Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Evropsko pojedinačno prvenstvo u džudou Beograd 2007 godine“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„EVROPSKO POJEDINAČNO PRVENSTVO U DžUDOU BEOGRAD 2007”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Evropsko pojedinačno prvenstvo u džudou Beograd 2007” od 22. januara do 31. januara 2007. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 1.000.000 komada, u apoenu u visini od 8 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Evropsko pojedinačno prvenstvo u džudou Beograd 2007”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Džudo savezu Srbije, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110- /2006

U Čačku, 14. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Vojislav Koštunica

O B R A Z L O Ž E Nj E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) uređeno je izdavanje i naplata doplatne poštanske marke radi korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu njihove prodaje za finansiranje humanitarnih akcija, obeležavanja istorijskih i kulturnih događaja, projekata od javnog interesa, kao i druge akcije od šireg društvenog značaja. Doplatna marka se izdaje i naplaćuje na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u Republici Srbiji, osim na novine i časopise, i to u apoenima, najviše do 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama. Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. navedenog zakona, kojim je uređeno da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Evropsko pojedinačno prvenstvo u džudou održaće se od 6. do 8. aprila 2007. godine u Beogradu. Džudo sport je jedan od sportova koji je zastupljen na olimpijskim letnjim igrama.

Evropski šampionat u džudo sportu održava se svake godine i ima tradiciju dugu 56 godina. Džudo savez je bio organizator Evropskog pojedinačnog šampionata 1986. godine, a pored ovakvog takmičenja organizovao je i dva Evropska ekipna šampionata za seniore i seniorke (1986. i 1990. godine) i Svetski pojedinačni šampionat za seniore i seniorke (1989. godine).

Evropsko pojedinačno prvenstvo u džudou, pored Letnje olimpijade mladih i Evropskog prvenstva u stonom tenisu, jedno je od najvećih sportskih događaja koje će se u narednoj godini održati u Srbiji.

Organizovanje Evropskog pojedinačnog prvenstva u džudou od šireg je društvenog značaja. Ono doprinosi međunarodnoj afirmaciji naše zemlje, učvršćivanju međunarodne saradnje, prezentaciji naše istorije, privrede, kulture, turizma itd. U tom smislu, od značaja je da će ovo prvenstvo direktno prenositi naša nacionalna televizija, a za druge zemlje kanal EUROSPORT 2 i preko 30 evropskih televizija. Istovremeno, manifestacijom se afirmišu sportske aktivnosti, odnosno sport kao oblast u službi očuvanja fizičkog i mentalnog zdravlja ljudi, a što je od posebnog značaja za opredeljenje mlade populacije u tom smeru, s obzirom da su po pravilu mladi u najvećoj meri izloženi različitim negativnim izazovima u društvu. Našim takmičarima pružiće se mogućnost da na ovom prvenstvu, na „domaćem terenu” izbore normu za učešće na Olimpijskim letnjim igrama u Pekingu 2008. godine.

Vlada na predlog Ministarstva prosvete i sporta daje saglasnost na finansijski plan Džudo saveza Srbije.

Deo potrebnih sredstava za organizaciju „Evropskog pojedinačnog prvenstva u džudou Beograd 2007” obezbedio bi se po osnovu izdavanja doplatne poštanske marke „Evropsko pojedinačno prvenstvo u džudou Beograd 2007” u periodu od 22. januara do 31. januara 2007. godine, u tiražu od 1.000.000 komada. Na taj način, pri vrednosti marke od 8 dinara, mogao bi se ostvariti prihod od 8 miliona dinara.

III. REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Evropsko pojedinačno prvenstvo u džudou Beograd 2007” u periodu od 22. januara do 31. januara 2007. godine, i to u tiražu od 1.000.000 komada, u apoenu u visini 48,5% (propisan je najviši iznos do 50%) od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja sada iznosi 16,50 dinara), odnosno 8 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Evropsko pojedinačno prvenstvo u džudou Beograd 2007”.

Sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke usmeravaju se na račun Džudo saveza Srbije.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar