Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije

Na osnovu člana 90. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15 i 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O RADU, OVLAŠĆENJIMA I OBELEŽJIMA

BUDŽETSKE INSPEKCIJE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se način rada, ovlašćenja i obeležja budžetske inspekcije, službe za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine i službe za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: budžetska inspekcija).

Član 2.

Budžetska inspekcija obavlja poslove budžetske inspekcije kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pravnih lica i drugih subjekata (u daljem tekstu: subjekat inspekcijske kontrole) za koje je Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15 i 99/16) ili drugim zakonom ovlašćena da vrši inspekcijsku kontrolu.

Član 3.

Rad budžetske inspekcije je nezavisan i samostalan.

Član 4.

Budžetska inspekcija vrši inspekcijsku kontrolu primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod subjekata inspekcijske kontrole.

Član 5.

Budžetska inspekcija poslove inspekcijske kontrole obavlja po programu rada koji utvrđuje ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar), nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni izvršni organ jedinice lokalne samouprave.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, a po zahtevu ministra, nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno nadležnog izvršnog organa jedinice lokalne samouprave vrši se vanredna inspekcijska kontrola.

Član 6.

Program rada budžetske inspekcije iz člana 5. ove uredbe donosi se na predlog rukovodioca budžetske inspekcije.

Program rada budžetske inspekcije iz stava 1. ovog člana sačinjava se prvenstveno na osnovu prijava, predstavki, prigovora i zahteva za vršenje inspekcijske kontrole pristiglih od organa, organizacija, pravnih i fizičkih lica.

Izbor subjekata inspekcijske kontrole koji je obuhvaćen programom rada budžetske

inspekcije rezultat je analize i procene rizika na osnovu:

sadržaja prijava, predstavki, prigovora i zahteva za vršenje inspekcijske kontrole;

nezakonitosti, odnosno nepravilnosti na koje se ukazuje;

nivoa izvesnosti da je učinjena povreda zakona, odnosno kažnjivo delo;

ostvarenog prometa novčanih sredstava preko poslovnih računa subjekata inspekcijske kontrole;

ravnomerne zastupljenosti subjekata inspekcijske kontrole po nivoima finansiranja, delatnostima i teritorijalnoj pripadnosti;

učestalosti i broja prijava koje su podnete protiv istog subjekta inspekcijske kontrole i dr.

Član 7.

U cilju koordinacije, predlog programa rada službe za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine i službe za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave, pre dostavljanja nadležnim organima na usvajanje potrebno je da dostave rukovodiocu budžetske inspekcije ministarstva nadležnog za poslove finansija na saglasnost.

Član 8.

Rukovodilac budžetske inspekcije ili drugo ovlašćeno lice izdaje pisani nalog za inspekcijsku kontrolu.

Nalogom iz stava 1. ovog člana moraju biti određeni:

pravni osnov;

procenjeni rizik;

budžetski inspektor, odnosno budžetski inspektori koji će vršiti inspekcijsku kontrolu;

subjekat inspekcijske kontrole;

predmet inspekcijske kontrole;

planirano vreme u kome će se inspekcijska kontrola obaviti.

Vreme trajanja inspekcijske kontrole može biti duže od planiranog ukoliko se oceni da za to postoje objektivni razlozi.

Ako u toku vršenja inspekcijske kontrole budžetski inspektor otkrije nezakonitost koja je izvan granica nalogom utvrđenog predmeta inspekcijske kontrole, budžetski inspektor o tome obaveštava rukovodioca budžetske inspekcije i pribavlja dopunu tog naloga (dopunski nalog) nakon čega se postupak nastavlja.

Rukovodilac budžetske inspekcije izdaje dopunski nalog i u slučaju:

povećanja broja budžetskih inspektora koji vrše inspekcijsku kontrolu;

zamene budžetskog inspektora, odnosno budžetskih inspektora;

produžavanja vremena trajanja inspekcijske kontrole.

Član 9.

Budžetski inspektor je dužan da najavi inspekcijsku kontrolu rukovodiocu subjekta inspekcijske kontrole kod kojeg će se ista vršiti najkasnije tri radna dana pre otpočinjanja inspekcijske kontrole.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, inspekcijska kontrola neće biti najavljena, ako je to izričito navedeno u nalogu za inspekcijsku kontrolu.

Član 10.

Inspekcijska kontrola se vrši uvidom u poslovne knjige, izveštaje, evidencije i drugu dokumentaciju subjekta inspekcijske kontrole.

Budžetska inspekcija ima pravo uvida u dokumentaciju o poslu koji je predmet inspekcijske kontrole i kod drugih lica, učesnika u tom poslu.

Lica iz st. 1. i 2. ovog člana dužna su da po zahtevu budžetskog inspektora dokumentaciju iz st. 1. i 2. ovog člana stave na uvid, po potrebi kopiraju, overe u potrebnom broju primeraka i pruže sve druge potrebne informacije.

Član 11.

U vršenju svojih funkcija budžetska inspekcija obavezna je da čuva tajnost službenih i poslovnih podataka subjekta inspekcijske kontrole.

Član 12.

Subjekat inspekcijske kontrole obavezan je da budžetskom inspektoru omogući nesmetano sprovođenje inspekcijske kontrole, obezbedi adekvatan radni prostor za rad tokom inspekcijske kontrole i da na njegov zahtev odredi službena lica koja će prisustvovati inspekcijskim radnjama.

Na zahtev budžetskog inspektora, subjekat inspekcijske kontrole dužan je da stavi na raspolaganje poslovne knjige, opšte i pojedinačne akte, evidencije, izveštaje, ugovore, i drugu dokumentaciju od značaja za inspekcijsku kontrolu, po potrebi istu kopira i overi u potrebnom broju primeraka ili je preda u elektronskoj formi.

Odgovorna lica, kao i službena lica subjekta inspekcijske kontrole obavezna su da sarađuju sa budžetskim inspektorom, da postupaju po njegovim nalozima, predloženim merama i zaključcima u ostavljenim rokovima, blagovremeno dostavljaju potpune i tačne podatke i da se na zahtev budžetskog inspektora izjasne o činjenicama bitnim za potpuno i pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja i ponuđenim dokazima.

Član 13.

Ako se u postupku inspekcijske kontrole utvrdi da nije izvršen popis, da nije iskazano stanje imovine, kapitala, obaveza, prihoda i rashoda ili finansijskog rezultata, odnosno da knjigovodstvene evidencije i obračuni nisu potpuni, uredni ili ažurni, usled čega nije moguće obaviti potpunu inspekcijsku kontrolu, budžetski inspektor će zaključkom naložiti da se nedostaci otklone.

Zaključkom iz stava 1. ovog člana, određuje se rok za njegovo izvršenje koji ne može biti duži od 30 radnih dana od dana dostavljanja tog zaključka.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, budžetski inspektor može iz opravdanih razloga, na zahtev subjekta inspekcijske kontrole produžiti rok za izvršenje zaključka, ukoliko je podnet pre isteka roka iz stava 2. ovog člana.

Zaključak iz stava 1. ovog člana donosi se u pisanoj formi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak.

Član 14.

Subjekat inspekcijske kontrole dužan je da postupi po zaključku iz člana 13. ove uredbe u ostavljenom roku i da o tome pisanim putem obavesti budžetskog inspektora, koji nakon dobijenog obaveštenja o izvršenju zaključka, odnosno isteka roka iz člana 13. st. 2. i 3. ove uredbe nastavlja započetu inspekcijsku kontrolu.

U slučaju neizvršenja zaključka iz stava 1. ovog člana budžetski inspektor preduzima zakonom propisane mere.

Član 15.

Budžetski inspektor o izvršenoj inspekcijskoj kontroli sačinjava zapisnik o kontroli u kome navodi činjenično stanje utvrđeno u postupku inspekcijske kontrole.

Budžetski inspektor pre dostavljanja zapisnika o kontroli obaveštava odgovorna lica subjekta inspekcijske kontrole o završetku inspekcijske kontrole.

U zapisnik o kontroli, ukoliko se u postupku inspekcijske kontrole utvrde nezakonitosti ili nepravilnosti, navode se:

1) pravni osnov;

2) dokazi na osnovu kojih su utvrđene;

3) mere koje se predlažu za njihove otklanjanje;

4) rokovi za otklanjanje istih.

U zapisnik o kontroli unose se i podaci u vezi sa donošenjem i izvršenjem zaključka iz člana 13. ove uredbe.

Zapisnik o kontroli iz stava 1. ovog člana dostavlja se subjektu inspekcijske kontrole u roku od osam radnih dana od završetka inspekcijske kontrole.

Član 16.

Subjekat inspekcijske kontrole može uložiti, pisanim putem, primedbe na zapisnik o kontroli iz člana 15. ove uredbe u roku od pet radnih dana od dana prijema zapisnika.

Ukoliko su primedbe osnovane, budžetski inspektor sastavlja dopunu zapisnika o kontroli koju u roku od 15 radnih dana od prijema istih, dostavlja subjektu inspekcijske kontrole. Na dopunu zapisnika o kontroli ne mogu se staviti primedbe.

Ukoliko su primedbe neosnovane, budžetski inspektor o tome pisanim putem obaveštava subjekta inspekcijske kontrole u roku od 15 radnih dana od prijema istih.

U slučaju postojanja opravdanih razloga koji budžetskog inspektora sprečavaju da postupi u rokovima iz st. 2. i 3. ovog člana (godišnji odmor, bolovanje, potreba da se budžetski inspektor hitno angažuje na drugom predmetu i sl.), rokovi počinju da teku od dana prestanka tih razloga.

Član 17.

Subjekat inspekcijske kontrole o postupanju po predloženim merama obaveštava budžetskog inspektora u roku od pet radnih dana od isteka roka za izvršenje mera koje su predložene zapisnikom o kontroli.

Budžetski inspektor vrši inspekcijsku kontrolu izvršenja predloženih mera zapisnikom o kontroli neposrednim uvidom ili posredno na bazi uvida u priloženu dokumentaciju, o čemu sačinjava službenu belešku.

Član 18.

U slučaju da subjekat inspekcijske kontrole nije postupio po predloženim merama, budžetski inspektor donosi rešenje kojim nalaže mere i određuje rok za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se u roku od 30 radnih dana od dana sačinjavanja službene beleške iz člana 17. stav 2. ove uredbe kojom je konstatovano da subjekat inspekcijske kontrole nije postupio po predloženim merama.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 19.

Subjekat inspekcijske kontrole dužan je da u roku od osam radnih dana od dana isteka roka za preduzimanje mera naloženih rešenjem budžetskog inspektora obavesti budžetsku inspekciju o izvršenju naloženog.

Ukoliko subjekat inspekcijske kontrole nije postupio po rešenju iz člana 18. ove uredbe ili je postupio delimično, budžetska inspekcija o tome obaveštava ministra, nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni izvršni organ jedinice lokalne samouprave i druge nadležne organe radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 20.

Budžetski inspektor, ukoliko kod subjekta inspekcijske kontrole otkrije nezakonitost koja je kažnjiva prema zakonu ili drugom propisu, nadležnom pravosudnom organu podnosi krivičnu prijavu, prijavu za privredni prestup ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Član 21.

Budžetska inspekcija ministarstva nadležnog za poslove finansija vrši kontrolu kvaliteta rada službe za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine i službe za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave.

Služba za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine i služba za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave dostavljaju potrebnu dokumentaciju i izveštaj na zahtev funkcionera koji rukovodi budžetskom inspekcijom ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 22.

Ukoliko se na osnovu dostavljene dokumentacije iz člana 21. stav 2. ove uredbe, utvrdi da služba za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine, odnosno služba za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave u inspekcijskoj kontroli nije postupala po standardima i jedinstvenoj metodologiji iz člana 90. stav 5. Zakona o budžetskom sistemu, rukovodilac budžetske inspekcije ministarstva nadležnog za poslove finansija ukazaće na uočene nedostatke i predložiti mere za otklanjanje nedostataka, u cilju poboljšanja kvaliteta rada i obezbeđenja jedinstvene metodologije i standarda u radu budžetske inspekcije.

Član 23.

U postupku vršenja inspekcijske kontrole budžetski inspektor ima svojstvo ovlašćenog službenog lica koje vodi postupak, što dokazuje nalogom za vršenje inspekcijske kontrole i službenom legitimacijom, izdatom na Obrascu – LBI, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 24.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije („Službeni glasnik RS”, br. 10/04 i 84/07).

Član 25.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 011-9720/2017

U Beogradu, 12. oktobra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić,s.r.

Obrazac – LBI

SLUŽBENA LEGITIMACIJA BUDŽETSKOG INSPEKTORA

Republika Srbija

_______________________

_______________________

(naziv organa)

Službena legitimacija budžetskog inspektora

__________________________________

(ime i prezime)

__________________________________

(položaj – radno mesto)

JMBG:_________________________

3×3,5 cm

Legitimacija

broj:__________

O V L A Š Ć E NJ E

Imalac ove legitimacije ovlašćen je da, u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom o budžetskom sistemu i drugim propisima, vrši inspekcijsku kontrolu dokumentacije o materijalno-finansijskom poslovanju, namenskom i zakonitom korišćenju sredstava kod subjekata inspekcijske kontrole u smislu tog zakona:

_______________ M.P. _________________

(mesto)

____. ___________ 2017. godine _______________________

(potpis funkcionera)

Ostavite komentar