Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Ha osnovu člana 212a stav 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik PC”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US i 119/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, 55/05, 71/05 –ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

Član 1.

U Uredbi o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik PC”, broj 29/13), u članu 5. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Stručno-metodološko uputstvo i jedinstveni obrazac iz stava 1. ovog člana Institut za javno zdravlje Srbije donosi najkasnije do 31. januara tekuće budžetske godine za pripremu plana potreba zdravstvenih ustanova za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki za narednu budžetsku godinu.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 2.

Član 17. menja se i glasi:

„Do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralnih javnih nabavki za 2015. godinu na osnovu ove uredbe, Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2013. godini, sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom, i to:

1) lekovi sa Liste lekova:

citostatici sa C Liste lekova,

lekovi za lečenje hemofilije,

eritropoetini,

biološki lekovi za lečenje Chronove bolesti i Ulceroznog kolitisa,

biološki lekovi za lečenje reumatoidnih bolesti,

pegilovani interferon alfa 2a i 26,

interferon beta 1a i 16,

(8) vakcine za obaveznu imunizaciju, osim vakcine i humanog imunoglobulina protiv besnila,

(9) glatiramer acetat,

antituberkulotici prve linije;

lekovi za lečenje urođenih bolesti metabolizma,

2) ugradni materijal:

graftovi,

endovaskularni graftovi,

valvule i ringovi,

koronarni stentovi,

koronarni stentovi obloženi lekom,

periferni stentovi,

karotidni stentovi,

pejsmejkeri i defibrilatori,

intraokularna sočiva;

3) materijal za dijalizu u skladu sa propisima kojima se uređuju standardi materijala za dijalizu;

4) medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu

(1) autotransfuzioni sistemi/setovi za intraoperativno spašavanje krvi,

(2) balon kateteri.

Član 3.Posle člana 17. dodaje se član 17a koji glasi:

„Do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralnih javnih nabavki za 2015. godinu na osnovu ove uredbe, Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2014. godini, sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom, i to:

1) lekovi sa Liste lekova u skladu sa spiskom lekova koji je sačinjen prema generičkim nazivima lekova sa Liste lekova i koji je dat u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni deo, osim lekova koji se izdaju na recept i vakcine i humanog imunoglobulina protiv besnila;

2) ugradni materijal:

(1) graftovi,

(2) endovaskularni graftovi,

(3) valvule i ringovi,

koronarni stentovi sa i bez leka,

periferni stentovi,

karotidni stentovi,

pejsmejkeri i defibrilatori,

intraokularna sočiva;

3) materijal za dijalizu u skladu sa propisima kojima se uređuju standardi materijala za dijalizu;

4) medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu:

(1) autotransfuzioni sistemi/setovi za intraoperativno spašavanje krvi,

balon kateteri,

potrošni materijal za ugradnju intraokularnih sočiva;

5) krv i komponente od krvi za potrebe zavoda/instituta za transfuziju krvi i zdravstvenih ustanova koje obavljaju transfuziološku delatnost:

(1) filteri za eritrocite,

filteri za trombocite,

setovi za donorske aferezne postupke;

energenti;

usluge osiguranja za zdravstvene ustanove:

osiguranje imovine zdravstvenih ustanova,

osiguranje lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama;

8) medicinski gasovi.”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4769/2013

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar