Uredba o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja

Na osnovu člana 10. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10 i 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU O CENAMA USLUGA KOJE VRŠI

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Predmet Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina cena usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova (u daljem tekstu: cena usluga) koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija).

Cena usluga u postupku homologacije tipa proizvoda

Član 2.

Cena usluga koje plaćaju korisnici usluga koje se pružaju u postupku ocene usaglašenosti sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa propisima o homologaciji iznose:

UN/ECEPrav./Ser. am. Skraćeni naziv UN/ECE Pravilnika Cena usluga u dinarima Postupak homologacije Postupak proširenja homologacije Postupak administ.proširenja homologacije 4/00 Svetla registarske tablice 25.000,00 16.000,00 12.500,00 5/02 Zaptivni farovi (SB) stakleno sočivo 30.000,00 20.000,00 7/02 Poziciona, stop i gabaritna svetla 25.000,00 16.000,00 12.500,00 8/05 Farovi sa sijalicama Hl, N2… stakleno sočivo 30.000,00 20.000,00 10/03 Elektromagnetna kompatibilnost vozila 60.000,00 40.000,00 13/11 Kočenje vozila 120.000,00 80.000,00 60.000,00 14/06 Priključci sigurnosnih pojaseva 30.000,00 20.000,00 15.000,00 18/03 Zaštita od neovlašćene upotrebe vozila 30.000,00 20.000,00 15.000,00 19/03 Prednja svetla za maglu stakleno sočivo 30.000,00 20.000,00 23/00 Svetla za vožnju unazad 25.000,00 16.000,00 12.500,00 24/03 Dimnost motora i vozila deo I ili III 60.000,00 40.000,00 26/03 Isturenje spoljašnjih delova vozila 30.000,00 20.000,00 15.000,00 28/00 Zvučni signalni uređaji 30.000,00 20.000,00 15.000,00 30/02 Pneumatici 30.000,00 20.000,00 15.000,00 35/00 Raspored nožnih komandi 30.000,00 20.000,00 15.000,00 38/00 Zadnja svetla za maglu 25.000,00 16.000,00 12.500,00 39/00 Brzinomeri 30.000,00 20.000,00 15.000,00 41/03 Buka motocikala 30.000,00 20.000,00 15.000,00 43/00 Sigurnosna stakla 36.000,00 24.000,00 18.000,00 48/05 Ugradnja svetlosne opreme 30.000,00 20.000,00 15.000,00 49/05 Aerozagađenje (deo II) vozila 30.000,00 20.000,00 15.000,00 50/00 Sva svetla osim farova (mopedi i motocikli) 25.000,00 16.000,00 12.500,00 51/02 Buka vozila sa više od tri točka t. 6.2 30.000,00 20.000,00 54/00 Pneumatici – privredna vozila 30.000,00 20.000,00 15.000,00 55/01 Vučni uređaji – ugradnja 30.000,00 20.000,00 15.000,00 56/01 Farovi za mopede 25.000,00 16.000,00 12.500,00 57/02 Farovi za motocikle stakleno sočivo 30.000,00 20.000,00 59/00 Zamenljivi izduvni sistemi t. 6.3 40.000,00 27.000,00 65/00 Specijalna svetla za upozorenje 25.000,00 16.000,00 12.500,00 68/00 Merenje maksimalne brzine 30.000,00 20.000,00 15.000,00 73/00 Bočna zaštita 30.000,00 20.000,00 15.000,00 75/00 Pneumatici – L kategorija 30.000,00 20.000,00 15.000,00 78/03 Kočenje – L kategorija 45.000,00 30.000,00 23.000,00 84/00 Potrošnja goriva vozila 30.000,00 20.000,00 15.000,00 85/00 Merenje neto snage motora 45.000,00 30.000,00 23.000,00 110/00 Vozila na KPG (deo II) 30.000,00 20.000,00 15.000,00 112/00 Farovi sa sijalicama Postupka kontrole saobraznosti za koje se izdaje Uverenje o usklađenosti tipa proizvoda sa propisima o homologaciji Postupka kontrole saobraznosti za koje se izdaje Uverenje o ispunjavanju propisanih uslova tipa proizvoda Postupak kontrole saobraznosti Postupak proširenja kontrole saobraznosti Postupak kontrole saobraznosti Postupak proširenja kontrole saobraznosti Mopedi(vrsta L1) 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 Motocikli, tricikli i četvorocikli(vrsta L2/L3/L4/L5/L6/L7) 13.000,00 6.500,00 13.000,00 6.500,00 Putnička / Laka teretna vozila(vrste M1/N1) 26.000,00 13.000,00 26.000,00 13.000,00 Autobusi / Srednja i teška teretna vozila(vrste M2,3/N2,3) 32.000,00 16.000,00 32.000,00 16.000,00 Priključna vozila(vrsta O1,2) 13.000,00 6.500,00 13.000,00 6.500,00 Priključna vozila(vrsta O3,4) 22.000,00 11.000,00 22.000,00 11.000,00 Traktori (vrste T) 22.000,00 11.000,00 22.000,00 11.000,00 Oprema i delovi 7.000,00 3.500,00 7.000,00 3.500,00

Cene usluga iz stava 1. ovog člana umanjuju se za 15% od cene navede u tabeli ako se poslovi kontrole saobraznosti vrše na ime drugog uvoznika, kod uvoza istog tipa, varijante i verzije vozila po jednom zahtevu, a na osnovu saglasnosti nosioca dokumentacije, s tim što umanjenje važi jednokratno.

Izdavanje potvrde za „normu euro 3” za upotrebljavano vozilo

Član 6.

Cena usluga obavljanja poslova izdavanja potvrda za „normu euro 3” za upotrebljavano motorno vozilo iznosi 3.000,00 dinara.

Cena usluga u vezi sa organizovanjem obuke i sprovođenjem ispita znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola

Član 7.

Cena usluga organizovanja obuke iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola iznosi 25.000,00 dinara.

Cena usluga polaganja ispita znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola iznosi 15.000,00 dinara.

Cena usluga izdavanja uverenja o položenom ispitu znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola iznosi 3.000,00 dinara.

Cena usluga u vezi sa održavanjem seminara za predavača za postupak unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka

Član 8.

Cena usluga prisustvo seminaru za predavača za postupak unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka iznosi 25.000,00 dinara.

Cena usluga izdavanja potvrde o završenom seminaru iz stava 1. ovog člana iznosi 5.000,00 dinara.

Cena usluga koje se odnose na radionice za tahografe

Član 9.

Cena usluga utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole radionici za tahografe iznosi 110.000,00 dinara.

Cena usluga utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje važenja dozvole radionici za tahografe iznosi 80.000,00 dinara

Cena usluga izdavanja/ produženja dozvole radionici za tahografe iznosi 10.000,00 dinara.

Cena obrazca uverenja o ispravnosti tahografa iznosi 300,00 dinara.

Cena usluga u vezi sa polaganjem ispita za tehničara iz oblasti

poznavanja, ispitivanja i ugradnje tahografa

Član 10.

Cena usluga polaganja ispita za tehničara iz oblasti poznavanja, ispitivanja i ugradnje tahografa iznosi 15.000,00 dinara.

Cena usluga izdavanja uverenja o položenom ispitu za tehničara iz oblasti poznavanja, ispitivanja i ugradnje tahografa iznosi 3.000,00 dinara

Cena usluga izdavanja licence tehničaru za obavljanje poslova u radionici za tahografe iznosi 5.000,00 dinara.

Cena usluga u vezi sa sprovođenjem stručnog ispita, organizovanjem seminara unapređenja znanja i proverom znanja za predavača teorijske obuke u obuci vozača

Član 11.

Cena usluga sprovođenja stručnog ispita za predavača teorijske obuke iznosi 30.000,00 dinara.

Cena usluga polaganja stručnog ispita za predavača teorijske obuke iznosi 15.000,00 dinara.

Cena za uslugu izdavanja dozvole (licence) za predavača teorijske obuke iznosi 5.000,00 dinara.

Cena usluga organizovanja seminara unapređenja znanja za predavača teorijske obuke iznosi 10.000,00 dinara.

Cena usluga polaganja ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence) za predavača teorijske obuke iznosi 10.000,00 dinara.

Cena usluga prisustva seminaru unapređenja znanja predavača teorijske obuke iznosi 10.000,00 dinara;

Cena usluga izdavanja potvrde o završenom seminaru iz stava 6. ovog člana iznosi 5.000,00 dinara.

Cena usluga u vezi sa organizovanjem seminara unapređenja znanja i provere znanja za instruktora vožnje

Član 12.

Cena usluga izdavanja dozvole (licence) za instruktora vožnje iznosi 5.000,00 dinara.

Cena usluga organizovanja seminara unapređenja znanja za instruktora vožnje iznosi 10.000,00 dinara.

Cena usluga polaganja ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence) za instruktora vožnje iznosi 10.000,00 dinara.

Cena usluga u vezi sa sprovođenjem stručnog ispita za ispitivača, organizovanjem seminara unapređenja znanja i proverom znanja za ispitivača na vozačkom ispitu

Član 13.

Cena usluga polaganja stručnog ispita za ispitivača iznosi 15.000,00 dinara.

Cena usluga izdavanja dozvole (licence) za ispitivača iznosi 5 000,00 dinara.

Cena usluga organizovanja seminara unapređenja znanja za ispitivača iznosi 10.000,00 dinara.

Cena usluga polaganja ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence) za ispitivača iznosi 10.000,00 dinara.

Cena usluga u vezi sa organizovanjem obuke i organizovanjem i sprovođenjem stručnog ispita za vozača tramvaja

Član 14.

Cena usluga organizovanja obuke za vozača tramvaja iznosi 5.000,00 dinara.

Cena usluga polaganja stručnog ispita za vozača tramvaja iznosi 15.000,00 dinara.

Cena usluga izdavanja dozvole za upravljanje tramvajem iznosi 5.000,00 dinara.

Cena usluga u vezi sa organizovanjem obuke i organizovanjem i sprovođenjem stručnog ispita za upravljanje turističkim vozom

Član 15.

Cena usluga organizovanja obuke za vozača turističkog voza iznosi 5.000,00 dinara.

Cena usluga polaganja stručnog ispita za vozača turističkog voza iznosi 15.000,00 dinara.

Cena usluga izdavanja dozvole za vozača turističkog voza iznosi 5.000,00 dinara.

Cena usluga u vezi sa organizovanjem seminara unapređenja znanja i provere znanja za profesionalnog vozača

Član 16.

Cena usluga polaganja stručnog ispita za profesionalnog vozača iznosi 15.000,00 dinara.

Cena usluga izdavanja uverenja o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vozača iznosi 3.000,00 dinara.

Cena usluga izdavanja licence za obavljanje poslova profesionalnog vozača iznosi5.000,00 dinara.

Cena usluga organizovanja seminara unapređenja znanja za profesionalnog vozača iznosi 5.000,00 dinara.

Cena usluga u vezi sa unapređenjem bezbednosti vozača i drugih učesnika u saobraćaju, kao i unapređenjem bezbednosti saobraćaja sa stanovišta vozila

Član 17.

Cena usluga u vezi unapređenja bezbednosti vozača, drugih učesnika u saobraćaju i unapređenja bezbednosti saobraćaja sa stanovišta vozila po školskom času iznosi 5.000,00 dinara.

Cena usluga izdavanja potvrde o prisustvovanju unapređenju bezbednosti iz stava 1. ovog člana iznosi 3.000,00 dinara.

Cena usluga u vezi sa ispitivanjem vozila

Član 18.

Cena usluga utvrđivanja uslova u vezi sa ispitivanjem vozila iznosi 110.000,00 dinara.

Cena usluga izdavanja ovlašćenja pravnim licima za ispitivanje vozila iznosi 10.000,00 dinara.

Cena usluga uvida u tehničku dokumentaciju i izdavanje odobrenja prepravke vozila iznosi 20.000,00 dinara.

Cena usluga obrade dokumentacije za ispitivanje vozila iznosi 3.300,00 dinara.

Cena usluga izdavanja uverenja o ispitivanju vozila iznosi 3.000,00 dinara.

Cena usluga izdavanja potvrde o ispravnosti uređaja i opreme za pogon vozila na tečni naftni gas iznosi 3.000,00 dinara.

Cena usluga izdavanja obrazaca potvrde o ispravnosti uređaja i opreme za pogon vozila na tečni naftni gas iznosi 300,00 dinara.

Cena usluga u vezi sa korišćenjem baze podataka o tehničkim karakteristikama vozila

Član 19.

Cena usluga u vezi sa korišćenjem baze podataka o tehničkim karakteristikama vozila iznosi 5.000,00 dinara mesečno.

Završne odredbe

Član 20.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o cenama usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS”, br. 70/11 i 55/12).

Član 21.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar