Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom

Na osnovu člana 10, člana 20, člana 22. stav 5, člana 28, člana 35. stav 2, člana 37. stav 3, člana 57, člana 59. stav 4, člana 91. stav 3, člana 101. st. 1, 4. i 7, člana 107. stav 3, člana 110. stav 5, člana 114. stav 2, člana 115. stav 2, člana 121. stav 6, člana 124. stav 1, člana 126, člana 128. stav 3, člana 138. stav 4, člana 144. stav 4, člana 145. stav 2. tačka 3), člana 146. stav 4, člana 148, člana 150. stav 1. tačka 1) alineja prva, člana 156. stav 2, člana 158, člana 160. stav 1. tačka 5), člana 168, člana 169. stav 2, člana 173. stav 2, člana 174. stav 2, člana 175. stav 2, člana 180. stav 2, člana 188. st. 3. i 5, člana 201. stav 3, člana 203. stav 3, člana 208. stav 4, člana 209. st. 3. i 5, člana 210. stav 2, člana 217. stav 1. tačka 6), člana 221. stav 4. tačka 2), člana 222, člana 225. stav 6, člana 227. stav 2, člana 229. stav 2, člana 236, člana 251. stav 4, člana 255. stav 5, člana 260. stav 3, člana 268. stav 2, člana 276. stav 1, člana 277, člana 288. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 111/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBEO CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM

Član 1.

U Uredbi o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Službeni glasnik RS”, br. 93/10 i 63/13), u članu 1. stav 1. tačka 43), članu 591, članu 595. stav 1, članu 597. st. 3. i 4, čl. 598, 599, 600. i 601, članu 606. stav 1. reči: „bankarska garancija” u određenom padežu zamenjuju se rečju: „garancija” u odgovarajućem padežu.

Član 2.

U članu 2. posle tačke 7) tačka se zamenjuje zapetom i tačkom i dodaju tač. 8), 9) i 10), koje glase:

„8) privredni subjekat je lice koje je, u skladu sa svojim poslovanjem, uključeno u aktivnosti obuhvaćene carinskim propisima;

9) ulazna sažeta deklaracija je izjava ili radnja kojom lice, u propisanoj formi i na propisan način, u okviru propisanih rokova, obaveštava carinski organ da će roba biti uneta u carinsko područje Republike Srbije;

10) izlazna sažeta deklaracija je izjava ili radnja kojom lice, u propisanoj formi i na propisan način, u okviru propisanih rokova, obaveštava carinski organ da će roba biti izneta iz carinskog područja Republike Srbije.”

Član 3.

Posle člana 8. dodaju se čl. 8a i 8b, koji glase:

„Član 8a

Carinski organi će koristiti sistem za elektronsku razmenu podataka u slučajevima kada je takva komunikacija uspostavljena, u skladu sa odredbama kojima je propisan carinski postupak, ne dovodeći u pitanje posebne okolnosti i odredbe odgovarajućeg postupka.

Član 8b

Carinski organi će uspostaviti i omogućiti sigurno, pouzdano i efikasno funkcionisanje elektronskog sistema.

U cilju osiguranja nivoa sigurnosti sistema iz stava 1. ovog člana, svaki unos, izmena i brisanje podataka upisuje se u elektronski sistem, pri čemu se navode razlozi za promene podataka, tačno vreme i lice koje je izvršilo promene podataka u tom sistemu. Izvorni podaci i svi obrađeni podaci čuvaju se najmanje tri kalendarske godine posle završetka godine na koju se ti podaci odnose, osim ako nije drugačije određeno.

Carinski organ redovno vrši nadzor sigurnosti sistema.

Carinski organi međusobno razmenjuju informacije, a prema potrebi, obaveštavaju privredne subjekte, o svakoj sumnji na povredu sigurnosti sistema.”

Član 4.

U čl. 22, 371. i 568, čl. 570 – 573. i članu 575. ove uredbe reči: „izvozna sažeta deklaracija” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „izlazna sažeta deklaracija” u odgovarajućem padežu.

U članu 22, u nazivu iznad člana i članu 133, u nazivu iznad člana i članu 135, čl. 136 – 141, čl. 143 – 146, čl. 148, 150, 568. i 615. ove uredbe reči: „uvozna sažeta deklaracija” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „ulazna sažeta deklaracija” u odgovarajućem padežu.

Član 5.

U članu 25. stav 1. tač. 2) i 3) posle reči: „prekršaj” dodaju se reči: „za koji je predviđena zaštitna mera oduzimanja robe i”.

Član 6.

U članu 27. stav 1. posle reči: „periodu” dodaju se reči: „ iz člana 9. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona”.

Član 7.

U članu 28. stav 1. uvodna rečenica menja se i glasi:

„Radi procene ispunjenosti kriterijuma zadovoljavajućeg sistema vođenja poslovne, i prema potrebi, evidencije o prevozu robe iz člana 9. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona podnosilac zahteva je dužan da ispuni sledeće uslove:”.

Član 8.

U članu 29. stav. 1. posle reči: „kriterijum” dodaju se reči: „iz člana 9. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona”.

Član 9.

U članu 30. stav 1. uvodna rečenica menja se i glasi:

„Standardi bezbednosti i sigurnosti podnosioca zahteva iz člana 9. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona smatraju se odgovarajućim, ako: ”

Član 10.

Član 55. briše se.

Član 11.

U članu 135. stav 5. menja se i glasi:

„U slučajevima iz stava 4. tač. 1) i 2) ovog člana ulazna sažeta deklaracija u pismenom obliku, podnosi se na propisanom obrascu sigurnosnog i bezbednosnog dokumenta.”

Član 12.

U članu 146. stav 1. reč: „(vozar)” briše se.

Član 13.

U članu 148. stav 11. posle reči: „deklaracija” dodaju se reči: „za privremeni smeštaj”.

Član 14.

Član 159. menja se i glasi:

„Član 159.

Ne dovodeći u pitanje primenu prekršajnih odredaba, za podnošenje carinskom organu deklaracije koju je potpisao deklarant ili njegov zastupnik ili deklaracije za postupak tranzita, koje su podnete upotrebom sistema elektronske razmene podataka u skladu sa važećim odredbama, deklarant ili njegov zastupnik odgovorni su za:

1) tačnost podataka u deklaraciji,

2) ispravnost priloženih isprava,

3) poštovanja svih obaveza u vezi sa stavljanjem robe u odgovarajući carinski postupak.

Ako deklarant upotrebljava sistem elektronske razmene podataka za podnošenje deklaracije, uključujući deklaracije za postupak tranzita podnete u skladu sa članom 398. stav 2. tačka 2) ove uredbe, Uprava carina može odobriti da se svojeručni potpis zameni drugim oblikom identifikacije koji se može zasnivati na upotrebi šifara, ako su ispunjeni tehnički i administrativni uslovi.

Uprava carina može odobriti da se deklaracije, uključujući i deklaracije za postupak tranzita podnete u skladu sa članom 398. stav 2. tačka 2) ove uredbe, podnesene upotrebom elektronske razmene podataka, mogu neposredno overiti u okviru tog sistema.

Uprava carina može odobriti da se pojedini podaci u pismenoj deklaraciji zamene slanjem tih podataka upotrebom sistema elektronske razmene podataka carinskom organu određenom za te svrhe, i ako je potrebno da se to učini u obliku šifre. ”

Član 15.

U članu 162. posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Tranzitna deklaracija se podnosi i roba doprema polaznoj carinarnici u radno vreme određeno od strane carinskih organa.

Na zahtev i o trošku principala, roba se može dopremiti na neko drugo mesto koje je odobrila polazna carinarnica”.

Član 16.

U članu 163. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Polazna carinarnica prihvata i evidentira tranzitnu deklaraciju u radno vreme određeno od strane carinskog organa”.

Član 17.

U članu 165. stav 4. menja se i glasi:

„Ako se pre ili nakon postupka tranzita zahteva drugi carinski postupak može se podneti set JCI sa potrebnim brojem primeraka za sprovođenje formalnosti koje se odnose na postupak tranzita i prethodni ili zahtevani carinski postupak ako se primenjuju odredbe člana 398. stav 2. ove uredbe”.

Član 18.

U članu 166. stav 3. tač. 4) i 5) menjaju se i glase:

„4) upotrebu spiska pošiljaka za sprovođenje formalnosti postupka tranzita kada se pošiljka sastoji od više vrsta roba ako se primenjuju odredbe člana 398. stav 2. i člana 475. ove uredbe,

5) štampanje izvoznih, tranzitnih i uvoznih deklaracija ako se primenjuju odredbe člana 398. stav 2. ove uredbe i isprava kojima se dokazuje carinski status robe upotrebom službenih ili posebnih informacionih sistema i ako je to potrebno na praznom primerku papira,”.

Član 19.

U članu 167. stav 1. posle reči: „prethodnog carinskog postupka” dodaju se reči: „u skladu sa članom 165. stav 4. ove uredbe, ”.

Član 20.

U članu 167. stav 1, članu 394. stav 4, članu 396. stav 5 , članu 404. stav 2, članu 423. stav 1, članu 430. st. 1, 3, 7. i 8, članu 431. stav 2. tač. 1) i 2) i stav 3, članu 432. stav 1. i stav 2. tač. 1) i 2), članu 434. stav 1, članu 436, članu 437. stav 1, članu 441. stav 2, članu 450, članu 465. i članu 483. stav 3, reči: „glavni obveznik” u određenom padežu, zamenjuje se rečju: „principal” u odgovarajućem padežu.

Član 21.

U članu 169. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Ako se za robu koja se iznosi iz carinskog područja Republike Srbije zahteva deklaracija, u skladu sa članom 211. Carinskog zakona, ta deklaracija pored podataka potrebnih za zahtevani carinski postupak, obuhvata i propisane podatke za izlaznu sažetu deklaraciju.”

Član 22.

U članu 171. stav 1. menja se i glasi:

„Deklarant je dužan da nadležnoj carinarnici, uz deklaraciju za postupak tranzita priloži prevoznu ispravu. Polazna carinarnica može odobriti da se prevozna isprava ne priloži u trenutku obavljanja formalnosti za početak postupka tranzita, s tim da je ta isprava dostupna carinskom organu. Prevozna isprava se pokazuje na zahtev carinskog organa ili drugog nadležnog organa tokom prevoza.”

Član 23.

U članu 171. stav 2, članu 380. st. 8. i 9, članu 383. stav 2, članu 388. stav 1. tačka 1), članu 394. stav 3, članu 396. st. 4. i 5, članu 400. st. 1. i 3, članu 404. st. 2, 3. i 4, članu 405. stav 7. tačka 1) i st. 16. i 18, članu 407. stav 1. tačka 3), članu 427. stav 3, članu 439. stav 1. tačka 1), članu 453. st. 1. i 2, članu 454, članu 457. st. 1. i 2, članu 458. st. 1. i 2, članu 464. stav 3. tačka 2), članu 466, članu 469. st 1. i 2, članu 470, članu 473. stav 1. i članu 474. st. 1. i 2, reči: „otpremna carinarnica” u određenom padežu, zamenjuju se rečima: „polazna carinarnica” u odgovarajućem padežu.

U članu 462. stav 1. tačka 3) podtačka (6) reči: „otpremnoj železničkoj stanici” zamenjuju se rečima: „polaznoj železničkoj stanici”, a u tački 4) reči: „otpremene stanice” – rečima: „polazne stanice”.

U članu 466. reči: „otpremne železničke stanice” zamenjuju se rečima: „polazne železničke stanice”.

Član 24.

Član 174. stav 2. menja se i glasi:

„Smatra se da je deklaracija upotrebom sistema elektronske razmene podataka podneta carinskom organu u trenutku kada carinski organ primi elektronsku poruku. Prihvatanje deklaracije podnete upotrebom sistema elektronske razmene podataka carinski organ potvrđuje povratnom porukom deklarantu koja sadrži najmanje podatke za prepoznavanje primljene poruke i/ili broj i datum prihvaćene deklaracije”.

Član 25.

Član 175. menja se i glasi:

„Član 175.

Ako je za ispunjenje drugih formalnosti potreban primerak pisane deklaracije, taj primerak, na zahtev deklaranta, izdaje i overava nadležni carinski organ ili se izdaje i overava na način propisan članom 159. stav 3. ove uredbe.”

Član 26.

U članu 195. stav 5. menja se i glasi:

„Ako carinarnica ne vrši proveru deklaracije ili pregled robe, ne upisuje belešku na deklaraciji ili pratećoj ispravi iz stava 1. ovog člana.”

Posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Za sprovođenje postupka tranzita polazna carinarnica evidentira rezultate provere, tako što upisuje odgovarajuće podatke u deklaraciju za postupak tranzita.”

Član 27.

U članu 197. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Za sprovođenje postupka tranzita, ako to dozvoljavaju rezultati provere deklaracije, polazna carinarnica odobrava puštanje robe i unosi datum puštanja robe u informacioni sistem”.

Član 28.

U članu 242. stav 3. tačka 2) menja se i glasi:

„2) ovlašćeni izvoznik može overiti deklaraciju posebnim pečatom iz Priloga 46”.

Član 29.

U članu 364. stav 1. posle reči: „organ” dodaju se reči: „na osnovu zahteva”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Carinski organ neće odobriti delimično oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa stavom 1. ovog člana, ako je pre puštanja u slobodan promet dobijenog proizvoda utvrđeno da je korišćenje tog oslobođenja bio jedini razlog stavljanja robe u slobodan promet uz primenu stope carine nula izvezene robe koja ne ispunjava uslove za sticanje domaćeg porekla u smislu odredaba čl. 32 – 36. Carinskog zakona.”

Član 30.

U članu 366. stav 1. tač. 5) i 7) posle reči: „osim” dodaju se reči: „predmeta domaćinstva”, a posle tačke 11) tačka se zamenjuje zapetom i dodaju tač. 12) i 13), koje glase:

„12) robu, koja je u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, od 18. aprila 1961. godine, Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima, od 24. aprila 1963. godine i drugim konvencijama ili u skladu sa Njujorškom konvencijom o specijalnim misijama, od 16. decembra 1969. godine, oslobođena od plaćanja dažbina,

13) rezervne delove i delove za popravke ili održavanje koji su namenjeni za ugradnju u plovila ili vazduhoplove, motorna goriva, maziva i gas potrebni za rad tih plovila ili vazduhoplova, kao i prehrambene namirnice i drugi proizvodi koji će se upotrebljavati ili prodavati na plovilu ili vazduhoplovu.”

Član 31.

U članu 372. broj: „11)” zamenjuje se brojem: „13)”.

Član 32.

Posle člana 373. dodaju se čl. 373a i 373b, koji glase:

„Član 373a

Izvozni postupak u skladu sa članom 188. stav 1. Carinskog zakona sprovodi se kada se domaća roba otprema do odredišta van carinskog područja Republike Srbije.

Član 373b

Izvozna deklaracija podnosi se u skladu sa čl. 234 – 245. ove uredbe, na propisan način i sadrži sve neophodne podatke za izlaznu sažetu deklaraciju.”

Član 33.

U članu 376. stav 2. se briše.

Član 34.

U članu 379. reči: „iz člana 380. stav. 8.” zamenjuju se rečima: „iz člana 380. stav. 2. tačka 1) ili stav 8.”.

Član 35.

U članu 380. stav 1. posle skraćenice: „JCI-a” dodaju se reči: „ili prateće isprave iz člana 377. stav 3. ove uredbe”, a reč: „podnosi” zamenjuje se rečju: „podnose”.

Član 36.

Član 387. menja se i glasi:

„Član 387.

Osetljivom robom smatra se roba za koju postoji visok rizik od prevare, koja je navedena u Prilogu 43, a mere koje se odnose na tu robu primenjuju se samo ako količina te robe pređe propisanu minimalnu količinu.”

Član 37.

U članu 388. stav 1. posle tačke 4) dodaju se tač. 5), 6) i 7), koje glase:

„5) Tranzitni prateći dokument je dokument koji se štampa na osnovu podataka iz informacionog sistema, koji prati robu i zasnovan je na podacima iz tranzitne deklaracije.

6) Tranzitni/sigurnosni prateći dokument je dokument koji se štampa iz informacionog sistema, koji prati robu i zasnovan je na podacima iz tranzitne deklaracije i podacima iz ulazne ili izlazne sažete deklaracije.

7) Rezervni postupak je postupak koji je zasnovan na upotrebi pisanih dokumenata koji omogućavaju podnošenje i kontrolu deklaracije za tranzitni postupak i praćenje tranzita kada nije moguće sprovesti redovan postupak elektronskim putem.”

Član 38.

U članu 390. stav 1. tač. 1) i 2) posle reči: „carinskog područja” dodaju se reči: „Republike Srbije”.

Član 39.

Član 393. menja se i glasi:

„Član 393.

Obezbeđenje koje polaže principal, odnosno garant važi na celom carinskom području Republike Srbije.

Kada garant izdaje garantnu ispravu, carinski organ obezbeđenja dodeljuje:

a) referentni broj garancije koja se dostavlja principalu za upotrebu obezbeđenja i radi identifikacije svake obaveze garanta,

b) pristupnu šifru povezanu sa referentnim brojem garancije, koja se šalje principalu.”

Član 40.

Posle člana 393. dodaje se član 393a, koji glasi:

„Član 393a

Karakteristike obrazaca koji se upotrebljavaju u postupku tranzita, osim jedinstvene carinske isprave, dati su u Prilogu 44.

U okviru postupka tranzita carinske formalnosti se obavljaju tehnikom elektronske obrade podataka.”

Član 41.

U članu 394. stav 2. posle reči: „propisana” dodaju se reči: „u petoj koloni Priloga 43.”

U stavu 5. reč: „dinara” briše se.

Posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Kada garant izda pojedinačnu garanciju, principal ne može promeniti pristupnu šifru sa referentnim brojem garancije, osim u slučaju primene Priloga 33. tačka 3.”.

Član 42.

U članu 395. st. 2 i 3, zamenjuju se novim stavom 2, koji glasi:

„Garantnu ispravu o davanju obezbeđenja zadržava carinski organ obezbeđenja.”

Član 43.

U članu 396. stav 1. broj: „5.” zamenjuje se brojem: „4.”

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Garant dostavlja principalu referentni broj garancije za svaki kupon za pojedinačno obezbeđenje koji mu je dodeljen. Principal ne može promeniti pristupnu šifru.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Dosadašnji stav 6. koji postaje stav 7. menja se i glasi:

„Radi primene člana 398. stav 2. tačka 2) ove uredbe, pojedinačni kuponi u papirnom obliku dostavljaju se polaznoj carinarnici koja ih zadržava, a carinski organ obezbeđenja naznačenom na kuponu dostavlja identifikacioni broj svakog kupona.”

Član 44.

U članu 397. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Carinski organ obezbeđenja u informacioni sistem unosi podatke o eventualnom ukidanju ili otkazivanju isprave o davanju obezbeđenja iz stava 1. ovog člana i početak važenja ukidanja ili otkazivanja.”

Član 45.

Član 398. menja se i glasi:

„Član 398.

Za robu koja se prevozi u postupku tranzita podnosi se deklaracija za postupak tranzita. Deklaracija za postupak tranzita popunjava se na propisan način, uz upotrebu sistema elektronske razmene podataka.

Carinski organ prihvata deklaraciju za postupak tranzita u pisanom obliku na propisanom obrascu, na propisan način, i to:

1) kada robu prevoze putnici koji nemaju direktan pristup carinskom informacionom sistemu u skladu sa uslovima iz člana 399. ove uredbe;

2) kada se sprovodi rezervni postupak na propisan način.

Carinski organ će odobriti upotrebu pisanih tranzitnih deklaracija u skladu sa stavom 2. tačka 2) ovog člana u slučaju kada kompjuterski sistem i/ili komunikaciona mreža principala nisu u funkciji.

Deklaracija za postupak tranzita može da se dopuni sa jednim ili više propisanih dopunskih obrazaca. Obrasci su sastavni deo deklaracije.

Umesto dopunskih obrazaca može se koristiti, kao opisni deo deklaracije za postupak tranzita, propisani spisak pošiljki.”

Član 46.

Član 399. menja se i glasi:

„Član 399.

U slučaju iz člana 398. stav 2. tačka 1) ove uredbe putnik popunjava tranzitnu deklaraciju u skladu sa članom 165. ove uredbe i propisanim obrazcem.

Nadležni carinski organi obezbeđuju međusobnu razmenu podataka o tranzitu upotrebom informacionih tehnologija i komunikacione mreže.”

Član 47.

U članu 400. stav 2. tačka 2) posle reči: „kompozicija” dodaje se reč: „povezanih”.

Član 48.

Čl. 401. i 402. brišu se.

Član 49.

Naziv iznad člana 403. i član 403. menjaju se i glase:

„2.3. Formalnosti u polaznoj carinarnici

Član 403.

Polazna carinarnica evidentira i prihvata deklaraciju za postupak tranzita i pušta robu u postupak tranzita.”

Član 50.

Član 406. menja se i glasi:

„Član 406.

Prilikom puštanja robe polazna carinarnica šalje podatke o tranzitu deklarisanoj odredišnoj carinarnici s porukom ,Obaveštenje o očekivanom dolasku’, a svakoj deklarisanoj tranzitnoj carinarnici slanjem poruke ,Obaveštenje o očekivanom tranzitu’. Ove poruke zasnivaju se na podacima iz tranzitne deklaracije i koje se prema potrebi, mogu menjati i dopunjavati.

Posle puštanja robe, tranzitni prateći dokument ili, kada se pored podataka o prevozu unose i sigurnosni podaci, tranzitni sigurnosni prateći dokument, popunjava se na propisan način.

Tranzitni prateći dokument ili tranzitni sigurnosni prateći dokument dostupni su privrednom subjektu na jedan od sledećih načina:

a) polazna carinarnica daje dokument principalu ili ga principal na osnovu odobrenja carinskog organa štampa iz svog informacionog sistema,

b) ovlašćeni pošiljalac štampa dokument iz svog informacionog sistema nakon dobijanja poruke od polazne carinarnice kojom se odobrava puštanje robe u postupak tranzita.

Kada tranzitna deklaracija sadrži više od jednog naimenovanja robe, tranzitni prateći dokument dopunjava se propisanim spiskom naimenovanja. Tranzitni sigurnosni prateći dokument, uvek se dopunjava spiskom naimenovanja propisanim za tranzitni sigurnosni dokument. Spisak naimenovanja je sastavni detranzitnog pratećeg dokumenta i tranzitnog sigurnosnog pratećeg dokumenta.”

Član 51.

Član 408. menja se i glasi:

„Član 408.

Robu stavljenu u postupak tranzita prati tranzitni prateći dokument ili

tranzitni sigurnosni prateći dokument.

Roba iz stava 1. ovog člana doprema se, a tranzitni prateći dokument ili tranzitni sigurnosni prateći dokument podnose se svakoj tranzitnoj carinarnici.

Tranzitna carinarnica obaveštava polaznu carinarnicu o prelasku granice porukom ,Obaveštenje o prelasku granice’.

Tranzitna carinarnica pregleda robu ako smatra da je potrebno. Pregled robe sprovodi se isključivo na osnovu poruke ,Obaveštenje o očekivanom tranzitu’, koja predstavlja osnov za taj pregled.

Ako se roba prevozi preko tranzitne carinarnice koja nije deklarisana i navedena u tranzitnom pratećem dokumentu ili tranzitnom sigurnosnom pratećem dokumentu, nova tranzitna carinarnica traži od polazne carinarnice da ista pošalje poruku ,Obaveštenje o očekivanom tranzitu’ i obaveštava polaznu carinarnicu o prelasku granice porukom ,Obaveštenje o prelasku granice.’ ”

.

Član 52.

U članu 409. stav 1. menja se i glasi:

„Roba navedena u tranzitnom pratećem dokumentu ili tranzitnom sigurnosnom pratećem dokumentu može se pretovariti na drugo prevozno sredstvo pod nadzorom carinskog organa, koji u tom slučaju unosi u tranzitni prateći dokument ili tranzitni sigurnosni prateći dokument odgovarajuće izmene.”

U stavu 2. reči: „deklaraciji za postupak tranzita” zamenjuju se rečima: „ tranzitnom pratećem dokumentu ili tranzitnom sigurnosnom pratećem dokumentu.”

Član 53.

Član 410. menja se i glasi:

„Član 410.

Prevoznik je dužan da u tranzitni prateći dokument ili tranzitni sigurnosni prateći dokument upiše potrebne podatke i iste podnese zajedno sa robom koju doprema, carinarnici nadležnoj prema mestu gde se nalazi prevozno sredstvo:

a) u slučaju promene propisanog puta i primene odredbi člana 404. stav 2. ove uredbe,

b) ako su plombe u toku puta oštećene bez znanja prevoznika,

v) u slučaju saobraćajne nezgode zbog koje je potreban pretovar na drugo prevozno sredstvo, uz primenu člana 409. ove uredbe,

g) u slučaju neposredne opasnosti zbog koje je potrebno odmah istovariti svu robu ili jedan njen deo, prevoznik može preduzeti radnje na sopstvenu odgovornost,

d) u slučaju bilo kakvog događaja ili nezgode (u prevozu) koji mogu uticati na sposobnost principala ili prevoznika da ispuni svoje obaveze.

Preduzete radnje upisuju se u tranzitni prateći dokument ili tranzitni sigurnosni prateći dokument, i u tom slučaju primenjuju se odredbe stava 1. ovog člana.

Ako prevoznik ne može ispuniti obaveze iz člana 404. ove uredbe, zbog nesreće ili drugog događaja u prevozu, dužan je da obavesti carinarnicu iz stava 1. ovog člana koja upisuje odgovarajuću napomenu u tranzitni prateći dokument ili tranzitni sigurnosni prateći dokument.

Ako carinarnica smatra da se predmetni tranzit može nastaviti na normalan način, preduzima neophodne mere i overava tranzitni prateći dokument ili tranzitni sigurnosni prateći dokument.

Tranzitna carinarnica ili odredišna carinarnica, u zavisnosti od slučaja, unosi odgovarajuće podatke o pretovaru ili drugim nezgodama u informacioni sistem.”

Član 54.

Član 411. menja se i glasi:

Član 411.

Odredišnoj carinarnici doprema se roba i podnosi tranzitni prateći dokument ili tranzitni sigurnosni prateći dokument u redovno radno vreme. Navedena carinarnica može, na zahtev i o trošku podnosioca, dozvoliti da se dokument i roba podnesu i van redovnog radnog vremena. Na zahtev i o trošku podnosioca odredišna carinarnica može dozvoliti da se roba i dokument podnesu i na nekom drugom mestu.

Ako je roba odredišnoj carinarnici dopremljena po isteku roka koji je odredila polazna carinarnica, a nepoštovanje tog roka proizlazi iz okolnosti za koje je odredišnoj carinarnici dato zadovoljavajuće objašnjenje i za koje nije odgovoran prevoznik ili principal, smatra se da je roba dopremljena u roku.

Odredišna carinarnica čuva tranzitni prateći dokument ili tranzitni sigurnosni prateći dokument, a pregled robe se obavlja na osnovu poruke ‚Obaveštenje o očekivanom dolasku’ koja je primljena od polazne carinarnice.

Na zahtev principala i radi pružanja dokaza o završetku postupka u skladu s članom 415. stav 1. ove uredbe, odredišna carinarnica overava kopiju tranzitnog pratećeg dokumenta ili tranzitnog sigurnosnog pratećeg dokumenta i označava ga napomenom ‚Alternativni dokaz’.

Tranzitni postupak može se završiti u carinarnici koja nije upisana u tranzitnu deklaraciju. Ta carinarnica postaje odredišna carinarnica.

Nova odredišna carinarnica od polazne carinarnice traži da ista pošalje poruku ‚Obaveštenje o očekivanom dolasku’.”

Član 55.

U članu 412 st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Odredišna carinarnica, na zahtev lica koje podnosi tranzitni prateći dokument ili tranzitni sigurnosni prateći dokument, izdaje potvrdu prijema.

Potvrda iz stava 1. ovog člana se izdaje na obrascu iz Priloga 45.”

U stavu 4. reči: „stav 2. tačka 1)” zamenjuju se rečima: „stav 1.”

Član 56.

Posle člana 412. dodaje se član 412a, koji glasi:

„Član 412a

Odredišna carinarnica obaveštava polaznu carinarnicu o dolasku robe na dan kada je roba dopremljena odredišnoj carinarnici, koristeći poruku ‚Obaveštenje o dolasku’.

Kada se tranzitni postupak završava u carinarnici koja nije prvobitno određena u deklaraciji za tranzitni postupak, nova odredišna carinarnica obaveštava polaznu carinarnicu porukom ‚Obaveštenje o dolasku’.

Polazna carinarnica obaveštava prvobitno određenu odredišnu carinarnicu o dolasku porukom ‚Prosleđeno obaveštenje o dolasku’.

Poruka ‚Obaveštenje o dolasku’ iz st. 1 i 2. ovog člana ne može se koristiti kao dokaz o završetku postupka u smislu odredbe člana 415. stav 1. ove uredbe.

Osim kada je to opravdano, odredišna carinarnica šalje poruku ‚Rezultati kontrole’ polaznoj carinarnici, najkasnije trećeg dana od dana kada je roba dopremljena odredišnoj carinarnici. U slučaju primene odredaba člana 443. ove uredbe, odredišna carinarnica šalje polaznoj carinarnici poruku ‚Rezultati kontrole’ najkasnije šestog dana od dana dopremanja robe.”

Član 57.

Član 413. menja se i glasi:

„Član 413.

Ako polazna carinarnica ne primi poruku ‚Obaveštenje o dolasku’ u roku za dopremanje robe odredišnoj carinarnici ili ne primi poruku ‚Rezultati kontrole’ u roku od šest dana od prijema poruke ‚Obaveštenje o dolasku’, ta carinarnica će razmotriti pokretanje postupka provere u cilju prikupljanja podataka potrebnih za razduženje postupka tranzita, ili ako to nije moguće, u cilju:

utvrđivanja da li je nastao carinski dug,

određivanja dužnika, i

utvrđivanja nadležnog carinskog organa za naplatu carinskog duga.

Postupak provere započinje najkasnije sedam dana nakon isteka jednog od rokova iz stava 1. ovog člana. Ako polazna carinarnica ranije dobije podatke da tranzitni postupak nije završen ili ako sumnja da nije završen, postupak provere pokreće se bez odlaganja.

Ako je polazna carinarnica primila samo poruku ‚Obaveštenje o dolasku’, pokrenuće postupak provere, tražeći od odredišne carinarnice, koja je poslala poruku ‚Obaveštenje o dolasku’, da joj pošalje poruku ‚Rezultati kontrole’.

Ako polazna carinarnica nije primila poruku ‚Obaveštenje o dolasku’, ona pokreće postupak provere zahtevajući podatke potrebne za razduženje postupka, i to od principala ili, ako postoji dovoljno podataka u odredišnoj carinarnici, od odredišne carinarnice.

Principal je dužan da podatke potrebne za razduženje postupka tranzita dostavi u roku od 28 dana od dana početka postupka provere u odredišnoj carinarnici ako taj postupak ne može da se razduži.

Na zahtev iz stava 4. ovog člana odredišna carinarnica i principal odgovaraju u roku od 28 dana. Ako u tom roku principal dostavi dovoljno podataka, polazna carinarnica uzima u obzir te podatke ili će razdužiti postupak ako to dozvoljavaju dostavljeni podaci.

Ako podaci koji su primljeni od principala nisu dovoljni za razduženje postupka tranzita, ali polazna carinarnica smatra da su dovoljni za nastavak postupka provere, nadležnoj carinarnici se bez odlaganja podnosi zahtev.

Kada se u postupku provere utvrdi da je postupak tranzita pravilno završen, polazna carinarnica razdužuje postupak i odmah obaveštava principala, a po potrebi i carinski organ u slučaju da je započeo postupak naplate u skladu sa odredbama čl. 254 – 270. Carinskog zakona.”

Član 58.

Član 414. briše se.

Član 59.

Član 416. stav 1. menja se i glasi:

„Prevoz domaće robe preko stranog carinskog područja obavlja se u okviru postupka unutrašnjeg tranzita u skladu sa odredbama čl. 125 – 127. Carinskog zakona. Za tu robu se polaznoj carinarnici, kod koje roba privremeno ulazi u drugu državu, podnosi deklaracija za postupak tranzita. Opis robe u deklaraciji za postupak tranzita mora nedvosmisleno da omogući utvrđivanje istovetnosti robe prilikom ponovnog ulaska u Republiku Srbiju. Carinski organ dužan je da pri istupu robe pregleda robu i u rubriku „D” deklaracije upiše da je činjenično stanje robe u skladu sa podacima u deklaraciji za postupak tranzita. Odredišna carinarnica pri ponovnom ulasku u Republiku Srbiju robu stavlja u slobodan promet na osnovu deklaracije za postupak tranzita.”

Član 60.

Član 417. menja se i glasi:

„Član 417.

Odredbe koje se odnose na razmenu poruka između carinskih organa korišćenjem informacionih tehnologija i komunikacionih mreža ne primenjuju se na pojednostavljene postupke koji se odnose na posebne vidove prevoza i druge pojednostavljene postupke iz člana 124. stav 2. Carinskog zakona i člana 423. stav 1. tač. 6) i 7) ove uredbe.”

Član 61.

Čl. 419, 420. i 421. brišu se.

Član 62.

U članu 422. reči: „419. i 420.” zamenjuju se rečima: „386 – 485.”

Član 63.

U članu 423, u nazivu iznad člana i članu 430. stav 1, članu 431. st. 1. i 2, članu 432. st. 1, 2. i 5, članu 434. stav 1, članu 435. st. 1. i članu 438. stav 2, reči: „generalno obezbeđenje” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „zajedničko obezbeđenje” u odgovarajućem padežu.

Član 64.

U članu 430. stav 6. menja se i glasi:

„Carinski organ obezbeđenja na zahtev principala preispituje visinu referentnog iznosa i po potrebi ga prilagođava.”

Posle stava 8. dodaje se stav 9, koji glasi:

„Referentni iznosi se obrađuju i mogu se kontrolisati uz pomoć informacionog sistema Uprave carina za svaki tranzit.”

Član 65.

U članu 431. stav 2. tač. 1) i 2) reč: „do” zamenjuje se rečju: „na”.

Član 66.

Posle člana 431. dodaje se član 431a, koji glasi:

„Član 431a

Za svako zajedničko obezbeđenje i/ili oslobođenje od polaganja obezbeđenja, carinski organ obezbeđenja dodeljuje principalu:

‚referentni broj garancije’ povezan sa jednim referentim iznosom, za upotrebu garancije,

početnu pristupnu šifru zajedno sa ‚referentnim brojem garancije’, koja se dostavlja principalu.

Principal može dodeliti jednu ili više pristupnih šifri garanciji, da je koristi on ili lica koja on ovlasti.”

Član 67.

U članu 432. stav 1. reči: „propisane osetljive robe” zamenjuju se rečima:

„robe iz Priloga 43”.

U stavu 2. tač. 1) i 2) reč: „do” zamenjuje se rečju: „na”.

Stav 4. menja se i glasi:

„St. 1, 2. i 3. ovog člana primenjuju se i kada se zahtev izričito odnosi na upotrebu zajedničkog obezbeđenja za robu iz Priloga 43, kao i za robu koja nije navedena u tom prilogu, a obuhvaćena je istom potvrdom o zajedničkom obezbeđenju.”

Član 68.

Član 433. menja se i glasi:

„Član 433.

Garant izdaje zajedničko obezbeđenje.

Zajedničko obezbeđenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke koji su dati u Prilogu 34.”

Član 69.

U članu 434. st. 2. i 3. brišu se.

Član 70.

U članu 435. stav 1. reč: „opoziv” zamenjuje se rečju: „otkazivanje”.

St. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Ukidanje odobrenja za upotrebu zajedničkog obezbeđenja ili oslobođenja od polaganja obezbeđenja od strane carinskih organa, kao i dan početka važnosti ukidanja odluke o prihvatanju obaveze garanta od strane carinskog organa obezbeđenja ili dan početka važnosti otkazivanja obaveze garancije od strane garanta, carinski organ obezbeđenja unosi u svoj informacioni sistem.

Od dana početka važenja ukidanja ili otkazivanja, uverenja izdata radi primene člana 398. stav 2. tačka 2) ove uredbe ne mogu se koristiti za stavljanje robe u postupak tranzita i principal je dužan da ih bez odlaganja vrati carinskom organu obezbeđenja.”

Član 71.

U članu 436. stav 2. posle reči: „plombi” zapeta se briše, a reči: „nasuprot mestu ‚stavljene plombe’ u rubriku D ‚Kontrola otpremne carinarnice’ deklaracije za postupak tranzita” zamenjuju se rečima: „u tranzitnu deklaraciju”.

Član 72.

U članu 437. stav 2. briše se.

Član 73.

Član 438. stav 1. menja se i glasi:

„Carinski organ može licu koje ispunjava uslove iz člana 424. ove uredbe, i koje namerava da robu prevozi u postupku tranzita (u daljem tekstu: ovlašćeni pošiljalac), da dozvoli da to učini bez dopremanja robe i podnošenja odgovarajuće tranzitne deklaracije polaznoj carinarnici ili na neko drugo za to odobreno mesto.”

Član 74.

U članu 439. stav 1. tačka 1) reči: „postupak tranzita” zamenjuju se rečima: „predstojeće postupke tranzita”.

Član 75.

Član 440. menja se i glasi:

„Član 440.

Ovlašćeni pošiljalac podnosi tranzitnu deklaraciju polaznoj carinarnici. Roba se ne može pustiti deklarantu pre isteka roka propisanog članom 439. stav 1. tačka 2) ove uredbe.

Ovlašćeni pošiljalac u informacioni sistem, prema potrebi, unosi plan puta utvrđen u skladu sa članom 404. stav 2. ove uredbe, rok propisan u skladu sa članom 404. stav 3. ove uredbe u kom roba mora biti dopremljena odredišnoj carinarnici, kao i broj, vrstu i model carinske plombe.”

Član 76.

U članu 441. stav 1. posle reči: „dokumenta” dodaju se reči: „ili tranzitnog sigurnosnog pratećeg dokumenta”.

U stavu 2. posle reči: „dokument” dodaju se reči: „ili tranzitni sigurnosni prateći dokument”.

Član 77.

U članu 442. stav 1. tačka 2) menja se glasi:

„2) rok u kome ovlašćeni primalac porukom ‚Dozvola za istovar’ prima odgovarajuće podatke iz poruke ‚Obaveštenje o očekivanom dolasku’ od odredišne carinarnice radi shodne primene člana 411. stav 3. ove uredbe,”.

Član 78.

U članu 443. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

„4) stavlja na raspolaganje odredišnoj carinarnici ili joj šalje kopiju tranzitnog pratećeg dokumenta ili tranzitnog sigurnosnog pratećeg dokumenta koji je pratio robu, u skladu sa odredbama iz odobrenja.”

Član 79.

Čl. 444. i 445. brišu se.

Član 80.

Član 452. menja se i glasi:

„Član 452.

U slučajevima izmene ugovora o prevozu, koja za posledicu ima da se prevoz koji je trebalo da se završi van carinskog područja Republike Srbije, završava unutar tog područja ili se prevoz, koji je trebalo da se završi na carinskom području Republike Srbije, završava van tog područja, železnički prevoznik može ugovor o prevozu izmeniti samo uz prethodnu saglasnost polazne carinarnice.

U svim ostalim slučajevima, železnički prevoznik može primenjivati izmenjeni ugovor, s tim da o tome bez odlaganja obavesti polaznu carinarnicu.”

Član 81.

U članu 453. stav 5. reči: „nadležnom carinarnicom” zamenjuju se rečima: „nadležnim carinskim organom”.

Član 82.

Član 468. menja se i glasi:

„Član 468.

U slučajevima izmene ugovora o prevozu, koja za posledicu ima da se prevoz koji je trebalo da se završi van carinskog područja Republike Srbije, završava unutar tog područja ili se prevoz, koji je trebalo da se završi na carinskom području Republike Srbije, završava van tog područja, železnički prevoznik može ugovor o prevozu izmeniti samo uz prethodnu saglasnost polazne carinarnice.

U svim ostalim slučajevima, železnički prevoznik može primenjivati izmenjeni ugovor, s tim da o tome odmah obavesti polaznu carinarnicu.”

Član 83.

Član 476. menja se i glasi:

„Član 476.

U postupku tranzita, odredbe čl. 446 – 475. ove uredbe ne isključuju upotrebu postupaka utvrđenih u čl. 393a – 412, čl. 417, 449, 451, 464. i 467. ove uredbe i postupak izdavanja potvrde o zajedničkom obezbeđenju i potvrde o oslobođenju od polaganja obezbeđenja u slučaju primene rezervnog postupka.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, pri ispunjavanju tovarnog lista CIM ili predajnog lista TR, u rubriku namenjenu za upis priloga, tj. za upis podataka o pratećim ispravama, čitko se upisuje poziv na korišćene tranzitne deklaracije. Taj poziv mora da sadrži vrstu isprave, naziv carinarnice koja je izdala, datum i registarski broj tranzitne deklaracije.

Železnički prevoznik odgovoran za poslednju železničku stanicu u postupku tranzita potvrđuje primerak br. 2 tovarnog lista CIM ili primerke br. 1. i 2. predajnog lista TR, i to pošto se uveri da se prevoz robe obavlja na osnovu navedene tranzitne deklaracije.

Ako se postupak tranzita obavlja na osnovu predajnog lista TR u skladu sa čl. 461 – 474. ove uredbe, na tovarni list CIM ne primenjuju se st. 1. i 2. ovog člana i čl. 447 – 460. ove uredbe. U tovarni listu CIM, u rubriku za priloge, čitko se upisuje, poziv na predajni list TR. To pozivanje mora da sadrži napomenu ‚Predajni list TR’ i serijski broj.”

Član 84.

Član 484. menja se i glasi:

„Član 484.

Kada postupak tranzita nije razdužen na propisan način, polazna carinarnica, najkasnije u roku od devet meseci od datuma koji je bio određen za dopremanje robe odredišnoj carinarnici, pismeno obaveštava garanta da postupak nije razdužen.

Kada postupak tranzita nije razdužen na propisan način, carinski organ nadležan za naplatu, u roku od tri godine od datuma prihvatanja deklaracije, pismeno obaveštava garanta da je nastao ili može nastati dug za koji je odgovoran u vezi s odobrenim postupkom tranzita. U obaveštenju mora biti naveden broj i datum deklaracije, naziv polazne carinarnice, naziv principala i tačan iznos davanja.

Garant se oslobađa obaveza iz garantne isprave ako mu jedno od obaveštenja predviđenih st. 1. i 2. ovoga člana, nije dostavljeno u navedenom roku.

Ako je nakon slanja garantu jednog od obaveštenja iz ovog člana, carinski dug plaćen ili postupak tranzita razdužen, nadležni carinski organ dužan je da o tome pismeno obavesti garanta.

Carinski organi će pomoći jedni drugima u određivanju organa nadležnog za naplatu.

Organ nadležan za naplatu obaveštava polaznu carinarnicu i carinski organ obezbeđenja o svim slučajevima u kojima je nastao carinski dug u vezi sa tranzitnim deklaracijama prihvaćenim od strane polazne carinarnice i o merama preduzetim protiv dužnika radi naplate tog duga. Pored toga, carinski organ nadležan za naplatu će obavestiti polaznu carinarnicu o naplati dažbina i drugih naknada, kako bi omogućili carinarnici da razduži postupak tranzita.”

Član 85.

U članu 590. dodaju se novi st. 1. i 2, koji glase:

„Obezbeđenje za plaćanje carinskog duga polaže se deponovanjem gotovine ili podnošenjem garancije.

Garant je treće lice sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.”

Dosadašnji stav 1. postaje stav 3.

Član 86.

U članu 597. st. 1. i 2. brišu se.

Član 87.

Čl. 602. i 603. brišu se.

Član 88.

U Prilogu 9. „Lista obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porekla kako bi dobijeni proizvod stekao status proizvoda sa poreklom. Proizvodi osim tekstila i tekstilnih proizvoda iz Odeljka XI nomenklature Carinske tarife”, posle reči:

„eh 8482

Kuglični, valjkasti ili igličasto – valjkasti ležaji, sastavljeni²

Sastavljanje kome prethodi termička obrada, brušenje i poliranje unutrašnjih i spoljašnjih prstenova”

dodaju se reči:

„eh 8501

Fotonaponski moduli ili ploče od kristalnog silicijuma

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim iz tarifnog broja u koji se svrstava proizvod i osim iz tarifnog broja 8541.

Ako se proizvod proizvodi od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 8501 ili 8541, poreklo tih materijala istovetno je poreklu proizvoda.

Ako se proizvod proizvodi od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 8501 ili 8541 koji imaju poreklo iz više od jedne zemlje, poreklo proizvoda istovetno je poreklu materijala koji imaju najveći udeo u vrednosti proizvoda.”

Posle reči:

„eh 8528

Televizijski prijemnici (isključujući video prijemnike, opremu za televizijsko emitovanje i video monitore), kombinovani ili ne u istom kućištu sa prijemnicima za radio emitovanje ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka, ali ne sa aparatima za snimanje i reprodukciju slike

Proizvodnja usled koje je došlo do povećanja vrednosti kao rezultat operacije sastavljanja, i ako je primenljivo, gde ugradnja delova poreklom iz zemlje u kojoj se vrši sastavljanje, predstavlja najmanje 45% cene proizvoda franko fabrika

Kada pravilo 45% nije zadovoljeno, aparati se smatraju poreklom iz zemlje iz koje su poreklom delovi, čija cena franko fabrika čini više od 35% cene franko fabrika tog aparata

Kada je pravilo 35% zadovoljeno u dve zemlje, aparati se smatraju poreklom iz zemlje iz koje su poreklom delovi koji čine veću procentualnu vrednost.”

dodaju se reči:

„eh 8541

Fotonaponske ćelije, moduli ili ploče od kristalnog silicijuma

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim iz tarifnog broja u koji se svrstava proizvod.

Ako se proizvod proizvodi od materijala koji se svrstavaju u tarifni broj 8541, poreklo tih materijala istovetno je poreklu proizvoda.

Ako se proizvod proizvodi od materijala koji se svrstavaju u tarifni broj 8541 koji imaju poreklo iz više od jedne zemlje, poreklo proizvoda istovetno je poreklu materijala koji imaju najveći udeo u vrednosti proizvoda.”

Prilozi 11. i 12. brišu se.

U Prilogu 15 – „ Dugoročna izjava dobavljača za robu sa poreklom”, u stavu 1. posle reči: „koja važe u”, dodaje se reč: „preferencijalnoj”.

U prilozima 28, 29, 30, 33, 35, 36. i 37. reči: „garantna carinarnica” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „carinski organ obezbeđenja” u odgovarajućem padežu.

U prilozima 28, 29, 30, 33, 35, 36. i 37. reči: „glavni obveznik” u određenom padežu, zamenjuje se rečju: „principal”, u odgovarajućem padežu.

Prilog 32. menja se i glasi:

„Prilog 32.

KRITERIJUMI ZA UMANJENJE ZAJEDNIČKOG OBEZBEĐENJA

 

Kriterijumi

Napomene

1) Dovoljno iskustvo

Dokaz o dovoljnom iskustvu se pruža pravilnom upotrebom zajedničkog postupka tranzita u svojstvu principala u toku sledećeg vremenskog roka pre podnošenja zahteva za umanjenje:- šest meseci za primenu člana 431. stav 2. tačka 1) i člana 432. stav 1.;- jedna godina za primenu člana 431. stav 2. tačka 2) i člana 432. stav 2. tačka 1);- dve godine za primenu člana 431. stav 3. i člana 432. stav 2. tačka 2).

2) Vrlo bliska saradnja sa Upravom carina

Principal postiže veoma blisku saradnju sa Upravom carina tako što u upravljanje svojim prevozom uključuje posebne mere koje na taj način Upravi carina olakšavaju obavljanje provera i zaštitu interesa u pitanju. Pod uslovom da zadovoljavaju Upravu carina, takve se mere između ostalog mogu odnositi na:- posebne metode popunjavanja deklaracija za postupak tranzita;ili- sadržaj takvih deklaracije, kada principal pruža dodatne informacije kada to nije obavezno;ili- metode ispunjavanja formalnosti za stavljanje robe u postupak (npr. principal uvek podnosi svoje deklaracije istoj carinarnici).

3) Upravljanje prevozom

Principal pruža dokaze da upravlja prevozom među ostalim:a) tako da sam obavlja prevoz i primenjuje visoke standarde sigurnosti; ili(b) korišćenjem prevoznika s kojim ima dugogodišnje ugovorne odnose i koji pruža uslugu koja zadovoljava visoke standarde sigurnosti;ilic) korišćenjem posrednika koji je ugovorom vezan s prevoznikom i pruža uslugu koja zadovoljava visoke standarde sigurnosti.

4) Dovoljna finansijska sredstva za ispunjenje obveza

Principal dokazuje da ima finansijska sredstva za ispunjenje svojih obaveza pružanjem dokaza Upravi carina kojima dokazuje da ima sredstva za plaćanje duga koji bi mogao nastati u vezi s dotičnom robom.”

 

Prilog 34. menja se i glasi:

„Prilog 34.

GARANTNA ISPRAVA ZA ZAJEDNIČKO OBEZBEĐENJE U POSTUPKU TRANZITA

zajednička garancija

I. Obaveze garanta:

1. Dole potpisani(1) ____________________________________________________________

 

sa prebivalištem/sedištem u(2) _________________________________________________

 

ovim solidarno garantuje u carinskom organu obezbeđenja

______________________________________________________________________________

 

do maksimalnog iznosa od _______________________________________________________

 

koji čini 100/50/30%(3) referentnog iznosa, u korist Uprave carine Republike Srbije, za svaki iznos carinskog duga, uključujući kamate i nastale troškove u postupku naplate, ali ne i za novčane kazne, za koje principal(4)

 

____________________________________________________________________________

 

može da bude odgovoran ili da postane odgovoran za dug u vidu dažbina i drugih naknada koje se primenjuju na robu koja je u postupku tranzita.

 

 

 

 

 

 

2

. Dole potpisani se obavezuje da će izvršiti plaćanje traženih iznosa na prvi pisani zahtev Uprave carina, a bez mogućnosti odlaganja plaćanja traženih iznosa duže od 30 dana od dana podnošenja zahteva, osim ako on/ona ili bilo koje drugo zainteresovano lice pre isteka tog roka ne dokaže Upravi carina, da je radnja na propisan način okončana.

 

Uprava carina, na zahtev dole potpisanog i iz razloga koji se smatra opravdanim, može da produži, preko roka od 30 dana računajući od dana podnošenja zahteva za plaćanje, rok u kom je on dužan da izvrši plaćanje traženih iznosa.

Ovaj iznos se ne može umanjiti za bilo koji iznos koji je već plaćen pod uslovima ovog obavezivanja, osim ako se od dole potpisanog zatraži da plati dug koji se pojavi u toku postupka tranzita koji je započet pre prijema prethodnog zahteva za plaćanje ili u roku od 30 dana posle toga.

3

. Ova obaveza važi od dana kada je prihvati carinski organ obezbeđenja. Dole potpisani ostaje odgovoran za plaćanje bilo kog duga koji nastaje u toku postupka tranzita, koji je obuhvaćen ovom obavezom i koji je započeo pre stupanja na snagu bilo kakvog otkazivanja ili ukidanja garancije, čak i ako je zahtev za naplatu podnet posle tog datuma.

. Dole potpisani potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obaveštenja, i sve formalnosti ili postupci u vezi sa ovom obavezom, upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na jednu od (službenih) adresa za dostavljanje.

 

Dole potpisani priznaje nadležnost pravosudnih organa u mestima gde je njena/njegova (službena) adresa za dostavu.

 

Dole potpisani se obavezuje da neće promeniti adresu koju je naveo ili, ako mora da promeni tu adresu, da će o tome unapred obavestiti carinski organ obezbeđenja.

U ___________________________________, dana ___________________

____________________________________________________(Potpis)(5)

II. Prihvatanje od strane carinskog organa obezbeđenja

Carinski organ obezbeđenja _____________________________________________________________________

Obaveza garanta je prihvaćena dana _________________________________________________

 

_____________________

 

(Pečat i potpis)

 

(1)Prezime i ime ili naziv firme(2) Puna adresa

(3)Precrtati nepotrebno

(4)Prezime i ime ili naziv firme i adresa principala(5)Lice koje potpisuje dokument mora, pre svog potpisa, upisati svojeručno sledeću napomenu: Garancija u iznosu od _____, iznos navesti slovima.”

 

Posle Priloga 42. dodaju se novi prilozi 43, 44, 45. i 46, koji glase:

„Prilog 43.

ROBA VISOKOG RIZIKA OD PREVARA

1

2

3

4

5

HS tarifni podbroj

Opis robe

Minimalne količine

Oznaka osetljive robe(1)

Minimalna stopa pojedinačnog obezbeđenja

0207 12

0207 14

Meso i jestivi otpaci od živine iz tarifnog broja 0105 od kokoši vrste Gallus Domesticus, smrznuto

3 000 kg

1701 12

1701 13

1701 14

1701 91

1701 99

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju

7 000 kg

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 60

2208 70

ex 2208 90

Rakije, likeri i ostala alkoholna pića

5 hl

1

2 500 evra/hl čistog alkohola

2402 20

Cigarete koje sadrže duvan

35 000 komada

120 evra/

1 000 komada

2403 11

2403 19

Duvan za pušenje s dodatkom ili bez dodatka zamene duvana u bilo kom odnosu

35 kg

(1) Kada se podaci o tranzitu razmenjuju upotrebom elektronske obrade podataka, a oznaka HS-a nije dovoljna da se nedvosmisleno utvrdi roba navedena u koloni 2, mora se upotrebiti i oznaka osetljive robe iz kolone 4. i oznaka HS-a iz kolone 1.

Prilog 44.

ODREDBE O OBRASCIMA KOJI SE KORISTE U TRANZITU

U ovom prilogu navode se karakteristike obrazaca koji se upotrebljavaju u postupku tranzita, osim jedinstvene carinske isprave.

1. Obaveštenje o tranzitu (TC 10)

1.1. Obrasci se štampaju na papiru za pisanje, težine najmanje 40 g/m2 koji je dovoljno čvrst da se onemogući lako kidanje ili gužvanje u toku uobičajene upotrebe. Papir je bele boje.

1.2. Format obrazaca je 210 × 148 mm.

2. Potvrda prijema (TC 11)

2.1. Obrasci se štampaju na papiru koji je dovoljno čvrst da onemogući lako kidanje ili gužvanje u toku uobičajene upotrebe. Papir je bele boje.

2.2. Format obrazaca je 148 × 105 mm.

3. Pojedinačna garancija

3.1. Obrasci se štampaju na papiru koji ne sadrži mehaničku celulozu, obrađenom za pisanje, težine najmanje 55 g/m2. Pozadina papira sadrži štampani guilloche uzorak crvene boje kako bi se otkrilo svako falsifikovanje mehaničkim ili hemijskim sredstvima. Papir je bele boje.

3.2. Format obrazaca je 148 × 105 mm.

3.3. Na obrascima su navedeni naziv i adresa štamparije ili oznaka prema kojoj se može identifikovati i broj identifikacije.

4. Potvrde o zajedničkoj garanciji i oslobođenju od garancije

4.1. Obrasci potvrda o zajedničkoj garanciji i oslobođenju od garancije, u daljem tekstu „potvrde„ štampaju se na belom papiru koji ne sadrži mehaničku celulozu, težine najmanje 100 g/m2. Pozadina papira na obe strane sadrži štampani guilloche uzorak kako bi se otkrilo svako falsifikovanje mehaničkim ili hemijskim sredstvima. Štampani obrazac je:

– zelene boje za potvrde o garanciji,

– svetlo plave boje za potvrde o oslobođenju od garancije.

4.2. Format obrazaca je 210 × 148 mm.

4.3.Obrazac potvrde može štampati samo štamparija koju odredi direktor Uprave carina. Svaka potvrda ima utisnut serijski broj identifikacije.

5. Zajedničke odredbe.

5.1. Obrasci se popunjavaju pisaćom mašinom ili drugim mehanografskim ili sličnim postupkom. Obaveštenje o tranzitu i potvrda prijema mogu se rukom čitko popuniti, pri čemu se u tom slučaju popunjavaju mastilom štampanim slovima.

5.2. Obrasci se popunjavaju na srpskom jeziku. Ova odredba ne primenjuje se na kupone za garancije sa jedinstvenom stopom.

5.3. Nisu dozvoljena brisanja ni izmene. Izmene i dopune unose se precrtavanjem netačnih podataka i prema potrebi, dodavanjem potrebnih podataka. Svaku takvu izmenu i dopunu inicijalima overava osoba koja ih je unela, a mora ih overiti i nadležni carinski organ.

Prilog 45.

POTVRDA (TC11)

TC11 –Potvrda

Odredišna carinarnica ……………………………………………………………………………………………………………………………………

ovim potvrđuje da je deklaracija NT, T1, T2, T2F (1)

evidentirana dana ………………………………… pod brojem………………………………………………..

u carinarnici u …………………………………………………………………………………………………

bila podneta.

Službeni

pečat

U ………………………………………………………. dana ……………………………………………………….

………………………………………………………………….……………………………………………………….

(potpis)

___________

(1)nepotrebno precrtati

Prilog 46.

POSEBAN PEČAT

55 mm

1

2

25 mm

3

4

5

6

1. Slovna oznaka države

2. Carinarnica

3. Broj dokumenta

4. Datum

5. Ovlašćeni pošiljalac

6. Broj odobrenja”.

Član 89.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 25. januara 2015. godine.

Ostavite komentar