Uredba o bližoj sadržini, roku i načinu preuzimanja podataka neophodnih za uspostavljanje Jedinstvene baze podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

o bližoj sadržini, roku i načinu preuzimanja podataka neophodnih za uspostavljanje Jedinstvene baze podataka Centralnog registra

obaveznog socijalnog osiguranja

Predmet Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se bliža sadržina podataka koji su neophodni za uspostavljanje Jedinstvene baze podataka o obveznicima doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i osiguranim licima (u daljem tekstu: Jedinstvena baza), rok i način preuzimanja tih podataka, kao i rokovi u kojima će organizacije za obavezno socijalno osiguranje i Poreska uprava usaglasiti podatke iz svojih baza.

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja u smislu Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Zakon) i ove uredbe jesu: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje i Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: organizacije).

Član 2.

Jedinstvena baza Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ( u daljem tekstu: Centralni registar) uspostavlja se preuzimanjem podataka iz postojećih baza podataka koje vode organizacije i Poreska uprava, čija je bliža sadržina propisana ovom uredbom.

Sadržina podataka koji se preuzimaju

Član 3.

Radi uspostavljanja Jedinstvene baze od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje preuzimaju se:

podaci o osiguraniku:

prezime i ime,

jedinstveni matični broj građana – lični broj osiguranika,

(3) pol,

dan, mesec i godina rođenja,

zanimanje,

školska sprema,

(7) osnov osiguranja, osnov prestanka osiguranja,

(8) datum sticanja i prestanka svojstva osiguranika,

(9) datum promene u toku osiguranja,

(10) radno vreme,

(11) naziv i sedište obveznika plaćanja doprinosa,

(12) matični broj registra i poreski identifikacioni broj poslodavca,

(13) registarski broj poslodavca,

(14) posebni podaci o osiguraniku,

(15) da li je osiguranik korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja,

(16) osnovice doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranja, visina uplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i periodi na koji se ta uplata odnosi;

podaci o obvezniku plaćanja doprinosa:

registarski broj obveznika plaćanja doprinosa,

poreski identifikacioni broj (PIB) dodeljen od nadležnog organa ili JMBG fizičkog lica,

matični broj registra dodeljen od nadležnog organa,

šifra delatnosti obveznika plaćanja doprinosa,

poslovno ime/ prezime i ime fizičkog lica obveznika plaćanja doprinosa,

sedište/adresa (mesto, ulica i broj) obveznika plaćanja doprinosa,

broj i naziv pošte sedišta/prebivališta obveznika plaćanja doprinosa,

opština na kojoj se nalazi sedište/prebivalište obveznika plaćanja doprinosa,

(10) datum početka, prestanka i promene u poslovanju.

Od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje preuzimaju se:

1) podaci o osiguraniku:

prezime i ime,

jedinstveni matični broj građana – lični broj osiguranika,

pol,

dan, mesec i godina rođenja,

zanimanje,

školska sprema,

osnov osiguranja,

datum sticanja, odnosno prestanka svojstva osiguranika, kao i promene u toku osiguranja,

adresa prebivališta,

(10) poslovno ime i sedište obveznika plaćanja doprinosa,

(11) matični broj registra i poreski identifikacioni broj obveznika plaćanja doprinosa,

(12) opština na kojoj se nalazi prebivalište osiguranika i

(13) državljanstvo;

2) za članove porodice osiguranika iz tačke 1) ovog stava, i to:

prezime i ime,

jedinstveni matični broj građana,

pol,

dan, mesec i godina rođenja,

srodstvo sa osiguranikom i

adresa prebivališta;

podaci o obvezniku plaćanja doprinosa:

registarski broj obveznika plaćanja doprinosa,

poreski identifikacioni broj (PIB) dodeljen od nadležnog organa ili JMBG fizičkog lica,

matični broj registra dodeljen od nadležnog organa,

šifra delatnosti obveznika plaćanja doprinosa,

poslovno ime (prezime i ime) obveznika plaćanja doprinosa,

sedište/adresa (mesto, ulica i broj) obveznika plaćanja doprinosa,

opština na čijoj teritoriji se nalazi sedišta/prebivališta obaveznika plaćanja doprinosa,

datum početka, prestanka i promene u poslovanju obaveznika plaćanja doprinosa.

Od Poreske uprave preuzimaju se sledeći podaci:

poreski identifikacioni broj,

matični broj registra,

JMBG preduzetnika/fizičkog lica,

poslovno ime pravnog lica, naziv preduzetnika i/ili preduzetničke radnje fizičkog lica,

pravna forma privrednog subjekta,

opština sedišta pravnog lica, preduzetnika, adresa fizičkog lica,

mesto, sedište pravnog lica, preduzetnika, adresa fizičkog lica,

šifra delatnosti.

Od Nacionalne službe za zapošljavanje preuzimaju se:

1) podaci o korisniku novčane naknade:

prezime i ime nezaposlenog-korisnika novčane naknade,

JMBG nezaposlenog-korisnika novčane naknade,

pol nezaposlenog,

dan, mesec i godina rođenja nezaposlenog,

prebivalište nezaposlenog (adresa stanovanja),

zanimanje nezaposlenog,

obrazovni profil/zvanje nezaposlenog,

datum početka i prestanka prava na novčanu naknadu;

2) podaci o korisniku privremene naknade za lica sa područja AP Kosovo i Metohija:

(1) prezime i ime – korisnika privremene naknade,

(2) JMBG korisnika privremene naknade,

(3) pol,

(4) dan, mesec i godina rođenja,

(5) prebivalište/boravište korisnika privremene naknade,

(6) zanimanje korisnika privremene naknade,

(7 obrazovni profil/zvanje korisnika privremene naknade i

(8) datum sticanja prava na privremenu naknadu.

Član 4.

Organizacije i Poreska uprava dužne su da podatke iz člana 3. ove uredbe učine dostupnim radi prenosa u Jedinstvenu bazu u izvornom obliku i iz izvornih baza podataka.

Član 5.

Preuzimanjem podataka iz člana 3. ove uredbe upravlja Tim za prenos podataka (u daljem tekstu: Tim), koji imenuje ministar nadležan za socijalnu politiku iz reda zaposlenih u Centralnom registru, Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Nacionalnoj službi za zapošljavanje i Poreskoj upravi.

Svaka od organizacija iz stava 1. ovog člana i Poreska uprava predlažu po dva svoja predstavnika, od kojih jedan mora biti diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista, koji poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima matične evidencije, odnosno na poslovima iz osnovne delatnosti učesnika u postupku uspostavljanja Jedinstvene baze, a drugi – zadužen za informacione tehnologije, sa dugogodišnjim iskustvom i poznavanjem strukture i načina rada izvornog sistema.

Član 6.

Tim je zadužen za:

1) organizovanje, planiranje i sprovođenje aktivnosti u postupku prenosa podataka u Jedinstvenu bazu;

2) koordinaciju dizajna, implementaciju i testiranje kompletnog postupka prenosa podataka;

3) identifikovanje grešaka i prosleđivanje nadležnim organizacijama ili organu radi ispravke pogrešnih podataka;

verifikaciju podataka, pre konačnog prenosa podataka u Jedinstvenu bazu.

Tim je dužan da ministru nadležnom za socijalnu politiku periodično, a najmanje jednom u tri meseca dostavlja izveštaj o toku postupka prenosa podataka, kao i konačan izveštaj o završenom postupku prenosa podataka u Jedinstvenu bazu.

Usaglašavanje podataka i provera tačnosti

Član 7.

Po preuzimanju podataka iz člana 3. ove uredbe od organizacija i Poreske uprave, a pre unosa u bazu Centralnog registra, vrši se usaglašavanje srodnih podataka iz različitih baza, kao i provera njihove tačnosti i potpunosti.

Ako podatak nije potpun ili nije tačan, Centralni registar ne vrši njegovu ispravku, već o tome sačinjava izveštaj koji sadrži grupisane (generisane) podatke koji nisu ispravni i dostavlja ga organizacijama ili Poreskoj upravi, radi ispravljanja utvrđenih nepravilnosti i usaglašavanja podataka, pre njihovog unosa u Jedinstvenu bazu.

Organizacije i Poreska uprava vrše ispravke na osnovu raspoloživih evidencija, mikofilmskih kopija prijava, ličnih kartona i drugih izvornih podataka ili u saradnji sa podnosiocima prijava za matičnu evidenciju i podnosiocima poreskih prijava.

Organizacije i Poreska uprava dužne su da u roku od 30 dana, od dana utvrđene nesaglasnosti odnosno netačnosti, izvrše ispravke podataka i učine ih dostupnim radi prenosa u Jedinstvenu bazu.

Član 8.

Centralni registar, posle izvršenih svih provera tačnosti, prenetih podataka iz baza organizacija i Poreske uprave, u Jedinstvenu bazu, potvrđuje da je završen prenos podataka neophodnih za uspostavljanje Jedinstvene baze, a na osnovu čega Tim sačinjava konačan izveštaj u skladu sa članom 6. stav 2. ove uredbe.

Član 9.

Podaci iz člana 3. ove uredbe unose se i označavaju u Jednistvenoj bazi šiframa propisanim Jedinstvenim kodeksom šifara, u skladu sa Uredbom o sadržini, obrascu i načinu podnošenja Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, Jedinstvenim metodološkim principima i Jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 54/10).

Zaštita podataka

Zaštita podataka prenetih u Jedinstvenu bazu obezbeđuje se u skladu sa zakonom.

Rokovi za okončanje postupka preuzimanja podataka

Član 11.

Postupak preuzimanja podataka od organizacija i Poreske uprave započinje imenovanjem Tima, najranije u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, a završava se uspostavljanjem Jedinstvene baze najkasnije do 31. decembra 2012. godine.

Postupak preuzimanja podataka iz člana 3. ove uredbe koji se odnose na osnovice doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, visinu uplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i periode na koji se ta uplata odnosi – za period od 1. januara 2003. do 31. decembra 2012. godine, od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, završava se najkasnije 31. decembra 2016. godine.

Postupak preuzimanja podataka iz člana 3. ove uredbe koji se odnose na osnovice doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i periode na koji se ta uplata odnosi – za period od 1. januara 1970. do 31. decembra 2002. godine, od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, završava se najkasnije 31. decembra 2019. godine.

Završna odredba

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7680/2011-2

U Beogradu, 13. oktobra 2011. godine

VLADA

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar