Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENjA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOMOBILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo („Službeni glasnik RS”, br. 15/09, 25/09 i 66/09), u članu 8. reči: „30. septembra 2009. godine” zamenjuju se rečima: „1. decembra 2009. godine”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 3. septembra 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov

Ustavni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbi člana 123. stav 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu.

Razlozi za donošenje uredbe

Uredbom o izmeni Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u republici Srbiji zamenom staro za novo, preciznije se utvrđuju uslovi i način sprovođenja subvencionisane zamene starih automobila novim, u skladu sa “Dopunama Programa mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize u Srbiji“.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Uz član 1.

Navedenim članom, produžava se rok predviđen članom 8. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo („Sl. glasnik RS“, broj 15/09, 25/09 i 66/09).

Na ovaj način, stvorena je mogućnost za kontinuirano sprovođenje subvencionisane kupovine novih automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo do utroška opredeljenih sredstava odnosno do kraja kalendarske godine.

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti novčana sredstva.

V. Analiza efekata propisa

Donošenjem Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo („Sl. glasnik RS“, broj 15/09, 25/09 i 66/09) Vlada Republike Srbije je realizovala svoju procenu da bi kombinovano subvencionisanje kupovine novog automobila (subvencionisana kamatna stopa predviđena Programom mera za za ublažavanje efekata svetske ekonomske krize u Srbiji i subvencionisanje zamene starih automobila novim) imalo sinergijski efekat i značajno povećalo tražnju za automobilima proizvedenim u Republici Srbiji, uz znatne pozitivne efekte na planu ekologije kao i povećanje stepena bezbednosti saobraćaja na putevima.

Takođe, imajući u vidu izraženo interesovanje kupaca, kao i činjenicu da subvencionisanje kupoprodajne cene znatno povećava tražnju za navedenim automobilima, opredeljivanjem dodatnih sredstava za program «Staro za novo» stvaraju se uslovi za dodatno povećanje obima proizvodnje što podrazumeva i povećano angažovanje domaće radne snage, kao i otvaranje novih radnih mesta u industriji autokomponenata.

U tom smislu, a imajući u vidu smanjeni obim proizvodnje usled obavljanja redovnog remonta proizvodnih postrojenja u letnjem periodu, predloženom izmenom Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo, odnosno produžavanjem roka za kupovinu novih automobila proizvedenih u Republici Srbiji u skladu sa navedenim programom, stvaraju se uslovi za adekvatno snabdevanje tržišta novim automobilima u skladu sa iskazanim interesovanjem kupaca.

VI. Razlozi za ranije stupanje na snagu Uredbe

S obzirom na interesovanje kupaca za novim automobilima proizvedenim u Republici Srbiji i veliki broj zahteva za učešće u Programu «staro za novo», kao i obzirom na činjenicu da je Uredbom koja je predmet izmene predviđeno da navedeni Program traje do 30.09.2009. godine, stupanjem Uredbe na snagu narednog dana od dana objavljivanja stiču se uslovi za kontinuirano sprovođenje programa zamene staro za novo, do utroška opredeljenih sredstava.

VII. Pregled odredaba Uredbe o izmeni uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo koje se menjaju

Član 8.

Subvencionisana prodaja novih automobila primenjivaće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 30. septembra 2009. godine 1. DECEMBRA 2009. GODINE.

Ostavite komentar