Uredba o dopuni Uredbe o najvišoj dopuštenoj starosti brodova za upis u jedan od upisnika brodova

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila („Službeni glasnik RS”, br. 10/13 i 18/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

Član 1.

U Uredbi o najvišoj dopuštenoj starosti brodova za upis u jedan od upisnika brodova („Službeni glasnik RS”, broj 3/15), u članu 2. tačka 2) posle reči: „brodove” dodaju se zapeta i reči: „tegljače, potiskivače”.

Dodaje se stav 2. koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, u Upisnik brodova unutrašnje plovidbe može da se upiše:

1) teretni brod za prevoz rasute robe koja nije okarakterisana i klasifikovana u opasnu materiju koja se nalazi na spisku opasnih roba u Evropskom sporazumu o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN) („Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovoriˮ, br. 3/10, 1/14 i 7/15), čija je starost veća od 35 godina, pod uslovom da ima dvostruku oplatu u zoni skladišta i da je na dan 30. decembra 2008. godine imao važeću ispravu izdatu u skladu sa pravilima nadzora plovila na Rajni kojom se dokazuje sposobnost broda za plovidbu Rajnom koja su bila na snazi 31. decembra 1994. godine, ili svedočanstvo o sposobnosti za plovidbu zajednice izdato u državi članici Evropske unije u skladu sa propisom kojim se uređuju tehnički zahtevi za plovila unutrašnje plovidbe zajednice;

2) teretni brod za prevoz opasne robe čija je starost veća od 35 godina pod uslovom da ima dvostruku oplatu, ADN Sertifikat o odobrenju za brod izdat od nadležnog organa države članice Evropske unije, kao i ispravu o klasi izdatu od strane klasifikacionog društva koje je priznato u skladu sa propisima Republike Srbije;

3) potiskivač čija je starost veća od 35 godina pod uslovom da ima svedočanstvo o sposobnosti za plovidbu zajednice izdato u državi članici Evropske unije u skladu sa propisom kojim se uređuju tehnički zahtevi za plovila unutrašnje plovidbe zajednice, kojim se utvrđuje njegova sposobnost za plovidbu na svim vodnim putevima zajednice, uključujući zone 3, 4 i R (Rajna).”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

Beograd, 2016. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar