Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Narodna Biblioteka Srbije 1832-2012”

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE 1832-2012”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE 1832-2012”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Narodna biblioteka Srbije 1832-2012” od 29. oktobra do 17. novembra 2012. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 2.370.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje nedeljno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Narodna biblioteka Srbije 1832-2012”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd, Skerlićeva br. 1, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, maja 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPRESEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

U 2012. godini se u Republici Srbiji obeležava 180 godina od osnivanja Narodne biblioteke Srbije. Povodom obeležavanja ovog kulturno-istorijskog događaja Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva dostavilo je na predlog Narodne biblioteke Srbije inicijativu za izdavanje doplatne poštanske marke pod nazivom „Narodna biblioteka Srbije 1832-2012”.

Narodna biblioteka Srbije je osnovana 28. februara 1832. godine u Beogradu odlukom kneza Miloša Obrenovića kao prva ustanova kulture u Srbiji i bila je smeštena u današnjoj ulici Kralja Petra, u blizini Saborne crkve. Istorijski put Narodne biblioteke Srbije od osnivanja do danas odražavao je i pratio istoriju same države. Od osnivanja pa sve do 1972. godine, kada je izgrađena zgrada u Skerlićevoj 1. Narodna biblioteka Srbije je menjala lokacije, pri čemu su u više navrata njeni fondovi (među kojima je bilo knjiga neprocenjive vrednosti iz perioda srednjeg veka) u ogromnoj meri bili uništavani usled bombardovanja (u oba svetska rata) kao i zbog neodgovarajućih smeštaja. Angažovanjem zaposlenih, društva i pojedinaca obnavljani su fondovi ove važne institucije.

Danas je Narodna biblioteka Srbije matična biblioteka i centar bibliotečko informacionog sistema Republike Srbije. Prikupljanje i čuvanje štampane građe sa teritorije naše zemlje kao i dela objavljenih u inostranstvu koja pripadaju ili se bave našom kulturom je jedan od osnovnih zadataka kojim se ona bavi. Fond biblioteke raspolaže sa oko pet miliona primeraka raznog bibliotečkog materijala a pored toga postoji 1,5 miliona jedinica digitalizovane građe, 35.000 naučnih inostranih elektronskih časopisa, 20.000 elektronskih knjiga, dok Elektronski katalog biblioteke sadrži 2,5 miliona zapisa.

Elektronske resurse Narodne biblioteke Srbije dnevno koristi oko 20.000 virtuelnih korisnika i 700 do 1.000 fizičkih korisnika čitaonice.

Radi unapređenja rada Narodne biblioteke Srbije posle 2.000-te godine počelo je uvođenje nove informacione tehnologije. U tom smislu neophodna je nabavka nove računarske opreme za potpuni prelazak na Virtuelnu biblioteku Srbije. Pored toga, neophodno je da se hitno nabavi i izvrši zamena energetskog transformatora važnog za napajanje Narodne biblioteke Srbije strujom koji je star preko 45 godina i čije je funkcionisanje u velikoj meri nepouzdano.

Povodom obeležavanja 180 godina od osnivanja Narodne biblioteke Srbije, a u cilju obezbeđenja uslova za nesmetani rad ove važne nacionalne ustanove neophodna su i sredstva za nabavku navedene opreme.

Radi obezbeđenja ukupnog iznosa sredstava od oko 23.700.000 dinara za nabavku nove računarske opreme i zamene energetskog transformatora za Narodnu biblioteku Srbije kao i sredstva za troškove poštanske usluge i štampanje marke, predlaže se da se doplatna poštanska marka „Narodna biblioteka Srbije 1832-2012” izdaje u periodu od 29. oktobra do 17. novembra 2012. godine u tiražu od 2.370.000 komada. Pri visini apoena od 10 dinara i realizacijom ukupnog tiraža doplatnih poštanskih marki omogućilo bi se ostvarenje bruto prihoda od 23.700.000 dinara.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Narodna biblioteka Srbije 1832-2012” u periodu od 29. oktobra do 17. novembra 2012. godine, i to u tiražu od 2.370.000 komada, u apoenu u visini od 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje nedeljno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Narodna biblioteka Srbije 1832-2012”. Korisnik sredstava je Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Skerlićeva br. 1.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar