Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANJE I ODRŽIVO KORIŠĆENJE BILJNIH GENETIČKIH RESURSA ZA HRANU

I POLJOPRIVREDU ZA 2007. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2007. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu (čuvanje i održavanje nacionalne i rezervne kolekcije u semenu, koje obuhvata čuvanje uzoraka nacionalne kolekcije u komorama i održavanje baze podataka nacionalne kolekcije, čuvanje uzoraka rezervne kolekcije u komorama i kontrolu kvaliteta i umnožavanje uzoraka nacionalne kolekcije u semenu, kao i čuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, koje obuhvata čuvanje i održivo korišćenje kolekcionih zasada voća i vinove loze i čuvanje i održivo korišćenje kolekcija žitarica, industrijskog bilja, krmnog bilja, povrtarskih kultura i lekovitog bilja), uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu imaju:

1) pravna i fizička lica koja se bave očuvanjem biljnih genetičkih resursa i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05).

2) naučnoistraživačke i obrazovne institucije;

3) druga pravna lica koja se bave poslovima očuvanja biljnih genetičkih resursa.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu pravna i fizička lica ostvaruju na osnovu zahteva, koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 5.

Na osnovu zahteva iz člana 4. ove uredbe inspektor nadležan za poslove poljoprivrede izlazi na teren i sačinjava zapisnik za postojeće kolekcije, koji se dostavlja Ministarstvu i čini osnov za isplatu.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427007.112.doc/1

P R O G R A M

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE BILjNIH GENETIČKIH RESURSA ZA HRANU I POLjOPRIVREDU ZA 2007. GODINU

I

U 2007. godini izvršiće se sledeće mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu: čuvanje i održavanje nacionalne i rezervne kolekcije u semenu i čuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu.

II

Mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu obaviće se po sledećim aktivnostima, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenih za te namene, i to:

Red. br. Vrste mera ukupno/din. I Čuvanje i održavanje nacionalne i rezervne kolekcije u semenu 1. Čuvanje uzoraka nacionalne kolekcije u komorama i održavanje baze podataka nacionalne kolekcije 2. Čuvanje uzoraka rezervne kolekcije u komorama 3. Kontrola kvaliteta i umnožavanje uzoraka nacionalne kolekcije u semenu Ukupno za ove namene: 2.000.000 II Čuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu 1. Čuvanje i održivo korišćenje kolekcionih zasada voća i vinove loze 2. Čuvanje i održivo korišćenje kolekcija žitarica, industrijskog bilja, krmnog bilja, povrtarskih kultura i lekovitog bilja Ukupno za ove namene: 15.000.000 UKUPNO (I+II) 17.000.000

Predviđena podsticajna sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2007. godinu iznose 17.000.000 dinara.

4427007.112.doc/2

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2007. godinu sadržan je u čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka).

.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa je od velikog značaja za stabilnost poljoprivredne proizvodnje. Ugroženost biljnih genetičkih resursa, kao najvitalnijeg dela agrobiodiverziteta, nameće potrebu da se oni zaštite iz ekonomskih i ekoloških razloga.

Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje, neplansko i nesavesno korišćenje poljoprivrednog bilja dovelo je do smanjenja njihove genetičke varijabilnosti.

Da bi se sprečio nenadoknadivi gubitak biljnih genetičkih resursa, tj. sačuvao genofond, kao izvor gena za selekciju i oplemenjivanje biljaka neophodno je da se preduzmu odgovarajuće mere za njihovo očuvanje.

Očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa zahteva njihovo kolekcionisanje, čuvanje, umnožavanje, proučavanje i evidentiranje u baze podataka i razmenu.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuju se mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu (čuvanje i održavanje nacionalne i rezervne kolekcije u semenu, koje obuhvata čuvanje uzoraka nacionalne kolekcije u komorama i održavanje baze podataka nacionalne kolekcije, čuvanje uzoraka rezervne kolekcije u komorama i kontrolu kvaliteta i umnožavanje uzoraka nacionalne kolekcije u semenu, kao i čuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, koje obuhvata čuvanje i održivo korišćenje kolekcionih zasada voća i vonove loze i čuvanje i održivo korišćenje kolekcija žitarica, industrijskog bilja, krmnog bilja, povrtarskih kultura i lekovitog bilja), uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu.

Mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resusa za hranu i poljoprivredu vršiće se prema Programu o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2007. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju pravna i fizička lica koja se bave očuvanjem biljnih genetičkih resursa i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, naučnoistraživačke i obrazovne institucije i druga pravna lica koja se bave poslovima očuvanja biljnih genetičkih resursa.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu, u članu 5. razdeo 15. ekonomska funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Subvencije za unapređenje poljoprivrede predviđeno je 11.300.000.000 dinara, od čega za biljne i životinjske genetičke resurse ukupno 55.000.000 dinara, a od čega za genetičke biljne resurse 17.000.000 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427007.112.doc/3

Ostavite komentar