Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „MEDALjA SE OSVAJA SRCEM-RIO 2016”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„MEDALJA SE OSVAJA SRCEM-RIO 2016”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „MEDALJA SE OSVAJA SRCEM-RIO 2016” od 21. do 28. aprila 2016. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „MEDALJA SE OSVAJA SRCEM-RIO 2016”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana namenjuju se Paraolimpijskom komitetu Srbije, Beograd, Sjenička 1, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, __. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada i članu 17. stav 1. i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Ministarstvo omladine i sporta dostavilo je na predlog Paraolimpijskog komiteta Srbije, Inicijativu da se u 2016. godini izdaje doplatna poštanska marka „MEDALJA SE OSVAJA SRCEM-RIO 2016” u cilju obezbeđenja dela sredstava za finansiranje učešća naših paraolimpijskih sportista na 15. Letnjim paraolimpijskim igrama u Rio de Žaneiru, Brazil koje će se održati od 7-18. septembra 2016. godine.

Paraolimpijski komitet Srbije je organizacija u oblasti sporta obrazovana u skladu s Paraolimpijskom poveljom i priznata od strane Međunarodnog paraolimpijskog komiteta. Ova organizacija je član Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i Evropskog paraolimpijskog komiteta, Međunarodne sportske asocijacije slepih i Međunarodne sportske asocijacije korisnika kolica i osoba sa amputacijama i krovna je organizacija u Srbiji za sport osoba sa invaliditetom.

Paraolimpijski komitet Srbije obavlja poslove kojima se obezbeđuju uslovi za: praćenje, razvoj i unapređenje sporta osoba sa invaliditetom, organizaciju i održavanje međunarodnih sportskih takmičenja koja su u nadležnosti Međunarodnog paraolimpijskog komiteta, ostvarivanje međudržavne i međunarodne sportske saradnje i realizaciju programa i projekata iz oblasti sporta osoba sa invaliditetom koji su od opšteg interesa za Republiku Srbiju, kao i druge poslove u skladu sa Zakonom o sportu.

Letnje paraolimpijske igre predstavljaju najveći međunarodni multi-sportski događaj za osobe sa invaliditetom pod organizacijom Međunarodnog parolimpijskog komiteta, pri čemu na najbolji način prikazuju organizaciju koju su osnovali i zajedno je vode osobe sa i bez invaliditeta i koja ima za cilj da sportistima sa invaliditetom – paraolimpijcima pruži mogućnost da bez obzira na svoja fizička ograničenja pokažu izuzetnost i ostvare vrhunske rezultate.

Učešćem srpskih paraolimpijskih sportista na Letnjim paraolimpijskim igrama u Rio de Žaneiru, promovišu se prava, potrebe i mogućnosti osoba sa invaliditetom kroz sport, kao i uključivanje što većeg broja osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti i ostvarivanje što boljih uslova za srpske paraolimpijske sportiste. Takođe, stvara se mogućnost da se naše društvo upozna sa mogućnostima osoba sa invaliditetom i time ih u mnogo većoj meri uključi u sve sfere društveno-ekonomskih, socijalnih i drugih aktivnosti gde mogu dati svoj doprinos.

Srpsku delegaciju na Letnjim paraolimpijskim igrama u Rio de Žaneiru činiće oko 50 članova. Paraolimpijski sportisti su se trenutno kvalifikovali kao učesnici u pet sportova, i to: stonom tenisu, atletici, streljaštvu, dizanju tegova i biciklizmu.

U prethodnom periodu od Paraolimpijskih igara u Londonu 2012. pa do 2015. godine paraolimpijski sportisti su doneli našoj zemlji veliki broj medalja, osvojivši ukupno 28 medalja na Evropskim i Svetskim prvenstvima u paraolimpijskim disciplinama. Svi osvajači medalja u proteklom periodu biće učesnici Letnjih paraolimpijskih igara u Rio de Ženeiru, koje će posle Pekinga 2008. godine i Londona 2012. godine biti treće u nizu na kojima će nastupiti predstavnici Srbije kao samostalne države. Na Paraolimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine paraolimpijski sportisti su osvojili 2 srebrne medalje, a u Londonu 2012. godine 2 zlatne i 3 srebrne medalje.

Radi obezbeđenja dela nedostajućih sredstava Paraolimpijskom komitetu Srbije za finansiranje učešća paraolimpijskih sportista na Letnjim paraolimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine izdavaće se od 21. do 28. aprila 2016. godine doplatna poštanska marka „MEDALJA SE OSVAJA SRCEM-RIO 2016” u tiražu od 750.000 komada. Pri vrednosti apoena od 10 dinara i prodaji celokupnog tiraža doplatne poštanske marke moguće je da se ostvare bruto sredstva u visini od 7.500.000 dinara.

Imajući u vidu da je odredbom člana 17. stav 1. Zakona o Vladi uređeno da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća, a da je potreba države da njeni sportisti uzmu učešće i predstavljaju Republiku Srbiju na jednom od najvećih svetskih takmičenja u 2016. godini, odnosno na Letnjim paraolimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine, koje će se održati od 7-18. septembra 2016. godine, i da je za njihovo učešće potrebno obezbediti deo neophodnih finansijskih sredstva realizacijom doplatne poštanske marke, pri čemu je raspoloživi termin za realizaciju iste od 21. do 28. aprila 2016. godine, Vlada je usvojila ovu uredbu.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe uređuje se da se plaća doplatna poštanska marka „MEDALJA SE OSVAJA SRCEM-RIO 2016” u periodu od 21. do 28. aprila 2016. godine, i to u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 43,4% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 23 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe uređuje se da sredstva od prodate doplatne poštanske marke Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „MEDALJA SE OSVAJA SRCEM-RIO 2016”. Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke namenjuju se Paraolimpijskom komitetu Srbije, Beograd, Sjenička br. 1. a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe propisano je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe uređeno je stupanje na snagu ove uredbe.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA

Ova uredba stupa na snagu u roku kraćem od osam dana iz razloga što je neophodno da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti, odnosno štampanje i distribucija predmetne doplatne poštanske marke, kako bi se obezbedilo da realizacija, odnosno izdavanja iste otpočne u roku predviđenom ovom uredbom.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva za sprovođenje ove uredbe u visini od 7.500.000 dinara predviđena su članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) u okviru Razdela 29 – Ministarstvo omladine i sporta, Glava 29.0 – Ministarstvo omladine i sporta, Program 1301 – Razvoj sistema sporta, Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, Programska aktivnost/Projekat 4001 – Podrška realizaciji programa koji se finansiraju iz sredstava doplatne poštanske marke, aproprijacija Ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, gde je u opisu aproprijacije uređeno da su ova sredstva namenjena za učešće paraolimpijaca na Paraolimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine, a koristiće se na osnovu akta Vlade o izdavanju doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar