Uredba o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave

Na osnovu člana 55. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O POSTUPKU PRIVREMENE OBUSTAVE PRENOSA PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA AUTONOMNOJ POKRAJINI, PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE GRADU BEOGRADU, ODNOSNO PRENOSA TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje postupak privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, način izveštavanja i sadržina izveštaja o sprovođenju politike zarada i zapošljavanja u javnom sektoru u skladu sa smernicama ekonomske politike Vlade definisanim u usvojenim programima poslovanja javnih preduzeća, način izveštavanja i sadržina izveštaja o kretanju zarada i zapošljavanja u javnom sektoru, kao i postupak u slučaju nepoštovanja rokova izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama od strane javnih preduzeća čiji je osnivač autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave kao i zavisnih društava, čiji je osnivač to javno preduzeće (u daljem tekstu: javna preduzeća).

Član 2.

Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave jednom mesečno, najkasnije do desetog u mesecu za prethodni mesec, dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) preko organizacione jedinice uprave za trezor izveštaj o kretanju zarada i zapošljavanja u javnom preduzeću na obrascima:

Obrazac 1. Izveštaj o planiranim i isplaćenim zaradama za mesec ______ 20_. godine.

Obrazac 2. Izveštaj o kretanju broja zaposlenih za mesec ______ 20_. godine.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 3.

Javna preduzeća u skladu sa Pravilnikom o obrascu mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala utvrđenih zakonom kojim se određuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, broj 36/13) i uputstvom kojim se uređuje način dostavljanja obrazaca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza prema privrednim subjektima, dostavlja Ministarstvu mesečni izveštaj o rokovima izmirenja obaveza javnog preduzeća prema privrednim subjektima, utvrđenih zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Član 4.

Kada Ministarstvo utvrdi, na osnovu podataka iz dostavljenih izveštaja iz člana 2. ove uredbe da se zarade ne isplaćuju, i/ili da se ne sprovodi politika zapošljavanja, u skladu sa politikom projektovanog rasta zarada i politikom zapošljavanja koja je utvrđena programom javnog preduzeća, ministar nadležan za poslove finansija može izdati nalog da se izvrši privremena obustava prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave.

Ministar nadležan za poslove finansija može izdati nalog da se izvrši privremena obustava prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, kada na osnovu dobijenih mesečnih izveštaja iz člana 3. ove uredbe, ustanovi da nisu ispoštovani rokovi za izmirenje obaveza prema privrednim subjektima, utvrđenih zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Privremena obustava traje do dana kada javno preduzeće uskladi isplatu zarada, odnosno broj zaposlenih sa programom javnog preduzeća, odnosno izmiri dugovanja koja su u docnji po osnovu zakona kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Član 5.

O razlozima za privremenu obustavu prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, ministar nadležan za poslove finansija obaveštava autonomnu pokrajinu, odnosno grad Beograd, odnosno jedinicu lokalne samouprave.

Član 6.

Po dobijanju obaveštenja iz člana 5. ove uredbe, nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno grada Beograda, odnosno jedinice lokalne samouprave preduzima mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti iz člana 4. st. 1. i 2. ove uredbe.

O otklonjenim nepravilnostima nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno grada Beograda, odnosno jedinice lokalne samouprave obaveštava Ministarstvo pisanim putem uz priložene izveštaje iz čl. 2. i 3. ove uredbe.

Član 7.

Na osnovu obaveštenja iz člana 6. stav 2. ove uredbe, ministar nadležan za poslove finansija izdaje nalog za nastavak prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave.

Član 8.

Odredbe ove uredbe shodno se primenjuju na društvo kapitala čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i njihova zavisna društva, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, u skladu sa zakonom.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

program poslovanja realizacija Preduzeće:   Obrazac 2. program poslovanja **broj novozaposlenih se odnosi na ukupan broj zaposlenih planiran za prijem tokom tekuće godine Datum: Odgovorno lice:

O B R A Z L O Ž E NJ E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 55. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), kojim je propisano da Vlada bliže uređuje postupak privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade Gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Zakonom o javnim preduzećima (u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 25. decembra 2012. godine, utvrđeno je, između ostalog, da ukoliko se usvojeni programi javnih preduzeća čiji je osnivač autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to javno preduzeće, ne sprovode u skladu sa smernicama ekonomske politike Vlade u oblasti politike zarada i zapošljavanja u javnom sektoru, ili ako se ne poštuju rokovi za izmirenje obaveza ovih javnih preduzeća prema privrednim subjektima utvrđeni zakonom kojim se regulišu rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, ministar nadležan za poslove finansija može izdati nalog da se privremeno obustavi prenos pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade Gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave.

