Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći

Na osnovu člana 24. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNI

UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI

Član 1.

U Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100 /11 i 91/12), član 95. stav 1. menja se i glasi:

„ Državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) može da se dodeli privrednom subjektu pod uslovom da nije moguće dodeliti državnu pomoć po pravilima utvrđenim ovom uredbom za dodelu regionalne, horizontalne ili sektorske državne pomoći. Državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) ne prijavljuje se Komisiji za kontrolu državne pomoći. Odluku o opravdanosti dodele državne pomoći male vrednosti (de minimis državne pomoći) donosi davalac državne pomoći ”.

Član 2.

U članu 97. stav 1. menja se i glasi:

Davalac državne pomoći dužan je da, u pisanoj formi, obavesti korisnika o tome da mu dodeljuje državnu pomoć male vrednosti (de minimis državnu pomoć) i o iznosu pomoći koju mu dodeljuje i da zatraži od korisnika da ga, u pisanoj formi, obavesti o svim drugim državnim pomoćima male vrednosti (de minimis državna pomoć) koje su mu dodeljene u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine.”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Davalac državne pomoći koji dodeljuje državnu pomoć male vrednosti (de minimis državnu pomoć) dužan je da:

– vodi evidenciju o dodeljenim državnim pomoćima male vrednosti po pojedinačnim korisnicima pomoći;

– čuva podatke o dodeljenim državnim pomoćima male vrednosti deset godina od dana njihove dodele;

– na pisani zahtev Komisije za kontrolu državne pomoći, dostavi sve podatke kako bi se utvrdilo da li su pri dodeli državne pomoći male vrednosti bili ispunjeni svi uslovi za njenu dodelu.;

– iznose dodeljenih državnih pomoći male vrednosti dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija, radi izrade godišnjeg izveštaja o dodeljenoj državnoj pomoći .”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu … aprila 2013

Vlada

Predsednik

Ostavite komentar