Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Krov 2016”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „KROV 2016”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „KROV 2016” od 22. februara do 6. marta 2016. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 1.500.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „KROV 2016”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana namenjuju se Komesarijatu za izbeglice i migracije, Novi Beograd, Narodnih heroja 4, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr Rasim Ljajić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Komesarijat za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat) dostavio je inicijativu da se u 2016. godini izdaje doplatna poštanska marka pod nazivom „KROV 2016” čijom realizacijom bi se Komesarijatu obezbedila finansijska sredstva za finansiranje kupovine seoskih domaćinstava za porodice izbeglica i interno raseljenih lica u Republici Srbiji.

Nakon političkih nemira i oružanih sukoba na prostorima bivše SFRJ devedesetih godina prošlog veka, u Republiku Srbiju je pristigao veliki broj izbeglica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i došlo je do raseljavanja lica sa Kosova i Metohije, tako da po brojnosti ovih lica Republika Srbija postaje prva zemlja u Evropi. U cilju rešavanja problema koje imaju ove grupe lica Vlada je usvojila više strateških dokumenata kao što su: Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica, Strategija za smanjenje siromaštva, Strategija za upravljanje migracijama, kao i Zakon o upravljanju migracijama. Osnovni pravci za trajno rešavanje problema izbeglica i interno raseljenih lica su integracija tj. poboljšanje uslova života, povratak i reintegracija.

U proteklih nekoliko godina Vlada, jedinice lokalne samouprave, nevladine organizacije i međunarodne institucije uložile su značajne napore radi olakšavanja integracije izbeglica i poboljšanja životnih uslova za interno raseljena lica. U tom cilju pristupilo se sprovođenju različitih projekata: izgradnja stanova, otkup seoskih domaćinstava, montažne kuće, građevinski materijal kao pomoć u započetoj gradnji, stanovanje u sistemu socijalne zaštite (socijalne institucije i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima).

Obezbeđivanje rešavanja stambenih pitanja i zatvaranje kolektivnih centara, uz mere koje se preduzimaju za ekonomsko osamostaljivanje ovih lica, preduslovi su za smanjivanje siromaštva ove populacije.

Sa ciljem da se poboljša kvalitet života najugroženijih kategorija ove populacije, zajedničkom i intenzivnom saradnjom centralnih i lokalnih organa vlasti, međunarodnih donatora i nevladinih organizacija, pokrenuti su brojni projekti među kojima se projekat otkupa kuća sa okućnicom pokazao kao najsveobuhvatnije rešenje stambenog pitanja socijalno ugroženih porodica izbeglica i interno raseljenih lica. Realizaciju ovog projekta Komesarijat je započeo u 2005. godini u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju kada su kupljena 364 seoska domaćinstva. Uključivanjem Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice i Fondacije „Ana i Vlade Divac” kupljeno je još 90 seoskih domaćinstava. Od tog broja, 10 seoskih domaćinstava je kupljeno od sredstava ostvarenih po osnovu prodaje doplatne poštanske marke „Možeš i ti” koja se izdavala u 2009. godini. Nastavak projekta realizovan je i iz donatorskih sredstava. Pored toga, u 2010. godini izdata je doplatna poštanska marka pod nazivom „Krov”, čijom realizacijom su obezbeđena sredstva za kupovinu osam seoskih domaćinstava, u 2011. godini izdata je doplatna poštanska marka „Korak napred”, čijom realizacijom su obezbeđena sredstva za kupovinu sedam seoskih domaćinstava, u 2013. godini izdata je doplatna poštanska marka „Ključ”, čijom realizacijom su obezbeđena sredstva za kupovinu 15 seoskih domaćinstava, u 2014. godini izdata je doplatna poštanska marka „Novi krov” čijom realizacijom su obezbeđena sredstva za kupovinu 13 seoskih domaćinstava, dok je u 2015. godini izdata doplatna poštanska marka „Ruka ruci”, čijom realizacijom su obezbeđena sredstva za kupovinu 12 seoskih domaćinstava.

Do sada je ukupno otkupljeno 1.310 seoskih domaćinstava, i na taj način je zbrinuto 1.310 najugroženijih porodica izbeglih i interno raseljenih lica.

I pored toga, što se svakodnevno rešavaju problemi porodica izbeglica i interno raseljenih lica, još je mnogo ugroženih porodica koje nemaju ekonomskih mogućnosti da reše stambeno pitanje. U anketi sprovedenoj u periodu jun-novembar 2012. godine, više od 2.000 porodica izbeglica i 600 porodica interno raseljenih lica izjasnilo se za seosko domaćinstvo kao najpoželjnije rešenje stambenog pitanja, međutim realizovanje ovog rešenja je otežana s obzirom na to da Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice nema mogućnost da finansira projekte namenjene stambenom zbrinjavanju izbeglica i što ovaj vid stambenog zbrinjavanja nije podržan sredstvima Predpristupnih fondova Evropske unije.

U cilju nastavljanja zbrinjavanja ovih porodica i u 2016. godini, odnosno pružanja podrške u rešavanju stambenih potreba najugroženijim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju prebivalište, odnosno boravište u opštinama koje nemaju sredstava i mogućnosti da reše problem njihovog trajnog zbrinjavanja, Komesarijat je predložio izdavanje doplatne poštanske marke „KROV 2016” u periodu od 22. februara do 6. marta 2016. godine, u tiražu od 1.500.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara. Pri prodaji ukupnog tiraža bilo bi moguće da se ostvari bruto iznos od 15.000.000 dinara. Od ostvarenih sredstava planira se kupovina do 12 seoskih domaćinstava.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. ove uredbe predviđeno je da se plaća doplatna poštanska marka „KROV 2016” u periodu od 22. februara do 6. marta 2016. godine, i to u tiražu od 1.500.000 komada, u apoenu u visini od 43,4% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 23 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. ove uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „KROV 2016”.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke namenjuju se Komesarijatu za izbeglice i migracije, Novi Beograd, Narodnih heroja 4.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. ove uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA

Predlaže se da ova uredba stupi na snagu u roku kraćem od osam dana iz razloga što je neophodno da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti, odnosno štampanje i distribucija predmetne doplatne poštanske marke, kako bi se obezbedilo da realizacija, odnosno izdavanje iste otpočne u roku koji je predviđen ovom uredbom.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva za sprovođenje ove uredbe planirana su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) u okviru Razdela 46 – Komesarijat za izbeglice i migracije, Program 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 0013 – Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema upravljanja migracijama, u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara, i to: ekonomska klasifikacija 421 – Stalni troškovi, u iznosu od 2.700.000 dinara, ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru, u iznosu od 500.000 dinara i ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, u visini od 11.800.000 dinara.

Ostavite komentar