Zakonom je propisano da Vlada bliže uređuje postupak navedene privremene obustave, što je i sadržano u ovoj uredbi.

III REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Predloga uredbe utvrđeno je da se ovom uredbom bliže uređuje postupak privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade Gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, način izveštavanja i sadržina izveštaja o sprovođenju politike zarada i zapošljavanja u javnom sektoru u skladu sa smernicama ekonomske politike Vlade definisanim u usvojenim programima poslovanja javnih preduzeća, način izveštavanja i sadržina izveštaja o kretanju zarada i zapošljavanja u javnom sektoru, kao i postupak u slučaju nepoštovanja rokova izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama od strane javnih preduzeća čiji je osnivač autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave kao i zavisnih društava, čiji je osnivač to javno preduzeće.

U članu 2. Predloga uredbe utvrđeno je da autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija preko nadležne organizacione jedinice Uprave za trezor, obrasce izveštaja o kretanju zarada i broja zaposlenih u javnim preduzećima jednom mesečno, najkasnije do desetog u mesecu za prethodni mesec.

U članu 3. Predloga uredbe uređuje se da javna preduzeća koja imaju prekoračenje roka izmirenja obaveza u komercijalnim transakcijama dostavljaju jednom mesečno izveštaj u formi Obrasca propisanog Pravilnikom o obrascu mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala, utvrđenih zakonom kojim se određuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, broj 36/13) ministarstvu nadležnom za poslove finansija.

U članu 4. Predloga uredbe predviđa se da po utvrđivanju neusklađenosti isplate zarada i/ili broja zaposlenih iz programa poslovanja javnog preduzeća sa politikom projektovanog rasta zarada i politikom zapošljavanja za tu godinu, kao i po utvrđivanju postojanja kašnjenja u izmirenju obaveza prema privrednim subjektima, utvrđenih zakonom kojim se određuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, ministar nadležan za poslove finansija može izdati nalog da se izvrši privremena obustava prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade Gradu Beogradu, odnosno prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave. Privremena obustava traje do momenta kada javno preduzeće uskladi isplatu zarada i broj zaposlenih sa programom javnog preduzeća, odnosno izmiri dugovanja koja su u docnji po osnovu zakona kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

U članu 5. Predloga uredbe utvrđeno je da o privremenoj obustavi prenosa sredstava ministar finansija dostavlja obaveštenje autonomnoj pokrajini, odnosno Gradu Beogradu, odnosno jedinici lokalne samouprave, u kome navodi razloge za obustavu prenosa sredstava.

U članu 6. Predloga uredbe predviđeno je da autonomna pokrajina, odnosno Grad Beograd, odnosno jedinica lokalne samouprave po dobijanju obaveštenja o privremenoj obustavi prenosa sredstava preduzima mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i o tome obaveštava ministarstvo nadležno za poslove finansija pisanim putem uz priložene izveštaje.

Članom 7. Predloga uredbe predviđeno je da ministar nadležan za poslove finansija na osnovu obaveštenja iz člana 6. Predloga uredbe izdaje nalog za nastavak prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade Gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave.

Članom 8. Predloga uredbe predviđeno je da se odredbe ove uredbe shodno primenjuju na društva kapitala čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i njihova zavisna društva, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, u skladu sa zakonom.

U članu 9. Predloga uredbe utvrđeno je da uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA

Predlaže se da se Uredba donese u roku kraćem od osam dana kako bi mehanizam praćenja zarada, zapošljavanja i rokova izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama a koji je predviđen Zakonom o javnim preduzećima, kao mera uspostavljanja fiskalne i finansijske discipline, mogao blagovremeno da se uspostavi.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za realizaciju ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar