Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni glasnik RS”, broj 36/11),

Vlada donosi

UREDBU

O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA

IZVRŠAVANJE POSLOVA U VEZI SA ISPITIVANJEM I ŽIGOSANJEM PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknada koje se plaćaju za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: predmeti), vršenje hemijskih analiza dragocenih metala, legura i predmeta, ispitivanja opreme koja služi za ispitivanje predmeta, utvrđivanja ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika, utvrđivanja ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o ispitivanju i žigosanju predmeta u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika, kao i za izvršavanje drugih poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta (u daljem tekstu: naknada) koje sprovodi Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija) u skladu sa zakonom kojim se uređuje kontrola predmeta od dragocenih metala, kao i način plaćanja tih naknada.

Visina naknada za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala iz stava 1. ovog člana, kao i šifre tih poslova navedeni su u Prilogu – Visina naknada za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Naknade se uplaćuju na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Član 3.

Naknada za sprovođenje ispitivanja i žigosanje predmeta umanjuje se za:

1) 30% ako se predmeti ispituju i žigošu u poslovnim prostorijama proizvođača, ili uvoznika (šifra posla: 311);

2) 10% ako se ispitivanje vrši primenom metode uzimanja uzorka i to za predmete iz iste serije koja nije manja od 200 komada (šifra posla: 312);

3) 10% ako proizvođač predmeta obezbedi pomoćno osoblje za žigosanje ispitanih predmeta (šifra posla: 313).

Naknada se može umanjiti samo po jednom osnovu iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Ako je predmet sastavljen od delova različitih dragocenih metala, naknada za sprovođenje ispitivanja i žigosanje predmeta plaća se prema ukupnoj masi predmeta u skladu sa Prilogom i to za predmet od dragocenog metala čija je masa najviše zastupljena.

Ako je u predmet ugrađen deo od dragog kamena, bisera ili drugog materijala koji nije metal, naknada za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta plaća se prema njegovoj ukupnoj masi.

Svaki započeti gram mase svakog pojedinačnog predmeta smatra se kao ceo gram.

Član 5.

Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o znaku proizvođača predmeta, kao i rešenja o znaku uvoznika odnosno zastupnika iznosi 6.000 dinara (šifra posla: 315).

Član 6.

Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o ispitivanju i žigosanju predmeta u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika predmeta iznosi 10.000 dinara (šifra posla: 316).

Član 7.

Po radnom času naknada se plaća za:

vršenje hemijske analize legura i predmeta od zlata (šifra posla: 301);

vršenje hemijske analize legura i predmeta od srebra (šifra posla: 302);

vršenje hemijske analize legura i predmeta od platine (šifra posla: 303);

vršenje hemijske analize legura i predmeta od paladijuma (šifra posla: 310);

5) ispitivanje zlatnih polufabrikata za zubnoprotetičke predmete (šifra posla: 304);

6) ispitivanje opreme koja služi za ispitivanje predmeta (šifra posla: 305);

7) ispitivanje predmeta čija finoća ne ispunjava ni najnižu propisanu finoću, kao i za ispitivanje predmeta od nedragocenih metala (šifra posla: 306);

8) ispitivanje predmeta čija finoća ne odgovara oznaci finoće kojom je taj predmet označen (šifra posla: 307);

9) veštačenje radi utvrđivanja finoće predmeta koja se može potvrditi odgovarajućim žigosanjem, odnosno da li je predmet proizveden u Republici Srbiji i ukoliko jeste utvrđivanje proizvođača (šifra posla: 308).

Ukoliko se ispitivanje i žigosanje predmeta obavlja u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika, po njihovom pozivu, vreme koje zaposleni Direkcije koji obavlja ispitivanje i žigosanje provede u čekanju da se predmet, odnosno materijal ili oprema za ispitivanje i žigosanje pripreme uračunava se u radne časove (šifra posla: 309).

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana iznosi 1.400 dinara po započetom radnom času.

Član 8.

Ukoliko se poslovi u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta vrše van službenih prostorija Direkcije naknada se povećava za iznos sredstava za pokriće troškova prevoza i dnevnica na službenom putovanju, u skladu sa propisom kojim se uređuje naknada troškova državnih službenika za vreme službenog putovanja.

Član 9.

Naknada za sliku državnih žigova za označavanje stepena finoće predmeta jedanaka je vrednosti jednog radnog sata (šifra posla: 318).

Član 10.

Podnosioci zahteva sa sedištem u inostranstvu naknade utvrđene ovom uredbom plaćaju u evrima, u visini dinarske protivvrednosti obračunate po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Član 11.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala („Službeni list SCGˮ, broj 3/06 i „Službeni glasnik RSˮ, broj 109/09).

Član 12.

Ovaj uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:

U Beogradu, 4. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

PRILOG

VISINA NAKNADA ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

iznos u dinarima šifra posla Predmeti od zlata:za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 gza svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram masePredmeti od srebra:za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 gza svaki pojedinačni predmet mase od 5 g do 15 gza svaki pojedinačni predmet mase od 15 g i preko 15 g za svaki gram mase Predmeti od platine:za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 gza svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram masePredmeti od paladijuma: 1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram mase 3013101386464 112113121122123131132141142

Ostavite komentar