Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini

Na osnovu čl. 9. i 29. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS” br.53/95, 3/96 – ispravka, 54/96, 32/97 i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA IZABRANIH, POSTAVLjENIH I ZAPOSLENIH LICA KOD KORISNIKA SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Član 1.

U Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS” br. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04 i 68/06- US), član 6. menja se i glasi:

„Stambene potrebe zaposlenih lica mogu se rešavati na jedan od načina i to:

1) davanjem stanova u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine i

2) davanjem stanova za službene potrebe.

Davalac stanova je korisnik državnih sredstava kod koga je lice kome se rešava stambena potreba, zaposleno, odnosno obavlja funkciju.

Korisnik državnih sredstava određuje način rešavanja stambenih potreba zavisno od sredstava sa kojima raspolaže.”

Član 2.

Član 7. briše se.

Član 3.

Član 8. menja se i glase:

„Ukoliko zaposleno lice ili član njegovog porodičnog domaćinstva ima u svojini neodgovarajući stan ili porodičnu stambenu zgradu, u smislu ove uredbe, može da dobije stan u zakup u skladu sa ovom uredbom, pod uslovom da stan, odnosno porodičnu stambenu zgradu koju ono ili član njegovog porodičnog domaćinstva ima ili stekne u svojinu, prenese u svojinu Republike Srbije, što se uređuje ugovorom o susvojini.

Ukoliko zaposleno lice podnese zahtev za kupovinu dela stana, iz stava 1. ovog člana, koji koristi po osnovu zakupa, cena tog dela stana utvrdiće se ugovorom pod uslovima iz ove uredbe.

Ukoliko je zaposleno lice ili član njegovog porodičnog domaćinstva zakupac stana u državnoj ili društvenoj svojini, može da reši stambenu potrebu u skladu sa ovom uredbom pod uslovom da taj stan vrati vlasniku stana.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje u ime Republike Srbije, direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije ili drugo lice u Direkciji koje on za to ovlasti.”

Član 4.

U članu 31. stav 2. reči: „Komisiji za stambena pitanja Vlade Republike Srbije” zamenjuju se rečima: „Stambenoj komisiji Vlade”.

Član 5.

U članu 48. stav 2. reč: „zakupnina” zamenjuje se rečima: „mesečna zakupnina”.

U stavu 3. posle reči: „zvaničnom” dodaje se reč: „ srednjem ”.

Član 6.

Posle člana 48. dodaju se čl. 48a, 48b i 48v koji glase:

„Član 48a

Na pismeni zahtev zakupca stana na određeno vreme zakupodavac će omogućiti kupovinu stana po tržišnoj ceni (u daljem tekstu: kupoprodajna cena), u skladu sa ovom uredbom.

Kupoprodajna cena se određuje u visini tržišne vrednosti stana koju je nadležni poreski organ utvrdio kao osnovicu poreza na imovinu (kao oblika poreza na imovinu), za godinu u kojoj se kupoprodaja stana vrši.

Izuzetno, ukoliko za godinu u kojoj se kupoprodaja stana vrši nije utvrđen porez na imovinu, kupoprodajna cena iz stava 2. ovog člana utvrđuje se u visini vrednosti stana koju je nadležni poreski organ utvrdio kao osnovicu poreza na imovinu za godinu koja predhodi godini u kojoj se kupoprodaja stana vrši.

Kupoprodajna cena se može isplatiti odjednom ili u jednakim mesečnim ratama tako da rok otplate ne može biti duži od 20 godina.

Kupoprodajna cena stana se iskazuje u dinarskoj protivvrednosti u odnosu na EVRO prema zvaničnom srednjem kursu u momentu zaključenja ugovora, odnosno utvrđivanja rata.

Ukoliko se isplata kupoprodajne cene vrši odjednom rok za plaćanje se utvrđuje na 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Ukoliko se plaćanje ne izvrši u roku navedenom u stavu 6. ovog člana ugovor o kupoprodaji stana se raskida.

Član 48b

Ugovor o kupoprodaji stana sadrži naročito: podatke o ugovornim stranama, podatke o stanu koji je predmet kupovine (zgrada, ulica, sprat, broj stana, broj i vrsta prostorija u stanu, površina stana), visina kupoprodajne cene i način plaćanja (u celosti ili na rate), rokovi plaćanja, obezbeđenje ugovora, uslovi raskida ugovora, datum i mesto zaključenja ugovora, potpis ugovornih strana i druga pitanja koja su od značaja za ovaj ugovorni odnos.

Ugovor o kupoprodaji iz stava 1. ovog člana, sa zaposlenim kome je stan dat u zakup na određeno vreme, zaključuje, u ime Republike Srbije, direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije ili drugo lice u Direkciji koje on za to ovlasti, ukoliko je stan dat izabranom, postavljenom i zaposlenom licu u državnom organu i organizaciji, odnosno nadležni organ teritorijalne jedinice, odnosno javne službe ukoliko je stan dat izabranom, postavljenom i zaposlenom licu kod tog korisnika državnih sredstava.

Član 48v

Prodavac će jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji:

ako se utvrdi da je stan koji je predmet kupoprodaje dobijen na osnovu

neistinite i netačne dokumentacije ili podataka;

ako kupac ili njegovi naslednici ne plate ni posle opomene tri dospele

rate, odnosno četiri u toku godine, osim ako je do neispunjenja obaveze došlo iz opravdanih razloga, što se ceni u svakom konkretnom slučaju od strane prodavca;

ako kupcu njegovom jednostranom voljom prestane radni odnos kod

prodavca;

u slučaju neispunjenja drugih obaveza utvrđenih ugovorom, ovom uredbom

i zakonom.”

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8623/2002-20

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIKVojislav Koštunica

Ostavite komentar