Uredba o utvrđivanju Područja banje „Banja Bečej”

Na osnovu člana 3. Zakona o banjama („Službeni glasnik RS”, br. 80/92 i 67/93-dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE

„BANJA BEČEJ”

Član 1.

Utvrđuje se banjom područje „Banja Bečej” na teritoriji grada i opštine Bečej.

Član 2.

Područje „Banja Bečej” obuhvata prostor u ukupnoj površini od 107 ha 50 a, čije granice čine sledeće katastarske parcele: KO Bečej: ulica Šumska – kat. parc. br. 5441, ulica Lovačka – kat. parc. br. 5346, deo ulice Zelena, deo (od ulice Lovačke do ulice Zmaj Jovine) – kat. parc. br. 5347, deo ulice Zelena – kat. parc. br. 4975, deo ulice Zmaj Jovina (od ulice Zelene do ulice Miloša Crnjanskog) – kat. parc. br. 8067, deo ulice Miloša Crnjanskog (od ulice Zmaj Jovine do ulice Omladinske) – kat. parc. br. 3161, deo ulice Miloša Crnjanskog (od ulice Omladinske do nasipa uz reku Tisu) – kat. parc. br. 3107, nasip uz reku Tisu – kat. parc. br. 5349, nasip uz reku Tisu – kat. parc. br. 3113, nasip uz reku Tisu – kat. parc. br. 7983, prostor između nasipa i reke Tise – kat. parc. br. 5351, prostor između nasipa i reke Tise – kat. parc. br. 5348, deo reke Tise – kat. parc. br. 26058, obala na ostrvu između stare i nove prevodnice na kanalu DTD – kat. parc. br. 7985/4, deo kanala DTD – kat. parc. br. 7971, deo nasipa uz kanal DTD – kat. parc. br. 7983, deo nasipa uz kanal DTD – kat. parc. br. 7982, deo kanala za odvođenje atmosferske vode – kat. parc. br. 5456 i deo kanala za odvođenje atmosferske vode – kat. parc. br. 5457.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 24. januara 20103. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju područja koje se smatra banjom sadržan je u članu 3. Zakona o banjama („ Službeni glasnik RS ” broj 80/92 i 67/93-dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br.55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – odluka US i 72/12), prema kome Vlada na predlog opštine i drugog zainteresovanog subjekta utvrđuje područje koje se smatra banjom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Utvrđivanje područja koje se smatra banjom vrši se u cilju unapređenja korišćenja i raspolaganja prostorom svih naseljenih mesta u kojima postoji prirodni lekoviti faktor. Prirodnim lekovitim faktorom u smislu Zakona, smatraju se: termalna i mineralna voda, vazduh, gas i lekovito blato, čija su lekovita svojstva naučno ispitana i dokazana. Navedeni lekoviti faktori predstavljaju specifičnost područja koje se smatra banjom, a što čini banju dobrom od opšteg interesa, kojim upravlja država.

Opština Bečej je dostavila predlog za utvrđivanje banjskog područja ,,Banja Bečej“ sa Elaboratom. Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, dali su pozitivna mišljenja na dostavljeni elaborat u smislu ispunjenosti uslova predviđenih članom 2. Zakona o banjama.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINIH ODREDBI

Odredbom člana 1. Uredbe utvrđuje se banjom područje naselja „Banja Bečej” na teritoriji opštine Bečej.

Odredbom člana 2. Uredbe utvrđen je prostor koji obuhvata područje banje „Banja Bečej” u ukupnoj površini od 107 ha 50 a sa navođenjem granica katastarskih parcela.

Odredbom člana 3. Uredbe predviđeno je da Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „ Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Na osnovu napred navedenog Ministarstvo finansija i privrede predlaže da Vlada donese Uredbu kojom se utvrđuje banjom područje naselja „Banja Bečej” na teritoriji opštine Bečej.

Ostavite komentar