Uredba o izmenama Uredbe o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije

Na osnovu člana 35. stav 3. Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 30/10),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA SPROVOĐENJE OVERAVANJA MERILA, METROLOŠKIH EKSPERTIZA, ISPITIVANJA TIPA MERILA, ISPITIVANJA PRETHODNO UPAKOVANIH PROIZVODA I DRUGIH POSLOVA IZ OBLASTI METROLOGIJE

Član 1.

U Uredbi o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije („Službeni glasnik RS”, br. 68/10 i 72/10 – ispravka), u članu 3. stav 1. tačka 2) reči: „1.200 dinara” zamenjuju se rečima: „1.400 dinara”.

U stavu 4. tačka 2) reči: „1.200 dinara” zamenjuju se rečima: „1.400 dinara”.

Tačka 3) menja se i glasi:

„ 3) na iznos od 400 dinara ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 400 dinara, a overavanje merila se obavlja u službenim prostorijama Direkcije (šifra posla 106);”

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) na iznos od 1.400 dinara ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 1.400 dinara, a overavanje merila se obavlja van službenih prostorija Direkcije u sedištu Direkcije, odnosno u sedištu područne jedinice Direkcije (šifra posla 107);”

U tački 6) reči: „2.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.400 dinara”.

Član 2.

U čl. 4, 5, 6, 7, 8 i 9. reči: „1.200 dinara” zamenjuju se rečima: „1.400 dinara”.

Član 3.

U članu 10. tačka 1) podtačka a) reči: „100 dinara” zamenjuju se rečima: „120 dinara”.

U podtački b) reči: „150 dinara” zamenjuju se rečima: „180 dinara”.

U podtački v) reči: „100 dinara” zamenjuju se rečima: „120 dinara”.

U tački 2) reči: „8.600 dinara” zamenjuju se rečima: „10.000 dinara”.

U tački 3) reči: „30 dinara” zamenjuju se rečima: „40 dinara”.

Član 4.

U članu 11. reči: „1.200 dinara” zamenjuju se rečima: „1.400 dinara”.

Član 5.

Prilog – Visina naknade za sprovođenje overavanja pojedinačnih vrsta merila iz Uredbe o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije („Službeni glasnik RS”, br. 68/10 i 72/10 – ispravka) zamenjuje se novim Prilogom – Visina naknade za sprovođenje overavanja pojedinačnih vrsta merila, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

VLADA

PREDSEDNIK

PRILOG

VISINA NAKNADE

ZA SPROVOĐENJE POSLOVA OVERAVANJA POJEDINAČNIH VRSTA MERILA

Redni broj Vrsta merila Iznos u dinarima po komadu Šifra posla A. Dužina 1. Merila dužine opšte namene 1) merni lenjiri, složiva merila dužine, metri za tekstil, merne letve za merenje nivoa tečnosti, odnosno praznog prostora u rezervoarima 140 00111 2) merne trake sa ili bez viska 280 00121 2. Mašine za merenje dužine žice i kabla 1.000 00131 3. Automatska merila nivoa tečnosti 1.400 00141 B. Zapremina 1. Merila ograničene zapremine tečnosti 1) ugostiteljske posude i merne boce za skladištenje (100 kom.) 50 00211 2) cisterne a) do 20 m3 zapremine 3.200 00221 b) preko 20 m3 zapremine 4.800 00222 3) rezervoari i tankeri a) do 100 m3 zapremine 7.200 00231 b) od 100 m3 do 500 m3 zapremine 18.000 00232 v) preko 500 m3 zapremine 34.000 00233 4) mlekomeri 350 00241 5) laktofrizi 1.400 00251 2. Vodomeri a) do 10 m3/h 110 00311 b) od 10 m3/h do 50 m3/h 160 00312 v) od 50 m3/h do 100 m3/h 260 00313 g) od 100 m3/h do 200 m3/h 480 00314 d) od 200 m3/h do 500 m3/h 1.200 00315 đ) preko 500 m3/h 2.400 00316 3. Merila i merni sistemi za kontinuirano i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda 1) sprave za merenje tečnih goriva i maziva 1.400 00411 2) sprave za merenje tečnog naftnog gasa 4.000 00421 4. Gasomeri 1) gasomeri sa mehovima a) do 16 m3/h 250 00511 b) preko 16 m3/h 360 00521 2) gasomeri sa rotacionim klipovima 550 00531 3) gasomeri sa turbinom 550 00541 4) korektori 600 00551 V. Masa 1. Tegovi 1) klase tačnosti M2 70 00611 2) klase tačnosti M1 a) do 50 kg 140 00621 b) preko 50 kg 560 00622 3) klase tačnosti F2 300 00631 2. Vage 1) vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I) 2.000 00711 2) vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (II) 1.400 00721 3) vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII): a) do 20 kg 960 00731 b) od 20 kg do 500 kg 1.400 00732 v) od 500 kg do 5000 kg 2.800 00733 g) od 5000 kg do 20000 kg 4.800 00734 d) od 20000 kg do 40000 kg 7.200 00735 đ) od 40000 kg do 60000 kg 9.600 00736 e) preko 60000 kg 14.400 00737 4) vage sa automatskim i poluautomatskim funkcionisanjem (osim vaga na transportnoj traci) a) do 50 kg 3.600 00741 b) od 50 kg do 500 kg 5.400 00742 v) preko 500 kg 7.500 00743 5) vage na transportnoj traci 9.600 00751 6) kontrolne vage za ispitivanje tegova 6.000 00761 G. Sila 1. Merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila 3.600 00811 D. Pritisak 1. Manometri za merenje krvnog pritiska a) mehanički 110 00911 b) elektronski 140 00912 2. Manometri za merenje u pneumaticima 140 01011

