Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

Uvodne odredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i načini privlačenja direktnih investicija na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu regionalne državne pomoći, kriterijumi za dodelu sredstava, dinamika isplate dodeljenih sredstava, kao i druga pitanja od značaja za povećanje konkurentnosti privrede Republike Srbije kroz priliv direktnih investicija koje imaju povoljan uticaj na otvaranje novih radnih mesta, prenos novih znanja i tehnologija, ravnomeran regionalni razvoj Republike Srbije, kao i privlačenje investicija u turizam.

Pojmovi

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) direktne investicije jesu nova ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva, odnosno osnovna sredstva privrednog društva u proizvodnom sektoru ili sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma, osim u sektorima koji su izuzeti ovom uredbom, a kojima se obezbeđuje otvaranje novih radnih mesta, i to u slučaju:

(1) započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti,

(2) proširenja postojeće delatnosti,

(3) diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove proizvode, koji nisu do sada bili sadržani u postojećem proizvodnom programu,

(4) bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti privrednog subjekta.

Sticanje udela ili akcija ne smatra se direktnim, odnosno početnim ulaganjem u smislu ove uredbe;

2) materijalna sredstva jesu ulaganja u zemljište, zgrade, proizvodne pogone, mašine i opremu u proizvodnom sektoru, a mogu biti:

(a) investicije kojim se grade novi proizvodni kapaciteti (greenfield),

(b) investicije koje koriste postojeće kapacitete (brownfield).

3) nematerijalna sredstva jesu ulaganja u sredstva dobijena kroz transfer tehnologije, kao što su patenti, licence, know-how ili nepatentirana tehnička znanja i koja ispunjavaju sledeće uslove:

– da ih koristi isključivo korisnik sredstava,

– da se na njih obračunava amortizacija,

– da su kupljena po tržišnim uslovima od trećih lica koja nisu povezana s kupcem,

– da se vode u bilansu korisnika sredstava najmanje pet godina, odnosno najmanje tri godine za mala i srednja privredna društva.

4) nova radna mesta povezana sa investicijom jesu neto povećanje broja radnika u radnom odnosu na neodređeno vreme kod korisnika sredstava u periodu realizacije investicionog projekta, u odnosu na broj radnika zaposlenih na neodređeno vreme u momentu podnošenja prijave za dodelu sredstava, umanjeno za broj radnika zaposlenih na neodređeno vreme kojima je prestao radni odnos u istom periodu, ne računajući radnike koji su prethodno bili zaposleni na neodređeno vreme u povezanom društvu, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dobit pravnih lica;

5) investitor je domaće ili strano privredno društvo, koje posluje najmanje tri godine i koje podnosi prijavu za dodelu sredstava u skladu sa ovom uredbom;

6) korisnik sredstava jeste privredno društvo registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije, koje je investitor ili koje je neposredno ili posredno povezano sa investitorom, a kojem su dodeljena sredstva u skladu sa ovom uredbom;

7) usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine su usluge koje se pružaju u najvećem delu putem informaciono-komunikacionih tehnologija prevashodno korisnicima van teritorije Republike Srbije (razvoj računarskih programa, objedinjeno i/ili ustupljeno obavljanje administrativnih procesa korporacija, skladištenje i obrada podataka, logistički, korisnički i projektni centri);

8) ulaganje od posebnog značaja jeste ulaganje od strateškog interesa za Republiku Srbiju, o kojem odluku donosi Vlada;

9) investitor koji vrši ulaganje od posebnog značaja jeste renomirano privredno društvo ili konzorcijum povezanih privrednih društava koji zajedno čine jedinstvenu i neodvojivu proizvodno-tehnološku celinu koji ispunjava kriterijume iz ove uredbe;

10) zajedničko privredno društvo jeste privredno društvo u koje, pored investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja, ulaže i Republika Srbija;

11) veliki investicioni projekat jeste ulaganje u vrednosti od najmanje 50 miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 300 novih radnih mesta u roku predviđenom ugovorom o dodeli sredstava, koji ni u kom slučaju ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, a koji doprinosi razvoju privrede Republike Srbije;

