Uredba o korišćenju, održavanju i upravljanju nepokretnostima za potrebe diplomatsko konzularnih predstavništava Republike Srbije

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07-ispravka i 41/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU, ODRŽAVANjU I UPRAVLjANjU NEPOKRETNOSTIMA ZA POTREBE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

REPUBLIKE SRBIJE

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način korišćenja, održavanja i upravljanja nepokretnostima koje se koriste za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije (u daljem tekstu: DKP).

Član 2.

Pod nepokretnostima koje Ministarstvo spoljnih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) koristi za potrebe DKP, u smislu ove uredbe, podrazumevaju se one nepokretnosti u inostranstvu koje se namenski koriste za obavljanje redovne delatnosti DKP ili su neophodne za nesmetani rad u DKP, a koje su u svojini Republike Srbije, ili se koriste po osnovu zakupa.

Član 3.

Pod načinom korišćenja nepokretnosti, u smislu ove uredbe, podrazumeva se namensko korišćenje nepokretnosti za obavljanje redovnih poslova iz delokruga rada DKP, stanovanje šefova i osoblja DKP, kao i namensko korišćenje ostalih nepokretnosti (garaža, magacina, izložbenih prostora i dr.).

Pod upravljanjem nepokretnostima, u smislu ove uredbe, podrazumeva se sprovođenje mera održavanja nepokretnosti i preduzimanje onih aktivnosti koje će doprineti obnavljanju i unapređivanju nepokretnosti, kao i izvršavanju zakonskih i drugih obaveza u vezi sa nepokretnostima (obaveza osiguranja i dr.).

Pod merama održavanja nepokretnosti podrazumevaju se mere investicionog, tekućeg i higijensko-sanitarnog održavanja, kao i mere protivpožarne zaštite i fizičko-tehničkog obezbeđenja.

Član 4.

DKP je dužno da nepokretnu imovinu održava i njome upravlja na način kojim će se sprečiti nastanak bilo kakve direktne ili indirektne štete na nepokretnosti u celini, kao i na njenim posebnim i zajedničkim delovima.

Sa istom odgovornošću DKP je obavezno da se ophodi kako prema objektima u državnoj svojini, tako i objektima koji se koriste po osnovu zakupa, vodeći računa i o lokalnim propisima i odredbama predviđenim ugovorom.

Član 5.

DKP su dužna da pravo svojine na nepokretnostima upišu u korist Republike Srbije u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, kod lokalnih organa zemlje prijema, a u skladu sa lokalnim propisima.

Dokaz o upisu prava na nepokretnosti dostavlja se nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva.

O nepokretnostima u svojini Republike Srbije čiji je korisnik Ministarstvo za potrebe DKP, vode se evidencije i u poslovnim knjigama Ministarstva.

Član 6.

Dokumentacija u vezi sa svojinom na nepokretnostima čuva se trajno.

Dokumentacija o zakupu nepokretnosti čuva se pet godina po prestanku važenja ugovora o zakupu.

Član 7.

Nepokretnosti u svojini Republike Srbije, koje su pribavljene za potrebe DKP, a koje se privremeno ne koriste za svoje namene, Ministarstvo može izdati u zakup na osnovu odluke Vlade.

II. KORIŠĆENjE, ODRŽAVANjE I UPRAVLjANjE NEPOKRETNOSTIMA

Član 8.

Šef DKP neposredno je odgovoran za namensko korišćenje poslovnih i stambenih objekata i drugih nepokretnosti, kao i za sprovođenje mera čuvanja, održavanja i zaštite tih objekata, u skladu sa propisima Ministarstva kojima se regulišu ova pitanja, kao i propisima države prijema.

Član 9.

DKP je obavezno da osigura nepokretnu imovinu koju koristi i kojom upravlja.

Član 10.

DKP, na osnovu uputstva ministra spoljnih poslova i u skladu sa propisima države prijema, organizuje fizičko-tehničko obezbeđenje poslovnih i stambenih objekata i drugih nepokretnosti i preduzima mere u vezi sa korišćenjem i održavanjem nepokretnosti kojima se obezbeđuje nesmetano vršenje poslova iz delokruga rada DKP.

Član 11.

