Uredba o izmenama i dopunama uredbe o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

Na osnovu člana 40. st. 1. i 4. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA PRIREĐIVANjE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICAMA

Član 1.

U Uredbi o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama („Službeni glasnik RS”, br. 77/05 i 69/06), u članu 6. tačka 1) reči: „pet igračnica” zamenjuju se rečima: „jednoj igračnici”.

U tački 2) reči: „deset godina” zamenjuju se rečima: „tri godine”.

U tački 3) iznos: „100.000.000” zamenjuje se iznosom: „50.000.000”.

Član 2.

U članu 8. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Uprava je dužna da pravnom licu izda potvrdu o otkupu dokumentacije za javni poziv.”

Član 3.

U članu 12. stav 1. tačka 3) reči: „pet igračnica” zamenjuju se rečima: „jednoj igračnici”.

U tački 4) reči: „deset godina” zamenjuju se rečima: „tri godine”.

U tački 5) iznos: „100.000.000” zamenjuje se iznosom: „50.000.000”.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) potvrdu o otkupu dokumentacije za javni poziv;”.

U stavu 2. posle broja: „5),” dodaje se broj: „5a),”.

Član 4.

U članu 21. stav 1. reč: „tri” zamenjuje se rečju: „sedam”.

U stavu 2. reč: „sedam” zamenjuje se rečju: „deset”.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

OBRAZLOŽENjE

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 40. st. 1. i 4. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05 – dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon), prema kome Vlada uređuje bliže uslove za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Članom 6. Uredbe o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 77/05 i 69/06 – u daljem tekstu: Uredba) propisani su, pored uslova propisanih Zakonom, bliži uslovi za izdavanje dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama.

Shodno tač. 1), 2) i 3) navedenog člana Uredbe, pravno lice – podnosilac prijave na javni poziv ili njegov većinski osnivač, mora da ispuni, između ostalih, i uslove da poseduje učešća u najmanje pet igračnica, da priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje deset godina, kao i da je u poslednjoj poslovnoj godini za koju poseduje izveštaj revizora ostvario promet veći od 100.000.000 evra.

Na osnovu člana 40. stav 1. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 84/04 i 85/05 – dr. zakon), člana 4. stav 1. Uredbe i tačke 2. alineja 3. Odluke o dinamici davanja dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 77/05, 62/07 i 118/07), Vlada Republike Srbije objavila je dana 05.10.2007. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 91/07, dnevnom listu „Politika”, „Financial Times”-u i na internet stranici Ministarstva finansija, Javni poziv za prikupljanje prijava u postupku izdavanja dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u 2007. godini (šifra javnog poziva 1/07), i to za igračnicu lociranu van teritorije grada Beograda.

Dokumentaciju za javni poziv otkupilo je jedno pravno lice „Državna lutrija Srbije” d.o.o. iz Beograda, ul. Uskočka br. 4-6.

Na javni poziv za prikupljanje prijava u postupku izdavanja dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u 2007. godini (šifra javnog poziva 1/07) nije podneta nijedna prijava, te se isti smatra neuspelim.

Mogući razlozi za neuspeh navedenog javnog poziva su sledeći:

1. lokacija za igračnicu je van teritorije grada Beograda, što je neuporedivo manje atraktivno za potencijalne priređivače posebnih igara na sreću u igračnicama;

2. veoma strogi uslovi za izdavanje dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, propisani članom 6. Uredbe.

Predložene izmene i dopune Uredbe garantuju ozbiljnost, visok bonitet i odgovarajuće iskustvo u priređivanju igara na sreću u igračnicama, a njihovim usvajanjem bilo bi omogućeno učešće na javni poziv većem broju pravnih lica.

III. OBJAŠNjENjA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Član 1. Predloga uredbe

Ovim članom propisuju se blaži uslovi za izdavanje dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, odnosno uslovi da pravno lice – podnosilac prijave poseduje učešća u najmanje jednoj igračnici, da priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje tri godine, kao i da je u poslednjoj poslovnoj godini za koju poseduje izveštaj revizora ostvario promet veći od 50.000.000 evra.

Član 2. Predloga Uredbe

Ovim članom precizirana je obaveza Uprave za igre na sreću da pravnom licu izda potvrdu o otkupu dokumentacije za javni poziv.

Član 3. Predloga Uredbe

Ovim članom vrši se usklađivanje sa izmenama navedenim u članu 1. Predloga uredbe.

Član 4. Predloga uredbe

Ovim članom produžuje se rok u kojem Uprava za igre na sreću obaveštava podnosioce prijava na javni poziv o mestu i vremenu otvaranja prijava od tri na rok od pet dana, odnosno rok u kojem Komisija za sprovođenje postupka javnog poziva pristupa otvaranju prijava od sedam dana na rok od deset dana. Potreba za produženjem pomenutih rokova uočena je prilikom sprovođenja postupka javnog poziva u 2005. i 2006. godini.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna finansijska sredstava.

PREGLED

ODREDABA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA PRIREĐIVANjE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICAMA

Član 6.

Dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama može dobiti pravno lice – podnosilac prijave koji pored uslova propisanih Zakonom ispunjava i sledeće uslove:

1) da podnosilac prijave ili njegov većinski osnivač poseduje učešća u najmanje pet igračnica JEDNOJ IGRAČNICI;

2) da podnosilac prijave ili njegov većinski osnivač priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje deset godina TRI GODINE;

3) da je podnosilac prijave ili njegov većinski osnivač, u poslednjoj poslovnoj godini za koju poseduje izveštaj revizora ostvario promet veći od 100.000.000 50.000.000 evra;

4) da je domaće pravno ili fizičko lice vlasnik najmanje 10% osnovnog kapitala pravnog lica – podnosioca prijave.

Član 8.

Dokumentacija za javni poziv sadrži:

1) tekst javnog poziva;

2) uputstvo podnosiocima prijave;

3) prospekt;

4) nacrt ugovora o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama.

Zainteresovano pravno lice otkupljuje dokumentaciju, uz naknadu koja je navedena u javnom pozivu.

UPRAVA JE DUŽNA DA PRAVNOM LICU IZDA POTVRDU O OTKUPU DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV.

Član 12.

Podnosilac prijave dužan je da uz prijavu dostavi:

1) podatke o podnosiocu prijave na Obrascu PUJP – Podaci o učesniku na javnom pozivu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

2) rešenje o upisu u registar privrednih subjekata, sa prilogom o visini i strukturi osnovnog kapitala u skladu sa članom 38. Zakona, uključujući i statusne promene koje su nastale do momenta podnošenja prijave;

3) izjavu i dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da podnosilac prijave ili njegov većinski osnivač poseduje učešća u najmanje pet igračnica JEDNOJ IGRAČNICI;

4) izjavu i dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da podnosilac prijave ili njegov većinski osnivač priređuje igre na sreću u igračnicama najmanje deset godina TRI GODINE;

5) izjavu i dokaz podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača da je podnosilac prijave ili njegov većinski osnivač u poslednjoj poslovnoj godini za koju poseduje izveštaj revizora ostvario promet veći od 100.000.000 50.000.000 evra;

5a) POTVRDU O OTKUPU DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV;

6) potvrdu nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica iz tačke 1) ovog stava, kao i lice koje u smislu zakona kojima se uređuju oblasti oporezivanja dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa učesnikom na javnom pozivu, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena Uredbom o određivanju krivičnih dela za koja se uz prijavu, odnosno zahtev za dobijanje dozvole, odnosno odobrenja za priređivanje određenih igara na sreću podnosi potvrda o neosuđivanosti određenih lica («Službeni glasnik RS», broj 128/04) u periodu od pet godina koji prethodi podnošenju prijave. Podnosilac prijave je dužan da uz prijavu dostavi i podatke o povezanim licima;

7) dokaz o ispunjenosti poreskih i drugih obaveza po osnovu javnih prihoda podnosioca prijave;

8) ovlašćenje zastupnicima;

9) RJR – obaveštenje o razvrstavanju republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

10) potvrdu o dodeli PIB-a;

11) statut ili akt o osnivanju;

12) poslovni plan razvoja delatnosti za period od najmanje tri godine;

13) opis vrste i pravila posebnih igara na sreću koje će se priređivati u igračnici;

14) detaljan plan audio-video nadzora, čuvanja dokumentacije i telesne zaštite lica i imovine u igračnici;

15) izjavu podnosioca prijave, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su sve izjave i ostala dokumenta u prijavi istiniti;

16) izjavu o ponuđenom iznosu za naknadu za dozvolu, koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti 500.000 evra na dan podnošenja prijave;

17) bankarsku garanciju na iznos od 500.000 evra, koja se aktivira u slučaju da podnosilac prijave povuče prijavu nakon isteka roka za podnošenje prijave;

18) izjavu o ponuđenom minimalnom iznosu naknade za priređivanje posebnih igara u igračnici za period od 10 godina, kao i bankarsku garanciju u iznosu od 10 % od ukupno ponuđenog iznosa sa rokom trajanja od godinu dana, sa mogućnošću obnavljanja;

19) izjavu podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača o visini prihoda podnosioca prijave ili njegovog većinskog osnivača u poslednje tri poslovne godine, kao i finansijske izveštaje koji dokazuju da je davalac izjave ostvario navedene prihode;

20) izjavu podnosioca prijave ili njegovih osnivača o visini plaćenih obaveza u budžet Republike Srbije po osnovu naknade za priređivanje igara na sreću od dana stupanja na snagu zakona do dana objavljivanja javnog poziva, kao i potvrdu Poreske uprave o plaćenim naknadama.

Dokumentacija, odnosno dokazi iz stava 1. tač. 2), 3), 4), 5), 5a), 6), 7), 8), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) i 20) ovog člana podnose se u originalu, dok ostala dokumenta mogu biti podneta kao i overena fotokopija.

Bankarske garancije iz stava 1. tač. 17) i 18) ovog člana ne mogu imati važnost kraću od 180 dana.

Član 21.

Uprava obaveštava podnosioce prijava o mestu i vremenu otvaranja prijava, najkasnije tri SEDAM dana pre dana otvaranja prijava.

Komisija pristupa otvaranju prijava najkasnije u roku od sedam DESET dana od dana isteka roka za podnošenje prijava određenog u javnom pozivu.

Otvaranju prijava na javni poziv mogu prisustvovati lica ovlašćena za zastupanje podnosioca prijave.

Komisija može zahtevati od podnosioca prijave dodatna objašnjenja koja su od značaja za vrednovanje elemenata navedenih u prijavi, a može vršiti i kontrolu ispunjenosti uslova propisanih Zakonom i ovom uredbom, uvidom na licu mesta kod podnosioca prijave, o čemu se sačinjava zapisnik.

Ostavite komentar