Đ. Gustina 1. Areometri 1) Areometri 720 01111 2) Areometri specijalne namene 720 01112 3) Elektronska merila gustine 2.900 01113 2. Sprave za određivanje hektolitarske mase žitarica i uljarica 1) sa posudom od ¼ dm3 i tegovima 1.400 01211 2) sa posudom od 1 dm3 i tegovima 1.800 01212 3. Vlagomeri za žitarice i uljarice 1) na principu sušenja 3.600 01311 2) na drugim principima 1.400 01312 E. Koncentracija (sadržaj) 1. Alkoholometri 500 01411 2. Refraktometri koji se koriste u prometu robu i usluga 2.800 01421 3. Etilometri 500 01431 4. Analizatori izduvnih gasova 1.000 01441 Ž. Temperatura 1. Medicinski termometri (stakleni i električni) a) medicinski (humani) termometri- živini 60 01511 b) medicinski (humani) termometri – električni 120 01512 Z. Električne veličine 1. Strujni merni transformatori a) nazivni napon do 3,6 kV 480 01611 b) nazivni napon preko 3,6 kV 1.400 01612 2. Naponski merni transformatori za osnovni opseg 1.400 01621 3. Indukciona brojila klase tačnosti 2 i 3 a) monofazno brojilo 140 01711 b) trofazno brojilo 240 01712 4. Indukciona brojila klase tačnosti 0,5 i 1 a) trofazno brojilo 720 01721 5. Elektronska brojila klase tačnosti 2 i 3 a) monofazno brojilo 140 01731 b) trofazno brojilo 360 01732 6. Elektronska brojila klase tačnosti 1 a) monofazno brojilo 180 01741 b) trofazno brojilo 380 01742 7. Elektronska brojila klase tačnosti 0,2 S i 0,5 S a) monofazno brojilo 380 01751 b) trofazno brojilo 860 01752 8. Elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije u istom kućištu a) klase tačnosti 0,2 S i 0,5 S 1.400 01761 b) klase tačnosti 1 aktivno i klase tačnosti 2 ili 3 reaktivno 720 01762 v) klase tačnosti 2 aktivno i klase tačnosti 3 reaktivno 380 01763 9. Merila za ispitivanje električne bezbednosti u niskonaponskim distributivnim mrežama a) električne otpornosti uzemljenja 380 01811 b) električne otpornosti izolacije 380 01812 v) električne impedanse petlje 380 01813 g) električne otpornosti uzemlja i izjednačenja potencijala 380 01814 d) za proveru zaštitnih uređaja diferencijalne električne struje 380 01815 I. Jonizujuća zračenja 1. Dozimetri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja 8.000 01911 2. Poluprovodnički brojači 8.000 01921 3. GM brojači 8.000 01931 4. Detektori jonizujućeg zračenje koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti i zaštite životne sredine 8.000 01941 5. Scintilacioni brojači 8.000 01951 J. Fotometrija i radiometrija 1. Spektrofotometri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja 18.000 02011 2. Uređaji za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu (regloskopi) 6.000 02021 3. Opacimetri 6.000 02031 K. Merila specijalnih namena 1. Taksimetri 540 02111 2. Merila brzine vozila u saobraćaju 720 02121 3. Merila toplotne energije 1.400 02131 4. Računske jedinice merila toplotne energije sa temperaturnim davačima 720 02141 5. Merila nivoa zvuka 840 02151

Ostavite komentar