Mere protivpožarne zaštite poslovnih i stambenih objekata i drugih nepokretnosti organizuje DKP u skladu sa uputstvom Ministarstva i propisima države prijema.

Član 12.

Organizovanje poslova investicionog, tekućeg i higijensko-sanitarnog održavanja poslovnih i stambenih objekata i drugih nepokretnosti, kojima se obezbeđuje njihovo namensko korišćenje, na osnovu prethodne saglasnosti nadležne službe Ministarstva, vrši šef DKP.

Investiciono održavanje poslovnih i stambenih objekata i drugih nepokretnosti vršiće se u okviru sredstava obezbeđenih za te namene finansijskim planom Ministarstva za tekuću godinu i u skladu sa prioritetima koje odredi nadležna služba Ministarstva.

Član 13.

DKP je obavezno da blagovremeno dostavi nadležnoj službi Ministarstva predloge za investiciona ulaganja za narednu godinu, kako bi se isti uneli u program investicionog ulaganja i uključili u nacrt budžeta Republike Srbije za narednu godinu.

Član 14.

Stručno-tehnički poslovi na održavanju mogu se poveriti osoblju DKP ili specijalizovanim organizacijama u državi prijema.

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Unutrašnji akti Ministarstva koji bliže uređuju pitanja uređena ovom uredbom uskladiće se sa ovom uredbom u roku od 60 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 27. stav 1. Zakona Zakonu o spoljnim poslovima, kojim je Vlada ovlašćena da uredi način na koji Ministarstvo spoljnih poslova organizuje i vrši poslove u vezi sa korišćenjem, održavanjem i upravljanjem nepokretnostima za potrebe DKP.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Imajući u vidu da ministar spoljnih poslova, u skladu sa odredbama člana 26. stav 2. Zakona o spoljnim poslovima, propisuje standarde i norme saglasno kojima DKP Republike Srbije koriste nepokretnosti, neophodno je da Vlada prethodno utvrdi način na koji će Ministarstvo organizovati i vršiti ove poslove.

Predloženom uredbom najpre se precizira šta se podrazumeva pod nepokretnostima koje Ministarstvo spoljnih poslova koristi za potrebe DKP, definiše se procedura legalizacije prava svojine nad objektima koji su pribavljeni za potrebe DKP i određuje način korišćenja, održavanja i upravljanja ovim nepokretnostima.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINIH REŠENjA

Član 1. Uredbe precizira da se uredbom uređuju korišćenje, održavanje i upravljanje nepokretnostima, koje se koriste za potrebe DKP.

Član 2. definiše vrste nepokretnosti koje se koriste za potrebe DKP , prema načinu njihovog pribavljanja – nepokretnosti u svojini Republike Srbije i nepokretnosti koje se koriste po osnovu zakupa.

U čl. 3. i 4. definiše se sadržaj pojmova korišćenja, upravljanja i održavanja nepokretnosti, kao i obaveze Ministarstva spoljnih poslova u vezi sa nepokretnostima za potrebe DKP.

U čl. 5. i 6. propisuje se obaveza DKP da pravo svojine nad nepokretnostima u korist Republike Srbije upišu u knjige evidencije nepokretnosti kod lokalnih organa zemalja prijema, kao i dužina čuvanja dokumentacije.

Članom 7. se daje mogućnost Ministarstvu spoljnih poslova da nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije, pribavljene za potrebe DKP, a koje se privremeno ne koriste za osnovnu namenu, može izdati u zakup na osnovu odluke Vlade Republike Srbije.

Članovima 8. do 14. se precizira odgovornost šefa DKP za namensko korišćenje nepokretnosti, kao i procedura organizovanja poslova na investicionom i tekućem održavanju nepokretnosti, radi njihovog namenskog korišćenja i sprečavanja njihovog oštećenja.

Članom 15. propisuje se obaveza Ministarstva spoljnih poslova da svojim unutrašnjim aktima uredi bliže materiju koja se odnosi na način organizovanja poslova, standarde i norme za korišćenje, održavanje i upravljanje nepokretnostima koje se koriste za potrebe DKP u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Uredbe.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna posebna finansijska sredstva.

Ostavite komentar