Uredba o izmeni Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čiji je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08) a u vezi sa članom 3. stav 5. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O ZAŠTITI IMOVINE

DELOVA PREDUZEĆA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ

Član 1.

U Uredbi o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, br. 31/01 i 61/08 – u daljem tekstu: Uredba) član 2a briše se.

Član 2.

Poslovna jedinica koja je organizovana kao društveno preduzeće ili koja je pripojena drugom društvenom preduzeću, kao i njihovi pravni sledbenici (u daljem tekstu: društvena preduzeća) u čijoj imovini su nepokretnosti na kojima su preduzeća čije je sedište na teritoriji republika bivše SFRJ iz člana 1. stav 1. Uredbe (u daljem tekstu: lica) imala pravo na dan 31. decembra 1990. godine, dužna su da sa tim licima sporazumno urede imovinsko-pravne odnose, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Nacrt sporazuma iz stava 1. ovog člana koji su obe ugovorne strane parafirale, dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, koje ga, radi davanja saglasnosti, prosleđuje Vladi.

Saglasnost iz stava 2. ovog člana daje se ako postoji reciprocitet u primeni Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Sporazum se smatra zaključenim kada ga, po dobijanju saglasnosti Vlade, ugovorne strane potpišu i overe u sudu.

Po jedan primerak potpisanog i overenog sporazuma dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije i regionalnog razvoja i Agenciji za privatizaciju.

Član 3.

Ako je predmet sporazuma povraćaj u pređašnje stanje, u ugovoru će biti regulisana sva pitanja vezana za naknade i troškove na koje društveno preduzeće ima pravo.

Ako je predmet sporazuma novčana naknada za nepokretnost, naknada se isplaćuje iz sredstava ostvarenih prodajom kapitala i imovine društvenog preduzeća, u visini procentualnog učešća vrednosti nepokretnosti, na kojoj je lice imalo pravo, u ukupnoj vrednosti svih nepokretnosti društvenog preduzeća.

Član 4.

Ako društveno preduzeće i lice ne postignu sporazum u roku iz člana 2. stav 1. ove uredbe, na nepokretnostima iz člana 2. stav 1. ove uredbe, nadležni organ po službenoj dužnosti upisuje pravo korišćenja, odnosno raspolaganja u zemljišnoj, odnosno drugoj javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima nad njima u korist društvenog preduzeća, radi sprovođenja postupka privatizacije.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, lica imaju pravo na novčanu naknadu u skladu sa članom 3. stav 2. ove uredbe.

Upis prava korišćenja, odnosno raspolaganja na način iz stava 1. ovog člana, vrši se i u slučaju kada je predmet sporazuma novčana naknada, a kada je predmet sporazuma povraćaj u pređašnje stanje dela imovine upis se vrši na preostaloj imovini društvenog preduzeća.

Član 5.

Privatizacija kapitala i imovine društvenog preduzeća sprovodi se kada je nadležni organ po službenoj dužnosti upisao pravo iz člana 4. st. 1. i 3. ove uredbe u korist društvenog preduzeća.

Ako je predmet sporazuma povraćaj dela imovine društvenog preduzeća, privatizacija se sprovodi na preostalom kapitalu, odnosno imovini društvenog preduzeća.

Privatizacija iz st. 1 i 2. ovog člana sprovodi se u skladu sa propisima kojima se uređuje privatizacija.

Član 6.

Odredbe ove uredbe primenjuju se i na društvena preduzeća za koja je do dana stupanja na snagu ove uredbe pokrenuta inicijativa za privatizaciju.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 27. novembra 2008. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar