Uredbu o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU O IZMENI UREDBE

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, broj 31/13), u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini, u glavi I. PREDMET stav 1. menja se i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 114/12 i 59/13) član 7, u okviru Razdela 16 – Ministarstvo finansija i privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, aproprijacija Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 124.707.618,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini (u daljem tekstu: Program).”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar