Uredba o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVUPOPLAVLJENIH PODRUČJA

Sadržina Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje njen delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za njen rad.

Kancelarija je služba Vlade.

Delokrug Kancelarije

Član 2.

Kancelarija obavlja stručne, administrativne i operativne poslove za potrebe Vlade i poslove koji su zajednički ministarstvima i posebnim organizacijama, a koji se odnose na: koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa prijemom i distribucijom humanitarne i druge pomoći upućene Vladi za ugrožene u poplavama; izradu merila i kriterijuma, kao i procedura za raspodelu pomoći; izradu periodičnih i krajnjih izveštaja o dodeljenoj pomoći; koordinaciju i pripremu delimičnih i jedinstvenog izveštaja o proceni štete; koordinaciju pripreme prioritetnih, delimičnih i jedinstvenog plana sanacije područja zahvaćenog poplavama; koordinaciju svih neophodnih prethodnih radnji i koordinaciju sprovođenja, praćenje i izveštavanje o sprovođenju planova sanacije područja zahvaćenog poplavama; koordinaciju pripreme prioritetnih, delimičnih i jedinstvenog plana izgradnje područja zahvaćenog poplavama; koordinaciju svih neophodnih prethodnih radnji i akata radi primene planova izgradnje područja zahvaćenog poplavama; koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa postupcima javnih nabavki neophodnih za izvršavanje planova izgradnje; izradu merila i kriterijuma i procedura izveštavanja u realizaciji planova izgradnje; koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa okončanim delovima planova izgradnje; izradu periodičnih i krajnjih izveštaja o realizaciji planova izgradnje, kao i svih drugih aktivnosti vezanih za pomoć i obnovu poplavljenih područja i praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva, posebne organizacije i službe Vlade imaju u vezi sa poslovima pomoći i obnove poplavljenih područja.

Kancelarija ostvaruje saradnju sa svim državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim preduzećima, javnim agencijama, ustanovama i organizacijama u oblasti pomoći i obnove poplavljenih područja.

Kancelarija obavlja i druge poslove koje joj Vlada poveri.

Direktor Kancelarije

Član 3.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Zamenik direktora Kancelarije

Član 4.

Direktor Kancelarije ima zamenika, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog direktora Kancelarije.

Zamenik direktora Kancelarije pomaže direktoru Kancelarije u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zamenik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

Rok za donošenje pravilnika

Član 5.

Direktor Kancelarije doneće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Stupanje na snagu

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4175/2014

U Beogradu, 22. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar