Uredba o lokacijskim uslovima

Na osnovu člana 201. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 54/13, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O LOKACIJSKIM USLOVIMA

I. UVODNA ODREDBA

Predmet uredbe

Član 1.

Ovom uredbom se, prema klasi i nameni objekta, propisuje:

1) obavezna sadržina, postupak i način izdavanja lokacijskih uslova od strane nadležnog organa;

2) koji se uslovi za projektovanje i priključenje obavezno pribavljaju od imalaca javnih ovlašćenja u postupku izdavanja lokacijskih uslova;

3) obavezna sadržina, postupak i način izdavanja uslova iz tačke 2) ovog člana.

II. SADRŽINA, POSTUPAK I NAČIN IZDAVANJA LOKACIJSKIH USLOVA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA

1. Sadržina i važenje lokacijskih uslova

Sadržina lokacijskih uslova

Član 2.

Lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon).

Izuzetno od stava 1. ovog člana lokacijski uslovi se ne izdaju za izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, rekonstrukciju kojom se ne menja spoljni izgled, ne povećava broj funkcionalnih jedinica i kapacitet instalacija, adaptaciju, sanaciju, građenje zidanih ograda, kao i u svim ostalim slučajevima izvođenja radova kojima se ne vrši priključenje na komunalnu infrastrukturu, osim u slučajevima za koje je zakonom, odnosno planskim dokumentom propisana obaveza pribavljanja uslova.

Lokacijski uslovi naročito sadrže sledeće:

1) broj katastarske parcele, kao i naziv katastarske opštine na kojoj se ta parcela nalazi, odnosno broj katastarskih parcela i naziv katastarskih opština na kojima se te parcele nalaze, ako se lokacijski uslovi izdaju za više parcela;

2) površinu katastarske parcele, odnosno katastarskih parcela, osim ako se lokacijski uslovi izdaju za linijske objekte i antenske stubove;

3) označenje klase i namene objekta za čije građenje se izdaju;

4) bruto površinu objekta za čije građenje se izdaju, ukoliko se uslovi izdaju za zgrade;

5) podatke o pravilima uređenja i građenja za zonu ili celinu u kojoj se nalazi predmetna parcela, pribavljenim iz planskog dokumenta;

6) uslove za projektovanje i priključenje na komunalnu, saobraćajnu i drugu infrastrukturu (u daljem tekstu: uslove za projektovanje i priključenje), pribavljene uvidom u planski dokument i/ili separat o tehničkim uslovima izgradnje (u daljem tekstu: separat), kao i naziv tog planskog dokumenta i/ili separata, odnosno uslove za projektovanje i priključenje, pribavljene od imaoca javnih ovlašćenja, koji naročito sadrže podatke o:

(1) kapacitetima, načinu i tehničkim uslovima za priključenje;

(2) mestu priključenja na sistem;

(3) tehničkim karakteristikama priključka;

(4) roku za priključenje;

(5) iznosu naknade za priključenje i naknade stvarnih troškova izrade uslova, koju naplaćuje imalac javnih ovlašćenja;

7) podatke o postojećim objektima koje je potrebno ukloniti pre građenja;

8) rok važenja;

9) druge podatke, u skladu sa posebnim zakonom.

Sastavni deo lokacijskih uslova je idejno rešenje koje je podnosilac priložio uz zahtev iz člana 5. stav 1. ove uredbe.

Lokacijski uslovi moraju sadržati i informaciju da u momentu izdavanja lokacijskih uslova nema faktičkih uslova za izgradnju objekta u skladu sa podnetim zahtevom, kao i da je zaključenje ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture sa odgovarajućim imaocem javnih ovlašćenja, prethodni uslov za izdavanje građevinske dozvole, ako se u uslovima za projektovanje i priključenje koje je izdao imalac javnih ovlašćenja konstatuje da se objekat za koji je podnet zahtev ne može izgraditi bez izgradnje ili dogradnje komunalne ili druge infrastrukture, odnosno dodatnog pripremanja ili opremanja građevinskog zemljišta.

Izuzetno od st. 1. do 5. ovog člana, ako se lokacijski uslovi izdaju po zahtevu, odnosno idejnom rešenju, koji nije u skladu sa važećim planskim dokumentom, odnosno separatom, kao i ako imaoci javnih ovlašćenja izdaju uslove za projektovanje i priključenje u kojima se konstatuje da nije moguća izgradnja objekta u skladu sa podnetim zahtevom, lokacijski uslovi sadrže informaciju da nisu ispunjeni uslovi za građenje u skladu sa podnetim zahtevom, uz navođenje svih razloga, tj. neusklađenosti.

Odredbe stava 3. tačka 6. podtač. (3), (4) i (5) ovog člana ne primenjuju se u slučajevima priključenja objekta na prenosni sistem električne energije.

Važenje lokacijskih uslova

Član 3.

Lokacijski uslovi ne glase na ime podnosioca zahteva za njihovo izdavanje, pa ih u postupku pribavljanja građevinske dozvole može upotrebiti drugo lice koje ispunjava uslove za podnošenje tog zahteva.

Na zahtev jednog ili više podnosioca zahteva, za jednu parcelu može biti izdato više različitih lokacijskih uslova, odnosno uslova za priključenje i projektovanje.

2. Postupak i način izdavanja lokacijskih uslova

Lokacijski uslovi kao deo objedinjene procedure

Član 4.

Lokacijski uslovi se pribavljaju u okviru objedinjene procedure, koju sprovodi nadležni organ u skladu sa Zakonom, ovom uredbom i pravilnikom kojim se uređuje sprovođenje objedinjene procedure.

Pokretanje postupka za izdavanje lokacijskih uslova

i provera ispunjenosti formalnih uslova za postupanje po zahtevu

Član 5.

Postupak za izdavanje lokacijskih uslova pokreće se podnošenjem zahteva organu nadležnom za izdavanje lokacijskih uslova.

Po prijemu zahteva iz stava 1. ovog člana, nadležni organ proverava ispunjenost formalnih uslova za postupanje po zahtevu, i to da li je:

1) nadležan za postupanje po zahtevu;

2) zahtev podnet na propisanom obrascu i da li sadrži sve propisane podatke;

3) uz zahtev priloženo idejno rešenje;

4) uz zahtev priložen dokaz o uplati administrativne takse za podnošenje zahteva i naknade stvarnih troškova za izradu i objavljivanje lokacijskih uslova.

Ako nisu ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje po zahtevu, propisani stavom 2. ovog člana, nadležni organ zahtev odbacuje zaključkom.

Protiv zaključka iz stava 3. ovog člana podnosilac zahteva može izjaviti prigovor nadležnom opštinskom, odnosno gradskom veću, preko nadležnog organa, u roku od tri dana od dana dostavljanja.

Ako je zaključak iz stava 3. ovog člana donelo ministarstvo nadležno za poslove urbanizma i građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, prigovor se izjavljuje Vladi, odnosno nadležnom izvršnom organu autonomne pokrajine.

Ako podnosilac zahteva u roku od deset dana od prijema zaključka iz stava 3. ovog člana, a najkasnije 30 dana od dana njegovog objavljivanja na internet stranici nadležnog organa podnese usaglašen zahtev i otkloni sve utvrđene nedostatke, ne dostavlja dokumentaciju podnetu uz zahtev koji je odbačen, niti ponovo plaća administrativnu taksu i naknadu.

Pribavljanje podataka od organa nadležnog za poslove

državnog premera i katastra

Član 6.

Ako su ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje po zahtevu, propisani članom 5. stav 2. ove uredbe, nadležni organ po službenoj dužnosti, bez odlaganja, pribavlja od organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra:

1) kopiju plana za katastarsku parcelu, odnosno katastarske parcele navedene u zahtevu, u digitalnoj i analognoj formi;

2) izvod iz katastra vodova, u digitalnoj i analognoj formi, osim za izvođenje radova na nadziđivanju postojećeg objekta;

3) podatke o površini parcele, odnosno parcela, koje pribavlja uvidom u zvaničnu elektronsku bazu podataka katastra nepokretnosti, osim za linijske objekte i antenske stubove.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra dužan je da bez odlaganja, elektronskim putem, nadležnom organu dostavi dokumente, odnosno omogući uvid u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Izdavanje lokacijskih uslova uvidom u planski dokument, odnosno separat

Član 7.

Ako se lokacijski uslovi mogu utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ je dužan da ih izda u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva iz člana 5. stav 1. ove uredbe.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako zbog nedostataka u sadržini idejnog rešenja nadležni organ ne može izdati lokacijske uslove, zahtev odbacuje u skladu sa članom 5. stav 3. ove uredbe, uz navođenje svih nedostataka zbog kojih nije moguće izdati lokacijske uslove.

Ako se lokacijski uslovi izdaju po zahtevu za koji nadležni organ utvrdi da nije u skladu sa važećim planskim dokumentom, odnosno separatom, ti uslovi sadrže sve zabrane i ograničenja sadržana u planskom dokumentu i konstataciju da nije moguće izdati građevinsku dozvolu u skladu sa podnetim zahtevom.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, nadležni organ ne pribavlja podatke iz člana 6. ove uredbe i ne dostavlja zahtev za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje imaocima javnih ovlašćenja.

Pribavljanje uslova za projektovanje i priključenje

od imaoca javnih ovlašćenja

Član 8.

Ako se uslovi za projektovanje i priključenje ne mogu utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ je dužan da u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva:

1) obavesti podnosioca zahteva o visini stvarnih troškova za dostavljanje uslova od imalaca javnih ovlašćenja, uz nalog da izvrši uplatu tih troškova pre preuzimanja lokacijskih uslova, i

2) prosledi imaocima javnih ovlašćenja, čije uslove treba da pribavi u zavisnosti od klase i namene objekta, zahtev za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje iz njihove nadležnosti.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, nadležni organ imaocu javnih ovlašćenja prosleđuje podatke o površini parcele, odnosno parcela za koje se traže lokacijski uslovi i elektronsku kopiju sledeće dokumentacije:

1) idejnog rešenja, dostavljenog uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova;

2) plana za katastarsku parcelu, odnosno katastarske parcele za koje se traže lokacijski uslovi;

3) izvoda iz katastra vodova, osim za izvođenje radova na nadziđivanju postojećeg objekta.

Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, ako je podnosilac zahteva, u zahtevu za izdavanje lokacijskih uslova, izjavio da želi prethodno da se izjasni da li prihvata troškove izdavanja lokacijskih uslova za projektovanje i priključenje, o kojima se obaveštava u skladu sa stavom 1. tačka 1) ovog člana, nadležni organ će po slanju tog obaveštenja zastati sa postupkom i isti nastaviti po izjašnjenju podnosioca da prihvata iznos troškova izdavanja lokacijskih uslova.

Za vreme zastoja postupka iz stava 3. ovog člana ne teku rokovi propisani za izdavanje lokacijskih uslova.

Izdavanje lokacijskih uslova po pribavljanju uslova za projektovanje

i priključenje od imaoca javnih ovlašćenja

Član 9.

Nadležni organ je dužan da izda lokacijske uslove u roku od pet radnih dana, nakon što mu imaoci javnih ovlašćenja dostave uslove za projektovanje i priključenje izdate u skladu sa zahtevom iz člana 8. ove uredbe.

Objavljivanje lokacijskih uslova

Član 10.

Lokacijski uslovi iz čl. 7. i 9. ove uredbe objavljuju se u elektronskom obliku putem interneta i prosleđuju imaocima javnih ovlašćenja radi informisanja i rezervacije kapaciteta, u roku od tri radna dana od dana izdavanja.

Pravo prigovora na lokacijske uslove

Član 11.

Na izdate lokacijske uslove može se podneti prigovor nadležnom opštinskom, odnosno gradskom veću, u roku od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova, a ako je lokacijske uslove izdalo nadležno ministarstvo ili nadležni organ autonomne pokrajine, prigovor se izjavljuje Vladi, preko nadležnog ministarstva, u skladu sa Zakonom.

Ako se prigovor iz stava 1. ovog člana odnosi na sadržaj uslova za projektovanje i priključenje, koje je izdao imalac javnih ovlašćenja, čiji osnivač nije jedinica lokalne samouprave, nadležni organ prigovor bez odlaganja dostavlja organu koji vrši nadzor nad radom imaoca javnih ovlašćenja, odnosno drugom organu u skladu sa posebnim zakonom, radi informisanja.

Organ iz stava 1. ovog člana odlučuje o prigovoru u roku od 30 dana od dana njegovog podnošenja.

Izmena lokacijskih uslova

Član 12.

Po izdavanju lokacijskih uslova, podnosilac zahteva može podneti zahtev za izmenu jednog ili više uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekta na infrastrukturnu mrežu, u kom slučaju se vrši izmena lokacijskih uslova.

Ako lokacijske uslove ne može utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ dostavlja izmenjeno idejno rešenje radi izdavanja novih uslova za projektovanje i građenje onim imaocima javnih ovlašćenja u odnosu na čije uslove za projektovanje i priključenje se traži izmena lokacijskih uslova.

U odnosu na sva ostala pitanja, na izmenjene lokacijske uslove se primenjuju odredbe ove uredbe kojima se uređuje izdavanje lokacijskih uslova.

Bliže uređenje postupka izdavanja lokacijskih uslova

Član 13.

Nadležni organ i imalac javnih ovlašćenja su obavezni da na svojoj internet stranici objave iznose stvarnih troškova za izdavanje i objavljivanje lokacijskih uslova i uslova za projektovanje i priključenje, prema klasi i nameni objekta, kao i da informacije o izmeni visine tih stvarnih troškova bez odlaganja ažuriraju.

III. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE KOJI SE OBAVEZNO

PRIBAVLJAJU OD IMALACA JAVNIH OVLAŠĆENJA

U POSTUPKU IZDAVANJA LOKACIJSKIH USLOVA

Uslovi u pogledu projektovanja i priključenja na distributivni sistem električne energije i sisteme vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda

Član 14.

Uslovi za projektovanje i priključenje u pogledu priključenja na distributivni sistem električne energije i sisteme vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda pribavljaju se od javnih preduzeća, odnosno privrednih društava kojima je povereno obavljanje odgovarajućih delatnosti, za sledeće klase objekata:

1) klase iz kategorije „A”, osim za klase 124220, 125231, 127111, 127121, 127141 i 127230;

2) klase iz kategorije „B”, osim za klase 125232, 127112, 127122, 127131, 127142 i 127420;

3) klase iz kategorije „V”, osim za klase 124210, 127113, 127132, 127143, 127302 i 127303;

4) klase iz kategorije „G”, odnosno druge klase objekata iz kategorija „A”, „B” ili „V”, ako je to predviđeno propisom, planskim dokumentom ili idejnim rešenjem koje se podnosi uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova.

Uslove iz stava 1. ovog člana određuje separatom nadležni imalac javnih ovlašćenja, ako nisu određeni planskim dokumentom.

Izuzetno od stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana, nadležna služba neće pribavljati uslove za navedene objekte ako je, u skladu sa zakonom ili planskim dokumentom ili idejnim rešenjem predviđen drugačiji način obezbeđivanja električne energije, odnosno vodosnabdevanja, odnosno odvođenja otpadnih voda ili ako idejnim rešenjem nije predviđeno priključenje objekta na te sisteme.

Izuzetno od člana 29. stav 2. ove uredbe, za objekte koji su u funkciji proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, kao i za druge objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, uslove za projektovanje i priključenje u pogledu priključenja na distributivni, odnosno prenosni sistem električne energije, ne pribavlja nadležni organ u okviru objedinjene procedure, već investitor u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika.

Uslovi u pogledu zaštite životne sredine i zaštite prirode

Član 15.

Uslovi u pogledu zaštite životne sredine i zaštite prirode pribavljaju se u slučajevima kada je propisima o zaštiti životne sredine i zaštiti prirode, planskim dokumentom, odnosno separatom predviđeno pribavljanje tih uslova.

Uslovi u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija

Član 16.

Uslovi u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija pribavljaju se za objekte sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama za koje postoji obaveza izdavanja uslova za bezbedno postavljanje propisana zakonom koji uređuje bezbednosne uslove za izgradnju i rekonstrukciju objekata sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama. Sastavni deo uslova je i situacioni plan iz idejnog rešenja, koji overava imalac javnih ovlašćenja prilikom izdavanja uslova.

Uslovi u pogledu mera zaštite od požara pribavljaju se za objekte za koje je zakonom koji uređuje zaštitu od požara propisana obaveza davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju, a posebno se naglašavaju uslovi koji nisu u dovoljnoj meri obrađeni propisima.

Uslovi priključenja na javni put

Član 17.

Uslovi priključenja na javni put pribavljaju se ako je izgradnja priključka na javni put predviđena idejnim rešenjem priloženim uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova.

Uslove iz stava 1. ovog člana izdaje upravljač javnog puta.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, uslove za izgradnju priključka na javni put u naselju, u smislu zakona kojim se uređuju javni putevi, izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave, osim ako se radi o izgradnji priključka na državni put prvog reda.

Uslovi za priključenje na sistem daljinskog grejanja,

odnosno na distributivni sistem prirodnog gasa

Član 18.

Uslovi za priključenje na sistem daljinskog grejanja, odnosno na distributivni sistem prirodnog gasa, pribavljaju se ako je priključenje na taj sistem predviđeno idejnim rešenjem priloženim uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, a ti uslovi nisu sadržani u planskom dokumentu, odnosno separatu.

Izuzetno od člana 29. stav 2. ove uredbe, za objekte koji su u funkciji transporta, distribucije i proizvodnje prirodnog gasa, odnosno biogasa, kao i za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, uslove za projektovanje i priključenje u pogledu priključenja na distributivni sistem, odnosno na sistem za transport prirodnog gasa ne pribavlja nadležni organ u okviru objedinjene procedure, već investitor u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika.

Vodni uslovi

Član 19.

Vodni uslovi pribavljaju se za:

1) objekte sledećih klasa: 125212, 215111, 215112, 215113, 215120, 215130, 215201, 215202, 215301, 215302, 215303, 221111, 221121, 221130, 221210, 221220, 222210, 222311, 222312, 222320, 222330, 230101, 230201, 230202 i 242003;

2) industrijske i druge objekte za koje se zahvata i dovodi voda iz površinskih i podzemnih voda, kao i za industrijske i druge objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode, podzemne vode ili javnu kanalizaciju;

3) skladište hazardnih i prioritetnih supstanci;

4) ribnjak, vodenicu i stambeni objekat na splavu;

5) objekat koji se gradi u područjima za koje je obaveza pribavljanja vodnih uslova predviđena propisom ili planskim dokumentom;

6) druge objekte koji mogu privremeno, povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može uticati vodni režim.

Uslovi zaštite kulturnih dobara

Član 20.

Uslovi zaštite kulturnih dobara se pribavljaju za objekte za koje je zakonom kojim se uređuje zaštita kulturnih dobara propisano pribavljanje uslova zaštite, kao i za sledeće klase objekata: 127301, 127302 i 127303.

Uslovi u vezi sa odbranom

Član 21.

Organ državne uprave nadležan za poslove odbrane izdaje uslove za projektovanje i priključenje za objekte koji se nalaze u blizini objekata, instalacija i uređaja koje ministarstvo nadležno za poslove odbrane i Vojska Srbije koriste za vojne potrebe i za objekte koji su određeni kao objekti od značaja za odbranu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje odbrana i planskim dokumentom, odnosno separatom.

Uslovi za građenje u železničkom području

Član 22.

Za građenje u železničkom području u zoni građevinskih objekata kao što su železnički mostovi, vijadukti i tuneli i u infrastrukturnom pojasu, pribavljaju se uslovi upravljača infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje železnica (u daljem tekstu: upravljač železničke infrastrukture), za sve klase objekata.

Za građenje u zaštitnom pružnom pojasu, pribavljaju se uslovi upravljača železničke infrastrukture za sledeće klase objekata: 230101, 230102, 230201, 230202, 230203, 230301, 230302, 230303 i 230400.

Uslovi za odlaganje komunalnog i čvrstog otpada

Član 23.

Jedinica lokalne samouprave može svojim aktom propisati uslove za odlaganje komunalnog i čvrstog otpada, kao i za koje klase i namene objekata, odnosno područja, se ti uslovi pribavljaju od nadležnog imaoca javnih ovlašćenja, odnosno iz separata.

Drugi uslovi za projektovanje i priključenje

Član 24.

Za građenje linijskih infrastrukturnih objekata pribavljaju se uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje od svih upravljača instalacija upisanih u katastar vodova na trasi predmetnog objekta.

Nadležni organ će pribaviti uslove za projektovanje i priključenje i u drugim slučajevima propisanim zakonom, odnosno predviđenim planskim dokumentom ili separatom.

IV. SADRŽINA, POSTUPAK I NAČIN IZDAVANJA USLOVA ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE OD STRANE IMAOCA JAVNIH OVLAŠĆENJA

Sadržina uslova za projektovanje i priključenje

koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja

Član 25.

Uslovi za projektovanje i priključenje sadrže sledeće podatke:

1) broj katastarske parcele, kao i naziv katastarske opštine na kojoj se ta parcela nalazi, odnosno broj katastarskih parcela i naziv katastarskih opština na kojima se te parcele nalaze, ako su lokacijski uslovi traženi za više parcela;

2) površinu katastarske parcele, odnosno katastarskih parcela, osim ako su lokacijski uslovi traženi za linijske objekte i antenske stubove;

3) označenje klase i namene objekta za čije građenje se izdaju;

4) bruto površinu objekta za čije građenje se izdaju, ukoliko se uslovi izdaju za zgrade.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, uslovi za projektovanje i priključenje sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog, odnosno projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa podnetim zahtevom za izdavanje lokacijskih uslova, čije izdavanje je u nadležnosti imaoca javnog ovlašćenja, a naročito podatke o mogućnostima i ograničenjima za gradnju, kao i o:

1) kapacitetima, načinu i tehničkim uslovima za priključenje;

2) mestu priključenja na sistem;

3) tehničkim karakteristikama priključka;

4) roku za priključenje;

5) iznosu naknade za priključenje, koju naplaćuje imalac javnih ovlašćenja, ako je propisano postojanje takve obaveze;

6) mere tehničke zaštite za objekte koji su utvrđeni kao nepokretna kulturna dobra i dobra pod prethodnom zaštitom;

7) druge podatke, u skladu sa zakonom.

Ako je uslovima za projektovanje i priključenje predviđena obaveza plaćanja naknade za priključenje na infrastrukturnu mrežu, u obrazloženju tih uslova se navodi pravni osnov za plaćanje te naknade i detaljno se objašnjava metodologija na osnovu koje je obračunata visina te naknade.

Uslovi za projektovanje i priključenje koji se izdaju uz

uslov sufinansiranja infrastrukture

Član 26.

Ako se objekat za koji je podnet zahtev ne može realizovati bez izgradnje ili dogradnje komunalne ili druge infrastrukture, odnosno dodatnog pripremanja ili opremanja građevinskog zemljišta, u uslovima za projektovanje i priključenje se, pored podataka iz člana 25. ove uredbe, navode i:

1) razlozi zbog kojih se objekat za koji je podnet zahtev ne može realizovati bez izgradnje ili dogradnje komunalne ili druge infrastrukture, odnosno dodatnog pripremanja ili opremanja građevinskog zemljišta;

2) alternativni načini obezbeđivanja tih uslova, ako postoje;

3) predviđena dinamika realizacije nedostajuće infrastrukture, u skladu sa programom uređivanja građevinskog zemljišta;

4) uslovi za zaključenje ugovora o zajedničkom pripremanju, odnosno opremanju građevinskog zemljišta, u cilju dovođenja postojeće infrastrukture na nivo neophodan za priključenje objekta iz idejnog rešenja.

Uslovi za projektovanje i priključenje u kojima se konstatuje da nije moguća izgradnja objekta u skladu sa podnetim zahtevom

Član 27.

Imalac javnih ovlašćenja izdaje uslove za projektovanje i priključenje u kojima se konstatuje da nije moguća izgradnja objekta u skladu sa podnetim zahtevom, ako je sadržina zahteva suprotna uslovima iz važećeg planskog dokumenta, odnosno separata iz njihove nadležnosti, kao i iz drugih razloga propisanih zakonom.

Ako imaoci javnih ovlašćenja izdaju uslove za projektovanje i priključenje u skladu sa stavom 1. ovog člana, ti uslovi sadrže informaciju da nisu ispunjeni uslovi za građenje u skladu sa podnetim zahtevom, uz navođenje svih razloga, tj. neusklađenosti.

Važenje uslova za projektovanje i priključenje

Član 28.

Uslovi za projektovanje i priključenje važe sve vreme važenja lokacijskih uslova izdatih u skladu sa njima, odnosno do isteka važenja građevinske dozvole, a realizuju se izdavanjem upotrebne dozvole, odnosno priključenjem objekta na infrastrukturu za koju su izdati.

Postupak izdavanja uslova za projektovanje i priključenje

u okviru objedinjene procedure

Član 29.

Postupak izdavanja uslova za projektovanje i priključenje sprovodi se u okviru objedinjene procedure u skladu sa Zakonom, ovom uredbom i podzakonskim aktom kojim se uređuje postupak sprovođenja objedinjene procedure.

Imaoci javnih ovlašćenja uslove za projektovanje i priključenje izdaju isključivo na zahtev nadležnog organa.

Imalac javnih ovlašćenja je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje iz člana 8. stav 1. tačka 2) ove uredbe, dostavi nadležnom organu uslove za projektovanje i priključenje, a koji su uslov za izdavanje lokacijskih uslova i priključenje na objekte infrastukture, osim ako se radi o objektima iz člana 133. Zakona, kada je taj rok 30 dana od dana prijema zahteva.

Ako imalac javnih ovlašćenja uslove za projektovanje i priključenje izdaje na osnovu podataka koji su u posedu drugog organa, organizacije ili drugog imaoca javnih ovlašćenja, te podatke pribavlja po službenoj dužnosti.

Ako imalac javnih ovlašćenja ne dostavi tražene uslove u roku iz stava 1. ovog člana:

1) nadležni organ zastaje sa postupkom po zahtevu za izdavanje lokacijskih uslova i o tome obaveštava podnosioca zahteva i imaoca javnih ovlašćenja, uz zahtev da mu tražene uslove dostavi bez odlaganja i obaveštenje da će podneti prijavu za privredni prestup iz člana 204. Zakona;

2) registrator, u naknadnom roku od tri radna dana, podnosi prekršajnu prijavu protiv odgovornog lica u imaocu javnih ovlašćenja iz člana 211a Zakona.

Postupak u slučaju kada idejno rešenje ne sadrži podatke

neophodne za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje

Član 30.

Ako imalac javnih ovlašćenja ne može da izda uslove za projektovanje i priključenje zbog nedostataka u sadržini idejnog rešenja dostavljenog uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, dužan je da o tome bez odlaganja obavesti nadležni organ, uz sveobuhvatno obrazloženje na koji način treba dopuniti idejno rešenje.

Odmah po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana nadležni organ odbacuje zahtev u skladu sa članom 5. stav 3. ove uredbe, uz sveobuhvatno obrazloženje na koji način treba dopuniti idejno rešenje.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za objavljivanje akata kojima se uređuje visina taksi, odnosno naknada

Član 31.

Nadležni organ i imalac javnih ovlašćenja obavezni su da u roku od 30 dana od dana stupanja ove uredbe na snagu objave iznose stvarnih troškova za izdavanje lokacijskih uslova i uslova za projektovanje i priključenje u skladu sa članom 13. ove uredbe.

Stupanje na snagu

Član 32.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 110-3873/2015-2

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARNovak Nedić PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar