deo zgrade – ili i jedno i drugo), koje vlasnik ili korisnik lizinga, po osnovu finansijskog lizinga drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi: (a) upotrebe za proizvodnju ili snabdevanje robom ili pružanje usluga ili za administrativne svrhe; ili (b) prodaje u okviru redovnog poslovanja. Delimično usklađen U skladu sa odredbama Četvrte direktive, pojedine pozicije u bilansima prikazane su suprotno zahtevima MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Napomena: Do početka primene podzakonskih akata koja će biti doneta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon) – u konkretnom slučaju Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika (Službeni glasnik RS”, br.106/06 i 111/06) 16 Posebne odredbe za pojedine pozicije bilansa stanja – prava na nepokretnostima i druga slična prava – pozicija „Zemljišta i zgrade“ 0.1.260.5.10. Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona za mikro i druga pravna lica u delu koji se odnosi na priznavanje, merenje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima. Postojećim Pravilnikom propisano je šta uključuju osnovna sredstva i investicione nekretnine u okviru kojih su i zemljište i/ili zgrade. Delimično usklađen U skladu sa odredbama Četvrte direktive, pojedine pozicije u bilansima prikazane su suprotno zahtevima MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Napomena: Do početka primene podzakonskih akata koja će biti doneta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon), u konkretnom slučaju Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika (Službeni glasnik RS”, br.106/06 i 111/06) 17 U smislu ove Direktive, participacije predstavljaju prava na kapitalu drugih društava, bilo da su ta prava praćena emitovanjem hartija od vrednosti ili ne, koja putem stvaranja trajne veze sa ovim društvima, imaju za cilj da doprinesu poslovanju društva. Posedovanje učešća u kapitalu drugog preduzeća smatraće se participacijom ukoliko prelazi procenat koji utvrđuju države članice, a koji ne može biti viši od 20%. 0.1.20, 22 i 260.5.17 Primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MRS 28 – Investicije u pridružene entitete) Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona za mikro i druga pravna lica u delu koji se odnosi na priznavanje, merenje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima. Postojećim Pravilnikom propisan je način procenjivanja učešća u kapitalu pravnih lica Delimično usklađen Donošenjem novih podzakonskih akata u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a najkasnije u skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Napomena: Do početka primene podzakonskih akata koja će biti doneta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon) – u konkretnom slučaju Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika (Službeni glasnik RS”, br.106/06 i 111/06) 18 Rashodi nastali u toku poslovne godine, a koji se odnose na narednu poslovnu godinu, zajedno sa prihodima koji, iako se odnose na tekuću poslovnu godinu, nisu naplaćeni do kraja godine, treba da se prikažu u okviru Aktivnih vremenskih razgraničenja. Međutim, države članice mogu da predvide da se takvi prihodi prikazuju u okviru Potraživanja. Ukoliko je iznos ovih prihoda materijalno značajan, ta činjenica treba da se obelodani u napomenama uz finansijske izveštaje. 0.1.20, 22 i 26.0.5.25 Primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI)Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona za mikro i druga pravna lica u delu koji se odnosi na priznavanje, merenje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima. Postojećim Pravilnikom propisano je da se na teret aktivnih vremenskih razgraničenja iskazuju: – unapred plaćeni, odnosno fakturisani troškovi narednog perioda; prihodi tekućeg perioda koji nisu mogli biti fakturisani, a za koje su nastali troškovi u tekućem periodu; ostala aktivna vremenska razgraničenja. Delimično usklađen Donošenjem novih podzakonskih akata u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a najkasnije u skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Napomena: Do početka primene podzakonskih akata koja će biti doneta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon) – u konkretnom slučaju Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika (Službeni glasnik RS”, br.106/06 i 111/06) 19 U okviru korekcija vrednosti treba prikazati sva smanjenja vrednosti pojedinih sredstava utvrđena na dan bilansa stanja, bilo da su ta smanjenja konačna ili ne. 0.1.20, 22 i 26.0.5.17 Primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI)Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona za mikro i druga pravna lica u delu koji se odnosi na priznavanje, merenje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima. Postojećim Pravilnikom propisan je način procenjivanja učešća u kapitalu pravnih lica Potpuno usklađen Napomena: Do početka primene podzakonskih akata koja će biti doneta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon) – u konkretnom slučaju Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika (Službeni glasnik RS”, br.106/06 i 111/06) 20 Rezervisanja se formiraju za pokriće obaveza čiji je karakter jasno definisan i koje su na dan bilansa stanja verovatne ili izvesne u pogledu nastanka ali postoji neizvesnost u pogledu njihovog iznosa i datuma nastanka.Države članice mogu, takođe, da dozvole formiranje rezervisanja namenjenih pokriću rashoda koji potiču iz tekuće ili ranijih poslovnih godina, a čiji je karakter jasno definisan i koji su na dan bilansa stanja verovatni ili izvesni u pogledu nastanka ali postoji neizvesnost u pogledu njihovog iznosa i datuma nastanka.Rezervisanja ne mogu da se formiraju za pokriće korekcija vrednosti imovine. 0.1. 20, 22 i 26.0.5.27 Primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI). Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona za mikro i druga pravna lica u delu koji se odnosi na priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima. Postojećim Pravilnikom propisana su dugoročna rezervisanja, kao i način na koji se vrši njihovo procenjivanje. Potpuno usklađen Napomena: Do početka primene podzakonskih akata koja će biti doneta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon) – u konkretnom slučaju Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika (Službeni glasnik RS”, br.106/06 i 111/06) 21 Prihode naplaćene pre dana bilansa stanja, koji se odnose na narednu poslovnu godinu, zajedno sa svim rashodima koji se odnose na posmatranu poslovnu godinu a čije će plaćanje uslediti u narednoj poslovnoj godini, treba prikazati u okviru Pasivnih vremenskih razgraničenja. Međutim, zemlje članice mogu da predvide da se takvi rashodi prikazuju u okviru Obaveza. Ukoliko su materijalno značajni, ovi rashodi treba da se obelodane u napomenama uz finansijske izveštaje. 0.1. 22 i 26 0.5.31 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima, mikro i druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) ovog zakona nezavisno od veličine, primenjuju podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija, a koji se zasniva na opštim računovodstvenim načelima. Takođe, postojećom Pravilnikom propisano je šta se iskazuje u okviru pozicije pasivna vremenska razgraničenja. U okviru pasivnih vremenskih razgraničenja iskazuju se unapred naplaćeni, odnosno obračunati prihodi i troškovi tekućeg perioda za koje nije primljena isprava ili kad obaveza plaćanja nastaje u budućem periodu.U okviru pasivnih vremenskih razgraničenja iskazuju se odloženi prihodi i primljene donacije sa namenom utvrđenom ugovorom.Donacije namenjene povećanju prihoda unose se u bilans uspeha u celini, osim iznosa koji prelazi ukupne rashode perioda kada su donacije primljene. Taj iznos se odlaže na pasivnim vremenskim razgraničenjima i iskazuje u prihodima u narednom obračunskom periodu.Donacije namenjene investiranju i nabavkama stalne imovine, rezervnih delova i materijala iskazuju se u prihodima u skladu sa otpisima nabavljene stalne imovine i potrošnjom rezervnih delova i materijala. Potpuno usklađen Napomena: Do početka primene podzakonskih akata koja će biti doneta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon) – u konkretnom slučaju Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt koji se odnosi na sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i predzetnike. NBS i Komisija za hartije od vrednosti doneće posebna akta za sprovođenje ovog zakona u okviru svojih nadležnosti. 22 Elementi finansijskih izveštaja – sadržina Bilansa uspeha 0.1.2.7 i 26. Redovan godišnji finansijski izveštaj pravnih lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP obuhvata:Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine i Napomene uz finansijske izveštaje, shodno zahtevima MRS 1.Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt koji se odnosi na sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i predzetnike. NBS i Komisija za hartije od vrednosti doneće posebna akta za sprovođenje ovog zakona u okviru svojih nadležnosti. Delimično usklađen U skladu sa odredbama Četvrte direktive, pojedine pozicije u bilansima prikazane su suprotno zahtevima MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Međunarodni računovodstveni standard -MRS 1 propisuje osnovu i opšte zahteve u vezi prezentacije finansijskih izveštaja opšte namene, smernice u vezi njihove strukture i minimalne zahteve u pogledu sadržaja. Napomena: Do početka primene podzakonskih akata koja će biti doneta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon) 23 Elementi finansijskih izveštaja – sadržina Bilansa uspeha 0.1.2.7, 20 i 26. Redovan godišnji finansijski izveštaj pravnih lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP obuhvata:Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine i Napomene uz finansijske izveštaje, shodno zahtevima MRS 1.Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt koji se odnosi na sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i predzetnike. NBS i Komisija za hartije od vrednosti doneće posebna akta za sprovođenje ovog zakona u okviru svojih nadležnosti. Delimično usklađen U skladu sa odredbama Četvrte direktive, pojedine pozicije u bilansima prikazane su suprotno zahtevima MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Međunarodni računovodstveni standard -MRS 1 propisuje osnovu i opšte zahteve u vezi prezentacije finansijskih izveštaja opšte namene, smernice u vezi njihove strukture i minimalne zahteve u pogledu sadržaja. Napomena: Do početka primene podzakonskih akata koja će biti doneta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon) 24 Elementi finansijskih izveštaja – sadržina Bilansa uspeha 0.1.2.7, 20. i 26. Redovan godišnji finansijski izveštaj pravnih lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP obuhvata:Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine i Napomene uz finansijske izveštaje, shodno zahtevima MRS 1.Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt koji se odnosi na sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i predzetnike. NBS i Komisija za hartije od vrednosti doneće posebna akta za sprovođenje ovog zakona u okviru svojih nadležnosti. Delimično usklađen U skladu sa odredbama Četvrte direktive, pojedine pozicije u bilansima prikazane su suprotno zahtevima MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Međunarodni računovodstveni standard -MRS 1 propisuje osnovu i opšte zahteve u vezi prezentacije finansijskih izveštaja opšte namene, smernice u vezi njihove strukture i minimalne zahteve u pogledu sadržaja Napomena: Do početka primene podzakonskih akata koja će biti doneta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon) 25 Elementi finansijskih izveštaja – sadržina Bilansa uspeha 0.1.2.7, 20. i 26. Redovan godišnji finansijski izveštaj pravnih lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP obuhvata:Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine i Napomene uz finansijske izveštaje, shodno zahtevima MRS 1.Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt koji se odnosi na sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i predzetnike. NBS i Komisija za hartije od vrednosti doneće posebna akta za sprovođenje ovog zakona u okviru svojih nadležnosti Delimično usklađen U skladu sa odredbama Četvrte direktive, pojedine pozicije u bilansima prikazane su suprotno zahtevima MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Međunarodni računovodstveni standard -MRS 1 propisuje osnovu i opšte zahteve u vezi prezentacije finansijskih izveštaja opšte namene, smernice u vezi njihove strukture i minimalne zahteve u pogledu sadržaja. Napomena: Do početka primene podzakonskih akata koja će biti doneta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon) 26 Elementi finansijskih izveštaja – struktura Bilansa uspeha 0.1.2.7, 20. i 26. Redovan godišnji finansijski izveštaj pravnih lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP obuhvata:Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine i Napomene uz finansijske izveštaje, shodno zahtevima MRS 1. Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt koji se odnosi na sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i predzetnike. NBS i Komisija za hartije od vrednosti doneće posebna akta za sprovođenje ovog zakona u okviru svojih nadležnosti. Delimično usklađen U skladu sa odredbama Četvrte direktive, pojedine pozicije u bilansima prikazane su suprotno zahtevima MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Međunarodni računovodstveni standard -MRS 1 propisuje osnovu i opšte zahteve u vezi prezentacije finansijskih izveštaja opšte namene, smernice u vezi njihove strukture i minimalne zahteve u pogledu sadržaja. Napomena: Do početka primene podzakonskih akata koja će biti doneta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon) 27 Države članice mogu da dozvole društvima koja na dan bilansa stanja ne prekoračuju limite dva od tri sledeća kriterijuma:- zbir bilansa stanja: 17.500.000 evra,- neto poslovni prihodi: 35.000.000 evra,- prosečan broj zaposlenih u toku poslovne godine: 250da usvoje šeme koje se razlikuju od onih koje propisuju članovi 23. do 26., uz sledeća ograničenja:(a) u članu 23: pozicije 1 do 5 mogu se prikazati u okviru jedne pozicije pod nazivom “Bruto dobitak ili gubitak”;(b) u članu 24: pozicije A(1), A(2) i B(1) do B(4) mogu se prikazati u okviru jedne pozicije pod nazivom “Bruto dobitak ili gubitak”;(c) u članu 25: pozicije (1),(2),(3) i (6) mogu se prikazati u okviru jedne pozicije pod nazivom “Bruto dobitak ili gubitak”;(d) u članu 26: pozicije A(1), B(1) i B(2) mogu se prikazati u okviru jedne pozicije pod nazivom “Bruto dobitak ili gubitak”.Primenjuje se član 12.U slučaju država članica koje nisu usvojile evro, iznosi u nacionalnoj valuti ekvivalentni gore nevedenim iznosima (prvi stav) utvrđivaće se primenom kursa objavljenog u Službenom glasniku Evropske unije (the Official Journal of the European Union) na dan stupanja na snagu Direktive kojom se ovi iznosi revidiraju, u skladu sa odredbama člana 53, tačka (2). 0.1.6.4 Da bi se pravno lice razvrstalo u kategoriju srednjih, mora da ispunjava dva od sledeća tri uslova: – prosečan broj zaposlenih od 50 do 250; poslovni prihod od 8.800.000 EUR do 35.000.000 EUR i prosečna vrednost poslovne imovine od 4.400.000 EUR do 17.500.000 EUR Potpuno usklađen Kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica u potpunosti su usklađeni sa kriterijumima iz Direktive 28 Neto poslovni prihodi treba da se sastoje od prihoda od prodaje proizvoda i usluga u okviru redovnih aktivnosti preduzeća nakon odbitka odobrenih rabata, poreza na dodatu vrednost i drugih poreza direktno povezanih sa prometom. 0.1.20. i 26.0.532 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI.(MRS 18- Prihodi) Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt kojim će se urediti način priznavanja, merenja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica. Potpuno usklađen Osim u MRS 18, u postojećem Pravilniku o o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika definisani su poslovni prihodi. Poslovne prihode čine prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga i drugi poslovni prihodi koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga priznaju se po fakturnoj vrednosti, po odbitku datih rabata i drugih popusta i poreza na dodatu vrednost.Prihodima od aktiviranja učinaka smatraju se prihodi po osnovu upotrebe robe, proizvoda i usluga za nematerijalna ulaganja, osnovna sredstva, učešća u kapitalu, materijal, inventar i rezervne delove, prirast osnovnog stada i sopstveni transport radi nabavke materijala i robe, uključujući i troškove utovara, istovara i za reprezentaciju.Prihodi iz stava 3. ovog člana vrednuju se i priznaju po ceni koštanja, koja obuhvata direktne troškove materijala i rada i alocirane opšte troškove proizvodnje.Poslovni prihodi se na kraju obračunskog perioda uvećavaju ili umanjuju za promenu stanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda. 29 Prihodi i rashodi koji ne potiču iz redovnih aktivnosti društva treba da se prikažu u okviru “Vanrednih prihoda i rashoda”.Objašnjenja o prirodi i iznosu prihoda i rashoda pomenutih u tački 1 treba da se daju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako su ti prihodi i rashodi nematerijalni za ocenu rezultata društva. Isto treba da se primeni na prihode i rashode koji se odnose na prethodnu ili narednu poslovnu godinu 0.1.20. i 26. Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. (MRS 1- Prezentacija finansijskih izveštaja)Ministar nadležan za poslove finansija doneće podzakonski akt koji se odnosi na sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i predzetnike. NBS i Komisija za hartije od vrednosti doneće posebna akta za sprovođenje ovog zakona u okviru svojih nadležnosti. U skladu sa odredbama Četvrte direktive, pojedine pozicije u bilansima prikazane su suprotno zahtevima MRS/MSFI. Napomena: Do početka primene podzakonskih akata koja će biti doneta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon) U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju U skladu sa MRS 1 (paragraf 87), propisano je da entitet ne prezentuje nijednu stavku prihoda i rashoda kao vanrednu stavku, bilo u izveštaju o ukupnom rezultatu, ili u posebnom bilansu uspeha (ako se prezentuje) ili Napomenama. 30 Države članice mogu da dozvole da se porez na dobitak ili gubitak iz redovnih aktivnosti i porez na vanredni dobitak ili gubitak prikažu u bilansu uspeha u okviru iste pozicije, ispred pozicije “Ostali porezi koji nisu pomenuti u gore navedenim pozicijama”. U tom slučaju pozicija “Dobitak ili gubitak iz redovnih aktivnosti nakon oporezivanja” treba da se izostavi iz šema propisanih članovima 23 do 26.Ukoliko se ovo odstupanje primenjuje, društva treba u napomenama uz finansijske izveštaje da obelodane u kojoj meri porezi na dobitak ili gubitak utiču na dobitak ili gubitak iz redovnih aktivnosti i “vanredni dobitak ili gubitak”. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. (MRS 1- Prezentacija finansijskih izveštaja) Neusklađen U skladu sa odredbama Četvrte direktive, pojedine pozicije u bilansima prikazane su suprotno zahtevima MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju 31 1. Države članice treba da obezbede da pozicije prikazane u godišnjim računimabudu vrednovane u skladu sa sledećim opštim načelima:(a) pretpostavlja se da privredno društvo posluje kao going koncern, tj. kontinuirano;(b) metodi vrednovanja primenjuju se dosledno iz godine u godinu;(c) vrednovanje se vrši uz primenu principa opreznosti, a posebno:(aa) u obzir se uzimaju samo dobici ostvareni do dana bilansa stanja,(bb) u bilansu se prikazuju obaveze nastale u toku tekuće ili prethodne poslovne godine čak i ukoliko takve obaveze postanu evidentne samo između datuma bilansa stanja i datuma njegovog sastavljanja.(cc) u obzir se uzimaju sva obezvređenja, bez obzira da li je rezultat poslovne godine dobitak ili gubitak;(d) u obzir se uzimaju svi prihodi i rashodi koji se odnose na poslovnu godinu bez obzira na datum njihove naplate odnosno isplate;(e) komponente imovine i obaveza vrednuju se posebno;(f) bilans otvaranja za svaku poslovnu godinu mora da bude jednak bilansu zatvaranja za prethodnu poslovnu godinu.1a. Pored obaveza prikazanih u skladu sa tačkom 1, stav (c)(bb), države članice mogu da dozvole ili zahtevaju bilansiranje svih predvidivih obaveza i potencijalnih gubitaka koji se mogu javiti u toku tekuće ili prethodne poslovne godine čak i ukoliko takve obaveze postanu evidentne samo između datuma bilansa stanja i datuma njegovog sastavljanja.2. Odstupanja od ovih opštih principa dozvoljena su samo u izuzetnim slučajevima. Takva odstupanja, kao i razlozi zbog kojih se prave, treba da se obelodane u napomenama uz finansijske izveštaje, uključujući i ocenu njihovih efekata na sredstva, obaveze, finansijsku poziciju i dobitak ili gubitak. 0.1.19 Pozicije, koje se prikazuju u redovnim finansijskim izveštajima pravnih lica, treba da budu vrednovane u skladu sa opštim računovodstvenim načelima:1) pretpostavke da privredno društvo posluje kontinuirano;2) metode vrednovanja primenjuju se dosledno iz godine u godinu;3) vrednovanje se vrši uz primenu principa opreznosti, a posebno:(1) u Bilansu stanja prikazuju se obaveze nastale u toku tekuće ili prethodne poslovne godine, čak i ukoliko takve obaveze postanu evidentne samo između datuma Bilansa stanja i datuma njegovog sastavljanja;(2) u obzir se uzimaju sva obezvređenja, bez obzira da li je rezultat poslovne godine dobitak ili gubitak;4) u obzir se uzimaju svi prihodi i rashodi koji se odnose na poslovnu godinu bez obzira na datum njihove naplate odnosno isplate;5) komponente imovine i obaveza vrednuju se posebno; 6) bilans otvaranja za svaku poslovnu godinu mora da bude jednak bilansu zatvaranja za prethodnu poslovnu godinu.Izuzetno od stava 1. ovog člana, odstupanja od opštih računovodstvenih načela dozvoljena su samo u slučajevima primene pojedinih MSFI, odnosno MSFI za MSP i takva odstupanja, kao i razlozi zbog kojih nastaju, moraju da se detaljno obrazlože u Napomenama uz finansijske izveštaje, uključujući i ocenu njihovih efekata na imovinu, obaveze, finansijsku poziciju i dobitak ili gubitak pravnog lica, odnosno preduzetnika. Potpuno usklađen 32 Vrednovanje pozicija iskazanih u godišnjim računima vrši se u skladu sa odredbama članova 34 do 42, koji su zasnovani na principu nabavne vrednosti ili cene koštanja. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI.Pravila vrednovanja elemenata finansijskih izveštaja u skladu sa MRS/MSFI metodama: istorijski trošak, tekući trošak, prodajna vrednost i sadašnja vrednost Delimično usklađen Razlika između načina procenjivanja elemenata finansijskih izveštaja između Direktive i MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju 33 1. Odstupanjem od člana 32, što će biti predmet budućeg ujednačavanja, države članice mogu da izjave Komisiji da zadržavaju pravo da od svih ili samo određenih vrsta društava zahtevaju ili im dozvole:vrednovanje po metodu vrednosti zamene za zalihe i materijalna fiksna sredstva sa ograničenim korisnim vekom upotrebe;vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja, uključujući kapital i rezerve, po metodima koji se razlikuju od ovog pomenutog pod (a), a koji treba da uzmu u obzir inflaciju; irevalorizaciju fiksnih sredstava.Ukoliko se nacionalnom regulativom propisuju metode procenjivanja navedene pod (a), (b) i (c), nacionalno zakonodavstvo treba da definiše njihovu sadržinu, ograničenja i pravila primenjivanja.Primena bilo kog od ovih metoda, tangirane pozicije bilansa stanja i uspeha, kao i način obračunavanja iskazanih vrednosti, treba da se obelodane u napomenama uz finansijske izveštaje.2. (a) Kada se primenjuju odredbe tačke 1, razlika između vrednosti procenjene po primenjenom metodu i vrednosti koja bi se dobila primenom metoda procenjivanja u skladu sa opštim pravilom koje ustanovljava član 32 treba da se iskaže kao revalorizaciona rezerva u pasivi bilansa stanja. Poreski tretman ove pozicije treba da se obrazloži bilo u bilansu stanja ili u napomenama uz finansijske izveštaje.Za potrebe primene poslednjeg stava tačke 1, u slučaju svake promene iznosa rezervi u toku poslovne godine, privredna društva treba da u napomenama uz finansijske izveštaje između ostalog objave i tabelu koja prikazuje sledeće:iznos revalorizacionih rezervi na početku poslovne godine,revalorizacione razlike prenete na revalorizacione rezerve u toku poslovne godine,iznose koji su kapitalizovani i druga umanjenja revalorizacionih rezervni u toku poslovne godine, uz obelodanjivanje prirode tih umanjenja,iznos revalorizacionih rezervi na kraju poslovne godine.(b) Revalorizacione rezerve mogu da se konvertuju u kapital, u celini ili delimično, u bilo kom trenutku.(c) Revalorizacione rezerve treba da se umanje za iznose formirane za potrebe sprovođenja metoda procenjivanja kada ti iznosi više nisu potrebni i kada je ostvarena svrha ili cilj primenjivanja tih metoda.Države članice mogu da odrede pravila korišćenja revalorizacionih rezervi pod uslovom da se prenos sa revalorizacionih rezervi u bilans uspeha vrši samo kao povećanje rashoda ili da on odražava povećanja vrednosti koja su stvarno realizovana. Ovi iznosi treba da se zasebno iskažu u bilansu uspeha. Nijedan deo revalorizacionih rezervi ne može da se raspodeli, direktno ili indirektno, ukoliko ne predstavlja stvarno realizovane dobitke.(d) Revalorizacione rezerve ne mogu da se umanjuju osim u slučajevima navedenim pod (b) i (c).3. Korekcije vrednosti treba da se obračunavaju jednom godišnje na bazi usvojene vrednosti za posmatranu poslovnu godinu, osim ukoliko, odstupanjem od članova 4 i 22, države članice ne dopuste ili ne zahtevaju da se u okviru bilansnih šema propisanih članovima 23 do 26 prikazuju samo iznosi korekcija vrednosti koji nastaju primenom opšteg pravila iz člana 32, a da se razlike koje nastaju primenom usvojenog metoda procenjivanja u skladu sa ovim članom iskažu zasebno u navedenim šemama. Uz to, članovi 34 do 42 primenjuju se mutatis mutandis.4. Kada se primenjuju odredbe tačke 1, potrebno je, bilo u bilansu stanja ili u napomenama uz finansijske izveštaje, odvojeno za svaku bilansnu poziciju prema šemama propisanim u članovima 9 i 10, osim za zalihe, obelodaniti sledeće:iznos procenjene vrednosti na dan bilansa stanja utvrđen u skladu sa opštim pravilom iz člana 32, kao i kumulirani iznos korekcija vrednosti; ili(b) iznos razlike između vrednosti procenjene u skladu sa ovim članom i vrednosti koja rezultira primenom člana 32 na dan bilansa stanja i, ukoliko je potrebno, kumulirani iznos dodatnih korekcija vrednosti.5. Bez povrede člana 52, Savet će na predlog Komisije u roku od 7 godina nakon objavljivanja ove direktive da ispita, i ukoliko je potrebno, izmeni ovaj član u svetlu ekonomskih i monetarnih trendova u Zajednici. Potpuno usklađen Zakonodavac se opredelio da primenjuje različita računovodstvena pravila za različite kategorije pravnih lica.Pune MRS/MSFI (koji dopuštaju revalorizaciju fiksnih sredstava) primenjuju velika pravna lica i javna društva. MSFI za MSP (koji zabranjuju mogućnost revalorizacije) primenjuju mala i srednja pravna lica, dok će za mikro pravna lica ministar nadležan za poslove finansija doneti podzakonski akt, kojimće biti uređeno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. 34 1.(a) Ukoliko nacionalna regulativa dozvoljava aktiviranje osnivačkih troškova, oni treba da se otpišu u roku ne dužem od 5 godina.(b) Ukoliko osnivački troškovi nisu u potpunosti otpisani, ne može se vršiti raspodela dobitka, sem ako je iznos rezervi raspoloživih za raspodelu i dobitaka iz ranijih godina u najmanju ruku jednak neotpisanoj vrednosti osnivačkih troškova.2. Vrednosti knjižene u okviru pozicije “Osnivački troškovi” treba da se obrazlože u napomenama uz finansijske izveštaje. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI.Pravila vrednovanja elemenata finansijskih izveštaja u skladu sa MRS/MSFI metodama: istorijski trošak, tekući trošak, prodajna vrednost i sadašnja vrednost Delimično usklađen Razlika između načina procenjivanja elemenata finansijskih izveštaja između Direktive i MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju 35 1. (a) Fiksna sredstva treba da se procenjuju po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja, bez povrede odredaba niže navedenih stavova (b) i (c).(b) Nabavna vrednost ili cena koštanja fiksnih sredstava sa ograničenim korisnim vekom upotrebe treba da se umanjuje putem korekcija vrednosti obračunatih na način da se vrednost takvih sredstava otpisuje sistematski u toku njihovog korisnog veka upotrebe.(c) (aa) Korekcije vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana treba da se vrše tako da se ove pozicije procenjuju po nižoj od vrednosti koja može da im se pripiše na dan bilansa stanja.(bb) Korekcije vrednosti fiksnih sredstava, bilo da imaju ograničen korisni vek upotrebe ili ne, treba da se vrše tako da se ova sredstva procenjuju po nižoj vrednosti koja može da im se pripiše na dan bilansa stanja ukoliko se očekuje da će to smanjenje vrednosti da bude trajno. (cc) Korekcije vrednosti pomenute pod (aa) i (bb) treba da se prikažu na teret bilansa uspeha, te da se u pojedinačnim iznosima obelodane u napomenama uz finansijske izveštaje ukoliko nisu zasebno prikazane u bilansu uspeha.(dd) Procenjivanje po nižoj vrednosti koje propisuju stavovi (aa) i (bb) ne može da se nastavi ukoliko su razlozi zbog kojih su korekcije vrednosti napravljene prestali da postoje.(d) Ukoliko su fiksna sredstva predmet vanrednih korigovanja vrednosti, samo za poreske svrhe, iznosi i razlozi za takve korekcije treba da se obelodane u napomenama uz finansijske izveštaje.2. Nabavna vrednost se izračunava tako što se na fakturnu cenu dodaju svi zavisni troškovi nabavke.3. (a) Cena koštanja se izračunava tako što se na nabavnu cenu osnovnog i potrošnog materijala dodaju svi troškovi koji mogu direktno da se pripišu posmatranom proizvodu.(b) Odgovarajući deo troškova koji mogu samo indirektno da se pripišu posmatranom proizvodu mogu da se uključe u cenu koštanja u obimu u kom se odnose na period proizvodnje.4. Kamate na pozajmljeni kapital za finansiranje proizvodnje fiksnih sredstava mogu da se uključe u cenu koštanja u obimu u kom se odnose na period proizvodnje. U tom slučaju, uključivanje u aktivu takvih kamata mora da se obelodani u napomenama uz finansijske izveštaje. 0.1.200.514 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI Delimično usklađen Razlika između pravila procenjivanja elemenata finansijskih izveštaja između Direktive i MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Nematerijalna ulaganja, izuzev goodwill-a, i osnovna sredstva, izuzev zemljišta i bioloških sredstava i investicionih nekretnina, koje se procenjuju po tržišnoj vrednosti, čiji je korisni vek upotrebe duži od jedne godine, otpisuju se redovno u toku poslovne godine poslovne godine na teret poslovnih rashoda obračunom amortizacije. 36 Odstupanjem od člana 35, tačka 1(c)(cc), države članice mogu da dozvole investicionim kompanijama, u smislu člana 5, tačka(2), da korekcije vrednosti plasmana knjiže direktno na teret “Kapitala i rezervi”. Dati iznosi treba odvojeno da se prikažu u okviru “Obaveza” u bilansu stanja. Potpuno usklađen Zakonodavac se opredelio da ne primeni datu mogućnost 37 1. Član 34 primenjuje se na troškove istraživanja i razvoja. Ipak, u izuzetnim slučajevima, države članice mogu da dozvole odstupanja od odredaba člana 34(1)(a). U takvim slučajevima, mogu da se dozvole i odstupanja od odredaba člana 34(1)(b). Ova odstupanja i razlozi za njih treba da se obelodane u napomenama uz finansijske izveštaje.2. Član 34(1)(a) se primenjuje na goodwill. Ipak, države članice mogu da dozvole društvima sistematsko otpisivanje gudvila u ograničenom periodu dužem od pet godina ukoliko ovaj period ne prelazi korisni vek upotrebe sredstva, te da se ova činjenica zajedno sa razlozima za to obelodani u napomenama uz finansijske izveštaje. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFIPravila procenjivanja elemenata finansijskih izveštaja u skladu sa MRS/MSFI metodama: istorijski trošak, tekući trošak, prodajna vrednost i sadašnja vrednost Delimično usklađen Razlika između pravila procenjivanja elemenata finansijskih izveštaja između Direktive i MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju 38 Materijalna fiksna sredstva, osnovni i potrošni materijal koji se konstantno obnavljaju i čija je ukupna vrednost od sekundarnog značaja za društvo mogu da se iskažu u aktivi po fiksnoj količini i vrednosti ukoliko njihove količine, vrednosti i struktura ne variraju značajno. 0.1. 20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFIPravila procenjivanja elemenata finansijskih izveštaja u skladu sa MRS/MSFI metodama: istorijski trošak, tekući trošak, prodajna vrednost i sadašnja vrednost Delimično usklađen Razlika između pravila procenjivanja elemenata finansijskih izveštaja između Direktive i MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju 39 1. (a) Obrtna sredstva se vrednuju po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja uz poštovanje odredaba niže navedenih stavova (b) i (c).(b) Korekcije vrednosti obrtnih sredstava vršiće se tako da se ove pozicije prikažu po nižoj tržišnoj vrednosti ili, u posebnim slučajevima, po drugoj nižoj vrednosti koja im se može pripisati na dan bilansa stanja.(c) Države članice mogu da dozvole vanredne korekcije vrednosti ako su, na osnovu racionalne tržišne procene, one neophodne jer se procenjivanje ovih pozicija u budućnosti neće modifikovati zbog fluktuacija u vrednosti. Iznosi ovih korekcija vrednosti treba da se posebno obelodane bilo u bilansu uspeha ili u napomenama uz finansijske izveštaje.(d) Procenjivanje po nižoj vrednosti koje propisuju stavovi (b) i (c) ne može da se nastavi ukoliko su razlozi za takve korekcije vrednosti prestali da postoje.(e) Ukoliko su obrtna sredstva predmet vanrednih korigovanja vrednosti, samo za poreske svrhe, iznosi i razlozi za takve korekcije treba da se obelodane u napomenama uz finansijske izveštaje.2. Definicije nabavne vrednosti i cene koštanja date u članu 35, tačke (2) i (3) se primenjuju. Države članice mogu da primene i član 35, tačka (4). Troškovi distribucije ne mogu da se uključe u troškove proizvodnje. 0.1. 200.519 i 20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI Potpuno usklađen Postojećim Pravilnikom uređeno je da se zalihe materijala , delova, inventara i robe procenjuju po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za gubitke po osnovu obezvređenja. 40 1. Države članice mogu da dozvole da se nabavna vrednost ili cena koštanja zaliha robe iste kategorije, kao i svih utrživih pozicija uključujući finansijske plasmane, obračunava primenom metoda prosečne ponderisane cene ili metoda “first in, first out” (FIFO), “last in, last out” (LIFO) metoda ili nekog sličnog metoda.2. Ukoliko se vrednost prikazana u bilansu stanja, nastala na osnovu primene metoda propisanih tačkom 1, na dan bilansa stanja značajno razlikuje od poslednje poznate tržišne vrednosti do dana bilansa, ukupan iznos te razlike treba da se obelodani po kategorijama u napomenama uz finansijske izveštaje. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFIPravila procenjivanja elemenata finansijskih izveštaja u skladu sa MRS/MSFI metodama: istorijski trošak, tekući trošak, prodajna vrednost i sadašnja vrednost Delimično usklađen Razlika između pravila procenjivanja elemenata finansijskih izveštaja između Direktive i MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju MRS 2 – Zalihe, ne dopušta metod LIFO. 41 1. Ukoliko je iznos duga za vraćanje veći od primljenog iznosa, razlika može da se prikaže u aktivi. Ona treba zasebno da se prikaže u bilansu stanja ili u napomenama uz finansijske izveštaje.2. Iznos ove razlike treba da se otpisuje za odgovarajući iznos svake godine, te da se potpuno otpiše u periodu ne dužem od perioda otplate duga. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI Potpuno usklađen 42 Rezervisanja ne treba da prekorače potrebne iznose.Rezervisanja prikazana u bilansu stanja u oviru pozicije “Druga rezervisanja” treba da se obelodane u napomenama uz finansijske izveštaje ukoliko su materijalna. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI Potpuno usklađen Odredbama paragrafa 37. Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja propisano je da obazrivost ne dopušta, na primer, stvaranje skrivenih rezervi ili prekomernih rezervisanja, namerno potcenjivanje sredstava ili prihoda, ili namerno precenjivanje obaveza ili rashoda, jer finansijski izveštaji ne bi bili neutralni i stoga ne bi imali kvalitet obazrivosti. 42a 1. Odstupanjem od člana 32 i u skladu sa uslovima koje propisuju tačke 2 do 4 ovog člana, države članice mogu da dozvole ili zahtevaju od svih ili pojedinih vrsta društava procenjivanje finansijskih instrumenata, uključujući i izvedene finansijske instrumente, po fer vrednosti.Ta mogućnost ili zahtev može da se ograniči samo na konsolidovane finansijske izveštaje koje definiše Direktiva 83/349/EEZ.2. U smislu ove Direktive, robni ugovori koji bilo kojoj od ugovornih strana daju pravo realizacije ugovora u gotovini ili putem nekog finansijskog instrumenta smatraće se izvedenim finansijskim instrumentima, osim u slučajevima:kada se kontinuirano koriste u skladu sa očekivanim uslovima nabavke, prodaje ili korišćenja u poslovnoj praksi društva;(b) kada je u momentu njihovog sastavljanja namera ugovornih strana bila da ovi ugovori služe u takve svrhe; i(c) kada se očekuje da budu realizovani isporukom robe.3. Tačka 1 se primenjuje samo na sledeće obaveze:(a) one koje se čuvaju radi trgovine kao deo portfelja društva; ili(b) izvedene finansijske instrumente (derivate).4. Procenjivanje u skladu sa tačkom 1 ne primenjuje se na:ne-izvedene finansijske instrumente koji se čuvaju do dospeća;(b) kredite i potraživanja nastala u okviru aktivnosti društva, a koji se ne čuvaju radi trgovanja; i(c) učešća u zavisnim društvima, povezanim društvima i zajedničkim ulaganjima, hartije od vrednosti sa pravom učešća u dobiti emitovane od strane društva, ugovore sa uslovljenim interesom u poslovnim kombinacijama, kao i druge finansijske instrumente sa posebnim karakteristikama zbog kojih se oni, u skladu sa opšteprihvaćenim shvatanjima, ne mogu tretirati na isti način kao i ostali finansijski instrumenti.5. Odstupanjem od člana 32, države članice mogu za sredstva i obaveze koji mogu da se odrede kao hedzing-pozicije po računovodstvenom sistemu fer vrednosti za hedzing-poslove, ili za određene delove takvih sredstava i obaveza, da dozvole procenjivanje po specifičnim iznosima u okviru tog sistema. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI Potpuno usklađen Procenjivanje elemenata finansijskih izveštaja vrši se u skladu sa MRS/MSFI. 42b Fer vrednost koju propisuje član 42a utvrđuje se prema:tržišnoj vrednosti, za one finansijske instrumente za koje pouzdano tržište može blagovremeno da se utvrdi. Ukoliko tržišna vrednost za neki instrument ne može pouzdano da se utvrdi ali može da se utvrdi za njegovu komponentu ili sličan instrument, tada tržišna vrednost instrumenta može da se izvede iz vrednosti njegovih komponenata ili sličnih instrumenata; ili(b) vrednosti koja se dobija primenom opšteprihvaćenih modela i tehnika procenjivanja, za one instrumente za koje pouzdano tržište ne može blagovremeno da se utvrdi. Ovi modeli i tehnike procenjivanja treba da daju vrednost približnu tržišnoj.2. Finansijski instrumenti koji ne mogu pouzdano da se procene primenom metoda opisanih u tački 1, procenjivaće se u skladu sa članovima 34 do 42. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI Potpuno usklađen Procenjivanje elemenata finansijskih izveštaja vrši se u skladu sa MRS/MSFI 42c 1. Bez povrede odredaba člana 31, tačka (1)(c), ako se finansijski instrument procenjuje u skladu sa članom 42b, promene vrednosti treba da se uključe u bilans uspeha. Međutim, takve promene tangiraće direktno kapital u okviru pozicije rezerve za fer vrednost ukoliko: se finansijski instrument vodi po računovodstvenom sistemu fer vrednosti za hedzing-poslove koji dopušta da se deo ili ukupna promena vrednosti ne prikazuje u bilansu uspeha; ili(b) se promena vrednosti odnosi na kursnu razliku koja nastaje na monetarnim pozicijama kao dela neto investicija društva u strana preduzeća.2. Države članice mogu da dopuste ili zahtevaju da se promena vrednosti utrživog finansijskog sredstva, koje nije izvedeni finansijski instrument, uključi direktno u kapital, u okviru pozicije “Rezerve za fer vrednost”.3. Rezerve za fer vrednost treba da se koriguju za iznose formirane za potrebe primene odredaba tačaka 1 i 2 kada oni više nisu neophodni. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI Potpuno usklađen Procenjivanje elemenata finansijskih izveštaja vrši se u skladu sa MRS/MSFI 42d Ukoliko je primenjeno procenjivanje po fer vrednosti finansijskih instrumenata, u napomenama uz finansijske izveštaje treba da se obelodani sledeće:značajne pretpostavke kao osnova modela i tehnika procenjivanja u slučajevima kada se fer vrednost utvrđuje u skladu sa članom 42b, tačka (1)(b);(b) po kategorijama finansijskih instrumenata: fer vrednost, promene vrednosti uključene direktno u bilans uspeha, kao i promene uključene u rezerve za fer vrednost;(c) za svaku kategoriju izvedenih finansijskih instrumenata: informacije o obimu i prirodi instrumenata, uključujući i značajne uslove i prilike koji su mogli da utiču na iznos, rokove i sigurnost budućih gotovinskih tokova; i(d) tabelu koja prikazuje promene na rezervama za fer vrednost u toku poslovne godine. 0.1.200.6 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI Potpuno usklađen Procenjivanje elemenata finansijskih izveštaja vrši se u skladu sa MRS/MSFI 42e Odstupanjem od člana 32, države članice mogu da dopuste ili zahtevaju od svih ili samo određenih vrsta durštava procenjivanje i pojedinih drugih kategorija sredstava, pored finansijskih instrumenata, po fer vrednosti.Takva mogućnost ili zahtev može da se ograniči na konsolidovane račune u skladu sa Direktivom 83/349/EEZ. Potpuno usklađen Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost 42f Bez obzira na član 31, tačka (1)(c), države članice mogu da dopuste ili zahtevaju od svih ili samo određenih vrsta društava da se, ukoliko se sredstvo procenjuje u skladu sa članom 42e, promene vrednosti uključe u bilans uspeha. Potpuno usklađen Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost 43 1. Uz obelodanjivanja propisana ostalim odredbama ove Direktive, napomene uz finansijske izveštaje treba da pruže informacije barem i o sledećim pitanjima:(1) primenjene metode procenjivanja različitih pozicija finansijskih izveštaja i korišćene metode obračuna korekcije vrednosti. Za pozicije finansijskih izveštaja koje su izražene u stranoj valuti, ili su prvobitno bile izražene u stranoj valuti, treba da se obelodane osnove za njihov preračun u domaću valutu;(2) naziv i sedište svakog preduzeća u kome društvo, direktno ili posredstvom lica koje istupa u svoje ime a za račun društva, poseduje makar ono učešće u kapitalu koje države članice ne mogu da utvrde na više od 20%, prikazivanje posedovanog učešća u kapitalu, iznosa kapitala i rezervi i dobitka ili gubitka za poslednju poslovnu godinu posmatranog preduzeća za koju su finansijski izveštaji usvojeni. Ove informacije mogu da se izostave samo ukoliko je njihov značaj zanemarljiv, u smislu člana 2, tačka (3). Informacije koje se tiču kapitala i rezervi i dobitka ili gubitka takođe mogu da se izostave ukoliko posmatrano preduzeće ne objavljuje bilans stanja, a učešće društva u njegovom kapitalu (direktno ili indirektno) niže je od 50%;naziv, centrala ili sedište i pravna forma svakog preduzeća čiji je društvo član kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Ova informacija može da se izostavi samo ukoliko je njen značaj zanemarljiv, u smislu člana 2, tačka (3);(3) broj i nominalna vrednost ili, u odsustvu nominalne, procenjena vrednost upisanih akcija u toku poslovne godine u granicama nominalnog kapitala, bez povrede odredaba člana 2, tačka (1)(e) Direktive 68/151/EEZ ili člana 2, stav (c) Direktive 77/91/EEZ u pogledu iznosa ovog kapitala;(4) ukoliko postoji više vrsta akcija, broj i nominalna vrednost, ili u odsustvu nominalne, procenjena vrednost za svaku vrstu akcija;(5) postojanje bilo kakvih certifikata o participaciji (učešću), konvertibilnih obveznica i sličnih hartija od vrednosti ili prava, sa naznakom njihovog broja i prava koja sadrže;(6) obaveze društva koje dospevaju za plaćanje u roku dužem od pet godina, kao i ukupne dugove društva pokrivene obezbeđenjima datim od strane društva sa naznakom prirode i oblika obezbeđenja. Ove informacije treba da se obelodane odvojeno za svaku poziciju obaveza kao što je predviđeno šemama propisanim u članovima 9,10 i 10a;(7) ukupan iznos svih obaveza koje nisu prikazane u bilansu stanja ukoliko su ove informacije od pomoći u oceni finansijskog položaja društva. Sve obaveze vezane za penzije kao i povezana preduzeća treba odvojeno da se prikažu;(8) neto poslovni prihodi u smislu člana 28 razbijeni po kategorijama aktivnosti i po tržištima sa geografskog aspekta u meri u kojoj se ove kategorije i tržišta međusobno značajno razlikuju, vodeći pri tom računa o načinu na koji je prodaja proizvoda i usluga u okviru redovne aktivnosti društva organizovana;(9) prosečan broj zaposlenih u toku poslovne godine razbijen po kategorijama i, ukoliko nisu odvojeno prikazani u bilansu uspeha, troškovi zaposlenih u toku poslovne godine razvrstani na pozicije u skladu sa šemom iz člana 23(6);(10) odstupanjem od principa proglašenih u članu 31 i članovima 34 to 42c, efekat koji su procenjivanja pozicija izvršena u posmatranoj ili prethodnim poslovnim godinama u cilju ostvarivanja poreskih olakšica imala na obračun rezultata poslovne godine. Ukoliko je uticaj procenjivanja na buduće poreske troškove materijalan, potrebno je obelodaniti detalje o tome; (11) razlika između poreskih troškova posmatrane i prethodnih poslovnih godina i obaveza za poreze za te godine, ukoliko je ova razlika materijalna za potrebe budućeg oporezivanja. Ovaj iznos može da se obelodani i u bilansu stanja kao zbirni (kumulativni) iznos u okviru zasebne pozicije sa odgovarajućim nazivom;(12) iznos isplata (honorara) odobrenih u toku poslovne godine članovima administrativnih, upravnih i nadzornih tela, a po osnovu njihovih odgovornosti, i bilo kakve obaveze nastale u vezi sa penzijama bivših članova ovih tela, sa isticanjem ukupnog iznosa za svaku kategoriju;(13) iznosi avansa i kredita odobreni članovima administrativnih, upravnih i nadzornih tela, uz prikazivanje kamatnih stopa, glavnih uslova i otplaćenih iznosa, kao i preuzetih obaveza za njihov račun davanjem garancija bilo koje vrste, uz isticanje ukupnog iznosa za svaku kategoriju;(14) ukoliko nije primenjeno procenjivanje finansijskih instrumenata po fer vrednosti u skladu sa odeljkom 7a:za svaku vrstu izvedenih finansijskih instrumenata:(i) fer vrednost instrumenata, ako se ta vrednost može utvrditi bilo kojim od metoda propisanih članom 42b, tačka (1);(ii)informacije o obimu i prirodi instrumenata; iza fiksna sredstva, pomenuta u članu 42a, koja su iskazana po vrednosti većoj od njihove fer vrednosti, ukoliko se ne koristi opcija korekcije vrednosti u skladu sa članom 35(1)(c)(aa):(i) knjigovodstvenu i fer vrednost, bilo pojedinačno po sredstvima ili po odgovarajućim grupama sredstava;(ii)razloge zbog kojih knjigovodstvena vrednost nije korigovana, uključujući prirodu dokaza (činjenica) kao osnovu za ocenu da pad fer vrednosti sredstva nije permanentan;2. Države članice ne moraju da primenjuju tačku (1), stav (2) na finansijske holding kompanije u smislu člana 5(3), što će biti predmet budućeg ujednačavanja.3. Države članice mogu da odluče da ne primenjuju odredbe tačke (1), stav (12) ukoliko obelodanjivanje takvih informacija omogućava da se identifikuje funkcija pojedinačnog člana pomenutih tela. 0.1.2.7.6 Napomene uz finansijske izveštaje, koje sadrže opise ili raščlanjavanja stavki obelodanjenih u izveštajima iz podtač. (1) – (5) ove tačke, primenjene računovodstvene politike, kao i informacije o stavkama koje se nisu kvalifikovale za priznavanje u ovim izveštajima, a značajne su za ocenu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica, kao i ostale informacije u skladu sa zahtevima MSFI. Potpuno usklađen Odredbama paragrafa 112-116, MRS 1, uređen je sadržaj (struktura) Napomena uz finansijske izveštaje 44 1. Države članice mogu da dozvole društvima iz člana 11 da sastavljaju skraćene napomene uz finansijske izveštaje koje ne sadrže informacije zahtevane članom 43, tačka (1), stavovi (5) do (12) i stav (14)(a). Međutim, u napomenama treba da se obelodane informacije precizirane članom 43(1)(6) u ukupnom iznosu za sve predviđene pozicije.2. Države članice mogu, takođe, da dozvole društvima iz tačke (1) da se izuzmu od obaveze obelodanjivanja u napomenama uz finansijske izveštaje informacija propisanih članom 15(3)(a) i (4), članovima 18, 21 i 29(2), drugim stavom člana 30, članom 34(2), članom 40(2) i drugim stavom člana 42.3. Primenjuje se član 12. 0.1.2.7.6 Napomene uz finansijske izveštaje, koje sadrže opise ili raščlanjavanja stavki obelodanjenih u izveštajima iz podtač. (1) – (5) ove tačke, primenjene računovodstvene politike, kao i informacije o stavkama koje se nisu kvalifikovale za priznavanje u ovim izveštajima, a značajne su za ocenu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica, kao i ostale informacije u skladu sa zahtevima MSFI. Neusklađen Predlogom zakona nisu predviđeni uslovi pod kojima pravna lica mogu sastavljati skraćene Napomene uz finansijske izveštaje U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju 45 1. Države članice mogu da dopuste da obelodanjivanja propisana članom 43(1)(2):(a) imaju formu izveštaja sačinjenog u skladu sa članom 3(1) i (2) Direktive 68/151/EEZ; ovo treba da se obelodani u napomenama uz finansijske izveštaje;(b) da se ova obelodanjivanja izostave ukoliko je njihova priroda takva da bi ozbiljno nanela štetu društvima na koje se odnosi član 43(1)(2). Države članice mogu da urede da takva izostavljanja budu predmet prethodnog administrativnog ili sudskog odobrenja. Ovakva izostavljanja treba da se obelodane u napomenama uz finansijske izveštaje.2. Tačka (1)(b) primenjuje se, takođe, i na informacije propisane članom 43(1)(8).Države članice mogu da dopuste društvima iz člana 27 da izostave obelodanjivanja propisana članom 43(1)(8). Primenjuje se član 12. Potpuno usklađen Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost 46 1. (a) Izveštaj o poslovanju treba u najmanju ruku da pruži veran prikaz razvoja i uspeha poslovanja društva, kao i njegove finansijske pozicije, uz opis glavnih rizika i nesigurnosti sa kojima se ono suočava.Ovaj prikaz treba da pruži temeljnu i uravnoteženu analizu razvoja i uspeha poslovanja društva, kao i njegove finansijske pozicije koja je konzistentna sa obimom i kompleksnošću poslovanja društva;(b) U meri u kojoj je to potrebno za razumevanje razvoja, uspeha i finansijskog položaja društva, analiza treba da uključi i finansijske, a u određenim slučajevima, i nefinansijske ključne pokazatelje relevantne za određenu vrstu poslovne aktivnosti, uključujući i informacije o ekološkim i kadrovskim pitanjima.(c) U cilju analize, izveštaj o poslovanju treba, ukoliko je potrebno, da uključi i reference i dodatna obrazloženja o iznosima prikazanim u godišnjim izveštajima.2. Izveštaj, takođe, treba da ukaže na:(a) sve značajne događaje koji su se desili nakon dana bilansa stanja;(b) verovatni budući razvoj društva;(c) aktivnosti u polju istraživanja i razvoja;(d) informacije u vezi otkupa sopstvenih akcija propisanih članom 22 (2) Direktive 77/91/EEZ;(e) postojanje filijala društva;(f) u vezi sa sa korišćenjem finansijskih instrumenata i ukoliko je to materijalno za ocenu imovine, obaveza, finansijskog položaja i rezultata društva:ciljeve i politiku upravljanja finansijskim rizikom, uključujući politiku društva u vezi sa hedzingom za svaki od glavnih tipova terminskih poslova za koji se koristi računovodstveni sistem za hedzing-poslove, iizloženost društva riziku promene cena, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanih tokova.3. Države članice mogu da izuzmu društva iz člana 11 od obaveze sastavljanja godišnjih izveštaja ukoliko su informacije pomenute u članu 22(2) Direktive 77/91/EEZ u vezi sa otkupom sopstvenih akcija obelodanjene u napomenama uz njihove finansijske izveštaje.4. Države članice mogu da izaberu opciju da izuzmu društva iz člana 27 od obaveze sadržane u gore navedenoj tački (1)(b) u meri u kojoj se ona tiče nefinansijskih informacija. 0.1.29 Pravno lice dužno je da sastavi godišnji izveštaj o poslovanju. Godišnji izveštaj o poslovanju sadrži:1) kratak opis poslovnih aktivnosti i organizacione strukture pravnog lica;2)verodostojan prikaz razvoja, finansijskog položaja i rezultata poslovanja pravnog lica, uključujući finansijske i nefinansijske pokazatelje relevantne za određenu vrstu poslovne aktivnosti, kao i informacije o kadrovskim pitanjima; 3) informacije o ulaganjima u cilju zaštite životne sredine; 4) sve značajne događaje po završetku poslovne godine; 5) planirani budući razvoj; 6) aktivnosti istraživanja i razvoja; 7) informacije o otkupu sopstvenih akcija, odnosno udela; 8) postojanje ogranaka; 9) koje finansijske instrumente koristi ako je to značajno za procenu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja; 10) ciljeve i politike vezane za upravljanje finansijskim rizicima, zajedno sa politikom zaštite svake značajnije vrste planirane transakcije za koju se koristi zaštita; 11) izloženost cenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka, strategiju za upravljanje ovim rizicima i ocenu njihove efektivnosti.Godišnji izveštaj o poslovanju javnih društava, odnosno društava koja se pripremaju da postanu javna u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, sadrži i pregled pravila korporativnog upravljanja. Izuzetno od stava 1. ovog člana, mikro, mala i srednja pravna lica, osim javnih društava iz stava 3. ovog člana, nisu dužna da sastavljaju godišnji izveštaj o poslovanju, s tim što su informacije o otkupu sopstvenih akcija, odnosno udela dužna da navedu u Napomenama uz finansijske izveštaje ako su obavezna da ih sastavljaju. Potpuno usklađen 46a Izveštaj o korporativnom upravljanju 0.2.368 Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deogodišnjeg izveštaja o poslovanju javnog akcionarskog društva i sadržinaročito:1) obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji društvoprimenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;2) sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja kojedruštvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;3) odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke1) ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja. Potpuno usklađen Odredbama člana 368. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11 i 99/11) uređena su pitanja koja se odnose na izjavu o primeni kodeksa korporativnog upravljanja 47 1. Uredno odobreni godišnji finansijski izveštaji i izveštaj o poslovanju, zajedno sa izveštajem lica odgovornog za reviziju godišnjih računa, treba da se objave prema propisima svake države članice u skladu sa članom 3. Direktive 68/151/EEZ.Međutim, regulativa države članice može da dozvoli da se izveštaj o poslovanjune objavljuje kao što je gore propisano. U tom slučaju treba da se omogući dobijanje kopije celokupnog izveštaja o poslovanju ili nekog njegovog dela po zahtevu. Cena takve kopije ne može da prelazi administrativne troškove njenog sačinjavanja. 1a. Država članica u kojoj posluje društvo navedeno u članu 1, tačka (1), drugi i treći stav, može da izuzme to društvo od objavljivanja godišnjih računa, u skladu sa članom 3 Direktive 68/151/EEZ, ukoliko su ti računi dostupni javnosti u sedištu društva u slučajevima:(a) kada su svi članovi posmatranog društva sa neograničenom odgovornošću privredna društva, pomenuta u prvom stavu člana 1, tačka (1), koja posluju po zakonima drugih država članica i nijedno od tih društava ne objavljuje izveštaje posmatranog društva zajedno sa svojim finansijskim izveštajima; ili (b) kada su svi članovi sa neograničenom odgovornošću privredna društva koja ne posluju po zakonima država članica ali čija je pravna forma uporediva sa pravnim formama privrednih društava koje se pominju u Direktivi 68/151/EEZ.Kopije godišnjih izveštaja treba da budu dostupne po zahtevu. Cene takvih kopija ne mogu da prelaze administrativne troškove njihovog dobijanja. Potrebno je ustanoviti odgovarajuće sankcije za neprimenjivanje obaveze objavljivanja propisane ovim stavom.2. Odstupanjem od tačke 1., države članice mogu da dopuste društvima iz člana 11. da objavljuju:(a) skraćene bilanse stanja koji prikazuju samo pozicije označene slovima i rimskim brojevima u članovima 9. i 10., sa posebnim prikazivanjem informacija koje se zahtevaju u zagradi pod D (II) aktive i C pasive u članu 9. i D (II) aktive u članu 10., u ukupnim iznosima za odnosne stavke; i (b) skraćene napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa članom 44.Primenjivaće se član 12. U prilog tome, države članice mogu da oslobode takva društva od obaveze objavljivanja bilansa uspeha, izveštaja o poslovanju, kao i revizorskog izveštaja.3. Države članice mogu da dozvole društvima pomenutim u članu 27. da objave:(a) skraćeni bilans stanja koji sadrži samo one pozicije označene slovima i rimskim brojevima u članovima 9. i 10., uz posebno obelodanjivanje, bilo u bilansu stanja ili u napomenama, sledećeg:- C (I)(3), C(II)(1),(2), (3) i (4), C(III)(1), (2), (3), (4) i (7), D(II)(2), (3) i (6) i D(III)(1) i (2) aktive, kao i C(1), (2), (6), (7) i (9) pasive iz člana 9.,- C(I)(3), C(II)(1), (2), (3) i (4), C(III)(1), (2), (3), (4) i (7), D(II)(2), (3) i (6), D(III)(1) i (2), F(1), (2), (6), (7) i (9) i (I)(1), (2), (6), (7) i (9) člana 10., – informacija koje se zahtevaju u zagradama pod D(II) aktive i C pasive u članu 9. i to u ukupnim iznosima za sve odnosne pozicije, a u pojedinačnim iznosima za D(II)(2) i (3) aktive i C(1), (2), (6), (7) i (9) pasive istog člana,- informacija koje se zahtevaju u zagradama pod D(II) u članu 10. i to u ukupnim iznosima za sve odnosne pozicije, a u pojedinačnim iznosima za D(II)(2) i (3);(b) skraćene napomene uz finansijske izveštaje koje ne sadrže informacije propisane članom 43 (1), (5), (6), (8), (10) i (11). Ipak, napomene uz finansijske izveštaje treba da sadrže informacije o ukupnim iznosima za odnosne pozicije iz člana 43 (1)(6).Ovaj stav ne treba da bude na štetu tačke 1. u meri u kojoj se on odnosi na bilans uspeha, izveštaj o poslovanju i revizorski izveštaj.Primenjuje se član 12. 0.1.36 Podatke iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i dokumentaciju iz čl. 33. i 34. ovog zakona Agencija javno objavljuje na svojoj internet stranici, u okviru Registra finansijskih izveštaja, u punom sadržaju za obveznike revizije u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, i u skraćenom sadržaju za ostala pravna lica i preduzetnike.Agencija je dužna da podatke i dokumentaciju, iz stava 1. ovog člana, javno objavi na internet stranici u roku od 30 dana od dana prijema potpunog i računski tačnog finansijskog izveštaja pravnog lica, odnosno preduzetnika.Agencija je dužna da finansijske izveštaje i dokumentaciju iz čl. 33. i 34. ovog zakona, u kojima pravna lica i preduzetnici nisu otklonili utvrđene nedostatke, javno objavi na svojoj internet stranici kao nepotpune i računski netačne, u punom ili skraćenom sadržaju, i to najkasnije do 30. septembra naredne godine za izveštajnu godinu.Agencija je dužna da pristup finansijskim izveštajima i dokumentaciji iz st. 1. i 3. ovog člana za poslednje dve izveštajne godine omogući korisnicima na internet stranici Agencije, bez naknade. Potpuno usklađen 48 Uvek kada se godišnji izveštaji i izveštaj o poslovanju objavljuju u celini, oni trebada budu reprodukovani u formi i tekstu na osnovu kojeg je lice odgovorno za reviziju računa sačinilo svoje mišljenje. Oni treba da budu propraćeni kompletnim tekstom izveštaja revizora. 0.1.34.2 Pravna lica koja imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja, dužna su da uz redovne godišnje, odnosno konsolidovane finansijske izveštaje dostavljaju izveštaj revizora o obavljenoj reviziji redovnih godišnjih, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija i međunarodnim standardima revizije. Potpuno usklađen 49 Ukoliko se godišnji izveštaji ne objavljuju u celini, treba da se naznači da je objavljena skraćena verzija uz upućivanje na registar u kojem su izveštaji deponovani u skladu sa članom 47 (1).Ukoliko takvo deponovanje još nije izvršeno, ta činjenica treba da se obelodani. Izveštaj lica odgovornog za reviziju godišnjih računa (u daljem tekstu: zakonski revizori) ne treba da prati ovo objavljivanje, ali je potrebno istaći da li je izraženo nekvalifikovano, kvalifikovano ili drugačije revizorsko mišljenje, ili činjenicu da zakonski revizori nisu mogli da daju mišljenje. Takođe treba da se obelodani da li je izveštaj zakonskih revizora uključio bilo kakva pitanja na koja revizor skreće pažnju bez kvalifikovanja revizorskog mišljenja, tj. bez izražavanja rezerve. 0.4.30.1 i 30.2 Revizorski izveštaj sastavlja se u skladu sa MSR. Revizorski izveštaj sadrži minimum sledeće:1) uvod u kojem se navode finansijski izveštaji koji su predmet revizije, zajedno sa računovodstvenim politikama koje su korišćene za njihovo sastavljanje;2) opis svrhe i obima revizije, uz navođenje standarda revizije u skladu sa kojima je izvršena revizija;3) mišljenje licenciranog ovlašćenog revizora kojim se jasno izražava da li finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pregled finansijskog položaja pravnog lica u skladu sa relevantnim zakonskim okvirom, kao i da li su godišnji finansijski izveštaji u skladu sa posebnim propisima koji uređuju poslovanje pravnog lica, ako je to predviđeno tim propisima. Mišljenje revizora može biti pozitivno, mišljenje sa rezervom, negativno ili se ovlašćeni revizor može uzdržati od izražavanja mišljenja ako nije u mogućnosti da ga izrazi;4) posebna upozorenja i probleme na koje licencirani ovlašćeni revizor želi da ukaže, ali bez izražavanja mišljenja sa rezervom;5) mišljenje o usklađenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za istu poslovnu godinu. Potpuno usklađen Pitanja načina sastavljanja revizorskog izveštaja uređena su Predlogom zakona o reviziji. 50 Uz godišnje izveštaje, na sličan način, treba da se objavi i sledeće:- predložena raspodela dobiti ili tretman gubitka,- sprovedena raspodela dobiti ili tretman gubitka,-ukoliko se ove stavke ne pojavljuju u godišnjim izveštajima. 0.1.34.1 Pravna lica dužna su da, uz redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje iz člana 33. ovog zakona, dostave u originalu Agenciji:1) odluku o usvajanju redovnih, odnosno konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja;2) odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka;3) godišnji izveštaj o poslovanju u skladu sa ovim zakonom. Potpuno usklađen 50a Objavljeni godišnji računi mogu da budu izraženi u valuti u kojoj su i sastavljeni, kao i u EKU, preračunati po kursu koji preovladava na dan bilansa stanja. Ovaj kurs treba da se obelodani u napomenama uz finansijske izveštaje. 0.1.31 Poslovne knjige, finansijski izveštaji, godišnji izveštaj o poslovanju, odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaj revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja, odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka i druge finansijske informacije sastavljaju se na srpskom jeziku.Iznosi u poslovnim knjigama, finansijskim izveštajima, odlukama, kao i druge finansijske informacije iz stava 1. ovog člana izražavaju se u srpskim dinarima. Potpuno usklađen 50b Države članice treba da obezbede da članovi organa upravljanja i nadzora snose kolektivnu odgovornost za godišnje finansijske izveštaje , godišnji izveštaj o poslovanju, izveštaj o korporativnom upravljanju koji se sastavljaju u skladu sa članom 46a budu sastavljeni i obelodanjeni u skladu sa zahtevima ove Direktive, i tamo gde je to moguće u skladu sa MRS usvojenim shodno Regulation 1606/2002 0.1.32.2 Za istinito i pošteno prikazivanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica, odgovoran je zakonski zastupnik, organ upravljanja i nadzorni organ pravnog lica u skladu sa zakonom, odnosno preduzetnik, kao i odgovorno lice iz člana 14. ovog zakona. Potpuno usklađen 50c Države članice moraju da obezbede da se zakoni i drugi propisi u vezi kolektivne odgovornosti odnose na članove administrativnog organa, organa upravljanja i nadzornog organa u slučaju da kršenja odredaba člana 50b 0.1. 32.2 Za istinito i pošteno prikazivanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica, odgovoran je zakonski zastupnik, organ upravljanja i nadzorni organ pravnog lica u skladu sa zakonom, odnosno preduzetnik, kao i lice iz člana 14. ovog zakona. Potpuno usklađen 51.1 Godišnji izveštaji društava treba da budu predmet revizije od strane lica ili više lica koja su ovlašćena po propisima država članica da vrše statutarnu (zakonsku) reviziju na osnovu Osme direktive Saveta 84/253/EEZ donete 10. aprila 1984 o odobravanju lica odgovornih za vršenje statutarne revizije računovodstvenih dokumenata ().Statutarni revizori treba, takođe, da izraze mišljenje i na usklađenost godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim računima za istu poslovnu godinu. 0.4.6 Licenca za obavljanje revizije je javna isprava koju, u skladu sa ovim zakonom, izdaje Ministarstvo. Licenca se izdaje licu koje ispunjava sledeće uslove: 1) da ima položen ispit za zvanje ovlašćeni revizor; 2) da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; 3) da ima najmanje tri godine praktičnog radnog iskustva na zakonskim revizijama, od kojih najmanje dve godine uz nadzor licenciranog ovlašćenog revizora. Pod praktičnim radnim iskustvom na zakonskim revizijama smatra se radno iskustvo, na neodređeno ili na određeno vreme, stečeno u radnom odnosu u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora na poslovima zakonske revizije; 4) da mu nije bila oduzeta licenca za obavljanje poslova revizije; 5) da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova, u smislu člana 5. ovog zakona. Licenca iz stava 1. ovog člana može biti izdata revizoru države članice koji ima važeću ispravu nadležnog organa države članice za obavljanje zakonske revizije, koja po sadržaju odgovara licenci (licenca, sertifikat i sl.) i ispunjava uslove iz stava 2. tač. 2) – 5) ovog člana. Licenca iz stava 1. ovog člana može, pod uslovima reciprociteta, biti izdata revizoru treće zemlje koji ima važeću ispravu nadležnog organa treće zemlje za obavljanje zakonske revizije, koja po sadržaju odgovara licenci (licenca, sertifikat i sl.) i ispunjava uslove iz stava 2. tač. 2) – 5) ovog člana. Za dobijanje licence revizor države članice, odnosno revizor treće zemlje dužan je da položi dopunski ispit iz poznavanja propisa Republike Srbije iz oblasti navedenih u članu 8. stav 4. tačka 1) ovog zakona, a koje su obuhvaćene programom Komore iz stava 5. tog člana. Zabrana za izdavanje licence iz stava 2. tačka 4) ovog člana važi do isteka pet godina od dana privremenog oduzimanja licence. Potpuno usklađen Predlogom zakona o reviziji (član 6.) bliže su uređeni uslovi koje moraju ispunjavati lica da bi dobila dozvolu za obavljanje poslova revizije (uslovi su definisani u skladu sa odredbama Osme direktive EU). 51.2 Države članice mogu da oslobode društva pomenuta u članu 11. obaveze koju nameće tačka 1. Primenjuje se član 12. 0.4.21.1 i 21.2 Revizija je obavezna za redovne godišnje finansijske izveštaje velikih i srednjih pravnih lica razvrstanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, javnih društava u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala nezavisno od njihove veličine, kao i svih pravnih lica, odnosno preduzetnika čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti (zakonska revizija). Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja obavezna je za matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo (zakonska revizija). Potpuno usklađen 51.3 Ukoliko je odobreno izuzimanje predviđeno članom 51. st. 2 Direktive, države članice treba da usvoje odgovarajuće sankcije za slučajeve kada finansijski izveštaji ili izveštaji o poslovanju pravnih lica nisu sačinjeni u skladu sa odredbama ove direktive. 0.1.45 Nadzor pravnih lica i preduzetnika, u smislu provere ispravnosti evidentiranja poslovnih promena u poslovnim knjigama, vrši Poreska uprava shodno odredbama propisa koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju. Nadzor nad bankama i drugim finansijskim institucijama, društvima za osiguranje, davaocima finansijskog lizinga, dobrovoljnim penzijskim fondovima i društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, u smislu provere ispravnosti evidentiranja poslovnih promena u poslovnim knjigama, vrši Narodna banka Srbije. Potpuno usklađen Nadzor nad bankama i drugim finansijskim institucijama, društvima za osiguranje, davaocima finansijskog lizinga, dobrovoljnim penzijskim fondovima i društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, u smislu provere ispravnosti evidentiranja poslovnih promena u poslovnim knjigama, vrši Narodna banka Srbije. 51a Izveštaj statutarnih revizora treba da uključi sledeće:uvodne napomene koje treba da, u najmanju ruku, identifikuju godišnje izveštaje koji su predmet statutarne revizije zajedno sa okvirom finansijskog izveštavanja u skladu s kojim su sačinjeni;(b) opis obima statutarne revizije koji treba, barem, da otkrije standarde revizije u skladu s kojima je statutarna revizija vršena;(c) revizorsko mišljenje koje treba jasno da izražava mišljenje statutarnih revizora o tome da li godišnji izveštaji pružaju istinitu i objektivnu sliku u skladu sa odgovarajućim okvirom finansijskog izveštavanja i, ukoliko je potrebno, da li su godišnji izveštaji u skladu sa zakonskim propisima; revizorsko mišljenje može da bude nekvalifikovano, kvalifikovano, negativno ili uzdržavajuće, ukoliko statutarni revizori nisu u mogućnosti da izraze mišljenje;(d) navođenje bilo kakvih pitanja na koja statutarni revizori skreću pažnju bez kvalifikovanja revizorskog mišljenja;(e) mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim računima za istu poslovnu godinu.2. Ovaj izveštaj treba da bude potpisan i datiran od strane zakonskih revizora. 0.4.30.2 Revizorski izveštaj sadrži minimum sledeće:1) uvod u kojem se navode finansijski izveštaji koji su predmet revizije, zajedno sa računovodstvenim politikama koje su korišćene za njihovo sastavljanje;2) opis svrhe i obima revizije, uz navođenje standarda revizije u skladu sa kojima je izvršena revizija;3) mišljenje licenciranog ovlašćenog revizora kojim se jasno izražava da li finansijski izveštaji pružaju istinit i objektivan pregled finansijskog položaja pravnog lica u skladu sa relevantnim zakonskim okvirom, kao i da li su godišnji finansijski izveštaji u skladu sa posebnim propisima koji uređuju poslovanje pravnog lica, ako je to predviđeno tim propisima. Mišljenje revizora može biti pozitivno, mišljenje sa rezervom, negativno ili se ovlašćeni revizor može uzdržati od izražavanja mišljenja ako nije u mogućnosti da ga izrazi;4) posebna upozorenja i probleme na koje licencirani ovlašćeni revizor želi da ukaže, ali bez izražavanja mišljenja sa rezervom;5) mišljenje o usklađenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za istu poslovnu godinu. Potpuno usklađen 52 Završne odredbe Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 53 Svakih pet godina, na predlog Komisije, Savet ispituje, i ukoliko je potrebno, revidira iznose izražene u Evropskoj obračunskoj jedinici (EUA) u ovoj Direktivi, u svetlu ekonomskih i monetarnih trendova u Zajednici. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 53a Države članice ne treba da omoguće izuzimanja izneta u članovima 11, 27, 46, 47 i 51 u slučaju društava čije hartije od vrednosti kotiraju i kojima se trguje na berzama bilo koje od država članica u smislu člana 1 (13) Direktive Saveta 93/22/EEZ donete 10. maja 1993. o uslugama investiranja u oblasti hartija od vrednosti (). 0.4.21.1 i 21.2 Revizija je obavezna za redovne godišnje finansijske izveštaje velikih i srednjih pravnih lica razvrstanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, javnih društava u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala nezavisno od njihove veličine, kao i svih pravnih lica, odnosno preduzetnika čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti(zakonska revizija). Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja obavezna je za matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo (zakonska revizija). Potpuno usklađen Ispunjen je zahtev koji postavlja direktiva, jer pravna lica koja su javna društva, sastavljaju čitav set finansijskih izveštaja, primenjuju potpune MRS/MSFI i imaju obavezu zakonske revizije. 55 Države članice treba da donesu zakone, propise i administrativne odredbe u cilju usklađivanja svojih nacionalnih zakonodavstava sa Direktivom u roku od dve godine od njenog službenog objavljivanja. Države članice treba da o tome odmah obaveste Komisiju. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 56 Obaveza prikazivanja finansijskih izveštaja u skladu sa odredbama ove direktive (čl. 9, 10, 10a i 23. do 26.) kao i obelodanjivanja u napomenama uz finansijske izveštaje 0.1.2.7.6 Napomene uz finansijske izveštaje, koje sadrže opise ili raščlanjavanja stavki obelodanjenih u izveštajima iz podtač. (1) – (5) ove tačke, primenjene računovodstvene politike, kao i informacije o stavkama koje se nisu kvalifikovale za priznavanje u ovim izveštajima, a značajne su za ocenu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica, kao i ostale informacije u skladu sa zahtevima MSFI Potpuno usklađen Odredbama paragrafa 112-116, MRS 1, uređen je sadržaj (struktura) Napomena uz finansijske izveštaje 57 Uslovi pod kojima države članice ne treba da primenjuju odredbe ove Direktive, vezano za sadržaj, reviziju i objavljivanje godišnjih izveštaja, na zavisna društva u okviru grupe, definisana Direktivom 83/349/EEZ, koja podležu nacionalnim propisima, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi: Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 57a Države članice mogu da zahtevaju od pravnih formi društava navedenih u članu 1, tačka 1, stav 1 koja posluju po njihovim zakonima i koja su članovi sa neograničenom odgovornošću bilo kojeg od društava nabrojanih u članu 1 (1), drugi i treći stav, da, zajedno sa svojim godišnjim izveštajima, sastavljaju, revidiraju i objavljuju i godišnje izveštaje odnosnih društava u skladu sa odredbama ove Direktive. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 58 Uslovi kada države članice ne treba da primenjuju odredbe ove Direktive vezane za reviziju i objavljivanje bilansa uspeha na nadređena društva koja posluju po njihovim nacionalnim zakonima u slučaju primene Direktive 83/349/EEZ Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 59 Države članice mogu da zahtevaju ili dozvole da se participacije (učešća), prema definiciji iz člana 17, u kapitalu preduzeća, sa značajnim praktičnim uticajem na poslovne i finansijske politike tih preduzeća, u skladu sa niže navedenim tačkama od 2 do 9, prikazuju u bilansu stanja u okviru pozicija “učešća u povezana preduzeća” ili “participacije”, već zavisno od konkretnog slučaja. Za neko preduzeće se smatra da ima značajan praktičan uticaj na drugo preduzeće ukoliko poseduje 20% ili više “akcionarskog” ili “članskog” glasačkog prava u tom preduzeću. Primenjuje se član 2 Direktive 83/349/EEZ. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 60 Imajući u vidu kasnije ujednačavanje, države članice mogu da propišu da seplasmani u koje su investiciona društva u smislu člana 5(2) uložila svoja sredstvaprocenjuju na bazi njihovih fer vrednosti. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 61 Uslovi kada države članice ne treba da primenjuju odredbe člana 43(1)(2) koje se tiču iznosa kapitala i rezervi, dobitaka i gubitaka zavisnih društava na nadređena društva koja posluju u skladu sa svojim nacionalnim propisima, u smislu Direktive 83/349/EEZ: Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 61a Najkasnije 1. Januara 2007, Komisija će ponovo da uzme u razmatranje odredbe članova 42a do 42f, člana 43(1)(10) i (14), čl 44(1), čl 46(2)(f) i člana 59(2)(a) i (b) u svetlu iskustva stečenog u primeni odredaba o računovodstvu fer vrednosti i uzimajući u obzir globalne trendove u oblasti računovodstva i, ukoliko je potrebno, da podnese Evropskom parlamentu i Savetu predlog o izmenama gore pomenutih članova. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 62 Ova Direktiva se odnosi na države članice. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena

Ostavite komentar