Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENJA ZA PODSTICANJE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 39/13), u Programu podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini u glavi 1. PREDMET, stav 1. menja se i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) član 7, u okviru Razdela 16 – Ministarstvo finansija i privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, predviđena su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva za realizaciju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini, (u daljem tekstu: Program) u iznosu od 19.000.000,00 dinara.ˮ

U glavi 3. FINANSIJSKI OKVIR u stavu 6. tačka 3. reči: „6.000.000,00 RSDˮ zamenjuju se rečima: „5.000.000,00 RSDˮ.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar