Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, postupke ocenjivanja usaglašenosti i standarde

Na osnovu člana 32. stav 2. i člana 33. stav 2. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 7. stav 5. Zakona o standardizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 46/15), a u vezi sa Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi – CEFTA 2006 („Službeni glasnik RS”, broj 88/07),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA I NAČINU INFORMISANJA KOJI SE ODNOSE NA TEHNIČKE PROPISE, POSTUPKE OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI I STANDARDE

Član 1.

U Uredbi o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, postupke ocenjivanja usaglašenosti i standarde („Službeni glasnik RS”, broj 45/10), u članu 3. stav 1. reči: „Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja”, zamenjuju se rečima: „ministarstvu nadležnom za poslove privrede”.

Član 2.

U članu 7. stav 1. posle reči: „telu” dodaju se reči: „odnosno potpisniku međunaronog sporazuma,”.

Član 3.

U članu 10. stav 1. menja se i glasi:

„U hitnom slučaju, kada je ugrožena, odnosno kada postoji realna opasnost da bude ugrožena bezbednost, život i zdravlje ljudi, životna sredina ili nacionalna bezbednost, Ministarstvo nije dužno da prijavljuje tehnički propis u pripremi nadležnom međunarodnom telu odnosno potpisniku međunaronog sporazuma, na način predviđen u članu 7. ove uredbe, ali je dužno da:

1) po donošenju tehničkog propisa i prijemu obaveštenja iz člana 3. stav 3. ove uredbe, bez odlaganja, dostavi nadležnom međunarodnom telu odnosno potpisniku međunaronog sporazuma, podatke o sadržini tehničkog propisa, cilju koji se želi postići njegovim donošenjem, proizvodima na koje se tehnički propis odnosi i razlozima hitnosti;

2) dostavi tekst donetog tehničkog propisa potpisniku međunarodnog sporazuma, na njegov zahtev;

3) omogući svakom potpisniku međunarodnog sporazuma, bez diskriminacije, razuman rok za dostavljanje primedaba u pismenom obliku i razmotri te primedbe radi davanja odgovora.”

Član 4.

U članu 13. reči: „najmanje jedanput u šest meseci” brišu se.

Član 5.

U članu 14. tačka 4) reč: „ostali” zamenjuje se rečju: „drugi”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) standard je tehnička specifikacija koju je donelo priznato telo za standardizaciju, za višekratnu i stalnu upotrebu i sa kojom usaglašenost nije obavezna, a može biti:

(1) međunarodni standard: standard koji je donela međunarodna organizacija za standardizaciju,

(2) evropski standard: standard koji je donela evropska organizacija za standardizaciju,

(3) harmonizovani standard: evropski standard koji je donet na osnovu zahteva Evropske komisije za primenu u harmonizovanom zakonodavstvu Evropske unije,

(4) nacionalni standard: standard koji je donelo nacionalno telo za standardizaciju;”

Tačka 8) briše se.

Tač. 9), 10) i 11) menjaju se i glase:

„9) nacrt standarda je dokument koji sadrži tekst tehničkih specifikacija u vezi sa određenim predmetom rada koji se razmatra radi donošenja u skladu sa odgovarajućim postupkom za donošenje standarda, koji se nakon faza pripreme, stavlja na javnu raspravu ili razmatranje;

10) evropske organizacije za standardizaciju su:

(1) Evropski komitet za standardizaciju (CEN);

(2) Evropski komitet za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC);

(3) Evropski institut za standarde iz oblasti telekomunikacija (ETSI);

11) nacionalno telo za standardizaciju u Evropskoj uniji je telo koje je država članica Evropske unije prijavila Evropskoj komisiji i koje je navedeno u spisku nacionalnih tela za standardizaciju objavljenom u službenom glasilu Evropske unije.”

Član 6.

U članu 19. stav 1. reči: „direktiva EU br. 98/34/EZ i 98/48/EZ” zamenjuju se rečima: „direktive (EU) 2015/1535”.

Član 7.

U članu 27. stav 2. reč: „donošenja” zamenjuje se rečju: „pripreme”.

Posle stava 2. dodaju se st. 3,4. i 5. koji glase:

„Ministarstvo obaveštava nadležni organ o stavu Evropske komisije na prijavu iz stava 2. ovog člana, odmah po njegovom prijemu.

Nadležni organ je dužan da odgovor na taj stav dostavi Ministarstvu u roku od jednog dana od dana njegovog prijema.

Nadležni organ je u slučaju kršenja postupka za donošenje propisa u hitnom slučaju, dužan da prilikom razmatranja daljih aktivnosti u vezi sa tim proipisom uzme u obzir stav Evropske komisije.”

Član 8.

Član 29. menja se i glasi:

„Član 29.

Institut najmanje jedanput godišnje utvrđuje plan donošenja srpskih standarda, koji je javno dostupan na internet stranici Instituta, u skladu sa Zakonom o standardizaciji i odlukom o osnivanju.”

Član 9.

Posle člana 29. dodaje se član 29a koji glasi:

„Član 29a

Institut obaveštava Evropsku komisiju, evropske organizacije za standardizaciju i nacionalna tela za standardizaciju o postojanju plana donošenja standarda.

Institut objavljuje u svom glasilu obaveštenje o postojanju plana donošenja standarda i o elektronskoj stranici na kojoj je objavljen.”

Član 10.

Član 30. menja se i glasi:

„Član 30.

Institut, na zahtev Komisije, odnosno evropskih organizacija i nacionalnih tela za standardizaciju dostavlja nacrte standarda i obaveštava ih o svim preduzetim aktivnostima u vezi sa primedbama na nacrte standarda, najkasnije u roku od tri meseca od dana prijema primedaba.

Institut se, pre donošenja standarda, savetuje sa Evropskom komisijom i evropskim organizacijama za standardizaciju, u slučaju da primedbe iz stava 1. ovog člana ukazuju da bi nacrti standarda mogli imati negativan uticaj na jedinstveno tržište EU.”

Član 11.

Član 31. menja se i glasi:

„Član 31.

Institut, omogućava pristup nacrtima standarda, na takav način da sve zainteresovane strane, a naročito one koje su osnovane na jedinstvenom tržištu EU, mogu dostavljati primedbe.

Institut omogućava drugim nacionalnim telima za standardizaciju da se uključe u planirane aktivnosti Instituta, slanjem posmatrača ili na drugi način.”

Član 12.

U članu 32. stav 1. menja se i glasi:

„Institut, tokom pripreme evropskog harmonizovanog standarda ili nakon njegovog odobravanja u evropskim organizacijama za standardizaciju iz člana 14. stav 1. tačka 9) ove uredbe, neće preduzimati aktivnosti do planiranog usklađivanja u tim organizacijama, i neće objaviti novi ili izmenjeni srpski standard koji nije u potpunosti usklađen sa postojećim evropskim standardom.”

Član 13.

Član 33. briše se.

Član 14.

Član 40. menja se i glasi:

„Član 40.

Institut, na svojoj Internet stranici objavljuje obaveštenja o tome da je telo za standardizaciju druge države u svoj plan donošenja standarda uključilo pripremu novog ili izmenu postojećeg standarda koji nije identičan ili ekvivalentan međunarodnom, odnosno evropskom standardu.

Zainteresovane strane mogu da zahtevaju od Instituta da obezbedi tekstove nacrta standarda iz plana donošenja standarda tela za standardizaciju drugih država.

Institut će, na osnovu zahteva iz stava 2. ovog člana, od stranog tela za standardizaciju zatražiti tekst nacrta nekog od standarda iz njegovog plana donošenja standarda.

Institut na osnovu razmatranja primljenog nacrta standarda i komentara zainteresovanih strana na nacrt tog standarda, po potrebi, dostavlja primedbe telu za standardizaciju druge države.”

Član 15.

U članu 41. stav 1. posle reči: „zahteve” dodaju se reči: „nadležnih organa”.

Član 16.

U članu 42. stav 1. posle reči: „zahteve” dodaju se reči: „nadležnih organa”.

Član 17.

Član 43. menja se i glasi:

„Član 43.

Ova uredba je usklađena sa svim načelima i zahtevima iz Direktive (EU) 2015/1535 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. septembra 2015. godine koja propisuje postupak pružanja informacija u oblasti tehničkih standarda i propisa i pravila o uslugama informacionog društva i sa Uredbom 1025/2012 u delu koji se odnosi na javnost rada i plan donošenja standarda.”

Član 18.

U članu 44. stav 1. broj: „33” zamenjuje se brojem „32”.

Član 19.

PRILOG 1 – Nacionalna tela za standardizaciju, koji je odštampan uz Uredbu o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, postupke ocenjivanja usaglašenosti i standarde („Službeni glasnik RS”, broj 45/10) i čini njen sastavni deo, briše se.

Član 20.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 30. decembra 2015. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar