Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga

Na osnovu člana 17. stav 1, člana 34. stav 4, člana 36. stav 3, člana 38. stav 3, člana 42. stav 1, člana 67, člana 103. st. 1, 4. i 7, člana 111. stav 2, člana 114. stav 2, člana 125, člana 126. stav 3, člana 141. stav 3, člana 154, člana 164, člana 170. stav 2, člana 182. stav 4, člana 188. stav 3, člana 194. stav 2, člana 195, člana 206. stav 2, člana 209, člana 228. stav 2, člana 231. stav 3, člana 247. i člana 249. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 73/03, 61/05, 85/05 – dr. zakon i 62/06 – dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05),

Vlada donosi

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O CARINSKI

DOZVOLjENOM POSTUPANjU SA CARINSKOM ROBOM, PUŠTANjU CARINSKE ROBE I NAPLATI CARINSKOG DUGA

NAPLATI CARINSKOG DUGA

Član 1.

U Uredbi o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga („Službeni glasnik RS”, br. 127/03, 20/04, 24/04, 63/04, 104/04, 44/05, 71/05, 76/05, 106/05, 5/06, 47/06 , 86/06 i 10/07), u članu 273. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„(3) Izuzetno od stava 1. tačke 1. ovog člana reklamnim materijalom i uzorcima smatraju se i parfemi i drugi kozmetički preparati, kao i druga roba široke potrošnje i drugi reklamni predmeti čija pojednačna vrednost nije veća od dva evra u dinarskoj protivvrednosti na kojima nije utisnuta firma stranog pošiljaoca, a koji služe za besplatnu podelu uz časopise ili druge stručne publikacije koje se štampaju u Republici Srbiji.”

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči:„stava 1” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 3. ”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 8. marta 2007. godine

Predsednik

Ostavite komentar