Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „KROV”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „KROV” od 1. do 6. februara 2010. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „KROV”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Komesarijatu za izbeglice, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 14. januara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada Republike Srbije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Vlada Republike Srbije usvojila je 2002. godine Nacionalnu strategiju za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica kojom je dat okvir za sprovođenje inicijativa i aktivnosti u vezi poboljšanja položaja izbeglih lica, koja su usled ratova, progona i diskriminacije stizala na teritoriju naše zemlje, kao i interno raseljenih lica.

Republika Srbija je država sa najvećim brojem izbeglica i interno raseljenih lica u Evropi. Prema Strategiji u Srbiji je bilo 700.000 izbeglica, dok se tokom godina njihov broj smanjivao usled procesa integracije, a jedan manji broj izbeglica opredelio za povratak i preseljenje u treće zemlje. Prema proceni, sada u Republici ima oko 300.000 izbeglica i lica koja su u statusu izbeglica ali su se opredelili za integraciju, kao i preko 200.000 interno raseljenih lica. Pomenutom strategijom su povratak i integracija predviđeni kao dva osnovna pravca za rešavanje pitanja izbeglih lica. U okviru integracije, rešavanje stambenog pitanja i zapošljavanja su određeni kao ključni programi koje treba sprovesti.

U proteklih nekoliko godina Vlada, jedinice lokalne samouprave, nevladine organizacije i međunarodne institucije uložile su značajne napore radi olakšavanja integracije izbeglica i poboljšanja životnih uslova za interno raseljena lica. U tom cilju pristupilo se sprovođenju različitih projekata: izgradnja stanova, otkup kuća sa okućnicom, pomoć u započetoj gradnji i stanovanjem u sistemu socijalne zaštite (socijalne institucije i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima).

Problem izbeglica i interno raseljenih lica kao ozbiljan i hitan za rešavanje, takođe je izdvojen i u Strategiji za smanjenje siromaštva gde su obezbeđenje stambenih resursa i zatvaranja kolektivnih centara, kao i sprovođenje mera usmerenih na zapošljavanje, opredeljeni kao osnovni preduslovi za smanjenje siromaštva ovih lica.

Radi što bržeg rešavanja položaja socioekonomski najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica sa prebivalištem, odnosno boravištem u opštinama koje nemaju sredstava i mogućnosti da reše njihov egzistencijalni problem, Komesarijat za izbeglice je 2005. godine u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju započeo Projekat kupovine seoskih domaćinstava, tako da su kupljene 364 seoske kuće sa okućnicom. Uključivanjem Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija i humanitarne organizacije „Ana i Vlade Divac”- HOD kupljeno je još 90 seoskih kuća, dok je do novembra 2009. godine realizovana kupovina još 66 seoskih kuća sa okućnicom.

Pokretanjem inicijative Komesarijata za izbeglice da se u 2010. godini izdaje doplatna poštanska marka „KROV”, nastavile bi se aktivnosti vezane za unapređenje položaja najugroženijih porodica izbeglih i interno raseljenih lica, s obzirom da bi na ovaj način mogla da se obezbede sredstva za kupovinu još oko 10 seoskih kuća sa okućnicom.

Izdavanjem doplatne marke od 1. do 6. februara 2010. godine u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara, bilo bi moguće ostvariti bruto iznos od 7.500.000 dinara.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „KROV” od 1. do 6. februara 2010. godine, i to u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „KROV”, a korisnik sredstava je Komesarijat za izbeglice.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je da uredba stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar