Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2011. godini

Na osnovu člana 88. stav 4. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11 )

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANjU GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2011. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 39/11 i 55/11-ispravka), u Godišnjem programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2011. godini, Glava II. Menja se i glasi:

„II.

Poslovi iz Glave I. ovog programa finansiraće se iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2011. godini do visine jedinične cene utvrđene u tabeli za svaku vrstu posla, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene, i to:

Red. br. Vrsta posla Jedinica mere Učešće sredstava budžeta Republike Srbije po jedinici mere do iznosa Obim radova za finansiranje Ukupan iznos (din) 1 2 3 4 5 6 1. Zaštita šuma   16.100.000 Zaštita šuma od bolesti i štetočina din 7.000.000 Održavanje protivpožarnih pruga km 50.000 182 9.100.000 2. Pošumljavanje     157.350.000 Pošumljavanje goleti u šumama u državnoj svojini ha 110.000 175 19.250.000 Pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini(podela šumskih sadnica fizičkim licima) i to: ha 1.060 38.000.000 -četinari ha 35.000 -tvrdi i plemeniti lišćari ha 60.000 -meki lišćari ha 45.000 -bagrem ha 20.000 Pošumljavanje požarišta ha 110.000 610 67.100.000 Melioracija degradiranih šuma ha 110.000 300 33.000.000 3. Nega šuma     56.800.000 Čišćenje u šumskim zasadima starosti 6-20 godina ha 20.000 590 11.800.000 Nega prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika ha 15.000 340 5.100.000 Prve prorede u šumskim zasadima ha 30.000 1.330 39.900.000 4. Izgradnja tvrdih šumskih puteva     295.900.000 Radovi na I fazi km  550.000 12 6.600.000 Radovi na II fazi km 550.000 56 30.800.000 Radovi na I i II fazi km 1.100.000 235 258.500.000 5.                 Proizvodnja šumskog semena     2.701.900 Sakupljanje semena šumskih voćkarica kg 400 100 40.000 Sakupljanje semena hrasta lužnjaka i crvenog hrasta: a) selekcionisano i kvalifikovano seme kg 55 2.600 143.000 b) seme poznatog porekla kg 25 3.020 75.500 Sakupljanje semena ostalih hrastova:     a) selekcionisano seme kg 120 100 12.000 b) seme poznatog porekla kg 85 100 8.500 Sakupljanje semena javora i jasena:       a) selekcionisano seme kg 250 30 7.500 b) seme poznatog porekla kg 110 148 16.300 Sakupljanje šumskog semena crnog i domaćeg oraha i pitomog kestena:   a) selekcionisano seme kg 50 100 5.000 b) seme poznatog porekla kg 20 100 2.000 Sakupljanje šumskog semena ostalih lišćara:     a) selekcionisano seme kg 130 20 2.600 b) seme poznatog porekla kg 85 309 26.300 Sakupljanje šumskog semena pančićeve omorike i belog bora kg 4.800 271 1.300.800 Sakupljanje šumskog semena crnog bora i smrče kg 3.600 285 1.026.000 Sakupljanje šumskog semena jele i ostalih četinara kg 1.300 28 36.400 6.             Proizvodnja šumskog sadnog materijala     24.597.500 Sadnice tvrdih lišćara (bukva, hrast):     a) selekcionisane kom 17 65.000 1.105.000 b) poznatog porekla kom 11 36.000 396.000 Sadnice šumskih voćkarica kom 15 53.800 807.000 Sadnice javora i jasena:     a) selekcionisane kom 11 282.500 3.107.500 b) poznatog porekla kom 9 410.000 3.690.000 Sadnice crnog i domaćeg oraha i pitomog kestena:     a) selekcionisane kom 11 4.000 44.000 b) poznatog porekla kom 9 30.000 270.000 Sadnice ostalih lišćara kom 9 407.000 3.663.000 Četinari (1+0), kontejneri i nisula (2+1) kom 5 1.903.000 9.515.000 Četinari klasična proizvodnja (starosti 1+0) kom 2 1.000.000 2.000.000 7. Naučna i studijska istraživanja u šumarstvu     20.000.000 8. Izrada planskih dokumenata za šume šume u privatnoj svojini din 3.000.000 9. Edukacija i propaganda din 3.000.000 10. Ostali planovi i projekti u skladu sa Strategijom razvoja šumarstva Republike Srbije din 32.000.000 11. Preuzete obaveze iz 2010. godine din 20.000.000 12. U K U P N O   631.449.400”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 2011

U Beogradu, novembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADA

Ostavite komentar