Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU O IZMENI UREDBE

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE INOVATIVNIM BRZORASTUĆIM MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 18/13), u Programu podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini, u glavi I. PREDMET, stav 1. menja se i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) član 7, u okviru Razdela 16 – Ministarstvo finansija i privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, aproprijacija Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 25.292.382,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar