Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći

105. sednica Vlade Republike Srbije, 1. novembar 2013. godine

*Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći

Na osnovu člana 24. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA

UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI

Član 1.

U Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100 /11, 91/12 i 37/13) u članu 95. stav 1. reči: „ Državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) može da se dodeli privrednom subjektu pod uslovom da nije moguće dodeliti državnu pomoć po pravilima utvrđenim ovom uredbom za dodelu regionalne, horizontalne ili sektorske državne pomoći.” brišu se.

Član 2.

Posle člana 95. dodaje se član 95a, koji glasi:

„ Član 95a

Za iste opravdane troškove može se dodeliti i državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) i druge vrste državne pomoći, a najviše do visine državne pomoći utvrđene ovom uredbom koja predstavlja gornju granicu do koje je dozvoljeno dodeliti ukupan iznos državne pomoći.

Državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) koja se dodeljuje kao naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa ne može se za istu delatnost kumulirati sa ostalim vrstama državne pomoći, niti drugim javnim sredstvima koja nisu državna pomoć.”

Član 3.

U članu 96. stav 1. posle reči: „100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,” dodaju se reči: „kao i naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa u visini do 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti”.

Član 4.

Član 97b stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) ako je godišnja naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa u iznosu do 15 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti u svim delatnostima osim u sektorima transporta i transportne infrastrukture,”.

U tački 3) broj: „1.000.000” zamenjuje se brojem: „200.000”.

Na kraju tačke 3) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje tačka 4), koja glasi:

„4) ako ovlašćenje za pružanje usluga od opšteg interesa nije duže od 10 godina, osim ako izvođač usluga mora investirati u infrastrukturu koja je uslov za izvođenje usluge od opšteg ekonomskog interesa, koja se amortizuje u dužem periodu, saglasno sa opštevažećim računovodstvenim standardima.”

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu oktobar 2013

Vlada

Predsednik

Ivica Dačić

Ostavite komentar