12) srednji investicioni projekat jeste ulaganje u vrednosti od najmanje 30 miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 150 novih radnih mesta u roku predviđenom ugovorom o dodeli sredstava, koji ni u kom slučaju ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, a koji doprinosi razvoju privrede Republike Srbije;

13) strateški projekat iz oblasti turizma jeste projekat iz oblasti turizma kojim se sprovodi Strategijski master plan ili Program razvoja turističkog proizvoda ili Program razvoja turizma.

Izvori i namena sredstava za privlačenje direktnih investicija

Član 3.

Sredstva za privlačenje direktnih investicija (u daljem tekstu: sredstva) obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Sredstva se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine i strateške projekte iz oblasti turizma.

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, kao ni privrednih subjekata u teškoćama iz člana 7. tač. 1) – 3) ove uredbe.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena

Član 4.

Visina sredstava određuje se prema kriterijumima određenim ovom uredbom, u odnosu na opravdane troškove ulaganja (ulaganje u materijalna i nematerijalna sredstva) ili na opravdane troškove bruto zarada za nova radna mesta u dvogodišnjem periodu nakon realizacije investicionog projekta.

Kao opravdani troškovi ulaganja uzimaju se u obzir i troškovi zakupa poslovnih prostorija u kojima se realizuje investicioni projekat.

Troškovi zarada su ukupan iznos koji korisnik sredstava stvarno plaća za rad zaposlenog i obuhvataju bruto zaradu, tj. zaradu koja sadrži porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju iz zarade, kao i doprinose koji se plaćaju na zaradu.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena velikim privrednim subjektima utvrđuje se do 50% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

Visina sredstava iz stava 1. ovog člana može da se poveća za male privredne subjekte za najviše 20 procentnih poena, a za srednje privredne subjekte za najviše 10 procentnih poena.

Pojmovi veliko, srednje i malo privredno društvo iz ove uredbe imaju značenje saglasno propisima koji uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Prilikom određivanja visine sredstava koja mogu biti dodeljena uzima se u obzir kumulacija sa prethodno odobrenom državnom pomoći, u skladu sa propisima o kontroli državne pomoći.

Član 5.

Izuzetno od člana 4. ove uredbe ukupan iznos dodeljenih sredstava za ulaganja preko 50 miliona evra ne može biti veći od 20% opravdanih troškova ulaganja, a za ulaganja preko 100 miliona evra taj procenat ne može biti veći od 17%, opravdanih troškova ulaganja i utvrđuju se na sledeći način:

1) za opravdane troškove do 50 miliona evra – do 50% tih troškova,

2) za deo opravdanih troškova od 50 – 100 miliona evra – do 25% tih troškova,

3) za deo opravdanih troškova veći od 100 miliona evra – do 17% tih troškova.

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava

Član 6.

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju investitori koji imaju investicione projekte u sektorima za koje se u skladu sa ovom uredbom dodeljuju sredstva.

Korisnik sredstava dužan je da obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć.

Velikom privrednom subjektu sredstva ne mogu da se dodele pre nego što se uvidom u dokumentaciju dobijenu od korisnika, ne utvrdi da dodela sredstava utiče na:

1) znatno povećanja veličine projekta, ili

2) znatno povećanja ukupnog iznosa sredstava koje korisnik ulaže u projekat, ili

3) znatno povećanja brzine realizacije projekta, ili

4) realizaciju projekta, koji bez dodele državne pomoći ne bi mogao da bude ostvaren.

Izuzimanje od prava na dodelu sredstava

Član 7.

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se sledeći investitori, odnosno korisnici sredstava:

1) kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma;

2) protiv kojih je pokrenut stečajni postupak ili ispunjavaju zakonom propisane uslove za pokretanje stečajnog postupka;

3) koji imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji;

4) kod kojih je u prethodnih 12 meseci pre podnošenja prijave znatno smanjen broj zaposlenih;

5) kojima su iz budžeta Republike Srbije već isplaćena sredstva za iste namene;

6) u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu.

Izuzetno od stava 1. tačka 5) ovog člana, investitor, odnosno korisnik sredstava u smislu ove uredbe može biti privredno društvo čiji je osnivač ili vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ukoliko pre podnošenja prijave za dodelu sredstava za realizaciju investicionog projekta iz člana 6. ove uredbe, pribavi prethodnu saglasnost Vlade.

Saglasnost iz stava 2. ovog člana sadrži i saglasnost na davanje sredstava obezbeđenja za dobijene podsticaje, u skladu sa članom 21. ove uredbe.

Uslovi za dodelu sredstava

Član 8.

Sredstva se mogu dodeliti za:

1) investicije u proizvodnom sektoru kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu ili devastirana područja, vrednosti investicije od najmanje 500.000 evra;

2) investicije u proizvodnom sektoru kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mesta u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u prvu, drugu ili treću grupu, vrednosti investicije od najmanje 1.000.000 evra;

3) investicije u sektor usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 300.000 evra i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 20 novih radnih mesta;

4) investicije u strateške projekte iz oblasti turizma čija je minimalna vrednost pet miliona evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta;

5) velike investicione projekte pod uslovom da najmanje 20% od vrednosti investicionog projekta bude realizovano najkasnije do isteka roka od jedne godine od dana potpisivanja ugovora iz člana 20. ove uredbe;

6) srednje investicione projekte pod uslovom da najmanje 10% od vrednosti investicionog projekta bude realizovano najkasnije do isteka roka od jedne godine od dana potpisivanja ugovora iz člana 20. ove uredbe.

Član 9.

Sredstva mogu biti dodeljena samo pod sledećim uslovima:

1) da se investicija održi na istom području najmanje pet godina nakon realizacije projekta, odnosno najmanje tri godine za mala i srednja privredna društva;

2) da se dostignuti broj zaposlenih kod korisnika sredstava nakon realizacije investicionog projekta ne smanjuje u periodu od tri godine u slučaju malih i srednjih privrednih društava, odnosno pet godina u slučaju velikih privrednih društava.

U slučaju kupovine privrednog subjekta, koji je zatvoren ili bi bio zatvoren ukoliko ne bi bio kupljen, opravdani troškovi su troškovi kupovine imovine tog privrednog subjekta od trećeg lica po tržišnim uslovima.

U slučaju preuzimanja, iznos sredstava za čije je sticanje državna pomoć već bila odobrena pre preuzimanja, odbija se od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.

Izuzimajući zemljište i zgrade, troškovi koji se odnose na sticanje imovine koja je pod zakupom uzimaju se u obzir samo ako zakup ima oblik finansijskog lizinga i sadrži obavezu kupovine imovine na kraju perioda zakupa.

U slučaju zakupa zemljišta i zgrada, zakup se mora nastaviti najmanje pet godina nakon predviđenog datuma završetka investicionog projekta, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte.

Korisnik sredstava, nakon postizanja pune zaposlenosti saglasno odredbama ugovora o dodeli sredstava, dužan je da svakom zaposlenom redovno isplaćuje zaradu u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi, u iznosu koji je najmanje za 20% (dvadeset procenata) veći od minimalne zarade u Republici Srbiji propisane za mesec koji prethodi mesecu za koji se isplaćuje zarada.

Rok za realizaciju investicionog projekta

Član 10.

Rok za realizaciju investicinog projekta i otvaranje novih radnih mesta je tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju promenjenih okolnosti u smislu zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi, a koje u bitnoj meri otežavaju ispunjenje ugovornh obaveza, rok može biti produžen, a ni u kom slučaju ne može biti duži od pet godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

Za velike i srednje investicione projekte i projekte od posebnog značaja rok za realizaciju investicinog projekta i otvaranje novih radnih mesta određuje se ugovorom o dodeli sredstava i ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

Kriterijumi za dodelu sredstava

Član 11.

Kriterijumi za dodelu sredstava su:

1) reference investitora (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl.);

2) tehnološki nivo delatnosti koja je predmet ulaganja, u skladu sa klasifikacijom Evrostata;

3) prethodna saradnja sa dobavljačima i planirani udeo domaćih dobavljača;

4) efekti investicije na zaposlene (obuke radnika i prosečna visina zarada);

5) prethodni i planirani obim međunarodnog i ukupnog prometa;

6) finansijsko-tržišna ocena investicionog projekta (izvori finansiranja, likvidnost, profitabilnost i dr.);

7) visina i vrsta investicije (greenfield ili brownfield, kupovina nove ili polovne opreme i sl.);

8) efekti investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada i regiona u koji se investira, uzimajući u obzir nivo razvijenosti opštine prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

9) uticaj investicionog projekta na povećanje konkurentnosti i izlazak na nova tržišta.

Način i postupak dodele sredstava

Javni oglas

Član 12.

Dodela sredstava vrši se u postupku koji se sprovodi u skladu sa javnim oglasom i ovom uredbom.

Javni oglas priprema i objavljuje Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: Agencija) po prethodnoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Javni oglas se objavljuje na internet stranici Vlade, Ministarstva i Agencije.

Javni oglas naročito sadrži:

1) podatke o sredstvima koja se dodeljuju,

2) uslove za dodelu sredstava,

3) kriterijume za ocenu investicionog projekta,

4) adresu na kojoj se mogu dobiti obaveštenja u vezi učestvovanja u postupku dodele sredstava i podatke o licu za kontakt,

5) adresu na koju se dostavljaju prijave.

Prijava za dodelu sredstava

Član 13.

Investitor prijavu za učestvovanje u postupku dodele sredstava (u daljem tekstu: prijava) podnosi Agenciji.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku.

Uz prijavu se podnosi:

1) popunjen obrazac prijave, objavljen na internet stranici Ministarstva i Agencije,

2) poslovni/biznis plan sa detaljnim opisom investicionog projekta za čiju realizaciju se traže sredstva, sačinjen u skladu sa uputstvom datim na internet stranici Ministarstva i Agencije,

3) original ili overena fotokopija registrovanih finansijskih izveštaja investitora za prethodne tri godine poslovanja, sa nalazom ovlašćenog revizora (ukoliko postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik,

4) projektovani bilansi stanja i uspeha i izveštaj o novčanim tokovima korisnika sredstava za naredne tri godine poslovanja od dana podnošenja prijave,

5) original ili overena fotokopija izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi investitor sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, ne stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik,

6) pisana izjava da za realizaciju istog investicionog projekta nisu dodeljena, a ako jesu, po kom osnovu su dodeljena sredstva iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave,

7) dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji, a za strane investitore koji nisu poslovali u Republici Srbiji potpisana izjava da investitor nije poslovao u Republici Srbiji i da nema ni rezidentni ni nerezidentni poreski identifikacioni broj dodeljen u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Komisija za ocenu prijava

Član 14.

Komisiju za ocenu prijava (u daljem tekstu: Komisija) čine ministar nadležan za poslove privrede, ministar nadležan za poslove finansija, ministar nadležan za poslove infrastrukture, ministar nadležan za poslove trgovine i ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

Ministar nadležan za poslove privrede je predsednik Komisije.

Komisija donosi odluke konsenzusom.

Agencija priprema i saziva sednice Komisije, daje potrebne informacije o statusu investicionog projekta, priprema zapisnike sa sednica, prosleđuje materijal za sednice i zapisnike Ministarstvu na dalje postupanje.

Ocena prijava

Član 15.

Agencija utvrđuje ispunjenost formalnih uslova za dodelu sredstava u skladu sa ovom uredbom.

U slučaju da podneta prijava ne ispunjava formalne uslove propisane ovom uredbom, Agencija u roku od 30 dana od otvaranja prijava obaveštava investitora o odbacivanju prijave.

Član 16.

Agencija vrši stručnu analizu investicionih projekata u skladu sa kriterijumima iz člana 11. ove uredbe, a na osnovu dostavljenih podataka.

Agencija može pribaviti i druge potrebne podatke od relevantnih institucija.

Izveštaj o stručnoj analizi projekata iz stava 1. ovog člana Agencija dostavlja Komisiji u roku od 30 dana od dostavljanja prijave.

Komisija razmatra investicione projekte u odnosu na uslove i kriterijume iz ove uredbe i raspoloživa budžetska sredstva.

Nepotpune i nedozvoljene prijave Komisija ne razmatra.

Za ulaganja od posebnog značaja Agencija priprema elaborat. Način i postupak izrade elaborata utvrđuje ministar nadležan za poslove privrede.

Komisija donosi odluku o dodeli sredstava, koja sadrži podatke o investicionom projektu, korisniku sredstava i o visini dodeljenih sredstava, odnosno razloge zbog kojih sredstva nisu dodeljena.

Svim učesnicima u postupku dodele sredstava Komisija preko Agencije dostavlja obrazloženu odluku u roku od 60 dana od dana dostavljanja prijave.

Prigovor

Član 17.

Učesnici u postupku dodele sredstava imaju pravo prigovora.

Prigovor se podnosi Komisiji preko Ministarstva, u roku od osam dana od dana prijema obrazloženog obaveštenja.

Komisija odlučuje o prigovoru u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Isplata dodeljenih sredstava

Zahtev za isplatu dodeljenih sredstava

Član 18.

Isplata dodeljenih sredstava vrši se po ispunjenosti uslova za isplatu utvrđenim ugovorom o dodeli sredstava, a na osnovu zahteva za isplatu koji Agenciji podnosi korisnik sredstava, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava.

Agencija, nakon izvršene kontrole, dostavlja Ministarstvu radi isplate uredne zahteve iz stava 1. ovog člana.

Dinamika isplate

Član 19.

Dinamika isplate se utvrđuje ugovorom o dodeli sredstava, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i dinamikom realizacije investicionog projekta.

Ugovor o dodeli sredstava

Član 20.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa dodeljenim sredstvima uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Ministarstvo može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik ne ispunjava uslove utvrđene ugovorom u vezi sa dinamikom realizacije investicije.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, Ministarstvo ima pravo da, po osnovu izdate bankarske garancije i blanko solo menice, naplati sredstva u visini iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

Sredstva obezbeđenja

Član 21.

Korisnik sredstava je dužan da priloži bankarsku garanciju izdatu od strane poslovne banke koja posluje na teritoriji Republike Srbije i plativu na prvi poziv u korist Republike Srbije.

Isplaćena sredstva moraju biti obezbeđena bankarskom garancijom do ispunjenja svih ugovornih obaveza korisnika sredstava iz ugovora o dodeli sredstava.

Za ulaganje od posebnog značaja vrsta i rok važenja sredstava obezbeđenja utvrđuju se ugovorom o dodeli sredstava, a u skladu sa rokom realizacije investicionog programa i načinom isplate.

Pored bankarske garancije, odnosno drugog sredstva obezbeđenja, korisnik sredstava dužan je da priloži dve potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate, a u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zatezne kamate.

Zakonska zatezna kamata obračunava se za period od dana isplate poslednje tranše do dana povraćaja ukupnog iznosa isplaćenih sredstava.

Kontrola nad realizacijom investicionog projekta

Član 22.

Nakon što su korisniku dodeljena sredstva i nakon što je zaključen ugovor o dodeli sredstava, Komisija kontroliše dinamiku realizacije investicionog projekta i predlaže Ministarstvu mere kojima se na najefikasniji način postiže cilj ove uredbe, a koje mogu podrazumevati, između ostalog, i izmenu načina realizacije investicionog projekta, izmenu rokova u skladu sa ovom uredbom, kao i smanjenje iznosa dodeljenih sredstava srazmerno smanjenju ugovornih obaveza, po prethodno obrazloženom zahtevu korisnika, i to u slučaju nastupanja promenjenih okolnosti, u smislu propisa kojima se uređuju obligacioni odnosi.

Korisnici sredstava na kraju svake godine podnose Agenciji izveštaj nezavisnog revizora o poslovanju, kao i izveštaj nezavisnog revizora o ispunjenosti investicije predviđene ugovorom iz člana 20. ove uredbe na kraju investicionog perioda, zajedno sa izveštajem ovlašćenog procenitelja o vrednosti unete polovne opreme, a na zahtev Komisije i izveštaj ovlašćenog procenitelja o vrednosti druge unete imovine.

Korisnici sredstava nakon dostizanja pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom dostavljaju Agenciji kvartalne izveštaje sa podacima o isplaćenim zaradama, porezima i doprinosima za sve zaposlene.

Nacionalna služba za zapošljavanje vrši kontrolu broja zaposlenih kod korisnika sredstava nakon dostizanja pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom, o čemu podnosi izveštaj Komisiji, preko Agencije.

Agencija za privatizaciju vrši kontrolu visine ulaganja predviđenog investicionim projektom o čemu podnosi izveštaj Komisiji, preko Agencije.

Na osnovu izveštaja iz ovog člana, u slučaju nepoštovanja ugovornih obaveza od strane korisnika sredstava, Komisija predlaže odgovarajuće mere Ministarstvu.

Izuzetno od st. 3, 4. i 5. ovog člana, kod ulaganja od posebnog značaja Agencija za privatizaciju vrši kontrolu visine investicije a Nacionalna služba za zapošljavanje kontrolu broja zaposlenih, po nalogu Ministarstva.

Ministar bliže propisuje obim, način i postupak vršenja kontrole ispunjenja ugovornih obaveza korisnika sredstava.

Ulaganje od posebnog značaja

Član 23.

Sredstva za ulaganja od posebnog značaja dodeljuju se po odluci Vlade.

Sredstva za podsticanje ulaganja od posebnog značaja obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije. Za svaku budžetsku godinu utvrđuje se maksimalan iznos za ulaganja od posebnog značaja, a u skladu sa prioritetima i fiskalnim mogućnostima budžeta Republike Srbije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti za finansiranje ulaganja Republike Srbije u kapital zajedničkog privrednog društva, kao i za dodelu bespovratnih sredstava investitoru koji vrši ulaganje od posebnog značaja, odnosno zajedničkom privrednom društvu.

Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i za finansiranje potreba investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja ili zajedničkog privrednog društva, kao što su infrastrukturna i druga ulaganja neophodna za obavljanje predmetne delatnosti, a koja naročito obuhvataju pribavljanje zemljišta i drugih nepokretnosti, infrastrukturno opremanje zemljišta, kao i sanaciju eventualnih ekoloških šteta nanetih u periodu koji prethodi ulaganju od posebnog značaja na lokaciji na kojoj se sprovodi predmetno ulaganje.

Član 24.

Republika Srbija može u zajedničko privredno društvo kao ulog uneti novčana sredstva, pokretnu i nepokretnu imovinu, kao i druga prava koja su u njenoj svojini, na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Član 25.

Ugovor o ulaganju od posebnog značaja zaključuje se između Republike Srbije i investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja.

Ugovor iz stava 1. ovog člana naročito sadrži predmet, visinu i dinamiku ulaganja, iznos eventualno dodeljenih bespovratnih sredstava i sredstva obezbeđenja u korist Republike Srbije.

U slučaju osnivanja zajedničkog privrednog društva, ugovorom iz stava 1. ovog člana urediće se postupak, način i uslovi za eventualno istupanje Republike Srbije iz takvog privrednog društva.

Refundacija sredstava uloženih u infrastrukturu

Član 26.

Investitor, za investicione projekte koji zahtevaju ulaganja u infrastrukturu neophodnu za obavljanje privredne delatnosti korisnika sredstava, ima pravo da podnese zahtev za refundaciju dela, odnosno celokupnog iznosa uloženih sredstava.

Ako je infrastruktura iz stava 1. ovog člana već izgrađena o trošku investitora, a neophodna je za novi investicioni projekat koji podrazumeva novo ulaganje i otvaranje novih radnih mesta u skladu sa ovom uredbom, investitor ima pravo da podnese zahtev za refundaciju dela, odnosno celokupnog iznosa uloženih sredstava, u roku koji ne može biti duži od sedam godina od dana završetka izgradnje konkretne infrastrukture.

Pravo na podnošenje zahteva za refundaciju dela uloženih sredstava iz stava 2. ovog člana imaju korisnici sredstava po ovoj uredbi za nove investicione projekte i/ili za proširenje postojećih investicionih projekata koji podrazumevaju ulaganje od najmanje 10 miliona evra i otvaranje najmanje 300 novih radnih mesta.

Pod infrastrukturom u smislu ove uredbe, podrazumevaju se objekti i postrojenja neophodna za realizaciju investicija na određenom području, a kojoj ima pristup neograničeni broj krajnjih korisnika, odnosno investitor za objekte i postrojenja u isključivoj funkciji konkretnog investicionog projekta.

Visinu sredstava za refundaciju određuje Ministarstvo na predlog Komisije za infrastrukturu iz stava 6. ovog člana, prema stepenu ispunjenosti kriterijuma iz člana 11. ove uredbe, opravdanosti izgradnje, procenjenoj, odnosno plaćenoj vrednosti infrastrukturnog projekta i raspoloživosti budžetskih sredstava.

Komisiju za infrastrukturu rešenjem obrazuje Ministar od predstavnika Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove infrastrukture.

Komisija za infrastrukturu ima predsednika i najmanje dva člana, s tim što je predstavnik Ministarstva ujedno i predsednik Komisije.

Predlaganje infrastrukturnog projekta

Član 27.

Investitor podnosi predlog infrastrukturnog projekta Ministarstvu.

Predlog sadrži: glavni projekat, procenjenu, odnosno plaćenu vrednost infrastrukturnog projekta, privrednu delatnost, visinu investicije, broj novootvorenih radnih mesta, dokaz da se privredna delatnost obavlja na prostoru čija je namena obavljanje privredne delatnosti, dokaz da je predložena izgradnja infrastrukture isključivo u funkciji realizacije investicije iz člana 23. stav 4. ove uredbe, kao i predugovor/protokol, odnosno ugovor potpisan između investitora i izvođača radova.

Vrednost infrastrukturnog projekta u smislu ove uredbe obuhvata troškove:

1) izrade i pribavljanja planske i projektne dokumentacije,

2) izgradnje i

3) angažovanja stručnog nadzora.

Ugovor o refundaciji sredstava uloženih u infrastrukturu

Član 28.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima izgradnje infrastrukture i refundacijom dela, odnosno celokupnog iznosa uloženih sredstava, uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži i rok za isplatu sredstava, kao i odredbu kojom se predviđa da će iznos sredstava koji se isplaćuje zavisiti od ostvarenog prihoda i realizacije prioritetnih obaveza budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik sredstava koji je preuzeo obavezu izgradnje infrastrukture ne ispunjava uslove utvrđene ovom uredbom, ugovorom i ne ispunjava neophodne uslove u skladu sa propisima Republike Srbije.

Nadzor i praćenje realizacije infrastrukturnog projekta

Član 29.

Korisnik sredstava angažuje lice koje vrši nadzor nad izvođenjem infrastrukturnih radova.

Izvođač radova dostavlja Ministarstvu prispele situacije (avansna, privremena i okončana) uz izveštaj nadzornog organa, osim za avansnu situaciju za koju nije potrebno dostaviti izveštaj nadzornog organa.

Završna odredba

Stupanje na snagu

Član 30.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 broj

U Beogradu, maja 2014. godine

Vlada

Predsednik

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar