Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Evropsko atletsko prvenstvo u dvorani 2017”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017” od 27. februara do 5. marta 2017. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP „Pošta Srbije”, Beograd uplaćuju se dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana namenjuju se Atletskom savezu Srbije za finansiranje organizacije Evropskog atletskog prvenstva u dvorani 2017. godine, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-855/2017

U Beogradu, 3. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić s.r.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Ministarstvo omladine i sporta je na predlog Atletskog saveza Srbije dostavilo Inicijativu da se u 2017. godini izdaje doplatna poštanska marka „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017” radi obezbeđenje dela sredstava neophodnih za finansiranje organizacije Evropskog atletskog prvenstva u dvorani za seniore i seniorke koje će biti održano u Beogradu od 3. do 5. marta 2017. godine.

Organizovanje Evropskog atletskog prvenstva u dvorani za seniore i seniorke je od opšteg interesa za Republiku Srbiju jer predstavlja najveće međunarodno sportsko takmičenje koje će se organizovati u 2017. godini u našoj zemlji i na kojem će učešće uzeti preko 1100 atletičara iz 48 zemalja.

Glavni ciljevi organizacije Evropskog atletskog prvenstva u dvorani su promocija vrednosti naše zemlje i ostvarenje vrhunskih sportskih rezultata u ovom sportu koji je jedan od najtrofejnijih sportova.

Atletski savez Srbije je član Olimpijskog komiteta Srbije, Asocijacije atletskih federacija ABAF, Svetske atletske federacije IAAF i Evropske atletske asocijacije EA.

Osnovni ciljevi Atletskog saveza Srbije su: ostavrivanje interesa saveza kroz organizovanje atletskih takmičenja na nivou Republike Srbije, reprezentativno predstavljanje atletskog sporta u Republici Srbiji i izvan zemlje, organizovanje državnih takmičenja, selekcionisanje, pripremanje i nastup atletičara i atletičarki, organizacija međunarodnih turnira, razvoj i promocija atletike, utvrđivanje opšte politike razvoja i unapređenja stručnog pedagoškog rada u cilju postizanja vrhunskih sportskih dostignuća, omasovljenje atletskog sporta i drugo.

Atletika kao „kraljica sportova” se u poslednjih par godina vratila u vrh popularnosti, pri čemu je najveći uspeh postignut u 2016. godini osvajanjem prve olimpijske medalje u istoriji Republike Srbije koju je osvojila naša skakačica u dalj Ivana Španović.

U periodu od 2009. do 2015. godine naši atletičari su osvojili ukupno 382 medalje, na svetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima, Kupu Evrope, Kupu sveta, Mediteranskim igrama, Univerzijadi i EYOF.

Korisnik sredstava od doplatne poštanske marke „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017” je Atletski savez Srbije i sredstva će biti korišćena za finansiranje organizacije Evropskog atletskog prvenstva u dvorani u Beogradu 2017. godine, konkretno za finansiranje pripreme atletičara za učešće na ovom takmičenju, za nabavku sportske opreme za reprezentativne selekcije Srbije, kao i za doping kontrolu.

Predlaže se da se doplatna poštanska marka za navedene potrebe izdaje u periodu od 27. februara do 5. marta 2017. godine u tiražu od ukupno 750.000 komada tako da bi se pri vrednosti marke od 10 dinara i prodaje celokupnog tiraža, mogao ostvariti bruto prihod od 7.500.000 dinara.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. ove uredbe predviđeno je plaćanje doplatne poštanske marke „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017” u periodu od 27. februara do 5. marta 2017. godine u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 43,4% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 23 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. ove uredbe sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP „Pošta Srbije” uplaćuju se dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017”.

Sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke namenjuju se Atletskom savezu Srbije za finansiranje organizacije Evropskog atletskog prvenstva u dvorani u Beogradu 2017. godine.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. ove uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA

Predlaže se da ova uredba stupi na snagu u roku kraćem od osam dana iz razloga što je neophodno da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti, odnosno štampanje i distribucija predmetne doplatne poštanske marke, kako bi se obezbedilo da realizacija, odnosno izdavanja iste otpočne u roku predviđenom ovom uredbom.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva za sprovođenje ove uredbe, u visini od 7.500.000 dinara, planirana su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) u okviru Razdela 29 – Ministarstvo omladine i sporta, Glava 29.0 – Ministarstvo omladine i sporta, Program 1301 – Razvoj sistema sporta, Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, Projekat 4001 – Podrška realizaciji programa koji se finansiraju iz sredstava doplatne poštanske marke, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama.

Ostavite komentar