Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU

Član 1.

U Uredbi o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, broj 100/14), u članu 2. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) Štedne obveznice su dugoročne hartije od vrednosti sa rokom dospeća jednakim ili većim od dve godine sa kuponom, koje mogu kupovati samo domaća punoletna fizička lica;ˮ.

Posle tačke 26) dodaju se tač. 26a), 26b) i 26v), koje glase:

„26a) Pristupni period predstavlja period u kome investitor u štedne obveznice može podneti nalog za kupovinu ovih obveznica;

26b) Prevremena isplata predstavlja opciju koja imaocu štedne obveznice omogućava da nakon isteka predviđenog vremenskog perioda ovu obveznicu naplati pre roka dospeća, pri čemu za to plaća naknadu za prevremenu isplatu;

26v) Naknada za prevremenu isplatu predstavlja iznos koji izdavalac naplaćuje od imaoca štedne obveznice prilikom prevremene isplate te obveznice;ˮ.

Član 2.

U članu 5. stav 1. tačke 2) tačka na kraju zamenjuje se sa tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 3), koja glasi:

„3) investitori u štedne obveznice.ˮ.

Stav 2. menja se i glasi:

„Investitori aukcijskoj platformi mogu pristupiti preko ovlašćenih učesnika, osim investitora u štedne obveznice.ˮ.

Član 3.

Posle člana 40. dodaju se glava VA i čl. 40a, 40b, 40v, 40g, 40d, 40đ, 40e i 40ž, koji glase:

„VA ŠTEDNE OBVEZNICE

Član 40a

Investitor u štedne obveznice može biti samo domaće punoletno fizičko lice.

Član 40b

Štedne obveznice su denominovane u dinarima i evrima.

Nominalna vrednost štedne obveznice denominovane u dinarima iznosi 2.000 dinara.

Nominalna vrednost štedne obveznice denominovane u evrima iznosi 100 evra.

Jedan investitor u štedne obveznice može imati najviše 5000 komada štednih obveznica po jednoj emisiji štednih obveznica denominovanih u dinarima, odnosno 500 komada štednih obveznica po jednoj emisiji štednih obveznica denominovanih u evrima.

Podela štednih obveznica vrši se po načelu prioriteta – prioritet u podeli štednih obveznica imaju investitori koji se prvi prijave za kupovinu.

Štedne obveznice se prodaju po nominalnoj vrednosti i imaju kupon koji se isplaćuje jednom godišnje.

Član 40v

Uplata štednih obveznica vrši se kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd (u daljem tekstu: Poštanska štedionica), člana Centralnog registra.

Sve naknade za upis, uplatu, otvaranje vlasničkog računa finansijskih instrumenata, isplate kupona i glavnice po osnovu štednih obveznica koje ima Poštanska štedionica i Centralni registar po osnovu štednih obveznica plaća Uprava za javni dug i one ne mogu biti veće od 0,65% od nominalne vrednosti emisije štednih obveznica, a što se bliže određuje sporazumom (ugovorom) zaključenim između Uprave za javni dug, Poštanske štedionice i Centralnog registra.

Sporazumom (ugovorom) iz stava 2. ovog člana reguliše se i postupak uplate, upisa, isplate, kao i druga pitanja u vezi sa kupovinom štednih obveznica.

Prilikom uplate štednih obveznica kod Poštanske štedionice investitoru se izdaje Potvrda o uplati štednih obveznica Republike Srbije, koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 40g

Ministarstvo finansija i Uprava za javni dug objavljuju javni poziv za upis i uplatu štednih obveznica na svojim internet stranicama.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži sledeće podatke:

1) obim emisije, datum emisije, datum upisa u Centralni registar, datum dospeća štednih obveznica, u skladu sa aktom o emisiji štednih obveznica;

2) nominalnu vrednost jedne štedne obveznice;

3) kuponsku stopu i datume isplate kupona;

4) trajanje pristupnog perioda, u kome su zainteresovani investitori u štedne obveznice obavezni da uplate novčana sredstva na račun Republike Srbije kod Poštanske štedionice;

5) trajanje perioda u kome nije moguće ostvariti prevremenu isplatu;

6) kamatnu stopu koja se primenjuje ukoliko dođe do prevremene isplate.

Postupak upisa štednih obveznica na vlasničke račune finansijskih instrumenata lica koja su kupila štedne obveznice vrši Centralni registar.

Član 40d

Investitor u štedne obveznice podnosi nalog za kupovinu štednih obveznica u pristupnom periodu. Novčana sredstva za kupovinu štednih obveznica uplaćuju se istovremeno sa podnošenjem naloga za kupovinu.

Nije moguće povlačenje podnetog naloga za kupovinu štednih obveznica i uplaćenih novčanih sredstava.

Pristupni period ne može biti kraći od 15 dana od dana objave javnog poziva, a datum emisije ne može biti kasnije od 21 dana po završetku pristupnog perioda.

Investitor u štedne obveznice ne ostvaruje pravo na kamatu u pristupnom periodu i periodu do emisije štedne obveznice.

Nalog za kupovinu štednih obveznica podnosi se Poštanskoj štedionici na obrascu Nalog za kupovinu štednih obveznica Republike Srbije, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Sastavni deo Naloga za kupovinu štednih obveznica Republike Srbije čini Spisak ovlašćenih lica za raspolaganje štednim obveznicama Republike Srbije u slučaju sprečenosti usled teže bolesti, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 40đ

Prevremena isplata je opcija koja se može primeniti nakon isteka određenog perioda nakon upisa emisije štednih obveznica od strane Centralnog registra i zavisi od ročnosti štednih obveznica.

Zahtev za prevremenu isplatu podnosi se Poštanskoj štedionici na obrascu Zahtev za prevremenu isplatu štednih obveznica Republike Srbije, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prevremena isplata je moguća i u roku kraćem od perioda u kome se ne može vršiti prevremena isplata u slučaju teže bolesti investitora u štedne obveznice ili nekog od njegovih članova uže porodice.

Zahtev za prevremenu isplatu u slučaju teže bolesti podnosi se Poštanskoj štedionici na obrascu Zahtev za prevremenu isplatu štednih obveznica Republike Srbije u slučaju teže bolesti, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Uz ovaj zahtev dostavlja se i adekvatna lekarska dokumentacija kojom se dokazuje slučaj teže bolesti.

Pod težim bolestima smatraju se bolesti navedene u Listi težih bolesti koja čini sastavni deo obrasca Zahtev za prevremenu isplatu štednih obveznica Republike Srbije u slučaju teže bolesti.

Član 40e

Naknada za prevremenu isplatu izračunava se po sledećoj formuli:

NPI=N*(n*pk-pn-d360*pn)

pri čemu je:

NPI – naknada za prevremenu isplatu

N – nominalna vrednost

n – broj isplaćenih kupona

pk – godišnja kuponska stopa

pn – godišnja kuponska stopa za period od datuma emitovanja do datuma prevremene isplate

d – broj dana od datuma poslednje isplate kupona do datuma prevremene isplate.

Obračun dana vrši se primenom metode 30/360.

Godišnja kuponska stopa za period od datuma emitovanja do datuma prevremene isplate koja se primenjuje određuje se aktom o emisiji štedne obveznice i uvek je niža od kuponske stope štedne obveznice koja se prevremeno isplaćuje.

Prilikom prevremene isplate investitoru u štedne obveznice isplaćuje se iznos uložen u štedne obveznice (nominalna vrednost štednih obveznica) umanjen za naknadu za prevremenu isplatu.

Ukoliko se prevremena isplata izvrši u toku kuponskog perioda, investitor u štedne obveznice ostvaruje pravo na kamatu u periodu od datuma poslednje isplate kupona do datuma prevremene isplate.

Odluku o prevremenoj isplati donosi ministar na predlog Komisije za prevremenu isplatu koju obrazuje direktor Uprave za javni dug. Komisija za prevremenu isplatu ima najmanje pet članova i svi članovi moraju biti zaposleni u Upravi za javni dug.

Ispis i isplatu štednih obveznica vrši Centralni registar na osnovu odluke o prevremenoj isplati iz stava 6. ovog člana.

Član 40ž

Štednim obveznicama se ne može trgovati na sekundarnom tržištu.

Zahtev za promenu ličnih podataka, vrši se na obrascu Zahtev za promenu ličnih podataka investitora u štedne obveznice Republike Srbije, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.ˮ.

Član 4.

Obrasci: Nalog za kupovinu štednih obveznica Republike Srbije, Spisak ovlašćenih lica za raspolaganje štednim obveznicama Republike Srbije u slučaju sprečenosti usled teže bolesti, Potvrda o uplati štednih obveznica Republike Srbije, Zahtev za prevremenu isplatu štednih obveznica Republike Srbije u slučaju teže bolesti, Zahtev za prevremenu isplatu štednih obveznica Republike Srbije i Zahtev za promenu ličnih podataka investitora u štedne obveznice Republike Srbije iz člana 3. ove uredbe, odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:

U Beogradu, avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Ostavite komentar