Uredba o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RAZVOJA

SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI

ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Srednjoročni program razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine, (u daljem tekstu: Srednjoročni program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se srednjoročni ciljevi razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi, način i rokovi za ostvarivanje navedenih ciljeva, očekivani rezultati i način finansiranja savetodavnih poslova u poljoprivredi.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3989/2016

U Beogradu, 15. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar