Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu raspodele i kriterijumima za dodelu stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJ”, br. 60/98, 5/99-ispravka, 44/99, 74/99 i 4/00-ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05 -dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU RASPODELE I KRITERIJUMIMA ZA DODELU

STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA

Član 1.

U Uredbi o načinu raspodele i kriterijumima za dodelu stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Službeni glasnik RS”, broj 88/05), u članu 4. stav 1. reči: „Evropska konferencija ministara saobraćaja” zamenjuju se rečima: „Međunarodni transportni forum”.

Član 2.

U članu 5. stav 5. reči: „Pravilnikom o ispravama o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJ”, broj 48/02 – u daljem tekstu: Pravilnik)” zamenjuju se rečima: „Pravilnikom o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 99/05 i 23/06 – u daljem tekstu: Pravilnik)”.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 4) koja glasi:

„4) za ’EVRO 4 bezbedno’ vozilo sa pečatom sa siluetom kamiona preko koga je znak za tu kategoriju vozila.”

„1) ’EVRO 4 bezbedno’ vozilo – 7 bodova;”.

Dosadašnja tačka 1) postaje tačka 1a).

U stavu 2. posle reči: „teretno vozilo” dodaju se reči: „’EVRO 4 bezbedno’,”.

Član 5.

„Prevozniku se može oduzeti CEMT dozvola ukoliko dva puta uzastopno nije dostavio izveštaj sa listovima iz dnevnika putovanja ili nije dostavio sve listove iz dnevnika putovanja po redosledu iz člana 47. stav 1. ove uredbe.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 6. decembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

1. Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe je član 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJ”, br. 60/98, 5/99-ispravka, 44/99, 74/99 i 4/00-ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05 –dr. zakon).

2. Razlozi za donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe

Primenom Uredbe o načinu raspodele i kriterijumima za dodelu stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Službeni glasnik RS” br. 88/05) koja ne sadrži odredbe o CEMT dozvolama koje važe za „EVRO 4 bezbedna” vozila došlo se do zaključka da je ovu oblast potrebno dodatno urediti i uvesti potrebne izmene u skladu sa novim tehničkim standardima za vozila koja učestvuju u međunarodnom drumskom prevozu stvari.

U Predlogu uredbe o izmenama i dopunama Uredbe dodate su odredbe o CEMT dozvolama koje važe za „EVRO 4 bezbedna“ vozila u skladu sa pravilima korišćenja multilateralnih CEMT dozvola koje izdaje Međunarodni transportni forum, koji se do 2006. godine zvao Evropska konferencija ministara transporta i kompletno implementiran tekst dokumenta CEMT/CM(2005)9/Final – Uputstvo za vladine službenike i prevoznike o primeni CEMT multilateralne kvote.

Predlogom uredbe o izmenama i dopunama Uredbe izmenjene su odredbe koje utvrđuju način preraspodele bazne kvote, uvođenjem „EVRO 4 bezbednog“ vozila i ukidanjem definisanja odnosa preraspodele bazne kvote u skladu sa odlukom CEMT-a o promenama ovog odnosa svake godine, a u skladu sa stanjem voznog parka prevoznika u svim zemljama članicama.

Uvođenjem „EVRO 4 bezbednog” vozila dodata je odredba u vezi sa kriterijumom kvaliteta voznog parka i određen je broj bodova za ovu kategoriju vozila.

Primenom odredbi u vezi sa oduzimanjem CEMT dozvola u toku godine je uočen niz problema sa vraćanjem pojedinačnih dozvola u plan raspodele prevoznika kome je CEMT dozvola oduzeta. Iz tog razloga su ove odredbe izmenjene i prilagođene realnom stanju u situaciji kada se CEMT dozvola oduzme u toku godine.

U Prilogu 1. (u kome je dat izgled i sadržina dnevnika putovanja za vremensku dozvolu) i u Prilogu 2. (u kome je dat izgled i sadržina dnevnika putovanja za CEMT dozvolu) izmenjena je oznaka države „SRB” umesto „SCG”.

Rešenjima datim u Predlogu uredbe, želi se postići dodatna objektivnost, primenljivost kriterijuma i pojednostavljenje postupka raspodele dozvola.

Objektivnost je postignuta proširenjem i realnim vrednovanjem novih kriterijuma. Primenljivost kriterijuma postignuta je kroz merljive i jasne elemente svakog kriterijuma. Pojednostavljenje postupka raspodele dozvole je postignuto tako što se jednom godišnje utvrđuje broj dozvola koja pripada svakom prevozniku, a prevoznik ih podiže kada za njima ima potrebu bez striktno utvrđenih rokova. Postupak raspodele dozvola je dodatno pojednostavljen u slučaju oduzimanja CEMT dozvola.

Predlogom uredbe, takođe, je omogućeno da prevoznici na osnovu svojih pojedinačnih planova mogu bolje da planiraju ne samo angažovanje svojih prevoznih kapaciteta već i dalji razvoj.

U članu 4. stav 1. Predloga uredbe, u skladu sa promenama do kojih je došlo 2006. godine, izmenjen je naziv međunarodne organizacije „Evropska konferencija ministara saobraćaja” u „Međunarodni transportni forum” u okviru koga je nastavila da funkcioniše multilateralna kvota, ali na nivou evropskog kontinenta.

U članu 5. stav 5. Predloga uredbe, shodno Pravilniku o tehničkim i tehničko-eksplatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 99/05 i 23/06) kojim je propisana kategorija „EVRO4 bezbedno” vozilo, dodata je odredba kojom je uređena nova vrsta CEMT dozvole koja važi za pomenutu kategoriju vozila.

U članu 8. stav 2. Predloga uredbe definisana je bazna kvota CEMT dozvola i način preraspodele takav da odgovara izmenama u tekstu CEMT rezolucije CEMT/CM(2005)9/Final – Uputstvo za vladine službenike i prevoznike o primeni CEMT multilateralne kvote. Naime, od 2007. godine je uvedena godišnja izmena odnosa preraspodele bazne kvote u skladu sa stanjem voznog parka prevoznika u svim zemljama članicama.

Izmenama člana 18. st. 1. i 2. Predloga uredbe proširen je kriterijum kvaliteta voznog parka novom kategorijom vozila „EVRO 4 bezbedno“ koji je vrednovan sa 7 bodova, odnosno ukoliko uz ovakvo vozilo se u voznom parku prevoznika nalazi priključno vozilo sa sertifikatom (potvrdom iz Pravilnika) dodaje se još jedan bod.

U članu 49. stav 2. utvrđeno je kad je CEMT dozvola za „EVRO 4 bezbedno“ vozilo nevažeća.

Brisanjem člana 50. i dodavanjem stava 2. u članu 51. omogućeno je realnije upravljanje kontingentima dozvola tako što se prevozniku kome je oduzeta CEMT dozvola zbog nepravilnosti u korišćenju ne vraćaju pojedinačne dozvole u plan raspodele prevoznika.

U Prilogu 1. (u kome je dat izgled i sadržina dnevnika putovanja za vremensku dozvolu) i u Prilogu 2. (u kome je dat izgled i sadržina dnevnika putovanja za CEMT dozvolu) izmenjena je oznaka države „SRB” umesto „SCG”.

4. Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Uredbe

Za sprovođenje ove uredbe sve troškove snosi Razdeo 18 – Ministarstvo za infrastrukturu, funkcija 450 transport, ekonomska klasifikacija 423 na teret sopstvenih prihoda.

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.

5. Pregled odredaba važeće Uredbe koje se menjaju, odnosno dopunjavaju

(precrtati deo teksta koji se menja, a novi tekst se upisuje velikim slovima)

PRILOG1

PRILOG2

Ostavite komentar