Uredba o dopuni uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga

Na osnovu člana 17. stav 1, člana 34. stav 4, člana 36. stav 3, člana 38. stav 3, člana 42. stav 1, člana 67, člana 103. st. 1, 4. i 7, člana 111. stav 2, člana 114. stav 2, člana 125, člana 126. stav 3, člana 141. stav 3, člana 154, člana 164, člana 170. stav 2, člana 182. stav 4, člana 188. stav 3, člana 195, člana 206. stav 2, člana 209, člana 228. stav 2, člana 231. stav 3, člana 247 i člana 249. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 73/03, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon i 63/06 – ispravka dr. zakona) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O DOPUNI UREDBE O CARINSKI

DOZVOLjENOM POSTUPANjU SA CARINSKOM ROBOM, PUŠTANjU CARINSKE ROBE I NAPLATI CARINSKOG DUGA

NAPLATI CARIN

SKOG DUGA

Član 1.

U Uredbi o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga („Službeni glasnik RS”, br. 127/03, 20/04, 24/04, 63/04, 104/04, 44/05, 71/05, 76/05, 106/05, 5/06, 47/06, 86/06, 10/07, 25/07 i 80/07), u članu 25. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Na robu koja se uvozi i koja je poreklom iz Evropske zajednice primenjuju se odredbe stava 1. ovog člana i čl. od 26. do 28. ove uredbe.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

Vlada

PODPREDSEDNIK

Ostavite komentar