Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU O IZMENI UREDBE

O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, broj 20/12), u članu 41. broj: „2012.” zamenjuje se brojem: „2013.”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar