Uredba o utvrđivanju programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne i prehrambene proizvodnje za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA DUGOROČNO KREDITIRANjE POLjOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODNjE ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program mera za učešće u dugoročnom kreditiranju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje za 2008. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Mere iz ove uredbe odnose se na odobrene dugoročne kredite od strane poslovnih banaka za poljoprivredu, odnosno prehrambenu proizvodnju fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu: korisnici kredita), koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08) i sprovode se prema Programu.

Član 3.

Program sprovode Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Ministarstvo finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava), preko Podračuna Ministarstva – Program mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje 2005, broj 840-1305721-19 i poslovnih banaka.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe odobravaju se pod uslovima iz ove uredbe i Programa, a koriste se na način koji se bliže uređuje ugovorom koji zaključuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede sa Upravom i poslovnim bankama.

Obrazac zahteva za učešće u dugoročnom kreditiranju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje za 2008. godinu odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su sa Podračuna Ministarstva – Program mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje 2005, broj 840-1305721-19 po osnovu vraćanja prethodno odobrenih kredita i iz sredstava budžeta Republike Srbije za 2008. godinu, opredeljenih za ovu namenu.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.091.doc/1 P R O G R A M

MERA ZA DUGOROČNO KREDITIRANjE POLjOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODNjE ZA 2008. GODINU

I. OSNOVNI CILjEVI MERA

Mere za učešće u dugoročnom kreditiranju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje za 2008. godinu sprovode se radi unapređenja uslova na tržištu kredita koje odobravaju poslovne banke korisnicima kredita, namenjenih podsticaju razvoja poljoprivrede, odnosno realizaciji investiranja u razvoj poljoprivredne i prehrambene proizvodnje.

II. USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA

Sredstva za učešće u skladu sa ovim programom, odobravaju se korisnicima kredita, po odobrenim dugoročnim kreditima poslovnih banaka, ukoliko su krediti namenjeni poljoprivrednoj, odnosno prehrambenoj proizvodnji, koji ispunjavanju sledeće uslove:

1) da je period otplate kredita najmanje tri godine, a nije duži od pet godina, odnosno 10 godina sa namenom podizanja zasada vinove loze i zasada jezgrastih voćnih vrsta;

2) da je efektivna kamatna stopa najviše 12,5% na godišnjem nivou;

3) ako je primenjena valutna klauzula – utvrđivanje iznosa kredita puštenog u tečaj i anuiteta se valorizuje u dinarskoj protivvrednosti evra, po srednjem kursu Narodne banke Srbije koji važi na dan puštanja u tečaj, odnosno na dan plaćanja anuiteta;

4) da je predviđen grejs period, koji se uključuje u rok otplate kredita, u trajanju od najmanje 12 meseci, odnosno duži za:

– izgradnju i kupovinu sistema za navodnjavanje, kao i opreme za navodnjavanje u trajanju od najmanje dve godine;

– kreditiranje stočarske proizvodnje, u trajanju od najmanje dve godine;

– podizanje višegodišnjih zasada, u trajanju od najmanje tri godine;

– podizanje zasada vinove loze i jezgrastih voćnih vrsta, u trajanju od najmanje četiri godine;

5) ako se otplada kredita vrši najkraće u jednakim tromesečnim anuitetima (u koje je uključena glavnica i pripadajuća kamata), prema planu otplate koji se prilaže uz ugovor o kreditu i čini njegov sastavni deo;

6) ako iznos kredita (glavnice) nije manji od 5.000 evra, a nije veći od 300.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Korisnik kredita može da ostvari podsticaj iz ovog programa samo po jednom kreditu.

III. KORIŠĆENjE SREDSTAVA

Sredstva za ostvarivanje dugoročnog kreditiranja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje po ovom programu obezbeđena su sa Podračuna Ministarstva – Program mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje 2005, broj 840-1305721-19 po osnovu vraćanja prethodno odobrenih kredita i iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, opredeljenih za ovu namenu, Razdeo 14 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine, u iznosu od 3.000.000.000 dinara, od čega za sredstva namenjena kreditiranju u poljoprivredi 2.850.000.000 dinara, od čega se za subvencionisanje kamate za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje izdvaja 1.000.000.000 dinara.

Ministarstvo u saradnji sa Upravom odobrava ostvarivanje podsticaja iz ovog programa, administrira i kontroliše plasmane iz stava 1. ovog poglavlja.

Zahtev za odobrenje učešća u dugoročnom kreditiranju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje podnosi korisnik kredita, preko poslovne banke koja odobrava kredit. Uz zahtev se podnosi original ugovora o odobrenom dugoročnom kreditu, parafiran od ugovornih strana.

Ministarstvo i Uprava utvrđuju ispunjenost uslova utvrđenih ovim programom i ako su ovi uslovi ispunjeni prebacuju se sredstva po odobrenim zahtevima sa Podračuna Ministarstva – Program mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje 2005, broj 840-1305721-19 po osnovu vraćanja prethodno odobrenih kredita i iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, opredeljenih za ovu namenu na račune poslovnih banaka u roku od 30 dana od dana odobrenja, za tekuću godinu, odnosno od podnošenja naloga za isplatu, za naredni period.

U dugoročnom kreditiranju odobrenom po ovom programu Ministarstvo učestvuje sa 10% iznosa glavnice na godišnjem nivou koje isplaćuje u periodu prve tri godine trajanja kredita.

Poslovne banke će odmah po odobrenju učešća, pustiti u tečaj odobreni kredit i proslediti Ministarstvu nalog za isplatu učešća za tekuću godinu. Isplata učešća za naredne dve godine se vrši nakon roka od 12 meseci, odnosno 24 meseca od dana puštanja kredita u tečaj.

Do momenta uplate odobrenog učešća banke neće obračunavati Ministarstvu niti korisniku kredita bilo koju kamatu za taj iznos obaveze.

Kontrolu namenskog korišćenje sredstava odobrenog kredita vrši Ministarstvo, u svom delokrugu, odnosno poslovna banka, u okviru svojih delatnosti.

Ukoliko se utvrdi da kredit nije namenski iskorišćen ili je delimično namenski iskorišćen, kredit se proglašava dospelim tako što se celokupna glavnica i pripadajuća redovna i zakonska zatezna kamata za ceo period korišćenja kredita naplaćuje od korisnika kredita, uključujući i ceo iznos učešća od strane Ministarstva sa obračunatom zakonskom zateznom kamatom. Posle naplate ukupnog duga od korisnika, poslovna banka prenosi Ministarstvu na Podračun Ministarstva – Program mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje 2005, broj 840-1305721-19 ukupan iznos učešća zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

Uslovi i način odobravanja dugoročnih kredita, prava i obaveze Ministarstva i poslovnih banaka, uslovi i način saradnje između Ministarstva, poslovnih banaka i Uprave urediće se ugovorom.

Ukoliko korisnik kredita pre vremena otplati ostatak glavnice kredita poslovna banka će Ministarstvu izvršiti povraćaj dela unapred plaćenog godišnjeg učešća srazmerno u odnosu na obračunski period koji nije pokriven korišćenjem kredita.

IV. TROŠENjE SREDSTAVA

Trošenje sredstava predviđenih ovim programom vršiće se u skladu sa prilivom po osnovu vraćanja prethodno odobrenih kredita i dinamikom ostvarivanja prihoda u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu.

Podsticaji iz ovog programa će se odobravati po redosledu podnošenja zahteva za učešće u dugoročnom kreditiranju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje, a najviše do iznosa raspoloživih sredstava iz poglavlja III. ovog programa.

V. IZVEŠTAJ O ODOBRAVANjU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA

Ministarstvo će Vladi podneti godišnji izveštaj o odobravanju i korišćenju sredstava po ovom programu.

4427008.091.doc/2

[pic] Republika SrbijaMINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

ZAHTEV

ZA UČEŠĆE U DUGOROČNOM KREDITIRANjU POLjOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODNjE ZA 2008. GODINE

I Podaci o korisniku dugoročnog kredita: 1. Ime i prezime / Naziv 2. Mesto / Sedište 3. Adresa 4. Matični broj 5. Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (BPG) 6. Kontakt (broj telefona) II Podaci o kreditu: 7. Banka – izdavalac kredita 8. Broj kredita Datum odobrenja 9. Namena kredita – kratak opis 10. Odobreni iznos kredita 11. Rok vraćanja kredita 12. Efektivna kamata na godišnjem nivou 13. Valutna klauzula (EUR) DA NE 14. Način otplate anuiteta i kamate 15. Trajanje grejs perioda 16. Broj računa za uplatu učešća 17. Prilog

Datum i mesto Podnosilac zahteva

__________________ ______________________

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i članu 17. stav 1. i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o Vladi propisano je da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Imajući u vidu navedenu odredbu Zakona o Vladi – Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove, tj. poslove koji su neophodni i koje bi vršila svaka vlada, nezavisno od programa i političkih načela – poslove koji zbog prirode savremenog društva i države moraju da se vrše kontinuirano.

S tim u vezi, smatramo da su se stekli propisani uslovi za donošenje ove uredbe s obzirom da je predložena uredba u funkciji realizacije planiranih budžetskih sredstava za državne podsticaje u poljoprivredi na osnovu Programa raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2008. godinu. Izostanak blagovremene realizacije ovih sredstava izazvao bi drastične poremećaje u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i nenadoknadivu štetu poljoprivrednim proizvođačima, te sledstveno tome izazvao ekonomske poremećaje većih razmera, s obzirom na mesto i značaj ove privredne grane i na taj način ugrozilo vitalne državne interese. Specifičnost poljoprivredne proizvodnje u odnosu na druge privredne delatnosti jeste neophodnost ostvarivanja kontinuiteta proizvodnog ciklusa, kao i sezonski karakter pojedinih faza proizvodnje.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe jesu u činjenici da je neophodno obezbediti kontinuitet učešća u dugoročnom kreditiranju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje.

Uslovi za učešće u dugoročnom kreditiranju uređeni su u saradnji sa poslovnim bankama.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuje se Program mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne i prehrambene proizvodnje za 2008. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Mere iz ove uredbe odnose se na odobrene dugoročne kredite od strane poslovnih banaka za poljoprivredu, odnosno prehrambenu proizvodnju fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu: korisnici kredita), koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08) i sprovode se prema Programu.

Program sprovode Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo finansija – Uprava za trezor i poslovne banke.

Sredstva za namene iz ove uredbe odobravaju se pod uslovima iz uredbe i Programa, a koriste se na način koji se bliže uređuje ugovorom koji zaključuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede sa Upravom i poslovnim bankama.

Obrazac zahteva za učešće u dugoročnom kreditiranju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje za 2008. godinu odštampan je uz uredbu i čini njen sastavni deo.

Sredstva za učešće u skladu sa ovim programom, odobravaju se korisnicima kredita, po odobrenim dugoročnim kreditima poslovnih banaka, ukoliko su krediti namenjeni poljoprivrednoj, odnosno prehrambenoj proizvodnji, koji ispunjavanju sledeće uslove:

1) da je period otplate kredita najmanje tri godine, a nije duži od pet godina, odnosno 10 godina sa namenom podizanja zasada vinove loze i zasada jezgrastih voćnih vrsta;

2) da je efektivna kamatna stopa najviše 12,5% na godišnjem nivou;

3) ako je primenjena valutna klauzula – utvrđivanje iznosa kredita puštenog u tečaj i anuiteta se valorizuje u dinarskoj protivvrednosti evra, po srednjem kursu Narodne banke Srbije koji važi na dan puštanja u tečaj, odnosno na dan plaćanja anuiteta;

4) da je predviđen grejs period, koji se uključuje u rok otplate kredita, u trajanju od najmanje 12 meseci, odnosno duži za:

– izgradnju i kupovinu sistema za navodnjavanje, kao i opreme za navodnjavanje u trajanju od najmanje dve godine;

– kreditiranje stočarske proizvodnje, u trajanju od najmanje dve godine;

– podizanje višegodišnjih zasada, u trajanju od najmanje tri godine;

– podizanje zasada vinove loze i jezgrastih voćnih vrsta, u trajanju od najmanje četiri godine;

5) ako se otplada kredita vrši najkraće u jednakim tromesečnim anuitetima (u koje je uključena glavnica i pripadajuća kamata), prema planu otplate koji se prilaže uz ugovor o kreditu i čini njegov sastavni deo;

6) ako iznos kredita (glavnice) nije manji od 5.000 evra, a nije veći od 300.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Korisnik kredita može da ostvari podsticaj iz ovog programa samo po jednom kreditu.

Sredstva za ostvarivanje učešća u dugoročnom kreditiranju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje po ovom programu obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, Razdeo 14 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine, u iznosu od 3.000.000.000 dinara, od čega za sredstva namenjena kreditiranju u poljoprivredi 2.850.000.000 dinara, od čega se za subvencionisanje kamate za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje izdvaja 1.000.000.000 dinara.

Zahtev za odobrenje učešća u dugoročnom kreditiranju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje podnosi korisnik kredita, preko poslovne banke koja odobrava kredit. Uz zahtev se podnosi original ugovora o odobrenom dugoročnom kreditu, parafiran od ugovornih strana.

Ministarstvo i Uprava utvrđuju ispunjenost uslova utvrđenih ovim programom i ako su ovi uslovi ispunjeni prebacuju se sredstva po odobrenim zahtevima sa Podračuna Ministarstva – Program mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje 2005, broj 840-1305721-19 po osnovu vraćanja prethodno odobrenih kredita i iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, opredeljenih za ovu namenu na račune poslovnih banaka u roku od 30 dana od dana odobrenja, za tekuću godinu, odnosno od podnošenja naloga za isplatu, za naredni period.

U dugoročnom kreditiranju odobrenom po ovom programu Ministarstvo učestvuje sa 10% iznosa glavnice na godišnjem nivou koje isplaćuje u periodu prve tri godine trajanja kredita.

Poslovne banke će odmah po odobrenju učešća, pustiti u tečaj odobreni kredit i proslediti Ministarstvu nalog za isplatu učešća za tekuću godinu. Isplata učešća za naredne dve godine se vrši nakon roka od 12 meseci, odnosno 24 meseca od dana puštanja kredita u tečaj.

Uslovi i način odobravanja dugoročnih kredita, prava i obaveze Ministarstva i poslovnih banaka, uslovi i način saradnje između Ministarstva, poslovnih banaka i Uprave urediće se ugovorom.

Ukoliko korisnik kredita pre vremena otplati ostatak glavnice kredita poslovna banka će Ministarstvu izvršiti povraćaj dela unapred plaćenog godišnjeg učešća srazmerno u odnosu na obračunski period koji nije pokriven korišćenjem kredita.

Trošenje sredstava predviđenih ovim programom vršiće se u skladu sa prilivom po osnovu vraćanja prethodno odobrenih kredita i dinamikom ostvarivanja prihoda u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu.

Podsticaji iz ovog programa će se odobravati po redosledu podnošenja zahteva za dugoročno kreditiranje poljoprivredne i prehrambene proizvodnje, a najviše do iznosa raspoloživih sredstava iz poglavlja III. ovog programa.

Ministarstvo će Vladi podneti godišnji izveštaj o odobravanju i korišćenju sredstava po ovom programu.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva predviđena za učešće u dugoročnom kreditiranju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje za 2008. godinu iznose 1.000.000.000 dinara.

Predviđena sredstva za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, Razdeo 14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finsnijske imovine u iznosu od 3.000.000.000 dinara, od čega za sredstva namenjena kreditiranju u poljoprivredu 2.850.000.000 dinara a od toga za učešće u dugoročnom kreditiranju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u iznosu od 1.000.000.000 dinara.

V. RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pošto je neophodno da se što pre zaključe ugovore sa poslovnim bankama kako bi bio obezbeđen kontinuitet u kreditiranju, a imajući u vidu početak prolećne setve i godišnju dinamiku u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji stekli su se uslovi za ranije stupanja na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

4427008.091.doc/4

Ostavite komentar