Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carisnkom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga

Na osnovu člana 17. stav 1, člana 34. stav 4, člana 36. stav 3, člana 38. stav 3, člana 42. stav 1, člana 67, člana 103. st. 1, 4. i 7, člana 111. stav 2, člana 114. stav 2, člana 125, člana 126. stav 3, člana 141. stav 3, člana 154, člana 164, člana 170. stav 2, člana 182. stav 4, člana 188. stav 3, člana 195, člana 206. stav 2, člana 209, člana 228. stav 2, člana 231. stav 3, člana 247. i člana 249. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 73/03, 61/05, 85/05 – dr.zakon i 62/06 – dr. zakon),

Vlada donosi

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O CARINSKI

DOZVOLjENOM POSTUPANjU SA CARINSKOM ROBOM, PUŠTANjU CARINSKE ROBE I NAPLATI CARINSKOG DUGA

NAPLATI CARINSKOG DUGA

Član 1.

U Uredbi o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga („Službeni glasnik RS”, br. 127/03, 20/04, 24/04, 63/04, 104/04, 44/05, 71/05, 76/05, 106/05, 5/06, 47/06 i 86/06), u članu 124. stav 1. posle reči: „vazduhoplovna kompanija” dodaju se zapeta i reči: „odnosno pravno lice koje ima zaključen ugovor sa vazduhoplovnom kompanijom a bavi se opravkom i održavanjem vazduhoplova i njihovih delova”.

U stavu 2. reči: „vazduhoplovne kompanije” zamenjuju se rečima: „lica iz stava 1. ovog člana”.

Stav 3. menja se i glasi:

„(3) Evidenciju o delovima vazduhoplova koji se nalaze u stokovima na domaćem vazduhoplovnom pristaništu vodi lice iz stava 1. ovog člana, odnosno ovlašćeno lice na Listi evidencije rezervnih delova u stoku, koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (Prilog br. 12)”.

Član 2.

U članu 126. stav 1. reči: „vazduhoplovne kompanije” zamenjuju se rečima: „lica iz člana 124. stav 1. ove uredbe”.

Stav 2. menja se i glasi :

„(2) Lica iz člana 124. stav 1. ove uredbe dužna su da za delove iz stava 1. ovog člana podnesu uvoznu deklaraciju najkasnije u roku od tri meseca od dana podizanja delova”.

U stavu 3. reči: „ako vazduhoplovna kompanija ne podnese” zamenjuju se rečima: „ako lica iz člana 124. stav 1. ove uredbe ne podnesu”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj

U Beogradu, 25. januara 2007. godine

Predsednik

Prilog br. 12

Aviokompanija, pravno lice koje se bavi opravkom i održavanjem vazduhoplova i njihovih delova, odnosno ovlašćeno lice LISTA EVIDENCIJE REZERVNIH DELOVA U STOKU Tip i registarska oznaka vazduhoplova Red.br. Kataloškii serijski broj Naziv dela Kol./kg

Vazduhoplovna kompanija, pravno lice koje se bavi opravkom i održavanjem vazduhoplova i njihovih delova, odnosno ovlašćeno liceM.P. OVERA NADLEŽNE CARINARNICEM.P.

Ostavite komentar