Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU O IZMENAMA UREDBE

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2013. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija („Službeni glasnik RSˮ, broj 8/13), u Programu standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, u glavi I. PREDMET stav 1. menja se i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 114/12 i 59/13) član 7, u okviru Razdela 16 – Ministarstvo finansija i privrede, Funkcija – 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija – 424 Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 919.000.000,00 dinara. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva u iznosu od 40.976.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: Program).ˮ

U glavi III. NAMENA SREDSTAVA, tačka 1, stav 2. menja se i glasi:

„Za realizaciju usluga pružanja informacija opredeljeno je do 16.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA u bruto iznosu, odnosno do 144.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan bruto godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 1.728.000,00 dinara.ˮ

Tačka 2, stav 4. menja se i glasi:

„Za realizaciju usluga obuke opredeljeno je do 130.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA u bruto iznosu, odnosno do 1.170.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 14.040.000,00 dinara bruto.ˮ

Tačka 3, stav 2. menja se i glasi:

„Za savetodavne usluge opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 170.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA, odnosno do 1.530.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluge iznosi 18.360.000,00 dinara u bruto iznosu.ˮ

Tačka 4, stav 7. menja se i glasi:

„Za usluge promocije opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 60.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA, odnosno do 540.000,00 dinara bruto za svaku ARRA na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za promotivne aktivnosti iznosi 6.480.000,00 dinara u bruto iznosu.ˮ

U glavi IV. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA, stav 2. menja se i glasi:

„Opredeljena sredstva budžetom za realizaciju standardizovanog seta usluga iznose 40.976.000,00 dinara od kojih je za svaku ARRA opredeljeno do 3.384.000,00 dinara u bruto iznosu. Preostali iznos, u visini od 368.000,00 dinara, Nacionalna agencija će iskoristiti za organizaciju treninga trenera i podizanje kapaciteta ARRA, kao i za usluge platnog prometa.ˮ

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar