Uredba o postupku i načinu prodaje udela i akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem

Na osnovu člana 12. stav 6. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07, 30/10, 115/14 i 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi 

UREDBU

O POSTUPKU I NAČINU PRODAJE UDELA I AKCIJA U VLASNIŠTVU AKCIONARSKOG FONDA, FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje postupak i način prodaje udela i akcija u akcionarskim društvima čije akcije nisu uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u vlasništvu Akcionarskog fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: kapital).

Odredbe ove uredbe primenjuju se i u slučaju da se istovremeno sa ponudom za prodaju kapitala metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, na prodaju nude i akcije/udeli pojedinačnih akcionara/udeličara pravnog lica čije se akcije/udeli nude na prodaju, radi prodaje većinskog paketa akcija/udela.

Odredbe ove uredbe ne primenjuju se u slučaju kada se prodaja kapitala sprovodi u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje privatizacija.

Član 2.

Postupak prodaje kapitala iz člana 1. ove uredbe metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem (u daljem tekstu: Postupak) sprovodi ministarstvo nadležno za poslove privatizacije (u daljem tekstu: Ministarstvo), u ime i za račun vlasnika kapitala u smislu člana 1. stav 1. ove uredbe.

Pravo učešća u postupku imaju domaća i strana pravna i fizička lica.

Domaća ili strana pravna ili fizička lica mogu da se udruže radi učešća u Postupku, odnosno kupovine kapitala iz člana 1. ove uredbe (u daljem tekstu: Konzorcijum) i da ovlaste jedno lice za zastupanje.

II. POSTUPAK I NAČIN

Priprema postupka

Član 3.

Odluku o prodaji kapitala u vlasništvu Akcionarskog fonda (u daljem tekstu: Fond), iz člana 1. ove uredbe metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem i minimalnoj ceni donosi Savet Akcionarskog fonda (u daljem tekstu: Savet Fonda).

Odluku o prodaji kapitala u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje iz člana 1. ove uredbe metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem i minimalnoj ceni donosi nadležni organ Fonda za razvoj Republike Srbije, odnosno nadležni organ Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Odluka iz st. 1 i 2. ovog člana dostavlja se Ministarstvu u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke.

Član 4.

Ministarstvo je dužno da o prodaji kapitala obavesti privredno društvo čiji je kapital predmet prodaje u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o prodaji iz člana 3. ove uredbe.

Priprema Postupka obuhvata:

1) pripremu prodajne dokumentacije;

2) objavljivanje javnog poziva za podnošenje prijava za učešće u Postupku.

2. Prodajna dokumentacija

Član 5.

Prodajnu dokumentaciju čine:

1) osnovni podaci o privrednom društvu čiji je kapital predmet prodaje;

2) redovni godišnji finansijski izveštaj privrednog društva za poslednju poslovnu godinu;

3) nacrt ugovora (po pristupu) o prodaji kapitala;

4) obrazac prijave za učešće u Postupku;

5) obrazac ponude;

6) druge informacije i dokumentaciju neophodnu za prodaju kapitala.

Prodajnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 3), 4) i 5) ovog člana izrađuje Ministarstvo.

Prodajnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 1), 2) i 6) ovog člana izrađuje privredno društvo čiji je kapital predmet prodaje i dostavlja Ministarstvu u roku od 15 dana od dana kada je Ministarstvo dostavilo obaveštenje iz člana 4. stav 1. ove uredbe.

Za tačnost i sveobuhvatnost prodajne dokumentacije iz stava 1. tač. 1), 2) i 6) ovog člana odgovorno je lice ovlašćeno za zastupanje privrednog društva čiji je kapital predmet prodaje pod krivičnom, moralnom i materijalnom odgovornošću.

Javni poziv

Član 6.

Ministarstvo priprema i objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za učešće u Postupku koji sadrži:

1) poslovno ime, matični broj, delatnost i kontakt podatke privrednog društva;

2) broj i procentualni iznos akcija, odnosno procentualni iznos udela koji se nudi na prodaju;

3) minimalnu cenu za kapital koji je predmet prodaje;

4) sredstvo plaćanja;

5) rok i način podnošenja prijave za učešće u Postupku;

6) šifru prodaje;

7) cenu, vreme, mesto i način preuzimanja prodajne dokumentacije;

8) iznos i način uplate depozita;

9) datum, vreme i mesto otvaranja prijava;

10) druge podatke od značaja za sprovođenje Postupka.

Javni poziv za učešće u Postupku objavljuje se najmanje u jednom dnevnom visokotiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici Ministarstva, najkasnije 21 dan pre dana koji je određen za podnošenje prijava.

Ministarstvo će poništiti javni poziv za učešće u Postupku u slučaju saznanja za okolnosti koje u potpunosti onemogućavaju sprovođenje Postupka.

Otkup prodajne dokumentacije

Član 7.

Zainteresovana lica za učešće u Postupku dužna su da otkupe prodajnu dokumentaciju.

Prodajna dokumentacija se predaje ili dostavlja zainteresovanim licima u roku od tri radna dana od dana prijema potvrde o uplati cene za prodajnu dokumentaciju, i to za:

1) udele/pakete akcija u vrednosti do 1.000,00 dinara prema poslednjem završnom računu, cena prodajne dokumentacije je 1.000,00 dinara;

2) udele/pakete akcija u vrednosti od 1.000,00 dinara do 10.000,00 dinara prema poslednjem završnom računu, cena prodajne dokumentacije je 3.000,00 dinara;

3) udele/pakete akcija u vrednosti od 10.000,00 dinara do 100.000,00 dinara prema poslednjem završnom računu, cena prodajne dokumentacije je 10.000,00 dinara;

4) udele/pakete akcija u vrednosti jednakoj ili većoj od 100.000,00 dinara prema poslednjem završnom računu, cena prodajne dokumentacije je 20.000,00 dinara.

Cenu za otkup prodajne dokumentacije naplaćuje Ministarstvo.

5. Komisija za sprovođenje postupka

Član 8.

Ministarstvo obrazuje Komisiju za sprovođenje Postupka (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima tri člana.

Za člana Komisije može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) pet godina radnog iskustva na poslovima privrede, privatizacije ili delatnosti privrednog društva čiji se kapital prodaje;

2) visoku stručnu spremu.

Lice iz stava 3. ovog člana obavezno je da da izjavu da nije akcionar, odnosno udeličar u privrednom društvu čiji se kapital prodaje.

Komisija iz reda svojih članova imenuje predsednika Komisije.

Član 9.

Komisija obavlja sledeće poslove:

1) otvara i ocenjuje prijave, odnosno ponude;

2) u slučaju više učesnika u Postupku, registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju;

3) vrši i druge poslove od značaja za sprovođenje Postupka, u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Član 10.

Komisija može odlučivati ako je prisutna većina od ukupnog broja članova.

Komisija donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Komisije.

Komisija o svom radu sačinjava zapisnik.

6. Sredstva plaćanja, depozit i ugovor o prodaji kapitala

Član 11.

Sredstvo plaćanja u Postupku je u domaćoj valuti.

Proglašeni kupac u Postupku prodajnu cenu plaća odjednom.

Depozit učesnika utvrđuje se na iznos od 50% minimalne cene.

Depozit se uplaćuje u gotovom novcu. Smatra se da je depozit uplaćen kada je iznos sredstava na ime depozita evidentiran na namenskom podračunu Ministarstva otvorenom kod Uprave za trezor.

Depozit se uračunava u prodajnu cenu, a na uplaćeni depozit se ne obračunava kamata.

Depozit se vraća učesniku u roku od 30 dana od dana donošenja odluke kojom se njegova prijava odbacuje ili odbija ponuda, osim u slučajevima kada je gubitak prava na vraćanje depozita propisan ovom uredbom.

U slučaju više učesnika, depozit učesnika se vraća u roku od 30 dana od dana održavanja javnog nadmetanja, osim drugorangiranom učesniku čiji depozit se zadržava do okončanja prodaje u skladu sa ugovorom o prodaji kapitala.

U slučaju poništaja Postupka, depozit učesnika se vraća u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o poništaju Postupka.

Na depozit vraćen u roku ne obračunava se kamata.

Ako Ministarstvo ne vrati depozit u roku iz st. 6. i 7. ovog člana dužno je da plati zateznu kamatu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visina zatezne kamate.

Učesnik gubi pravo na vraćanje depozita:

ako je povukao prijavu, odnosno odustao od ponude ili

ako je dostavio dokumentaciju u prijavi, za koju se ispostavilo da nije tačna, važeća odnosno verodostojna ili

ako nije izvršio dopunu prijave u skladu sa ovom uredbom ili

ako je proglašen za kupca, odnosno kao učesnik koji je istakao drugu najvišu ponudu pozvan, a ne potpiše ugovor o prodaji ili

u drugim slučajevima, u skladu sa ovom uredbom.

Depozit učesniku koji je izgubio pravo na vraćanje depozita u skladu sa ovom uredbom ne vraća se.

Član 12.

Nacrt ugovora (po pristupu) o prodaji kapitala (u daljem tekstu: nacrt ugovora o prodaji), ne sadrži prodajnu cenu.

Parafiranjem i potpisivanjem nacrta ugovora o prodaji, učesnici u Postupku obavezuju se na prihvatanje uslova iz nacrta ugovora o prodaji.

Nacrt ugovora o prodaji u koji je uneta prodajna cena i podaci o učesniku u Postupku koji je proglašen kupcem i koji je potpisan od strane Ministarstva i kupca i overen od strane nadležnog organa, postaje ugovor o prodaji.

Prodajna cena je najviša cena utvrđena u Postupku.

7. Podnošenje i sadržina prijave

Član 13.

Prijava za učešće u Postupku podnosi se Ministarstvu u zatvorenoj koverti (u daljem tekstu: prijava) u roku i na način utvrđenim u javnom pozivu.

Prijava se podnosi na obrascu koji je sastavni deo prodajne dokumentacije.

Prijava sadrži:1) popunjen obrazac prijave;

2) identifikacione podatke učesnika:

(1) za fizička lica: overenu fotokopiju lične karte za domaća fizička lica, odnosno overenu fotokopiju pasoša za strana fizička lica;

(2) za pravna lica: izvod iz odgovarajućeg, nadležnog registra privrednih subjekata;

3) za konzorcijum, pored navedene dokumentacije za pravna i fizička lica, dostavlja se i ugovor o konzorcijumu koji, između ostalog, sadrži odredbu kojom se utvrđuje neograničena solidarna odgovornost svih članova konzorcijuma i odredbu kojom je preciziran procenat učešća svakog člana konzorcijuma u kupovini kapitala koji je predmet prodaje. Jedan od članova konzorcijuma ili lice ovlašćeno od strane konzorcijuma, mora biti određeno da predstavlja konzorcijum (ovlašćeni predstavnik konzorcijuma) i da deluje u ime i za račun konzorcijuma. Ugovor o konzorcijumu mora biti u skladu sa svim uslovima navedenim u javnom pozivu i u skladu sa prodajnom dokumentacijom. Ugovor o konzorcijumu mora pružiti valjan osnov za zaključenje ugovora o prodaji. Potpisi članova konzorcijuma na ugovoru o konzorcijumu moraju biti overeni. Ukoliko su ugovor o konzorcijumu potpisali punomoćnici članova konzorcijuma, mora se dostaviti overena fotokopija specijalnog punomoćja za zaključenje ugovora o konzorcijumu (specijalno punomoćje takođe mora biti overeno).

4) punomoćje za učestvovanje u javnom nadmetanju, osim ukoliko fizička lica ne učestvuju direktno, odnosno, ukoliko u ime pravnog lica ne učestvuje zakonski zastupnik, i to:

(1) ukoliko je izdato u Republici Srbiji, overeno pred sudom, odnosno javnim beležnikom;

(2) ukoliko je izdato u inostranstvu, overeno od strane nadležnog organa (suda odnosno notara) i sa overenim prevodom na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača registrovanog u Republici Srbiji;

punomoćje za potpisivanje ugovora o prodaji, osim u slučaju kada fizičko lice direktno potpisuje taj ugovor, odnosno ukoliko u ime pravnog lica taj ugovor potpisuje zakonski zastupnik, i to:

(1) ukoliko je izdato u Republici Srbiji, overeno pred sudom ili javnim beležnikom;

(2) ukoliko je izdato u inostranstvu, overeno od strane nadležnog organa (suda odnosno notara), i sa overenim prevodom na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača registrovanog u Republici Srbiji;

(3) za pravna lica: dokaz da lice koje potpisuje ugovor o prodaji ima sve potrebne saglasnosti (npr. ukoliko je potrebna saglasnost određenog organa, odluku takvog organa, sa izvodom iz odgovarajućeg akta pravnog lica (statut ili sličan akt) kojim se ustanovljava obaveza pribavljanja saglasnosti i sl.);

6) parafiran na svakoj strani i potpisan nacrt ugovora o prodaji, bez unetih bilo kakvih izmena;

7) dokaz o uplaćenom depozitu;

8) koverat sa oznakom „Ponuda”;

9) druge podatke ili dokumentaciju koja je predviđena prodajnom dokumentacijom ili javnim pozivom.

Koverat sa oznakom „Ponuda” sadrži popunjen obrazac ponude u koji je unet iznos ponuđene cene za predmet prodaje.

Ponude moraju biti jednake ili veće od minimalne cene.

8. Otvaranje i ocena prijava

Član 14.

Komisija sprovodi Postupak otvaranja i ocene prijava u roku od pet radnih dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Otvaranje prijava je javno.

Komisija proverava da li je prijava blagovremena i potpuna, kao i da li je podneta u skladu sa javnim pozivom, prodajnom dokumentacijom i ovom uredbom.

Ukoliko je prijava neblagovremena ili nepotpuna (ne sadrži koverat sa oznakom: „Ponuda”, kao i ako nije uplaćen depozit), Ministarstvo na predlog Komisije donosi odluku kojom odbacuje prijavu.

Ukoliko prijava ne sadrži sve podatke i dokumentaciju iz člana 13. stav 3. ove uredbe, odnosno ako nije u skladu sa javnim pozivom, prodajnom dokumentacijom i ovom uredbom, Ministarstvo na predlog Komisije poziva učesnika da izvrši dopunu u roku od najviše osam dana od dana prijema odluke, osim u slučaju iz stava 4. ovog člana.

Ukoliko učesnik ne izvrši dopunu u skladu sa stavom 5. ovog člana, Ministarstvo na predlog Komisije donosi odluku kojom odbacuje prijavu, a učesnik gubi pravo na vraćanje depozita.

Ministarstvo dostavlja učesniku odluku iz st. 4. i 6. ovog člana.

Ministarstvo na predlog Komisije odobrava prijavu koja ispunjava uslove u skladu sa javnim pozivom, prodajnom dokumentacijom i ovom uredbom.

Ukoliko nijedna prijava ne ispunjava propisane uslove, Ministarstvo na predlog Komisije proglašava Postupak neuspešnim.

9. Postupak sa jednim učesnikom

Član 15.

U slučaju da je u Postupku pristigla samo jedna prijava za koju Komisija utvrdi da ispunjava propisane uslove iz člana 14. ove uredbe, odmah se pristupa otvaranju i oceni ponude.

Komisija utvrđuje da li ponuda iz stava 1. ovog člana, ispunjava uslove propisane javnim pozivom, prodajnom dokumentacijom i ovom uredbom.

Ministarstvo na predlog Komisije proglašava kupcem učesnika čija prijava i ponuda ispunjavaju propisane uslove.

Ako učesnik iz stava 3. ovog člana ne zaključi ugovor o prodaji ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku, gubi svojstvo kupca i pravo na vraćanje depozita, a Postupak se proglašava neuspešnim.

10. Postupak sa više učesnika

Član 16.

Komisija je dužna da najmanje dva radna dana pre dana određenog za otvaranje koverata sa oznakom: „Ponuda” obavesti učesnike o odobravanju prijave, kao i o datumu, vremenu i mestu otvaranja ponuda i održavanja javnog nadmetanja.

Koverat sa oznakom „Ponuda” otvara se samo ukoliko je prijava odobrena.

Učesnik čija prijava je odobrena dužan je da prisustvuje otvaranju ponuda, u suprotnom, smatraće se da je odustao od svoje ponude i gubi pravo na vraćanje depozita.

11. Registracija učesnika

Član 17.

Pre otvaranja koverata sa oznakom „Ponuda”, Komisija obavlja registraciju učesnika.

Registracija obuhvata:

1) proveru identiteta učesnika;

2) proveru verodostojnosti ovlašćenja punomoćnika;

3) proveru odobrenja prijave;

4) potpisivanje zapisnika o registraciji učesnika.

Učesnici čija je prijava za učešće u Postupku odobrena, a ne registruju se, gube pravo na vraćanje depozita.

12. Otvaranje i ocena ponuda

Član 18.

Otvaranje ponuda je javno.

Komisija odmah po otvaranju koverata sa oznakom „Ponuda”, utvrđuje da li su podnete ponude u skladu sa javnim pozivom i utvrđuje redosled važećih ponuda prema visini ponuđene cene za predmet prodaje.

Najviša ponuđena cena predstavlja najpovoljniju ponudu.

Najpovoljnija ponuda predstavlja početnu cenu na javnom nadmetanju.

Učesnik gubi pravo na učestvovanje u Postupku ukoliko je podneo ponudu koja sadrži ponuđenu cenu manju od minimalne cene iz člana 2. ove uredbe, koja ne sadrži jasno određen iznos na koji ponuda glasi, koja se poziva na neku drugu ponudu, ponudu datu pod uslovom ili se poziva na uslove koji nisu predviđeni u prodajnoj dokumentaciji i javnom pozivu, odnosno koja na drugi način nije u skladu sa javnim pozivom, prodajnom dokumentacijom i ovom uredbom.

Ako Komisija utvrdi da nijedna ponuda ne ispunjava propisane uslove, Ministarstvo na predlog Komisije proglašava Postupak neuspešnim.

Ministarstvo dostavlja učesniku odluku iz stava 6. ovog člana.

U slučaju da u Postupku učestvuju najmanje dva učesnika za čije ponude Komisija utvrdi da ispunjavaju propisane uslove, odmah nakon ocene ponuda sprovodi se javno nadmetanje.

13. Izdavanje aukcijske kartice

Član 19.

Aukcionar, odmah nakon ocene ponuda, učesnicima čije ponude ispunjavaju propisane uslove, izdaje numerisane aukcijske kartice.

14. Javno nadmetanje

Član 20.

Ukoliko učesnici koji su se registrovali, odnosno čije ponude ispunjavaju propisane uslove, ne pristupe javnom nadmetanju, gube pravo na vraćanje depozita.

U slučaju da nijedan učesnik iz stava 1. ovog člana ne pristupi javnom nadmetanju, Ministarstvo na predlog Komisije proglašava Postupak neuspešnim.

U slučaju da javnom nadmetanju pristupi samo jedan učesnik iz stava 1. ovog člana, primenjuju se odredbe ove uredbe o Postupku sa jednim učesnikom.

Član 21.

Javno nadmetanje sprovodi aukcionar.

Javnom nadmetanju pored učesnika mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Predsednik Komisije je dužan da obezbedi jednak tretman svih učesnika na javnom nadmetanju.

15. Nadležnost aukcionara

Član 22.

Kada su ispunjeni uslovi za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, aukcionar:

1) oglašava ime privrednog društva i šifru prodaje;

2) oglašava broj akcija, odnosno procenat kapitala koji se nudi na prodaju;

3) poziva učesnike da istaknu ponudu na ponuđenu cenu;

4) održava red na javnom nadmetanju i izriče mere u slučaju ometanja njenog toka;

5) proglašava učesnika koji je prvi istakao najvišu ponudu i učesnika koji je istakao drugu najvišu ponudu.

Član 23.

Aukcionar oglašava početnu cenu na javnom nadmetanju u skladu sa članom 18. stav 4. ove uredbe, utvrđuje svako naredno uvećanje cene i poziva učesnike da istaknu ponudu podizanjem aukcijske kartice.

Ako postoji ponuda na nivou početne cene, aukcionar utvrđuje novu cenu, sprovodeći prethodno utvrđeno uvećanje cene i poziva učesnike da istaknu ponudu na novu utvrđenu cenu.

Utvrđivanje nove cene ponavlja se sve dok učesnici ističu ponude na ponovo utvrđene cene.

Ako posle drugog poziva aukcionara nije istaknuta ponuda na poslednju utvrđenu cenu, aukcionar upućuje učesnicima poslednji poziv za isticanje ponude.

Kada ni posle trećeg poziva aukcionara nije istaknuta ponuda, aukcionar udarcem čekića označava javno nadmetanje završenim, a proglašava učesnika koji je prvi ponudio najvišu cenu i učesnika koji je istakao drugu najvišu ponudu.

Ako niko od učesnika ni posle trećeg poziva aukcionara ne prihvati početnu cenu na nadmetanju, Postupak se proglašava neuspešnim, a učesnici gube pravo na vraćanje depozita.

16. Održavanje reda

Član 24.

Aukcionar je ovlašćen da preduzme mere u cilju obezbeđenja nesmetanog odvijanja toka javnog nadmetanja.

Za ometanje toka javnog nadmetanja aukcionar javno opominje učesnika i upozorava učesnike o merama koje će se upotrebiti ako se ometanje nastavi.

Ako učesnik iz stava 2. ovog člana i posle opomene ometa tok javnog nadmetanja, aukcionar mu izriče meru udaljenja, koja se izvršava dobrovoljno ili je izvršavaju ovlašćena lica, zadužena za održavanje reda na javnom nadmetanju.

Učesnik svojim ponašanjem ometa tok Postupka kada:

1) ističe ponude suprotno pravilima;

2) ometa rad aukcionara ili Komisije na bilo koji drugi način.

Učesnik kome je izrečena mera udaljenja nema pravo na vraćanje depozita.

Meru iz stava 3. ovog člana, aukcionar može izricati i ostalim prisutnim licima.

Član 25.

Nakon sprovedenog javnog nadmetanja, Komisija obaveštava Ministarstvo o učesniku koji je prvi istakao najvišu ponudu i učesniku koji je istakao drugu najvišu ponudu, kao i o učesniku koji je u skladu sa članom 18. stav 5. ove uredbe izgubio pravo na učestvovanje u Postupku sa predlogom da Ministarstvo donese odluku o odbijanju ponude.

Ministarstvo donosi odluku kojom proglašava za kupca učesnika koji je prvi istakao najvišu ponudu i proglašava učesnika koji je istakao drugu najvišu ponudu, kao i odluku o odbijanju ponuda učesnika koji je u skladu sa članom 18. stav 5. ove uredbe izgubio pravo na učestvovanje u Postupku.

Ako proglašeni kupac koji je pozvan na zaključenje ugovora ne potpiše ugovor o prodaji, ili ne uplati prodajnu cenu u skladu sa ugovorom o prodaji, a bilo je drugih istaknutih ponuda, ugovor o prodaji zaključuje se sa učesnikom koji je istakao drugu najvišu ponudu po ceni koju je taj učesnik ponudio u Postupku.

Ako učesnik u Postupku koji je proglašen kupcem ili koji istakne drugu najvišu ponudu, ne potpiše zapisnik, ne zaključi ugovor o prodaji ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku, gubi svojstvo kupca i pravo da učestvuje u Postupku, kao i pravo na vraćanje depozita.

17. Zapisnik o javnom nadmetanju

Član 26.

O toku i završetku javnog nadmetanja sastavlja se zapisnik.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) spisak registrovanih učesnika;

2) početnu cenu;

3) prodajnu cenu postignutu u Postupku i podatke o kupcu;

4) dve poslednje istaknute ponude ako ih je bilo;

5) prezime i ime predsednika, ostalih članova Komisije, aukcionara i zapisničara;

6) datum i vreme početka i završetka javnog nadmetanja;

7) izrečene mere prema učesnicima i prisutnim licima;

8) prigovore učesnika;

9) ostale podatke od značaja za rad Komisije.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana potpisuju:

1) predsednik Komisije, članovi Komisije, aukcionar i zapisničar;

2) učesnici na javnom nadmetanju.

Član 27.

Po jedan primerak zapisnika dostavlja se učesnicima na javnom nadmetanju i vlasniku kapitala u smislu člana 1. stav 1. ove uredbe, a dva primerka pripadaju Ministarstvu.

Privrednom društvu čiji kapital se nudi na prodaju, kopija zapisnika dostavlja se na njegov zahtev.

18. Ugovor o prodaji kapitala

Član 28.

Ugovor o prodaji kapitala zaključuje se u roku od 30 dana od dana proglašenja kupca u Postupku.

U slučaju da je na potpisivanje ugovora pozvan učesnik koji je istakao drugu najvišu ponudu, ugovor o prodaji kapitala se zaključuje u roku od 30 dana od dana uručenja poziva na potpisivanje.

Ugovor o prodaji kapitala smatra se zaključenim kad ga potpišu kupac i Ministarstvo i kada se overi od strane nadležnog organa.

Troškove overe ugovora snosi kupac.

Član 29.

Ministarstvo proglašava Postupak neuspešnim ukoliko:

nije dostavljena nijedna prijava;

nijedna prijava ne ispunjava uslove;

nijedna ponuda ne ispunjava uslove;

se ne zaključi ugovor o prodaji kapitala;

u drugim slučajevima u skladu sa ovom uredbom.

Ministarstvo može, u slučaju saznanja za okolnosti koje u potpunosti onemogućavaju sprovođenje Postupka, svojom odlukom da poništi Postupak u bilo koje vreme, sve do potpisivanja ugovora o prodaji kapitala.

Odluka o proglašenju Postupka neuspešnim, odnosno o poništenju Postupka se objavljuje na internet stranici Ministarstva danom donošenja i dostavlja učesniku u roku od pet dana od dana donošenja.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.

Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje da važi Uredba o postupku i načinu prodaje udela i akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem („Službeni glasnik RS”, broj 39/15).

Član 31.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-427/2017-2

U Beogradu, 6. aprila 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.[pic]

Ostavite komentar