Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečije nedelje“ u 2009. godini

Na osnovu člana 74. stav 4. Zakona o društvenoj brizi o deci(„Službeni glasnik RS”, br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 67/93-dr. zakon, 28/94,47/94, 48/94-dr. zakon, 25/96, 29/01, 16/02-dr. zakon, 62/03-dr. zakon, 64/03 i101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”,br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja„Dečije nedelje” u 2009. godini

Član 1.

Za vreme trajanja „Dečije nedelje” od 5. do 11. oktobra 2009.godine plaća se poseban iznos, i to na:

Dinara 1. Svaku prodatu kartu u međumesnom i međunarodnom prevozu u železničkom, vodnom, vazdušnom i drumskom saobraćaju 30,00 2. Svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim za štampane stvari 10,00 3. Svaku prodatu ulaznicu za pozorište, bioskop, drugu kulturnu manifestaciju i sportsku priredbu za koju se naplaćuju ulaznice 30,00 4. Svaku prodatu gramofonsku ploču, muzički kompakt-disk i video kasetu 20,00

Član 2.

Distribuciju propagandnog materijala i organizaciju naplateposebnih iznosa iz člana 1. ove uredbe obavlja organizacija „Prijatelji deceSrbije” u saradnji sa opštinskom upravom – službom dečije zaštite.

Član 3.

Sredstva iz člana 1. ove uredbe prikupljena u opštinama u vremetrajanja „Dečije nedelje” uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnihprihoda budžeta Republike broj 840-716211843-56 – Sredstva prikupljena zavreme „Dečije nedelje” u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu vođenjaračuna za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa(„Službeni glasnik RS”, br. 20/07,25/07, 37/07, 63/07,25/08 i 50/08).

Član 4.

Sredstva iz člana 1. ove uredbe koristiće se za realizacijuPrograma aktivnosti za vreme trajanja „Dečije nedelje” u vremenu od 5. do 11.oktobra 2009. godine (u daljem tekstu: Program), i to:

1) 40% za aktivnosti na republičkom nivou u skladu sa Programom i za štampanje i distribuciju propagandnog materijala i nalepnica;

2) 60% za aktivnosti na opštinskom nivou u skladu sa Programom.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u„Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5477/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

VLADA

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar