Uredbu o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

Na osnovu člana 44. stav 4. Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJ”, br. 60/98, 5/99 – ispravka, 44/99, 74/99, 4/00 – ispravka i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 18/10 i 68/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se način obrazovanja godišnjih kontingenata stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, način utvrđivanja godišnjeg plana raspodele stranih dozvola i kriterijumi za njihovu raspodelu, kao i način dodele pojedinačnih, vremenskih i CEMT dozvola.

II. OBRAZOVANJE GODIŠNJIH KONTINGENATA DOZVOLA

Član 2.

Godišnji kontingent pojedinačnih dozvola čine pojedinačne dozvole određene vrste ugovorene i razmenjene sa drugom zemljom.

Godišnji kontingent pojedinačnih dozvola ne čine dozvole dodeljene na osnovu korišćenja kombinovanog prevoza.

Godišnji kontingent vremenskih dozvola čine vremenske dozvole određene vrste ugovorene i razmenjene sa drugom zemljom.

Godišnji kontingent CEMT dozvola čine CEMT dozvole određene vrste.

Član 3.

Međunarodni transportni forum određuje i stavlja na raspolaganje baznu kvotu CEMT dozvola zemljama članicama Međunarodnog transportnog foruma. Baznu kvotu CEMT dozvola sačinjavaju dozvole koje važe za teretna vozila koja su svrstana u kategoriju – „vozilo”.

Bazna kvota CEMT dozvola predstavlja osnovicu za izračunavanje godišnjih kontingenata, tako što se jedna dozvola iz bazne kvote zamenjuje određenim brojem odgovarajućih dozvola za teretna vozila kategorija „EVRO III bezbedno” vozilo, „EVRO IV bezbedno” vozilo, „EVRO V bezbedno”vozilo, „EVRO VI bezbedno” vozilo ili teretno vozilo više kategorije.

Godišnje kontingente CEMT dozvola ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: nadležni organ) izračunava na osnovu teretnih vozila po kategorijama kojima raspolažu domaći prevoznici.

Član 4.

Iz godišnjih kontingenata pojedinačnih dozvola izdvaja se 3% dozvola za: interventne slučajeve (prevozi za potrebe infrastrukturnih projekata, uvoz ili izvoz, namensku industriju i izvoz svežeg voća), prevoze za koje su potrebne posebne dozvole (npr. vanredni prevoz) i međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

Osim dozvola iz stava 1. ovog člana za prevoze teretnim vozilima čija nosivost uključujući i prikolice ne prelazi 3,5 tona, prevoz pothlađenog voća i sveže pečurke izdvaja se najviše onaj broj dozvola koji je bio izdvojen od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine (u daljem tekstu: period oktobar-oktobar).

Dozvole iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Ako broj dozvola iz stava 2. ovog člana ne zadovoljava potrebe za prevozom može se od dozvola iz stava 1. ovog člana izdvojiti dodatni broj dozvola.

Član 5.

Dozvole iz člana 4. ove uredbe dodeljuju se prevozniku na osnovu zahteva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana mora da sadrži podatke o prevozu za koji se dozvola traži, broj i vrstu potrebnih dozvola, a za međunarodni prevoz za sopstvene potrebe i registarske oznake teretnih i priključnih vozila.

Nakon dodele dozvola iz člana 4. ove uredbe, a pre otpočinjanja prevoza prevoznik podnosi fotokopiju međunarodnog tovarnog lista i Jedinstvene carinske isprave (u daljem tekstu: CMR i JCI), kao i tranzitni prateći dokumenat TAD, odnosno posebnu dozvolu.

Ako se podnosi zahtev za dodelu pojedinačne dozvole za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe, prilikom podnošenja zahteva prevoznik podnosi CMR i JCI, fotokopiju fakture, odnosno dokaz da se radi o međunarodnom prevozu za sopstvene potrebe i dokaz o vlasništvu za teretno i priključno vozilo ili ugovor o finansijskom lizingu za teretno i priključno vozilo kojim se vrši taj prevoz. Ako se radi o uvozu robe, dokumentacija se dostavlja prilikom vraćanja dodeljene pojedinačne dozvole. Originali svih ovih dokumenata daju se na uvid.

Nadležni organ može zahtevati da se prilikom podnošenja zahteva dostavlja i druga dokumentacija osim one navedene u stavu 4. ovog člana.

Zahtev za dodelu pojedinačne dozvole za prevoz teretnim vozilima čija nosivost uključujući i prikolice ne prelazi 3,5 tona, pothlađenog voća i sveže pečurke sadrži registarske oznake teretnih i priključnih vozila kojima se obavlja prevoz, broj i vrstu potrebnih pojedinačnih dozvola. Originali JCI i CMR daju se na uvid prilikom vraćanja dodeljenih dozvola.

Prilikom odlučivanja o zahtevu iz stava 1. ovog člana, nadležni organ uzima u obzir broj dozvola koje podnosilac zahteva u prethodnoj i tekućoj godini nije pravilno koristio i vratio, vrstu robe za čiji se prevoz podnosi zahtev za dodelu dozvola, da li se radi o uvozu ili izvozu i o preostalom broju dozvola iz izdvojenog kontingenta, odnosno vodi računa da teretno vozilo kojim se vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe nije upisano u uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza.

O zahtevu iz st. 2, 4. i 6. ovog člana odlučuje se rešenjem.

Rešenje iz stava 8. ovog člana je konačno.

Član 6.

Godišnji kontingenti dozvola koje su ostale posle izdvajanja određenog broja dozvola iz člana 4. ove uredbe dele se na dva dela: fiksni i promenljivi.

Fiksni deo godišnjih kontingenata pojedinačnih dozvola čini određeni broj pojedinačnih dozvola koji se određuju na osnovu ukupnog broja dozvola koje su prevoznici pravilno iskoristili u periodu oktobar-oktobar i opšteg dela plana raspodele, a u koje se ne uračunavaju dozvole dodeljene na osnovu korišćenja kombinovanog prevoza, dozvole dodeljene iz razmenjenih ali ne i ugovorenih kontingenata dozvola i dozvole iz člana 4. i člana 30. stav 11. ove uredbe.

Fiksni deo godišnjih kontingenta vremenskih dozvola čini određeni broj dozvola sa liste efikasnosti korišćenja vremenskih dozvola koje su prevoznici efikasno iskoristili u periodu od 1. januara do 30. septembra tekuće godine (u daljem tekstu: period januar-oktobar).

Fiksni deo godišnjih kontingenata CEMT dozvola čini određeni broj dozvola sa liste efikasnosti korišćenja CEMT dozvola koje su prevoznici efikasno iskoristili u periodu januar-oktobar.

Promenljivi deo godišnjih kontingenata pojedinačnih dozvola čine pojedinačne dozvole dobijene povećanjem kontingenta ili razmenom dodatnog ili novoutvrđenog kontingenta, kao i dozvole koje prevoznici nisu preuzeli ili iskoristili, odnosno nisu pravilno iskoristili i dozvole dobijene umanjenjem fiksnog dela utvrđenim u skladu sa ovom uredbom.

Promenljivi deo godišnjih kontingenata vremenskih dozvola čine vremenske dozvole dobijene povećanjem kontingenta ili razmenom novoutvrđenog kontingenta, kao i preostali broj vremenskih dozvola sa liste efikasnosti korišćenja vremenskih dozvola koje prevoznici nisu efikasno iskoristili u periodu januar-oktobar.

Promenljivi deo godišnjih kontingenata CEMT dozvola čine CEMT dozvole dobijene povećanjem kontingenta ili razmenom novoutvrđenog kontingenta, kao i preostali broj CEMT dozvola sa liste efikasnosti korišćenja CEMT dozvola koje prevoznici nisu efikasno iskoristili u periodu januar-oktobar.

III. UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG PLANA RASPODELE STRANIH DOZVOLA

Član 7.

Raspodela godišnjih kontingenata stranih dozvola vrši se na osnovu godišnjeg plana raspodele dozvola (u daljem tekstu: plan raspodele).

Član 8.

Plan raspodele utvrđuje se na osnovu kriterijuma iz člana 11. ove uredbe i sastoji se od opšteg i posebnog dela.

Opšti deo plana raspodele sadrži podatke o:

broju pojedinačnih dozvola po kontingentima sa naznakom kontingenta kritičnih dozvola;

broju dozvola iz člana 4. st. 1. i 2. ove uredbe;

obaveznom broju kombinovanih prevoza u skladu sa odredbama člana 16. ove uredbe;

rokovima za korišćenje pojedinačnih dozvola dodeljenih prevozniku, nakon kojih je prevoznik u obavezi da vrati dodeljene dozvole nadležnom organu;

broju CEMT i vremenskih dozvola po kontingentima;

broju za koji se umanjuje broj pojedinačnih dozvola u pojedinačnom planu raspodele po raspodeljivanju CEMT i vremenskih dozvola;

odnosu broja ugovorenih dozvola za narednu godinu i zbira dozvola iz člana 4. ove uredbe i broja dozvola u fiksnom delu posebnog plana raspodele svih prevoznika po kontingentima;

listama efikasnosti korišćenja CEMT i vremenskih dozvola;

listama prevoznika za dodelu CEMT i vremenskih dozvola određenog kontingenta (u daljem tekstu: liste prevoznika);

listama prevoznika za dodelu nepreuzetih i oduzetih CEMT i vremenskih dozvola;

broju za koji se umanjuje broj teretnih vozila za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele pojedinačnih dozvola nakon raspodele CEMT i vremenskih dozvola;

broju i kategoriji teretnih vozila za koji se umanjuje broj teretnih vozila za utvrđivanje pojedinačnog plana CEMT i vremenskih dozvola;

posebnim uslovima korišćenja dozvola;

potrebnom broju vožnji efikasnom vremenskom dozvolom u vezi sa državom za koju važi vremenska dozvola;

potrebnom broju vožnji efikasnom CEMT dozvolom za koju ne postoji teritorijalno ograničenje od strane jedne ili više država u vezi sa državom za koju ne postoji teritorijalno ograničenje;

najvećem broju kritičnih dozvola koji može biti dodeljen prevozniku na osnovu člana 30. stav 5. ove uredbe.

Opšti deo plana raspodele, osim lista efikasnosti korišćenja CEMT i vremenskih dozvola i lista prevoznika za dodelu CEMT i vremenskih dozvola i lista prevoznika za dodelu nepreuzetih i oduzetih CEMT i vremenskih dozvola, objavljuje se na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet prezentaciji nadležnog organa do 25. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Ako u periodu važenja Opšteg dela plana raspodele dođe do promene podataka iz stava 2. ovog člana nadležni organ uneće promene u Opšti deo plana i isti objaviti na način iz stava 3. ovog člana. Ovako objavljen Opšti deo plana primenjuje se narednog dana od dana objavljivanja.

Posebni deo plana raspodele sastoji se od fiksnog i promenljivog dela i utvrđuje se za svakog prevoznika (u daljem tekstu: pojedinačni plan).

Pojedinačni plan sadrži podatke o:

1) teretnim i priključnim vozilima u voznom parku prevoznika, broju vozača u radnom odnosu, ostvarenom prihodu po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari teretnim vozilima iz voznog parka prevoznika, broju bodova za kvalitet voznog parka, broju teretnih vozila po kategorijama iz pravilnika kojim se uređuju tehnički i tehničko-eksploatacioni uslovi koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: Pravilnik) i koeficijentu korišćenja voznog parka;

2) broju zahtevanih dozvola po kontingentima;

3) broju iskorišćenih pojedinačnih dozvola po kontingentima za period oktobar-oktobar;

4) umanjenjima fiksnog dela pojedinačnog plana utvrđenim u skladu sa ovom uredbom;

5) obavljenim prevozima CEMT dozvolom;

6) obavljenim prevozima vremenskom dozvolom;

7) broju dozvola koje mu pripadaju u fiksnom i promenljivom delu i ukupnom broju dozvola po kontingentima.

Predlog pojedinačnog plana, liste efikasnosti korišćenja CEMT i vremenskih dozvola i predlog liste prevoznika za dodelu CEMT i vremenskih dozvola po kontingentima javni su i nadležni organ ih objavljuje na način iz stava 3. ovog člana.

Prevoznik u roku od sedam dana od dana objavljivanja predloga pojedinačnog plana može da daje primedbe na podatke iz stava 6. tač. 1), 2), 3), 5) i 6) ovog člana, odnosno može da podnese izjavu o odustajanju od određenog broja dozvola po kontingentima.

U roku od sedam dana od dana isteka roka iz stava 8. ovog člana, nadležni organ razmatra primedbe i utvrđuje plan raspodele najkasnije do 25. decembra tekuće godine.

Utvrđeni pojedinačni plan prevoznika i liste prevoznika za dodelu nepreuzetih i oduzetih CEMT i vremenskih dozvola nadležni organ objavljuje na način iz stava 3. ovog člana.

Član 9.

Prevoznik od 15. oktobra do 1. novembra tekuće godine podnosi nadležnom organu zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele za narednu godinu.

Ako prevoznik u roku iz stava 1. ovog člana ne podnese zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele nadležni organ mu neće utvrditi pojedinačan plan raspodele.

U slučaju iz stava 2. ovog člana prevoznik može podneti zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele prilikom revizije ili prilikom utvrđivanja plana raspodele naredne godine.

Zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele sadrži izjavu o vozačima u radnom odnosu (ime, prezime i jedinstveni matični broj građana) i izjavu o teretnim i priključnim vozilima u vlasništvu, zakupu ili finansijskom lizingu sa navođenjem registarskih oznaka, sa vremenom trajanja zakupa ili finansijskog lizinga, oblik i namenu karoserije, izjavu o ostvarenom prihodu po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari teretnim vozilima iz voznog parka, kao i vrstu i broj potrebnih pojedinačnih, vremenskih i CEMT dozvola za godinu za koju se pravi plan raspodele.

Član 10.

Prevoznik je dužan da obavesti nadležni organ o svim promenama podataka koji se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja odnosno revizije plana raspodele dozvola u roku od 10 dana od dana nastale promene.

Ako se utvrdi da je prevoznik prijavio netačne podatke ili ako prevoznik u propisanom roku nije prijavio promene u voznom parku, umanjuje mu se fiksni deo pojedinačnog plana raspodele dozvola za tekuću godinu za 30%.

Ako se utvrdi da je prevoznik prijavio netačne podatke prilikom podnošenja zahteva za utvrđivanje, odnosno reviziju plana raspodele, kao i prilikom vraćanja dozvola, gubi pravo na fiksni deo pojedinačnog plana raspodele pojedinačnih dozvola za tekuću godinu i dodatno mu se umanjuje fiksni deo pojedinačnog plana raspodele pojedinačnih dozvola za narednu godinu za 30%.

Ako se utvrdi da je prevoznik prijavio netačne podatke prilikom vraćanja listova iz dnevnika putovanja CEMT dozvole, odnosno izveštaja ili listova iz dnevnika putovanja vremenske dozvole, CEMT, odnosno vremenska dozvola oduzima mu se i ne utvrđuje se efikasnost korišćenja te CEMT, odnosno vremenske dozvole za narednu godinu.

Tačnost podataka proverava se na osnovu službenih evidencija koje vodi nadležni organ, a od prevoznika se može zatražiti da u roku od pet dana od dana prijema poziva dostavi originalna dokumenta na osnovu kojih može da se utvrdi tačnost podataka koje je prevoznik prijavio.

Ako prevoznik vrati neiskorišćenu ali overenu ili oštećenu ali neiskorišćenu pojedinačnu dozvolu ili obavesti nadležni organ o gubitku pojedinačne dozvole (dostavljanjem potvrde o objavljivanju dokumenta nevažećim u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ), fiksni deo pojedinačnog plana raspodele pojedinačnih dozvola za narednu godinu dodatno mu se umanjuje za dve dozvole iz tog kontingenta.

Ako prevoznik vrati vremensku ili CEMT dozvolu za koju se utvrdi da je falsifikat ili nadležni organ druge države dostavi vremensku ili CEMT dozvolu za koju se utvrdi da je falsifikovana, prevozniku se ukida pojedinačni plan za tekuću i narednu godinu i gubi pravo da učestvuje u raspodeli CEMT dozvola u naredne dve godine.

Ako prevoznik vrati pojedinačnu dozvolu za koju se utvrdi da je falsifikat ili nadležni organ druge države dostavi pojedinačnu dozvolu za koju se utvrdi da je falsifikovana, prevozniku se ukida pojedinačni plan za tekuću godinu.

Ako prevoznik vrati pojedinačnu dozvolu iz člana 4. i člana 30. st. 11. i 13. ove uredbe kao nepravilno korišćenu, gubi pravo na dodelu dozvola iz člana 4. i člana 30. st. 11. i 13. ove uredbe u tekućoj godini.

IV. KRITERIJUMI ZA RASPODELU DOZVOLA

Član 11.

Raspodela dozvola vrši se prema sledećim kriterijumima:

1) pravilno korišćenje pojedinačnih dozvola odnosno efikasno korišćenje CEMT i vremenskih dozvola;

2) kvalitet voznog parka;

3) broj vozača;

4) korišćenje voznog parka za određeni kontingent;

5) korišćenje kombinovanog prevoza;

6) ostvareni prihod po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari teretnim vozilima iz voznog parka prevoznika.

Član 12.

Pravilno iskorišćena pojedinačna dozvola je dozvola u kojoj su uneti tačni podaci koji nisu brisani ni menjani, koja je korišćena teretnim vozilom iz voznog parka prevoznika kome je dozvola dodeljena, na propisan način prema nameni, koja nije korišćena za prevoze koji su liberalizovani u skladu sa međunarodnim ugovorima, koja nije ustupljena drugom prevozniku, koja je korišćena u skladu sa posebnim uslovima iz člana 8. stav 2. tačka 13) ove uredbe i koja je vraćena zajedno sa odgovarajućim CMR, a u slučaju da je dozvola korišćena teretnim vozilom u zakupu, dostavlja se i izjava o broju i datumu fakture kojom je takav prevoz vozilom u zakupu ostvaren i upućen na plaćanje, kao i dokaz da je teretnim vozilom upravljao vozač koji je radno angažovan kod zakupca.

Kriterijum iz člana 11. tačka 1) ove uredbe primenjuje se utvrđivanjem broja pravilno korišćenih pojedinačnih dozvola odnosno utvrđivanjem efikasnosti korišćenja CEMT i vremenskih dozvola.

Kriterijum pravilnog korišćenja pojedinačnih dozvola primenjuje se tako što se za svakog prevoznika utvrdi broj pravilno korišćenih pojedinačnih dozvola posebno za svaki kontingent u periodu oktobar-oktobar.

Kriterijum efikasnosti korišćenja vremenskih dozvola primenjuje se tako što se za svaku vremensku dozvolu utvrđuje broj obavljenih vožnji, ne računajući vožnje obavljene teretnim vozilima u zakupu, u periodu januar-oktobar.

Kriterijum efikasnosti korišćenja CEMT dozvola primenjuje se tako što se za svaku CEMT dozvolu utvrđuje ukupan broj bodova i to sabiranjem broja bodova za svaku obavljenu vožnju, ne računajući vožnje obavljene teretnim vozilima u zakupu, u periodu januar-oktobar.

Broj bodova za obavljenu vožnju CEMT dozvolom zavisi od udaljenosti države utovara i istovara, kritičnosti odgovarajućih kontingenata pojedinačnih dozvola potrebnih da bi se obavila ta vožnja i vrste vožnje (bilateralna, treća zemlja, vožnja nenatovarenog teretnog vozila koja je u vezi sa vožnjom natovarenog teretnog vozila).

Nadležni organ najkasnije do kraja oktobra meseca tekuće godine utvrđuje broj bodova za obavljene vožnje koji će biti primenjen prilikom utvrđivanja efikasnosti korišćenja CEMT dozvola za narednu godinu, kao i za proveru mesečne efikasnosti korišćenja CEMT dozvola u narednoj godini i isti objavljuje na način iz člana 8. stav 3. ove uredbe.

Nadležni organ u toku godine vrši izmene broja bodova za obavljene vožnje utvrđenog u skladu sa stavom 7. ovog člana u slučaju da se prevoz za i iz neke države može obaviti bez dozvola, uključujući i tranzit kroz druge države. Izmenjen broj bodova za obavljene vožnje primenjivaće se narednog dana od dana objavljivanja.

Prilikom primene kriterijuma iz stava 2. ovog člana vrši se uporedna provera korišćenja svih vrsta dozvola na osnovu podataka iz evidencije nadležnog organa.

Član 13.

Kriterijum iz člana 11. tačka 2) ove uredbe primenjuje se tako što se za svako teretno vozilo iz voznog parka određuje sledeći broj bodova:

1) „EVRO VI bezbednoˮ vozilo i više kategorije – 10 bodova;

2) „EVRO V bezbednoˮ vozilo i ”EVRO EEV bezbednoˮ vozilo – 8 bodova;

3) „EVRO IV bezbednoˮ vozilo – 7 bodova;

4) „EVRO III bezbednoˮ vozilo – 6 bodova;

5) „zelenije i bezbednoˮ vozilo – 4 boda;

6) „zelenoˮ vozilo – 2 boda;

7) „vozilo” koje je proizvedeno pre manje od 15 godina – 1 bod;

8) „voziloˮ koje je proizvedeno pre više od 15 godina – 0,5 bodova.

Ako uz teretno vozilo „zelenije i bezbedno” ili teretno vozilo više kategorije prevoznik ima priključno vozilo sa odgovarajućom potvrdom iz Pravilnika dodaje se još jedan bod.

Bodovi utvrđeni na način iz st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se za teretna vozila nosivosti veće od 20 tona, teretna vozila za prevoz putničkih automobila i teretna vozila za prevoz konfekcije.

Bodovi utvrđeni na način iz st. 1. i 2. ovog člana u zavisnosti od nosivosti teretnog vozila, osim za teretna vozila za prevoz putničkih automobila i teretna vozila za prevoz konfekcije, umanjuju se na sledeći način:

1) za teretna vozila nosivosti veće od 12 tona – 40%;

2) za teretna vozila nosivost veće od 3,5 tona – 80%;

3) za teretna vozila nosivost manje od 3,5 tona – 100%.

Za teretna vozila specijalne namene odnosno sa specijalnom nadgradnjom (hladnjače, teretna vozila za prevoz putničkih automobila i konfekcije, cisterne za prevoz hrane, hemikalije i praškaste robe, teretna vozila za prevoz životinja) bodovi utvrđeni na način iz st. 1 – 4. ovog člana uvećavaju se za 10%.

Za teretna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o zakupu, osim teretnih vozila koja se otplaćuju na osnovu ugovora o finansijskom lizingu, ne utvrđuje se broj bodova.

Kriterijum kvalitet voznog parka za dodelu CEMT dozvola primenjuje se tako što se prevozniku utvrđuje broj teretnih i priključnih vozila prema kategorijama iz Pravilnika. U broj teretnih i priključnih vozila ne uračunavaju se vozila koja se koriste na osnovu ugovora o zakupu. Dva teretna vozila sa sopstvenom nosivošću računaju se kao jedno ako uz ta teretna vozila nema odgovarajućih priključnih vozila. U broj teretnih vozila ne uračunavaju se teretna vozila sa specijalnom nadgradnjom kiper.

Kriterijum kvalitet voznog parka za dodelu vremenskih dozvola primenjuje se tako što se prevozniku utvrđuje broj teretnih i priključnih vozila prema kategorijama iz Pravilnika od kojih je oduzet broj teretnih vozila, utvrđen u članu 8. stav 2. tačka 11) ove uredbe, nakon raspodele CEMT dozvola. U broj teretnih i priključnih vozila ne uračunavaju se vozila uzeta u zakup. U broj teretnih vozila uračunavaju se teretna vozila sa specijalnom nadgradnjom kiper samo za kontingente vremenskih dozvola susednih zemalja.

Teretna vozila iz člana 8. stav 2. tačka 11) ove uredbe na osnovu kojih je dodeljena CEMT dozvola ne učestvuju u utvrđivanju broja bodova za raspodelu pojedinačnih dozvola. Za pojedinačnu dozvolu koja ima istu teritorijalnu važnost kao vremenska dozvola, prilikom utvrđivanja broja bodova ne učestvuje broj teretnih vozila utvrđenih u članu 8. stav 2. tačka 11) ove uredbe, na osnovu kojih je dodeljena vremenska dozvola.

Član 14.

Kriterijum iz člana 11. tačka 3) ove uredbe utvrđuje se izračunavanjem koeficijenta tako što se prevozniku izračuna odnos broja vozača u radnom odnosu i broja teretnih vozila u voznom parku.

Član 15.

Kriterijum iz člana 11. tačka 4) ove uredbe utvrđuje se tako što se izračunava koeficijent korišćenja voznog parka kao odnos broja bodova za kvalitet voznog parka teretnih vozila koja su obavila prevoze na teritoriji države za koju važi određeni kontingent i ukupnog broja bodova za kvalitet voznog parka prevoznika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prevozniku koji u prethodnom periodu oktobar-oktobar nije koristio dozvole određenog kontingenta, odnosno prevozniku čiji je koeficijent korišćenja voznog parka manji od prosečnog jer je u prethodnom periodu oktobar-oktobar iskoristio manji broj dozvola određenog kontingenta od broja teretnih vozila u voznom parku, dodeljuje se prosečni koeficijent korišćenja voznog parka svih prevoznika.

Član 16.

Kriterijum iz člana 11. tačka 5) ove uredbe utvrđuje se tako što se prilikom utvrđivanja plana raspodele odnosno revizije odredi broj kombinovanih prevoza koje će domaći prevoznik morati da obavi da bi ostvario pravo na korišćenje broja dozvola iz određenog kontingenta utvrđenog planom raspodele. Ako prevoznik ostvari manji broj kombinovanih prevoza, za toliko procenata mu se umanjuje pojedinačni plan raspodele, a najviše za 50% od broja dozvola utvrđenih u pojedinačnom planu raspodele.

Član 17.

Kriterijum iz člana 11. tačka 6) ove uredbe utvrđuje se tako što se prevozniku izračunava odnos ostvarenog prihoda po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari teretnim vozilima iz voznog parka prevoznika i njegovog broja teretnih vozila i tako dobijeni koeficijent stavlja se u odnos sa prosečnim koeficijentom ostvarenog prihoda po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari po teretnom vozilu koji se dobija deljenjem ukupno ostvarenog prihoda po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari teretnim vozilima svih prevoznika i ukupnog broja teretnih vozila svih prevoznika.

Član 18.

Na osnovu ukupnog broja pojedinačnih dozvola utvrđenih u skladu sa članom 6. stav 2. ove uredbe nadležni organ određuje koji kontingenti pojedinačnih dozvola zadovoljavaju ili ne zadovoljavaju potrebe prevoznika. Ukoliko ukupan broj dozvola utvrđen u skladu sa članom 6. stav 2. ove uredbe iznosi više od 80% od godišnjeg kontingenta dozvola za prethodnu godinu, takav kontingent pojedinačnih dozvola ne zadovoljava potrebe prevoznika.

Pojedinačna dozvola iz kontingenata koji zadovoljavaju potrebe prevoznika naziva se nekritična dozvola, a dozvola iz kontingenata koji ne zadovoljavaju potrebe prevoznika – kritična.

Revizijama plana raspodele nadležni organ vrši proveru dinamike korišćenja dozvola i raspodelu pojedinačnih dozvola. U toku kalendarske godine nadležni organ vrši tri revizije plana raspodele.

Ako prilikom aprilske revizije plana raspodele nadležni organ utvrdi da preostali broj dozvola iznosi manje od 60% od broja dozvola godišnjeg kontingenta odnosno prilikom junske revizije manje od 40% odnosno septembarske revizije manje od 20%, takav kontingent dozvola se svrstava u kritične i njegova dalja raspodela vrši se u skladu sa članom 21. ove uredbe.

Član 19.

Broj dozvola koji je prevoznik primenom kriterijuma iz člana 11. tačka 1) ove uredbe iskoristio u periodu oktobar-oktobar nadležni organ raspodeljuje prevozniku u fiksni deo pojedinačnog plana raspodele u skladu sa članom 8. stav 2. tačka 6) ove uredbe.

Broj dozvola utvrđenih u stavu 1. ovog člana umanjuje se za onaj broj dozvola koje je prevoznik iskoristio teretnim vozilima u zakupu, odnosno suprotno međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora.

Broj dozvola utvrđenih u stavu 1. ovog člana umanjuje se srazmerno umanjenju broja bodova za kvalitet voznog parka, u odnosu na broj bodova utvrđen prilikom utvrđivanja prethodnog plana raspodele odnosno revizije plana raspodele.

Ako je koeficijent iz člana 17. ove uredbe manji od prosečnog prevozniku se za svaki takav procenat umanjuje broj dozvola iz fiksnog dela pojedinačnog plana raspodele, a najviše do 50% fiksnog dela pojedinačnog plana raspodele.

Promenljivi deo za nekritične dozvole i 50% promenljivog dela za kritične dozvole ne ulazi u plan raspodele i nadležni organ ih dodeljuje prevoznicima u skladu sa članom 30. ove uredbe.

Član 20.

Ukoliko je broj ugovorenih dozvola za narednu godinu na nekom kontingentu manji od zbira dozvola iz člana 4. ove uredbe i broja dozvola u fiksnom delu pojedinačnog plana raspodele svih prevoznika, broj dozvola na tom kontingentu se umanjuje srazmerno odnosu utvrđenom u članu 8. stav 2. tačka 7) ove uredbe.

Član 21.

Promenljivi deo plana raspodele za kritične dozvole utvrđuje nadležni organ primenom kriterijuma iz čl. 13, 14. i 15. ove uredbe.

Broj kritičnih dozvola određenog kontingenta koji nadležni organ raspodeljuje prevozniku u promenljivi deo izračunava se kao količnik broja bodova voznog parka za taj kontingent i broja bodova potrebnih za dodelu jedne dozvole iz tog kontingenta.

Broj bodova voznog parka za određeni kontingent izračunava se kao proizvod broja bodova za kvalitet voznog parka umanjen na način propisan članom 13. stav 9. ove uredbe i koeficijenta korišćenja voznog parka tog kontingenta.

Broj bodova potrebnih za dodelu jedne dozvole iz određenog kontingenta izračunava se kao količnik ukupnog broja bodova voznog parka za određeni kontingent i broja dozvola koji se raspodeljuje u promenljivi deo plana raspodele.

Ukupan broj bodova voznog parka je zbir broja bodova voznog parka svih prevoznika koji su podneli zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele za taj kontingent.

Broj dozvola koji se raspodeljuje u promenljivi deo plana raspodele prilikom utvrđivanja godišnjeg plana raspodele je 50% od broja dozvola dobijenog na način propisan u članu 6. stav 5. ove uredbe.

Broj dozvola koji se raspodeljuje u promenljivi deo plana raspodele prilikom utvrđivanja revizija godišnjeg plana raspodele je 50% od broja dozvola dobijenog na način propisan u članu 6. stav 5. ove uredbe umanjen za broj vraćenih dozvola koje nisu iskorišćene i overene tokom tekuće godine.

Ako je koeficijent iz člana 14. ove uredbe manji od jedan, prevozniku se u tom odnosu umanjuje ukupan broj dozvola iz promenljivog dela pojedinačnog plana raspodele.

Član 22.

Sabiranjem fiksnog i promenljivog dela posebnog plana raspodele dobija se ukupan broj dozvola u posebnom planu raspodele.

Član 23.

Fiksni deo posebnog plana raspodele CEMT i vremenskih dozvola po kontingentima utvrđuje nadležni organ na osnovu lista efikasnosti korišćenja CEMT i vremenskih dozvola (u daljem tekstu: liste efikasnosti).

Sa liste efikasnosti vremenska dozvola koju je prevoznik koristio najmanje dva meseca u periodu januar-oktobar i kojom je obavljen najmanje onaj broj vožnji propisan članom 8. stav 2. tačka 14) ove uredbe u vezi sa državom za koju važi vremenska dozvola, svedeno na broj dana korišćenja, dodeljuje se istom prevozniku.

Sa liste efikasnosti CEMT dozvola koju je prevoznik koristio najmanje dva meseca u periodu januar-oktobar za koju je utvrđeno 80 i više bodova, svedeno na broj dana korišćenja, dodeljuje se istom prevozniku.

Prevozniku će ponovo biti dodeljena dozvola iz st. 2. i 3. ovog člana, pod uslovom da prevoznik raspolaže po dozvoli najmanje sa onim brojem pojedinačnih dozvola u fiksnom delu pojedinačnog plana raspodele u skladu sa članom 8. stav 2. tačka 6), odnosno teretnih vozila predviđenih članom 8. stav 2. tačka 12) ove uredbe, uzimajući kao merodavan manji broj teretnih vozila po dozvoli, propisan u tekućoj ili za narednu godinu.

Broj teretnih vozila iz člana 8. stav 2. tačka 12) ove uredbe za narednu godinu može biti najviše 10% veći od broja teretnih vozila iz člana 8. stav 2. tačka 12) ove uredbe za tekuću godinu.

U slučaju da prevoznik ne raspolaže propisanim brojem pojedinačnih dozvola u pojedinačnom planu raspodele u skladu sa članom 8. stav 2. tačka 6), dozvola iz st. 2. i 3. ovog člana će biti dodeljena dok će se umanjivanje do propisanog broja pojedinačnih dozvola vršiti sukcesivno.

U slučaju da efikasna CEMT dozvola iz stava 3. ovog člana ne može biti dodeljena istom prevozniku zbog smanjenja broja CEMT dozvola, nadležni organ dodeliće prevozniku drugu CEMT dozvolu koja važi za teretna vozila iste ili više kategorije.

U slučaju da efikasnom CEMT dozvolom iz stava 3. ovog člana, za koju ne postoji teritorijalno ograničenje od strane jedne ili više država, prevoznik nije obavio najmanje onoliko vožnji koliko je propisano članom 8. stav 2. tačka 15) ove uredbe, nadležni organ može dodeliti prevozniku drugu CEMT dozvolu koja važi za teretna vozila iste ili više kategorije pod uslovom da prevoznik raspolaže brojem teretnih vozila iz stava 4. ovog člana.

U slučaju da je ukupan broj efikasnih CEMT dozvola veći od ukupnog broja CEMT dozvola za narednu godinu, nadležni organ će prevoznicima dodeliti broj CEMT dozvola koje su efikasno koristili umanjen srazmerno umanjenju ukupnog broja CEMT dozvola u odnosu na prošlu godinu, ali najmanje jednu CEMT dozvolu.

Nadležni organ, najkasnije do kraja aprila tekuće godine utvrđuje godišnje kontingente CEMT dozvola za narednu godinu.

Podaci iz stava 10. ovog člana mogu se promeniti ukoliko Međunarodni transportni forum promeni elemente za utvrđivanje godišnjih kontingenata CEMT dozvola ili se značajno promene godišnji kontingenti pojedinačnih dozvola.

Član 24.

Promenljivi deo posebnog plana raspodele CEMT i vremenskih dozvola utvrđuje nadležni organ u skladu sa članom 8. stav 2. tač. 6) i 12) i primenom kriterijuma iz člana 11. ove uredbe.

Prevozniku koji CEMT i vremenskom dozvolom nije ostvario efikasnost propisanu članom 23. st. 2. i 3. ove uredbe, neće se utvrditi promenljivi deo pojedinačnog plana raspodele iz stava 1. ovog člana, za dozvolu iz tog kontingenta, odnosno teritorijalnog ograničenja.

Za dodelu CEMT i vremenske dozvole vrši se umanjenje odgovarajućeg broja pojedinačnih dozvola iz fiksnog dela pojedinačnog plana raspodele iz određenog kontingenta, u skladu sa članom 8. stav 2. tačka 6) ove uredbe.

Za dodelu CEMT i vremenskih dozvola prevozniku se od ukupnog broja teretnih vozila određene kategorije, za svaku dodeljenu CEMT ili vremensku dozvolu, umanji broj teretnih vozila određene kategorije iz člana 8. stav 2. tačka 12) ove uredbe.

Prevozniku se može dodeliti najviše onaj broj CEMT dozvola koji je jednak količniku broja teretnih vozila odgovarajuće kategorije iz voznog parka prevoznika i broja teretnih vozila određene kategorije iz člana 8. stav 2. tačka 12) ove uredbe.

Prevozniku se može dodeliti najviše onaj broj vremenskih dozvola koji je jednak količniku broja teretnih vozila odgovarajuće kategorije iz voznog parka prevoznika i broja teretnih vozila određene kategorije iz člana 8. stav 2. tačka 12) ove uredbe.

Primenom kriterijuma iz čl. 12. i 13. ove uredbe nadležni organ sačinjava liste prevoznika za dodelu CEMT i vremenskih dozvola u skladu sa st. 2-6. ovog člana i liste prevoznika za dodelu nepreuzetih i oduzetih CEMT i vremenskih dozvola.

Član 25.

Ako prevoznik prvi put učestvuje u raspodeli vremenskih ili CEMT dozvola, nadležni organ prevozniku, za svaku dodeljenu vremensku ili CEMT dozvolu, srazmerno umanjuje broj pojedinačnih dozvola dodeljenih u pojedinačnom planu raspodele u skladu sa članom 8. stav 2. tačka 6) ove uredbe.

Ako prevozniku nije ponovo raspodeljena vremenska ili CEMT dozvola, prevozniku se fiksni deo pojedinačnog plana raspodele uvećava za broj dozvola umanjenih u prethodnom periodu u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Prevozniku se u pojedinačni plan raspodele CEMT dozvola može raspodeliti najviše do 3% od ukupnog broja CEMT dozvola određenih u skladu sa članom 3. ove uredbe.

Član 26.

Zahtev za reviziju pojedinačnog plana raspodele sadrži broj i vrstu potrebnih pojedinačnih dozvola za preostali period do kraja godine, izjavu o radno angažovanim vozačima (ime, prezime i jedinstveni matični broj građana), kao i izjavu o teretnim i priključnim vozilima u vlasništvu, zakupu ili finansijskom lizingu sa navođenjem registarskih oznaka, vremena trajanja zakupa ili finansijskog lizinga, oblika i namene karoserije.

Zahtev za reviziju pojedinačnog plana raspodele podnosi prevoznik koji nije podneo zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele. U slučaju novorazmenjenih kontingenata dozvola tokom tekuće godine, zahtev za dodelu tih dozvola mogu podneti svi prevoznici tokom revizije.

Zahtev za aprilsku reviziju pojedinačnog plana podnosi prevoznik od 1. do 10. marta tekuće godine.

Zahtev za junsku reviziju pojedinačnog plana podnosi prevoznik od 1. do 10. maja tekuće godine.

Zahtev za septembarsku reviziju pojedinačnog plana podnosi prevoznik od 1. do 10. avgusta tekuće godine.

Nadležni organ pre vršenja revizije objavljuje na način iz člana 8. stav 3. podatke iz člana 8. stav 6. tač. 1) i 2) ove uredbe.

Prevoznik u roku od sedam dana od dana stavljanja na uvid podataka iz stava 6. ovog člana može da daje primedbe, odnosno može da podnese izjavu o odustajanju od određenog broja dozvola po kontingentima.

U roku od sedam dana od dana isteka roka iz stava 7. ovog člana, nadležni organ razmatra primedbe i utvrđuje reviziju posebnog plana raspodele najkasnije do 5. aprila odnosno do 5. juna odnosno do 5. septembra tekuće godine.

Nadležni organ, objavljuje na način iz člana 8. stav 3. utvrđenu reviziju posebnog plana raspodele.

Član 27.

Prilikom aprilske, odnosno junske, odnosno septembarske revizije nadležni organ prevozniku raspodeljuje u fiksni deo pojedinačnog plana raspodele onoliki broj pojedinačnih dozvola koliko mu je ostalo u pojedinačnom planu, a najviše 75%, odnosno 50%, odnosno 25% od fiksnog dela pojedinačnog plana utvrđenog planom raspodele na osnovu broja do tada zaduženih dozvola.

U broj zaduženih dozvola iz stava 1. ovog člana ne računaju se razdužene dozvole koje nisu iskorišćene.

Prilikom revizija iz stava 1. ovog člana promenljivi deo posebnog plana raspodele utvrđuje se na način propisan u članu 21. ove uredbe. Utvrđivanje promenljivog dela posebnog plana raspodele ne vrši se za prevoznike kojima je umanjen fiksni deo pojedinačnog plana u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 28.

Nepreuzete dozvole na dan 15. novembar raspodeljuju se prevoznicima u skladu sa članom 30. st. 5. i 10. ove uredbe.

Član 29.

Prevoznik kome je nadležni organ oduzeo uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza, odnosno izrekao meru zabrane obavljanja međunarodnog javnog prevoza, odnosno kome je nadležni organ strane zemlje zabranio obavljanje prevoza u toj zemlji, gubi pravo na utvrđivanje posebnog plana raspodele, odnosno oduzimaju mu se dozvole iz posebnog plana raspodele za tu zemlju.

V. DODELA STRANIH DOZVOLA

Član 30.

Nadležni organ vrši dodelu pojedinačnih dozvola iz pojedinačnog plana raspodele na osnovu zahteva koji prevoznik podnosi prema svojim potrebama u toku godine, a najkasnije do 15. novembra tekuće godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži broj pojedinačnih dozvola za svaki od kontingenata.

Pre donošenja rešenja o dodeli dozvola na osnovu zahteva iz stava 1. ovog člana nadležni organ prevozniku utvrđuje: broj dozvola u pojedinačnom planu raspodele i broj već dodeljenih dozvola, odnosno broj pravilno iskorišćenih dozvola, odnosno broj kombinovanih prevoza, odnosno vraćenih listova iz dnevnika putovanja, odnosno ispunjavanje uslova iz člana 8. stav 2. tačka 4) ove uredbe, odnosno ispunjavanje uslova iz člana 8. stav 2. tač. 15) i 16) ove uredbe.

U slučaju kritičnih dozvola, prevozniku kome je utvrđen pojedinačni plan raspodele jednovremeno se može dodeliti najviše 20% dozvola iz pojedinačnog plana raspodele, a ne više od broja utvrđenog pojedinačnim planom raspodele.

Pojedinačne dozvole iz člana 19. stav 5. ove uredbe i dozvole iz razmenjenih ali ne i ugovorenih kontingenata dozvola mogu se jednovremeno dodeliti prevozniku, po teretnom vozilu:

1) najviše do 4 pojedinačne dozvole u slučaju da broj dozvola iz člana 19. stav 5. ove uredbe iznosi više od 40% razmenjenog broja dozvola iz ovog kontingenta, a ne manje od 2 dozvole po vozilu;

2) najviše do 2 pojedinačne dozvole u slučaju da broj dozvola iz člana 19. stav 5. ove uredbe iznosi više od 30% od odgovarajućeg procenta razmenjenog broja dozvola iz ovog kontingenta, a ne manje od 1 dozvole po vozilu;

3) najviše do 1 pojedinačna dozvola u slučaju da broj dozvola iz člana 19. stav 5. ove uredbe iznosi više od 20% od odgovarajućeg procenta razmenjenog broja dozvola iz ovog kontingenta, a ne manje od 0,5 dozvola po vozilu;

4) najviše 0,5 pojedinačnih dozvola u slučaju da broj dozvola iz člana 19. stav 5. ove uredbe iznosi više od 10% od odgovarajućeg procenta razmenjenog broja dozvola iz ovog kontingenta, a ne manje od 0,2 dozvole po vozilu;

5) najviše 0,2 pojedinačne dozvole u slučaju da broj dozvola iz člana 19. stav 5. ove uredbe iznosi više od 5% od odgovarajućeg procenta razmenjenog broja dozvola iz ovog kontingenta, a ne manje od 0,1 dozvole po vozilu;

6) 0,1 pojedinačne dozvole u slučaju da broj dozvola iz člana 19. stav 5. ove uredbe iznosi manje od 5% od odgovarajućeg procenta razmenjenog broja dozvola iz ovog kontingenta.

U slučaju nekritičnih dozvola, prevozniku koji ima utvrđen pojedinačni plan raspodele može se jednovremeno dodeliti broj dozvola koji je jednak većoj od dve vrednosti, i to: vrednosti 20% dozvola iz pojedinačnog plana raspodele ili vrednosti dobijene primenom stava 5. ovog člana. Prevozniku koji je preuzeo utvrđeni pojedinačni plan raspodele ili nema utvrđeni pojedinačni plan raspodele može se istovremeno dodeliti broj dozvola u skladu sa stavom 5. ovog člana.

Broj dodeljenih nekritičnih pojedinačnih dozvola iz stava 5. ovog člana ne može biti manji od jedan.

Broj teretnih vozila u skladu sa kojim se vrši određivanje broja dozvola iz stava 5. ovog člana čini broj teretnih vozila određene kategorije i nadgradnje u voznom parku prevoznika umanjen za broj teretnih vozila iz člana 8. stav 2. tačka 11) ove uredbe.

Nakon dodele dozvola u skladu sa st. 4, 5. i 6. ovog člana prevozniku se može jednovremeno najviše dodeliti onaj broj dozvola koji je jednak broju pravilno iskorišćenih dozvola, odnosno najviše dodeliti onaj broj dozvola koji je jednak broju pravilno iskorišćenih dozvola umanjen za broj dozvola vraćenih suprotno članu 12. stav 1. ove uredbe.

Izuzetno od st. 4, 5. i 6. ovog člana, na osnovu posebno obrazloženog zahteva, prevozniku se može dodeliti i više pojedinačnih dozvola, a najviše do broja teretnih vozila sa kojima raspolaže, umanjeno za broj CEMT i vremenskih dozvola koje važe na teritoriji države za koju važi i pojedinačna dozvola, odnosno do preostalog broja kritičnih dozvola iz pojedinačnog plana raspodele.

Vraćenu kritičnu dozvolu koja nije iskorišćena i overena, nadležni organ može ponovo dodeliti prevozniku, koji je dozvole iz utvrđenog pojedinačnog plana raspodele za tekuću godinu iz ovog kontingenta preuzeo i razdužio ili prevozniku koji nema utvrđeni pojedinačni plan iz kontingenta kome pripada ta dozvola, i to u skladu sa članom 4. stav 3. ove uredbe.

Način dodele neraspodeljenih dozvola iz člana 4. ove uredbe i dozvola iz stava 11. ovog člana propisuje nadležni organ.

Prevozniku koji je preuzeo i pravilno razdužio utvrđeni pojedinačni plan raspodele ili nema utvrđeni pojedinačni plan raspodele, nadležni organ može dodeliti kritičnu dozvolu iz 50% od broja dozvola dobijenog na način propisan u članu 6. stav 5. ove uredbe u skladu sa stavom 5. ovog člana.

Prilikom vraćanja dozvola iz st. 11. i 13. ovog člana prevoznik daje na uvid i original JCI.

Član 31.

Prevoznik je dužan da pojedinačne, vremenske i CEMT dozvole koje je preuzeo iz godišnjih kontingenata vrati nadležnom organu bez obzira da li su iskorišćene ili nisu, a najkasnije 30 dana nakon isteka roka važnosti dozvole.

Prevoznik je dužan da nadležnom organu vrati dozvolu dodeljenu u roku propisanom u članu 8. stav 2. tačka 4) ove uredbe i u slučaju da je nije iskoristio.

Ako prevoznik ne postupi u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, gubi pravo na dodelu svih pojedinačnih dozvola iz pojedinačnog plana raspodele za tekuću godinu, do trenutka vraćanja dozvole.

Član 32.

Prevoznik je dužan da preuzme sve vremenske i CEMT dozvole koje su mu dodeljene u pojedinačnom planu raspodele, najkasnije do 15 januara tekuće godine.

Ako prevoznik ne preuzme vremenske i CEMT dozvole u roku iz stava 1. ovog člana, gubi pravo na njih i one se raspodeljuju drugim prevoznicima na način utvrđen za raspodelu promenljivog dela posebnog plana raspodele.

Član 33.

Prevoznik preuzima rešenje sa dodeljenim dozvolama uz pečat, potpis i dokaz o uplati odgovarajuće republičke administrativne takse.

Član 34.

Nadležni organ može doneti rešenje o oduzimanju CEMT dozvole prevozniku ako se na osnovu službene evidencije utvrdi da prevoznik nije ostvario najmanje 10 bodova za vožnje obavljene u periodu od dva uzastopna meseca, izuzimajući januar, ili ako se utvrdi da prevoznik ne poseduje dovoljan broj teretnih vozila utvrđen u skladu sa ovom uredbom ili ako nadležni organ strane zemlje privremeno oduzme CEMT dozvolu prevozniku zbog prekršaja u korišćenju.

Ako prevoznik ne dostavi nadležnom organu odgovarajući primerak kopije listova iz dnevnika putovanja do poslednjeg dana u mesecu za prethodni kalendarski mesec zajedno sa izveštajem, nadležni organ donosi rešenje o oduzimanju CEMT dozvole.

Oduzetu CEMT dozvolu ili CEMT dozvolu koju je prevoznik vratio, nadležni organ u roku od sedam dana od dana oduzimanja ili vraćanja, dodeljuje prvom sledećem prevozniku sa liste prevoznika, za period do isteka roka važenja dozvole.

Član 35.

Prevoznik je dužan da prijavi da je CEMT dozvola oštećena, izgubljena ili ukradena (potvrda o objavljivanju dokumenta nevažećim iz Službenog glasnika) i tu dozvolu nadležni organ će najkasnije u roku od sedam dana od dana prijave proglasiti nevažećom i dodeliti rezervnu CEMT dozvolu istom ili prvom sledećem prevozniku sa liste prevoznika za dodelu nepreuzetih i oduzetih CEMT dozvola.

Prevoznik koji je prijavio gubitak više od 10% ukupno dodeljenih CEMT dozvola u periodu od tri godine, gubi pravo na dodelu rezervne CEMT dozvole u slučaju ponovnog gubitka.

Član 36.

U vremensku dozvolu upisuju se sledeći podaci:

1) naziv i adresa prevoznika koji dozvolu koristi;

2) potpis ovlašćenog lica i pečat organa koji je dozvolu dodelio;

3) datum početka i prestanka važenja dozvole;

4) datum dodele vremenske dozvole.

Prevoznik mora imati uz vremensku dozvolu ispravno popunjen dnevnik putovanja i potvrde o kategoriji teretnog vozila propisanih Pravilnikom ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora.

Član 37.

Dnevnik putovanja iz člana 36. stav 2. ove uredbe izdaje nadležni organ na ime prevoznika i neprenosiv je.

Izgled i sadržina dnevnika putovanja za određenu vrstu vremenske dozvole dati su u Prilogu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Novi dnevnik putovanja izdaje se kad prevoznik prethodni popuni i vrati nadležnom organu. Novi dnevnik nosi isti broj kao i prethodni dnevnik.

Član 38.

Prevoznik je dužan da vodi dnevnik putovanja tako da hronološkim redom upisuje delove prevoznog puta natovarenog teretnog vozila od mesta utovara do mesta istovara i vožnju praznim teretnim vozilom.

Ispunjeni listovi za prethodni i tekući mesec čuvaju se u dnevniku putovanja.

Prevoznik je dužan da listove iz dnevnika putovanja koji sadrže podatke iz pretprošlog meseca zajedno sa izveštajem dostavi nadležnom organu najkasnije do 25. u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Uz izveštaj iz stava 3. ovog člana za obavljene prevoze koje u dnevniku putovanja strani carinski organi nisu overili, prevoznik prilaže CMR.

Dobijeni podaci koriste se za kontrolu korišćenja dozvola i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Član 39.

Nadležni organ može doneti rešenje o oduzimanju vremenske dozvole prevozniku ako se na osnovu službene evidencije utvrdi da prevoznik nije obavio dovoljan broj prevoza u odnosu na broj dozvola iz člana 8. stav 2. tačka 6) ove uredbe i broja dana korišćenja vremenske dozvole ili ako se utvrdi da prevoznik ne poseduje dovoljan broj teretnih vozila utvrđen u skladu sa ovom uredbom ili ako nadležni organ strane zemlje privremeno oduzme vremensku dozvolu prevozniku zbog prekršaja u korišćenju.

Član 40.

Oduzetu vremensku dozvolu ili vremensku dozvolu koju je prevoznik vratio, nadležni organ može ponovo dodeliti drugom prevozniku, za period do isteka roka važenja dozvole.

Prevoznik je dužan da prijavi da je vremenska dozvola oštećena, izgubljena ili ukradena, o čemu nadležni organ obaveštava nadležni organ za poslove saobraćaja druge države te može da je zameni drugom, za period do isteka roka važenja te dozvole, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

Član 41.

Ako prevoznik nadležnom organu ne vrati oduzetu CEMT ili vremensku dozvolu u roku od 10 dana od dana prijema rešenja o oduzimanju CEMT ili vremenske dozvole, gubi pravo na dodelu CEMT ili vremenskih dozvola za sledeću godinu i na preuzimanje pojedinačnih dozvola iz pojedinačnog plana raspodele za tekuću godinu do vraćanja oduzete CEMT ili vremenske dozvole.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Službeni glasnik RS”, br. 73/13, 94/14 i 98/14).

Član 43.

Pravilnik o načinu dodele neraspodeljenih pojedinačnih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Službeni glasnik RS”, br. 147/14 i 61/15) donet na osnovu Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Službeni glasnik RS”, br. 73/13, 94/14 i 98/14) primenjuje se do donošenja podzakonskog propisa na osnovu ove uredbe, ako nije u suprotnosti sa ovom uredbom.

Član 44.

U pogledu kontingenata stranih dozvola za 2015. godinu neće se primenjivati odredbe člana 19. stav 2. ove uredbe.

Član 45.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

05 Broj:

U Beogradu, decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

(korice 1 strana)

Prilog

 

SRB

Dnevnik putovanja br. SRB_______

 

DNEVNIK PUTOVANJA

za međunarodni javni prevoz stvari uz

Vremensku dozvolu br. SRB ______________

 

Prevoznik

: ______________________________________________________________________

 

 

(Naziv)

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

 

(Adresa)

 

 

 

 

 

Pečat

 

Izdata:

Beograd, ______________

(Mesto i datum izdavanja)

 

(korice 2 strana)

VAŽNE NAPOMENE

1. Ovaj dnevnik putovanja i odgovarajuća vremenska dozvola moraju biti u teretnom vozilu. Može postojati samo jedan dnevnik putovanja po dozvoli.

2. Prevozniku koji je registrovan u zemlji ugovornici u kojoj se nalazi njegovo sedište, a kome je dodeljena ova dozvola, dozvoljeno je obavljanje međunarodnog javnog prevoza stvari sa vremenskom dozvolom na teritoriji druge zemlje ugovornice u periodu od godinu dana. Teretno vozilo može se zadržati na teritoriji zemlje ugovornice najviše sedam dana od dana ulaska, što znači da se posle tog perioda mora vratiti u zemlju registracije.

3. Dnevnik putovanja mora biti ispunjen unapred, pre početka svake vožnje sa teretom između pojedinih mesta utovara i istovara, kao i za svaku vožnju bez tereta.

4. Ako se teret tovari na nekom zbirnom mestu, potrebno je prikazati vožnju sa kompletnim teretom, dok vožnje prikupljanja i distribuiranja tereta ne treba prikazivati.

5. Sve ispravke moraju se izvršiti tako da originalni tekst i brojevi ostanu čitljivi.

6. Iskorišćeni obrasci dnevnika putovanja moraju se čuvati u dnevniku najmanje mesec dana i trebaju se vratiti nadležnom organu zemlje ugovornice, koji ih je izdao.

  

Vremenska dozvola br. SRB __________

List br. ___________

 

a) Datum polaskab) Datum dolaska

a) Mesto utovarab) Mesto istovara

a) Zemlja utovarab) Zemlja istovara

Registarske oznake vozila

Masa prevezenog tereta(t)(sa jednom decimalom)

Posebne napomene

1

2

3

4

5

6

a)

a)

a)

 

 

 

b)

b)

b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

a)

a)

 

 

 

b)

b)

b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

a)

a)

 

 

 

b)

b)

b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

a)

a)

 

 

 

b)

b)

b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

a)

a)

 

 

 

b)

b)

b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

a)

a)

 

 

 

b)

b)

b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

a)

a)

 

 

 

b)

b)

b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

a)

a)

 

 

 

b)

b)

b)

 

 

 

Ostavite komentar