Uredba o preventivnim merama za bezbedan izdrav rad pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05) i članom 73. Zakona o rudarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 44/95, 85/05, 101/05, 34/06 i 104/09),

Vlada donosi

UREDBU

O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA DUBINSKIM BUŠOTINAMA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama.

Član 2.

Pojedini izrazi koji se koriste u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

eksploatacijom mineralnih sirovina dubinskim bušovinama smatra se:

izvođenje rudarskih radova na izradi bušotina, na eksploataciji nafte, zemnih gasova i podzemnih voda i drugih mineralnih sirovina dubinskim bušotinama,

rudarski radovi koji se obavljaju u cilju istraživanja nafte, gasova, podzemnih voda i drugih mineralnih sirovina,

priprema mineralnih sirovina za prodaju, isključujući poslove prerade;

2) radno mesto jeste prostor namenjen za obavljanje poslova kod poslodavca u objektu namenjenom za radne i pomoćne prostorije ili u objektu namenjenom za rad na otvorenom prostoru ili na otvorenom prostoru pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama u kojem zaposleni boravi ili ima pristup u toku rada i koji je pod neposrednom ili posrednom kontrolom poslodavca.

Značenje izraza ( rudarski radovi, rudarski objekti i postrojenja utvrđeni su propisima o rudarstvu, a značenje izraza ( poslodavac utvrđen je Zakonom o bezbedosti i zdravlju na radu.

1. Opšte obaveze

U ostvarivanju bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih, poslodavac je dužan da obezbedi sledeće preventivne mere, i to:

da su objekti namenjeni za radne i pomoćne prostorije projektovani, izgrađeni, opremljeni, pušteni u rad, kontrolisani i održavani na način da zaposleni mogu da obavljaju poslove na koje su određeni, da ne bi ugrozili svoju bezbednost i zdravlje, kao i bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih;

da se rad na radnim mestima kada su zaposleni prisutni odvija pod nadzorom odgovornog lica;

da rad na radnim mestima sa povećanim rizikom obavljaju samo osposobljeni zaposleni u skladu sa dobijenim uputstvima za bezbedan i zdrav rad;

obezbedi, odnosno izradi uputstva za bezbedan i zdrav rad koja moraju biti razumljiva svim zaposlenima;

odgovarajuće prostorije i opremu za pružanje prve pomoći;

da organizuje osposobljavanje zaposlenih i vrši proveru osposobljenosti u redovnim intervalima.

Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu na kojem su sprovedene mere za bezbedan i zdrav rad utvrđene u Pregledu mera za bezbedan i zdrav rad pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama, uvek kada to zahtevaju karakteristike radnog mesta, aktivnosti i okolnosti posla i specifični rizici od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih.

Pregled mera za bezbedan i zdrav rad rad pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama odštampan je u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Poslodavac je dužan da, za sva radna mesta u radnoj okolini, izvrši procenu rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

Član 5.

Ukoliko u istom radnom prostoru obavljaju poslove zaposleni više poslodavaca, svaki poslodavac je odgovoran za radno mesto koje je pod njegovom neposrednom ili posrednom kontrolom.

Poslodavac koji je odgovoran za radni prostor, koordinira aktivnosti u vezi sa primenom zajedničkih mera za otklanjanje rizika od povređivanja, odnosno oštećenja zdravlja zaposlenih, između poslodavaca koji u pismenom sporazumu navode način ostvarivanja saradnje i mere kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje svih zaposlenih.

Koordinacija aktivnosti ne utiče na odgovornost pojedinih poslodavaca u vezi sa primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Član 6.

Poslodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od nastanka, usmeno i u pismenoj formi prijavi rudarskoj inspekciji, Inspektoratu za rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove svaku smrtnu, kolektivnu ili tešku povredu na radu, povredu na radu zbog koje zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje zaposlenih.

Član 7.

Poslodavac je dužan da obezbedi mere za bezbedan i zdrav rad koje odgovaraju prirodi posla, da bi:

sprečio izbijanje i širenje, odnosno preduzeo radnje otkrivanja i gašenja požara i eksplozija;

sprečio pojavu eksplozivnih i/ili po zdravlje opasnih gasova u radnoj okolini.

Član 8.

Poslodavac je dužan da obezbedi i održava odgovarajuću opremu i materijalno-tehnička sredstva koja su neophodna za sprovođenje evakuacije i spasavanja, kako bi omogućio zaposlenima da u slučaju opasnosti brzo i bezbedno napuste radno mesto.

Član 9.

Poslodavac je dužan da obezbedi potrebne mere i odgovarajuće sisteme osmatranja, ranog upozoravanja, obaveštavanja i uzbunjivanja kako bi se akcije evakuacije i spasavanja, preduzele odmah kada se za to ukaže potreba.

2. Obaveštavanje zaposlenih

Član 10.

Poslodavac je dužan da zaposlenima ili njihovim predstavnicima za bezbednost i zdravlje na radu obezbedi sve informacije koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, a naročito o merama koje se preduzimaju u cilju ostvarivanja bezbednih i zdravih uslova za rad na eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama.

Informacije moraju da budu dostupne i razumljive zaposlenima na koje se odnose.

Član 11.

Poslodavac je dužan da, obezbedi propisane lekarske preglede za zaposlene koji rade, ili treba da rade na radnim mestima pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama, koja su na osnovu akta o proceni rizika, utvrđena kao radna mesta sa povećanim rizikom od nastanka povreda na radu ili oštećenja zdravlja.

Zaposleni ima pravo i obavezu da obavi prethodni lekarski pregled pre početka rada na radnom mestu sa povećanim rizikom kao i pre premeštaja na radno mesto sa povećanim rizikom, a nakon toga u redovnim vremenskim intervalima u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

3. Saradnja poslodavca i zaposlenih

Član 12.

Poslodavac je dužan da obezbedi konsultaciju i saradnju sa zaposlenima, odnosno njihovim predstavnicima za bezbednost i zdravlje na radu u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina dubinskim bušotinama.

Član 13.

Inspekcijski nadzor nad primenom ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za rudarstvo preko rudarskih inspektora, u skladu sa zakonom.

IV. Prelazne i završne odredbe

Član 14.

Poslodavci koji su, pre stupanja na snagu ove uredbe, započeli obavljanje delatnosti, odnosno obezbedili zaposlenom rad na radnom mestu na kojem su primenjene opšte mere, dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ove uredbe u roku od pet godina.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6014/2010

U Beogradu, 26. avgusta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Prilog

PREGLED MERA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA DUBINSKIM BUŠOTINAMA

1. Stabilnost i čvrstoća

1.1. Objekti, postrojenja i uređaji za eksploataciju moraju biti projektovani, izgrađeni, korišćeni, kontrolisani i održavani, tako da podnesu sve predvidive uticaje iz životne sredine.

1.2. Objekti moraju da imaju strukturu i stabilnost koji odgovaraju njihovoj nameni.

2. Organizacija i stručni nadzor

2.1. Organizacija radnog mesta

2.1.1. Prilikom organizovanja rada na radnom mestu i u radnoj okolini moraju biti obezbeđene odgovarajuće mere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih. Radno mesto se mora redovno čistiti, a opasne materije ili naslage se moraju odmah ukloniti ili kontrolisati da ne bi ugrožavale bezbednost i zdravlje zaposlenih.

2.1.2. Radna mesta mora da budu projektovana i uređena u skladu sa ergonomskim principima uzimajući u obzir zahtev da zaposleni mogu pratiti tok radne operacije, odnosno radnog procesa sa mesta njihovog rada.

2.1.3. Zone opasnosti moraju biti ograđene i obeležene sa znacima upozorenja.

2.2. Odgovorno lice

2.2.1. Poslodavac je dužan da, za svako radno mesto na kome su prisutni zaposleni, odredi odgovorno lice. Odgovorno lice treba da poseduje stručnu spremu za obavljanje određenih poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina, u skladu sa posebnim propisima.

2.2.2. Poslodavac može lično preuzeti odgovornost za radna mesta iz prethodne tačke, ako poseduje stručnu spremu i ispunjava propisane uslove za obavljanje tih poslova.

2.3. Nadzor

2.3.1. Kako bi se osigurala bezbednost i zdravlje zaposlenih u toku obavljanja svih poslova, mora da bude obezbeđen stručni nadzor koji vrše lica koja u pogledu stepena i vrste školske spreme i radnog iskustva ispunjavaju propisane uslove i koja imaju ovlašćenje za obavljanje tih poslova, a koje je imenovao poslodavac.

2.3.2. Poslodavac može lično da preuzme na sebe vršenje stručnog nadzora navedenog u prethodnoj tački ako poseduje stručnu spremu i ispunjava propisane uslove za obavljanje tih poslova.

2.4. Stručni zaposleni

2.4.1. Na svakom radnom mestu mora da postoji dovoljan broj zaposlenih sa neophodnom stručnošću, iskustvom i koji su osposobljeni da obavljaju poslove za koje su određeni.

2.5. Informacije, uputstva i osposobljavanje

2.5.1. U cilju obezbeđivanja bezbednosti i zdravlja, zaposleni mora da dobiju neophodna obaveštenja, instrukcije i uputstva, da budu osposobljeni i kada tehnološki proces rada zahteva dodatno osposobljeni za bezbedan i zdrav rad.

2.5.2. Poslodavac je dužan da obezbedi da uputstva budu razumljiva zaposlenima na koje se odnose kako ne bi doveli u opasnost svoju bezbednost i zdravlje i bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih.

2.6. Pisana uputstva

2.6.1. Uputstva u pismenoj formi koja utvrđuju pravila koja se moraju poštovati kako bi se obezbedili bezbednost i zdravlje zaposlenih i uputstva o bezbednoj upotrebi opreme za rad moraju da budu izrađena za svako radno mesto.

2.6.2. Uputstva moraju da sadrže informacije o upotrebi opreme za rad u slučaju neposredne opasnosti po život ili zdravlje i odgovarajuće mere koje zaposleni treba da preduzme u slučaju neposredne opasnosti na radnom mestu ili u njegovoj blizini.

2.7. Bezbedne metode rada

2.7.1. Bezbedne metode rada se moraju primenjivati na svakom radnom mestu i pri svakoj aktivnosti u procesu rada.

2.8. Radne dozvole

2.8.1. Kada je u Aktu o proceni rizika utvrđeno, potrebno je uvesti obavezu izdavanja radnih dozvola za izvršavanje poslova na radnim mestima sa povećanim rizikom i za izvršavanje poslova čija uzajamna delovanja mogu da izazovu povećanu opasnost.

2.8.2. Obaveza je odgovornog lica da izda radne dozvole pre početka rada. U radnoj dozvoli moraju biti precizirani svi uslovi koje treba ispuniti kao i mere za bezbedan i zdrav rad koje treba primeniti pre, u toku i posle završenog rada.

2.9. Redovna kontrola primene mera bezbednosti i zdravlja na radu.

2.9.1. Poslodavac je dužan da obezbedi da se mere koje se primenjuju u cilju obezbeđivanja bezbednosti i zdravlja zaposlenih, uključujući sistem upravljanja bezbednošću, redovno kontrolišu kako bi se obezbedila njihova primena u skladu sa ovom uredbom.

3. Mehanička i električna oprema i postrojenja

3.1. Opšte

3.1.1. Izbor, instaliranje, stavljanje u pogon, upotreba i održavanje mehaničke i električne opreme, mora se obavljati vodeći računa o bezbednosti i zdravlju zaposlenih, uzimajući u obzir poštovanje drugih odredbi ove uredbe i propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

3.1.2. Ako se ova oprema nalazi u blizini zone u kojoj postoji opasnost od izbijanja požara ili eksplozije usled zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti ili eksplozivnih prašina, ona mora da bude odgovarajuća za upotrebu u takvoj zoni.

3.1.3. Kada je potrebno, oprema mora da bude opremljena odgovarajućim zaštitnim uređajima i zaštitnim blokadama.

3.2. Posebne odredbe

3.2.1. Mehanička oprema i postrojenja moraju da budu odgovarajuće čvrstoće bez nedostataka i odgovarajući za svrhu kojoj su namenjeni.

3.2.2. Električna oprema i postrojenja moraju da budu dovoljne veličine i snage za svrhu kojoj su namenjeni.

4. Održavanje

4.1. Opšte održavanje

4.1.1. Mora da bude izrađena odgovarajuća šema koja obezbeđuje sistematsko ispitivanje, održavanje i kada je potrebno preglede i ispitivanja mehaničke i električne opreme i postrojenja.

4.1.2. Sve aktivnosti održavanja, pregleda i ispitivanja bilo kog dela postrojenja ili opreme mora da sprovodi odgovorno lice.

4.1.3. Evidencija o pregledima i ispitivanjima mora da se vodi i čuva na odgovarajući način.

4.2. Održavanje zaštitne opreme

4.2.1. Zaštitna oprema mora da se održava na takav način da je uvek u ispravnom stanju i spremna za upotrebu.

4.2.2. Održavanje mora da se vrši uzimajući u obzir potrebe procesa rada.

5. Kontrola bušotine

5.1. Neophodno je obezbediti odgovarajuću opremu za kontrolu bušotine u toku aktivnosti bušenja, u cilju zaštite od nesreća.

5.2. Pri pokretanju takve opreme moraju se uzeti u obzir uslovi radne okoline na bušotini i poslovi koji se obavljaju.

6. Zaštita od opasnih materija u vazduhu i rizika od eksplozije

6.1.1. Moraju se preduzeti mere za procenu prisustva opasnih i/ili potencijalno eksplozivnih materija u vazduhu i merenje koncentracije tih materija.

6.1.2. Kada je u Aktu o proceni rizika utvrđeno, potrebno je obezbediti uređaje za automatsko i kontinualno merenje koncentracije gasa na određenim mestima, automatske alarme i uređaje za automatsko isključenje električnih instalacija i motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

6.1.3. Tamo gde su obezbeđeni automatski sistemi merenja, izmerene vrednosti moraju da se zabeleže i da se prate u skladu sa Aktom o proceni rizika.

6.2. Zaštita od opasnih materija u vazduhu

6.2.1. Tamo gde je došlo do povećavanja opasnih materija u vazduhu, ili gde postoji opasnost od takvog povećavanja, moraju se preduzeti odgovarajuće mere da se te materije sakupljaju već na samom izvoru i odstranjuju.

6.2.1.1. Sistem mora da ima mogućnost raspršivanja opasne materije, na takav način da zaposleni nisu u opasnosti.

6.2.2. U radnoj okolini u kojoj su zaposleni izloženi materijama iz vazduha koje su štetne po zdravlje moraju da postoje odgovarajuća i ispravna sredstva i oprema za zaštitu disajnih organa i aparati za disanje.

6.2.2.1. Na takvom radnom mestu mora da bude prisutan dovoljan broj zaposlenih koji su osposobljeni da koriste tu opremu.

6.2.2.2. Oprema mora da se održava i čuva na odgovarajući način.

6.2.3. Na radnom mestu gde su u vazduhu prisutni ili mogu da budu prisutni vodonik- sulfid ili drugi toksični gasovi, mora se pripremiti plan zaštite u kome se detaljno navode sredstva i oprema i preventivne mere koje treba primeniti, a koji mora biti dostupan nadležnim organima.

6.3. Prevencija rizika od eksplozije

6.3.1. Moraju se preduzeti sve potrebne mere da bi se sprečila pojava i povećavanje eksplozivne atmosfere.

6.3.2. U radnoj okolini u kojoj postoji rizik od eksplozije, moraju se preduzeti sve mere da bi se sprečilo paljenje eksplozivnih atmosfera.

6.3.3. Neophodno je pripremiti plan sprečavanja nastanka eksplozija u kome se detaljno navode sredstva i oprema i preventivne mere.

7. Saobraćajne površine i izlazi za evakuaciju

7.1. Saobraćajne površine i izlazi za evakuaciju u slučaju opasnosti moraju uvek da budu slobodni i omogućavati izlaz najkraćom saobraćajnom površinom do bezbednog područja.

7.2. U slučaju opasnosti, zaposlenima mora biti obezbeđena blagovremena i bezbedna evakuacija sa svih radnih mesta.

7.3. Broj, raspored i veličina saobraćajnih površina i izlaza za evakuaciju u slučaju opasnosti zavise od vrste opreme za rad koja se koristi, dimenzije radnih i pomoćnih prostorija i najvećeg broja lica koji mogu biti prisutni.

7.3.1. Prostorije za odmor moraju da imaju najmanje dve odvojene saobraćajne površine za evakuaciju koje su udaljene što je moguće više jedna od druge i koje omogućavaju izlaz do bezbednog područja.

7.4. Vrata za evakuaciju u slučaju opasnosti moraju se otvarati u pravcu izlaza ili ukoliko to nije moguće, postavljaju se klizna vrata.

7.4.1. Vrata za evakuaciju u slučaju opasnosti ne smeju da budu zaključana ili na drugi način blokirana tako da ih svako lice koje treba da ih koristi ne može lako i brzo otvoriti.

7.5. Saobraćajne površine i izlazi za evakuaciju u slučaju opasnosti moraju da budu obeleženi odgovarajućim oznakama, u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

7.6. Vrata za evakuaciju u slučaju opasnosti ne smeju da budu zaključana.

7.6.1. Saobraćajne površine i izlazi za evakuaciju u slučaju opasnosti, kao i saobraćajne površine i vrata koja omogućavaju pristup njima, moraju biti slobodni od bilo kakvih prepreka tako da se mogu koristiti u svakom trenutku bez smetnji.

7.7. Saobraćajne površine i izlazi za evakuaciju u slučaju opasnosti koji zahtevaju osvetljenje, moraju imati bezbednosno osvetljenje odgovarajućeg intenziteta u slučaju prestanka opšteg osvetljenja, odnosno prestanka snabdevanja električnom energijom.

8. Provetravanje

8.1. Na radnim mestima preduzimaju se mere radi obezbeđivanja dovoljne količine svežeg vazduha, uzimajući u obzir radne metode i aktivnosti, odnosno poslove koji se obavljaju u procesu rada i fizičke napore koji se zahtevaju od zaposlenih.

8.1.1. Kada se koristi sistem prinudnog provetravanja, taj sistem se mora održavati u ispravnom stanju.

8.1.2. Ukoliko je potrebno u cilju zaštite zdravlja zaposlenih sistem za prinudno provetravanje vazduha mora biti opremljen uređajem za javljanje kvara.

8.2. Ako se koriste uređaji za klimatizaciju ili ventilaciju, rad tih uređaja ne sme izazivati neprijatnost zaposlenima usled povećane brzine strujanja vazduha.

8.2.1. Sve naslage prašine i nečistoće u uređajima za klimatizaciju ili ventilaciju, koje mogu da ugroze zdravlje zaposlenih usled zagađenja vazduha, moraju da budu odmah uklonjene.

9. Temperatura u radnim i pomoćnim prostorijama

9.1. U toku rada temperatura u radnim i pomoćnim prostorijama u kojima se nalaze radna mesta mora da bude odgovarajuća, u zavisnosti od metoda rada i aktivnosti, kao i fizičkog opterećenja zaposlenih.

9.2. Temperatura u prostorijama za odmor, prostorijama za zaposlene koji su na dužnosti, u sanitarnim prostorijama, prostorijama za uzimanje hrane i prostorijama za pružanje prve pomoći mora da bude odgovarajuća u skladu sa namenom tih prostorija.

9.3. Prozori, krovni prozori i staklene pregrade moraju da budu izvedeni tako da sprečavaju prekomerno dejstvo sunčeve svetlosti na temperaturu u prostorijama, u zavisnosti od prirode poslova i radnog mesta.

10. Podovi, zidovi, tavanice i krovovi radnih i pomoćnih prostorija

10.1. Podovi radnih i pomoćnih prostorija ne smeju imati opasne izbočine, rupe ili nagibe i biti klizavi i moraju biti stabilni i čvrsti.

10.1.1. Podovi radnih i pomoćnih prostorija moraju da budu adekvatno toplotno izolovani, uzimajući u obzir vrstu poslova i fizičke aktivnosti zaposlenih.

10.2. Površine podova, zidova i tavanica u prostorijama moraju da budu takvi da mogu da se čiste ili održavaju na potrebnom nivou higijene.

10.3. Providni ili prozračni zidovi, a naročito pregradni zidovi od stakla, u prostorijama ili u blizini radnih mesta i saobraćajnih površina moraju biti vidno označeni i izrađeni od bezbednog materijala ili na tim mestima moraju da budu zaštićeni tako da zaposleni ne mogu da dođu u kontakt sa njima ili da pretrpe povredu u slučaju njihovog loma.

10.4. Pristup krovovima koji su izrađeni od nedovoljno čvrstog materijala ne sme biti dozvoljen, osim u slučaju kada je obezbeđena oprema ili su preduzete posebne mere za bezbedan rad na krovu.

11.Prirodno i veštačko osvetljenje radnih i pomoćnih prostorija

11.1. Svako radno mesto mora biti osvetljeno na takav način da se ne dovodi u pitanje bezbednost i zdravlje lica koja se nalaze u radnoj okolini.

11.2. Radna mesta moraju da imaju, u najvećoj mogućoj meri, dovoljno prirodne svetlosti i moraju biti opremljena izvorima veštačkog osvetljena koji moraju da obezbede adekvatnu osvetljenost u cilju ostvarivanja bezbednih i zdravih uslova rada.

11.3. Instalacije za osvetljavanje radnih i pomoćnih prostorija moraju da budu postavljene tako da ne predstavljaju opasnost za zaposlene koja bi se pojavila u zavisnosti od vrste osvetljenja.

11.4. Radna mesta gde su zaposleni posebno izloženi rizicima u slučaju nestanka veštačkog osvetljenja, moraju biti opremljeni bezbednosnim osvetljenjem odgovarajuće jačine.

11.5. Instalacije za osvetljavanje radnih mesta moraju biti postavljene tako da osiguraju osvetljenost radnih mesta, izlaza za evakuaciju u slučaju opasnosti, mesta za utovar i opasnih područja.

11.5.1. Obaveze navedene u tački 11.1. dela A. ovog priloga ograničene su na vreme kada su zaposleni prisutni.

12.Prozori i krovni prozori

12.1. Prozori i krovni prozori moraju biti projektovani i izvedeni tako da zaposleni mogu da ih otvaraju, zatvaraju, podešavaju ili osiguraju na bezbedan način.

12.1.1. Kada su otvoreni, ne smeju se nalaziti u takvom položaju da izazovu opasnost za zaposlene.

12.2. Mora biti omogućeno da se čišćenje prozora i krovnih prozora obavlja bez rizika.

13. Vrata i kapije

13.1. Položaj, broj i dimenzije vrata i kapija kao i materijali od kojih su izrađeni moraju da budu određeni u zavisnosti od prirode i namene prostorija ili prostora.

13.2. Providna vrata moraju biti obeležena odgovarajućim, lako uočljivim oznakama.

13.3. Klatna vrata i kapije moraju da budu providna ili da imaju providne površine.

13.4. Ako providne ili prozračne površine na vratima i kapijama nisu izrađene od bezbednih materijala i ako postoji opasnost, da u slučaju loma vrata ili kapije, zaposleni pretrpe povredu te površine moraju biti zaštićene od loma.

13.5. Klizna vrata moraju da budu ugrađena sa bezbedonosnim uređajem koji sprečava da vrata iskoče iz šina i da se sruše.

13.6. Vrata i kapije koje se otvaraju na gore moraju da budu ugrađeni sa mehanizmom koji sprečava njihov pad.

13.7. Vrata duž saobraćajnih površina za evakuaciju moraju da budu obeležena na odgovarajući način i izvedena da se mogu otvarati sa unutrašnje strane brzo i lako u svakom trenutku bez bilo kakvih prepreka ili pomagala dok su zaposleni prisutni na radnim mestima.

13.8. U neposrednoj blizini kapija koje su namenjene za prolaz vozila, moraju da budu i posebna vrata za prolaz lica, ukoliko prolaz lica kroz te kapije nije bezbedan. Ta vrata moraju biti vidno obeležena i uvek slobodna.

13.9. Vrata na mehanizovani pogon moraju da funkcionišu tako da zaposleni nisu izloženi opasnostima od nastanka povreda.

13.9.1. Ta vrata moraju da budu ugrađena sa zaštitnom blokadom za trenutno zaustavljanje koja mora da bude lako uočljiva i pristupačna. Ukoliko se, u slučaju nestanka napajanja, vrata ne otvaraju automatski, mora biti moguće ručno ih otvoriti.

13.10. Kada se koriste lanci ili drugi uređaji koji sprečavaju pristup u određeni prostor, oni mora da budu jasno vidljivi i obeleženi na odgovarajući način oznakama zabrane ili upozorenja.

14. Saobraćajne površine

14.1. Prilaz do radnih mesta mora da bude bezbedan, a u slučaju opasnosti mora da bude obezbeđena mogućnost da se radna mesta napuste brzo i bezbedno.

14.2. Saobraćajne površine, uključujući stepeništa, nepokretne lestve, mesta i rampe za utovar i istovar, moraju biti razmešteni i izgrađeni tako da se obezbedi jednostavan, bezbedan i odgovarajući pristup licima i vozilima na način da zaposleni koji rade u blizini tih saobraćajnih površina ne budu izloženi opasnostima.

14.3. Dimenzije saobraćajnih površina za kretanje lica i/ili prevoz robe moraju da budu određene u zavisnosti od broja mogućih korisnika i vrste aktivnosti koje se obavljaju.

14.3.1. Ako se saobraćajne površine koriste za kretanje vozila, mora se obezbediti dovoljno širok i bezbedan prolaz za kretanje lica.

14.4. Između saobraćajnih površina za kretanje vozila i vrata, kapija, prolaza za lica, hodnika i stepeništa potrebno je obezbediti dovoljnu širinu prolaza.

14.5. U zavisnosti od namene radne prostorije i vrste opreme, saobraćajne površine moraju biti vidno obeležene odgovarajućim oznakama.

15. Opasne zone

15.1. Ako na radnim mestima postoje opasne zone, te zone moraju da budu obezbeđene od pristupa neovlašćenih lica.

15.2. Potrebno je preduzeti odgovarajuće mere u cilju zaštite zaposlenih koji su ovlašćeni da ulaze u opasne zone.

15.3. Opasne zone moraju biti jasno obeležene odgovarajućim oznakama.

16. Dimenzije radnih i pomoćnih prostorija – slobodan prostor za zaposlene

16.1. Radne prostorije moraju imati dovoljnu visinu, površinu poda i vazdušni prostor tako da je zaposlenima omogućeno da bezbedno obavljaju svoj rad, bez rizika po njihovu bezbednost, zdravlje i blagostanje na radu.

16.2. Veličine slobodnih prostora na radnim mestima moraju biti takve da omogućavaju zaposlenima nesmetano kretanje radi obavljanja radnih aktivnosti.

17. Prostorije za odmor

17.1. U cilju obezbeđivanja bezbednosti i zdravlja, zaposlenima moraju da budu obezbeđene pristupačne prostorije za odmor u zavisnosti od vrste poslova i broja prisutnih zaposlenih.

17.1.1. Odredba tačke 17.1. dela A. ovog priloga se ne odnosi na zaposlene koji rade u kancelarijama ili sličnim radnim prostorijama, u kojima je obezbeđen odgovarajući odmor tokom pauze.

17.2. Prostorije za odmor moraju da budu dovoljno velike i opremljene odgovarajućim brojem stolova i sedišta sa naslonom za dovoljan broj zaposlenih.

17.3. U prostorijama za odmor potrebno je sprovesti odgovarajuće mere kako bi se zaštitili nepušači od štetnog uticaja duvanskog dima.

17.4. Ako u toku rada dolazi do redovnih i čestih prekida rada, a prostorija za odmor nije obezbeđena, mora se obezbediti druga prostorija u kojoj zaposleni mogu da borave u toku tih prekida.

17.4.1. U tim prostorijama preduzimaju se odgovarajuće mere kako bi se zaštitili nepušači od štetnog uticaja duvanskog dima.

18. Radna mesta na otvorenom prostoru

18.1. Radna mesta, saobraćajne površine i drugi prostori ili instalacije koji se nalaze na otvorenom, a na kojima rade ili ih koriste zaposleni prilikom obavljanja svojih radnih aktivnosti moraju da budu organizovani na način da omoguće bezbedno kretanje lica i vozila.

18.2. Prostor za rad na otvorenom mora biti osvetljen veštačkim osvetljenjem kada prirodno osvetljenje nije zadovoljavajuće.

18.3. Radna mesta na otvorenom prostoru moraju biti tako uređena da zaposleni koji rade na tim radnim mestima:

18.3.1. budu zaštićeni od nepovoljnih vremenskih prilika i predmeta koji mogu da padnu;

18.3.2. nisu izloženi nivoima fizičkih, hemijskih, bioloških ili ostalih štetnosti koji su štetni po bezbednost i zdravlje;

18.3.3. mogu brzo da napuste svoja radna mesta i da se sklone na bezbedno područje ili da imaju obezbeđenu prvu pomoć;

18.3.4. ne mogu da se okliznu i padnu.

19. Trudnice i majke koje doje

19.1. Trudnicama i majkama koje doje mora se obezbediti da, u odgovarajućim uslovima,

legnu i odmore se.

20. Zaposleni sa invaliditetom

20.1. Radna mesta moraju da budu organizovana tako da se uzme u obzir pristupačnost radnog mesta (vrata, prolazi, stepeništa, pomoćne prostorije i dr.) zaposlenima sa invaliditetom.

1. Otkrivanje i gašenje požara

1.1. Pri projektovanju, izgradnji, korišćenju, kontroli i održavanju objekata, postrojenja i uređaja za eksploataciju moraju se obezbediti odgovarajuće mere za sprečavanje izbijanja i širenja požara na mestima gde postoji opasnost od izbijanja požara utvrđenih u Aktu o proceni rizika.

Na radnim mestima se mora obezbediti dovoljan broj instalacija i uređaja za dojavu i gašenje požara.

1.2. Radna mesta mora da budu opremljena odgovarajućim instalacijama i uređajima za

dojavu i gašenje požara i gde je to potrebno posebnim sistemima za detekciju i dojavu požara.

1.3. Oprema za gašenje požara koja nije ugrađena mora da bude lako dostupna, jednostavna za upotrebu i prema potrebi zaštićena od oštećenja.

1.4. Na lokaciji radnog mesta mora da bude dostupan Plan zaštite od požara u kome se detaljno navode mere zaštite od požara koje treba preduzeti, u smislu čl. 3 – 9. ove uredbe u cilju zaštite ljudi i imovine, otkrivanja, gašenja i sprečavanja širenja požara.

1.5. Oprema za gašenje požara mora da bude obeležena odgovarajućim oznakama koje moraju biti postojane i postavljene na odgovarajućim mestima.

2. Daljinsko upravljanje u slučaju opasnosti

2.1. Kada je u Aktu o proceni rizika utvrđeno, određena oprema mora da ima mogućnost daljinskog upravljanja na odvarajućim lokacijama, u slučaju opasnosti.

2.2. Ta oprema mora obuhvatiti sisteme za izolaciju i pražnjenje bušotina, postrojenja i cevovoda.

3. Opšta komunikacija i u slučaju opasnosti

3.1. Kada je u Aktu o proceni rizika utvrđeno, svako radno mesto na kome su prisutni zaposleni mora da bude opremljeno sa:

3.1.1. akustičkim i optičkim sistemom koji može da prenese akustički signal u slučaju opasnosti do svakog dela radnog mesta gde su prisutni zaposleni, kada je to potrebno;

3.1.2. akustički sistem koji se jasno čuje na svim mestima gde su zaposleni često prisutni.

3.2. Uređaji za aktiviranje alarma mora da budu postavljeni na odgovarajućim mestima.

3.3. U slučaju kada su zaposleni prisutni na radnim mestima gde obično nisu prisutni zaposleni, odgovarajući uređaji za komunikaciju moraju im biti stavljeni na raspolaganje.

4. Bezbedna mesta okupljanja i provera prisustva zaposlenih

4.1. Kada je u Aktu o proceni rizika utvrđeno, potrebno je da budu označena bezbedna mesta za okupljanje, mora se proveravati prisustvo zaposlenih i kada je potrebno primeniti odgovarajuće mere.

5. Evakuacija i spasavanje

5.1. Zaposleni mora da budu osposobljeni za odgovarajuće aktivnosti u slučaju opasnosti.

5.2. Oprema za zaštitu i spasavanje mora da bude lako dostupna na odgovarajućim mestima i spremna za upotrebu.

5.3. Ukoliko su saobraćajne površine za evakuaciju teško prohodne i kada je otežano ili onemogućeno disanje, neophodno je obezbediti sredstva za ličnu zaštitu koja se mogu odmah upotrebi na radnom mestu.

6. Osposobljavanje zaposlenih

6.1. Provera praktične osposobljenosti zaposlenih mora se vršiti u redovnim intervalima na svim radnim mestima sa povećanim rizikom na kojima su zaposleni stalno prisutni.

6.2. Glavna je svrha proveriti praktičnu osposobljenost onih zaposlenih kojima su određena posebna zaduženja u slučaju opasnosti koja uključuju upotrebu, korišćenje ili upravljanje opremom u slučaju opasnosti, uzimajući u obzir rizike određene u Aktu o proceni rizika iz tačke 1.1. dela B. ovog priloga.

6.3. U slučaju gde je to primereno, i ostali zaposleni, kojima su određena takva zaduženja, moraju da budu osposobljeni u smislu uslova pravilne upotrebe, korišćenja i upravljanja takvom opremom.

7.Sanitarne prostorije

7.1. Garderobe i garderobni ormani

7.1.1. Adekvatne garderobe i garderobni ormani moraju da budu obezbeđeni za zaposlene koji koriste radna odela i uniforme ukoliko se zbog zdravstvenih ili drugih razloga ne može očekivati da se presvlače u drugim prostorijama. Garderobe moraju biti pristupačne, dovoljnog kapaciteta i da imaju mesta za sedenje.

7.1.2. Garderobe moraju da budu dovoljno velike i da u njima svaki zaposleni ima mogućnost da zaključa svoju ličnu odeću i stvari u toku radnog vremena.

7.1.2.1. Kada okolnosti to zahtevaju (npr. opasne materije, vlaga, nečistoća i sl.) moraju se

obezbediti uslovi u kojima se radna odeća čuva na mestu odvojeno od lične odeće i stvari.

7.1.2.2. Treba omogućiti svakom zaposlenom da može da osuši mokru radnu odeću.

7.1.3. Neophodno je obezbediti odvojene garderobe ili odvojeno korišćenje garderoba za muškarce i žene.

7.1.4. Ukoliko nije neophodno obezbediti garderobe, u skladu sa odredbama iz tačke 7.1.1. dela B. ovog priloga, tada za svakog zaposlenog mora da bude obezbeđen prostor u kojem može da odloži svoju ličnu odeću.

7.2. Tuševi i umivaonici

7.2.1. Za zaposlene mora da bude obezbeđen dovoljan broj odgovarajućih tuševa, ako to zahteva priroda posla ili iz zdravstvenih razloga.

7.2.1.1. Neophodno je obezbediti odvojene tuševe ili odvojeno korišćenje tuševa za muškarce i žene.

7.2.2. Kupatila sa tuševima moraju biti dovoljno velika kako bi svaki zaposleni mogao da se opere bez ograničenja u pogledu uslova ili odgovarajućih higijenskih standarda.

7.2.2.1. Tuševi moraju da imaju toplu i hladnu tekuću vodu.

7.2.3. Ukoliko nije neophodno obezbediti tuševe u skladu sa odredbama tačke 7.2.1. dela B. ovog priloga u blizini radnih mesta i garderoba mora da bude obezbeđen dovoljan broj umivaonika sa tekućom vodom (toplom vodom ako je potrebno).

7.2.3.1. Neophodno je obezbediti odvojene umivaonike ili odvojeno korišćenje umivaonika za muškarce i žene, ukoliko to zahtevaju razlozi za privatnost.

7.2.4. Ako su prostorije sa tuševima ili umivaonicima odvojene od garderoba, te prostorije moraju da budu neposredno povezane.

7.3. Toaleti i umivaonici

7.3.1. U blizini radnih mesta, radnih prostorija, prostorija za odmor, garderoba i prostorija sa tuševima, moraju biti obezbeđene posebne prostorije sa odgovarajućim brojem toaleta i umivaonika.

7.3.1.1. Potrebno je obezbediti odvojene toalete ili odvojeno korišćenje toaleta za muškarce i žene.

8.Prostorije i oprema za pružanje prve pomoći

8.1. U zavisnosti od obima i vrste poslova mora da bude obezbeđena oprema za pružanje prve pomoći i jedna ili više prostorija za pružanje prve pomoći.

8.1.1. U tim prostorijama moraju na vidnom mestu biti istaknuta uputstva za pružanje prve pomoći u slučaju povreda.

8.2. Prostorije za pružanje prve pomoći moraju biti opremljene neophodnim instalacijama, opremom za pružanje prve pomoći i pristupačne za manipulaciju nosilima.

8.2.1. Prostorije za pružanje prve pomoći moraju biti obeležene odgovarajućim oznakama.

8.3. Oprema za pružanje prve pomoći mora da bude dostupna i pristupačna na svim mestima gde uslovi rada to zahtevaju i obeležena u skladu sa propisima.

8.4. Odgovarajući broj zaposlenih mora da bude osposobljen za upotrebu opreme za pružanje prve pomoći.

9. Saobraćajne površine

9.1. Ukoliko se saobraćajne površine koriste za kretanje vozila do radnog mesta, mora se obezbediti vidno obeležavanje odgovarajućim oznakama, moraju se redovno kontrolisati i primereno održavati.

1.Uvodna napomena

1.1. Poslodavac koji je odgovoran za radna mesta na moru, dužan je da u Aktu o proceni rizika utvrdi mere za bezbedan i zdrav rad koje treba primeniti u cilju zaštite bezbednosti i zdravlja zaposlenih, kako u redovnom radu tako i u slučaju opasnosti. U tom cilju, Akt o proceni rizika mora da sadrži:

1.1.1. prepoznavanje posebnih izvora opasnosti povezanih sa radnim mestom, uključujući bilo koju prateću aktivnost koja može da izazove povredu na radu, oštećenje zdravlja ili oboljenje zaposlenih;

procenjen rizik koji je povezan sa posebnim izvorima opasnosti navedenim pod tačkom 1.1.1. dela V. ovog priloga;

utvrđivanje odgovarajućih mera koje treba preduzeti da se izbegnu rizici pomenuti u tački 1.1.1. dela V. ovog priloga da bi se sprečile, otklonile ili smanjile povrede i oštećenja zdravlja i da bi se omogućila efikasna i kontrolisana evakuacija sa radnog mesta u slučaju opasnosti;

pokaže da je sistem upravljanja odgovarajući uz poštovanje propisa o bezbednosti i zdravlju na radu i ove uredbe.

1.2. Poslodavac će se pridržavati procedura i redosleda navedenih u Aktu o proceni rizika u toku planiranja i sprovođenja svih bitnih faza navedenih u ovoj uredbi.

1.3. Različiti poslodavci koji su odgovorni za različita radna mesta dužni su da sarađuju, gde je to moguće u pripremi Akata o proceni rizika i primeni neophodnih mera za obezbeđivanje bezbednosti i zdravlja na radu svih zaposlenih.

2. Otkrivanje i gašenje požara

2.1. Moraju se obezbediti odgovarajuće mere za sprečavanje izbijanja i širenja požara na mestima gde postoji opasnost od izbijanja požara utvrđenih u Aktu o proceni rizika iz tačke 1.1. dela V. ovog priloga.

2.1.1. Kada je određeno, treba obezbediti vatrootporne zidove u cilju odvajanja zona opasnosti.

2.2. Moraju se obezbediti odgovarajući sistemi za otkrivanje i gašenje požara, sistemi za dojavu i uređaji za gašenje požara na svim radnim mestima u skladu sa rizicima utvrđenim u Aktu o proceni rizika iz tačke 1.1. dela V. ovog priloga.

2.2.1.U okviru tih sistema mogu da budu uključeni, bez ograničenja:

2.2.1.1. uređaji za otkrivanje požara;

2.2.1.2. dojavu požara;

2.2.1.3. voda za gašenje požara;

2.2.1.4. požarni hidranti i creva;

2.2.1.5. sistemi bacanja vode i nadzorni sistemi za vodu;

2.2.1.6. automatski sprinkler sistemi;

2.2.1.7. sistemi za gašenja požara gasom;

2.2.1.8. sistemi za gašenja požara penom;

2.2.1.9. prenosni aparati za gašenje požara;

2.2.1.10. vatrogasna oprema.

2.3. Oprema za gašenje požara koja nije ugrađena mora da bude lako dostupna, jednostavna za upotrebu i, gde je to potrebno zaštićena od oštećenja.

2.4. Na lokaciji radnog mesta mora da bude dostupan Plan zaštite od požara u kome se detaljno navode mere zaštite od požara koje treba preduzeti, u cilju zaštite ljudi i imovine, otkrivanja, gašenja i sprečavanja širenja požara.

2.5. Sistemi za slučaj opasnosti moraju da budu odvojeni ili na neki drugi način zaštićeni od nesreća u meri potrebnoj da se osigura nesmetano funkcionisanje u slučaju opasnosti.

2.5.1. Ti sistemi će biti udvostručeni ako je to potrebno u konkretnom slučaju.

2.6. Oprema za gašenje požara mora da bude obeležena odgovarajućim oznakama koje moraju biti postojane i postavljene na odgovarajućim mestima.

3. Daljinsko upravljanje u slučaju opasnosti

3.1. Kada je u Aktu o proceni rizika iz tačke 1.1. dela V. ovog priloga utvrđeno, određena oprema mora da ima mogućnost daljinskog upravljanja, u slučaju opasnosti.

3.1.1. Daljinsko upravljanje mora da obuhvati prostor za nadgledanje na odgovarajućim lokacijama, koji se može koristiti u slučaju opasnosti uključujući, gde je potrebno prostor za nadgledanje na bezbednim mestima za okupljanje i mestima za evakuaciju.

3.2. Oprema za daljinsko upravljanje navedena u tački 3.1. dela V. ovog priloga mora kao minimum da sadrži sisteme za ventilaciju, mogućnost zaustavljanja u slučaju opasnosti kada je u pitanju oprema koja može pri upotrebi da izazove požar, spreči širenje zapaljivih tečnosti i gasova, oprema za zaštitu od požara i za kontrolu bušotine.

4. Opšta komunikacija i u slučaju opasnosti

4.1. Kada je u Aktu o proceni rizika iz tačke 1.1. dela V. ovog priloga utvrđeno, svako radno mesto na kome su prisutni zaposleni mora da bude opremljeno sa:

4.1.1. akustičkim i optičkim sistemom koji može da prenese alarm u slučaju opasnosti na svaki deo radnog mesta gde su prisutni zaposleni, kada je to potrebno;

4.1.2. akustičkim sistemom koji se jasno čuje na svim mestima gde su zaposleni često prisutni;

4.1.3. sistemom koji ima mogućnost održavanja komunikacije sa kopnom i službama za spasavanje.

4.2. Takav sistem mora imati mogućnost da ostane operativan i u slučaju opasnosti.

4.2.1. Akustički sistem treba da bude opremljen sistemima za komunikaciju koji ne zavise od energije čije je napajanje moguće prekinuti.

4.3. Uređaji za aktiviranje alarma mora da budu postavljeni na odgovarajućim mestima.

4.4. U slučaju kada su zaposleni prisutni na radnim mestima na kojima uobičajeno nema prisutnih, moraju im biti stavljeni na raspolaganje odgovarajući uređaji za komunikaciju.

5. Bezbedna mesta okupljanja i provera prisustva zaposlenih

5.1. Moraju se obezbediti odgovarajuće mere da bi se mesta za evakuaciju i bezbedna mesta za okupljanje zaštitila od toplote, dima i koliko je to moguće, od efekata eksplozije i obezbedila prohodnost saobraćajnih površina do i od mesta za evakuaciju i bezbednih mesta za okupljanje.

5.1.1. Ove mere mora da budu takve da obezbede zaštitu zaposlenima u dovoljno dugom vremenu koje omogućava bezbednu evakuaciju i spasavanje gde je to potrebno.

5.2. Kada je to utvrđeno u Aktu o proceni rizika iz tačke 1.1. dela V. ovog priloga na jednom od zaštićenih mesta iz tačke 5.1. dela V. ovog priloga moraju se obezbediti odgovarajući uređaji koji će omogućiti da oprema navedena u tački 3. dela V. ove uredbe, ima mogućnost daljinskog upravljanja i komunikacije sa kopnom i službama za spasavanje.

5.3. Bezbedna područja za okupljanje i područja za evakuaciju moraju imati jednostavan pristup iz radnih i pomoćnih prostorija.

5.4. Za svako pojedinačno bezbedno područje za okupljanje, mora se voditi i izložiti, ažurna lista za prozivku koja sadrži imena svih zaposlenih koji treba da se okupe na tom mestu.

5.5. Na odgovarajućim lokacijama na radnom mestu mora da postoji i da bude izložena lista lica koja imaju posebne obaveze u slučaju opasnosti.

5.5.1. Njihova imena mora da budu navedena u pisanim uputstvima iz tačke 2.6. dela A. ove uredbe.

6. Evakuacija i spasavanje

6.1. Zaposleni mora da budu osposobljeni za preduzimanje odgovarajućih aktivnosti u slučaju opasnosti.

6.1.1. Pored teorijskog osposobljavanja za slučaj opasnosti, zaposleni moraju biti praktično osposobljeni za rad na njihovom radnom mestu, kako je utvrđeno u Aktu o proceni rizika iz tačke 1.1. dela V. ovog priloga za to radno mesto.

6.2. Za zaposlene mora da se obezbedi odgovarajuće osposobljavanje iz tehnika preživljavanja, uzimajući u obzir rizike utvrđene u Aktu o proceni rizika iz tačke 1.1. dela V. ovog priloga.

6.3. Odgovarajuća i dovoljna sredstva za evakuaciju u slučaju opasnosti i izlazi za evakuaciju ka moru mora da budu obezbeđeni na svakom radnom mestu.

6.4. Mora da se izradi plan za spasavanje zaposlenih sa mora i evakuaciju sa radnih mesta u slučaju opasnosti.

6.4.1. Taj plan mora da bude zasnovan na Aktu o proceni rizika iz tačke 1.1. dela V. ovog priloga, mora da obezbedi upotrebu dežurnih plovila i helikoptera, a uključuje kriterijume u vezi kapaciteta i vremena potrebnog za odaziv dežurnih plovila i helikoptera.

6.4.2. Potrebno vreme odaziva mora da bude navedeno u Aktu o proceni rizika za svaki uređaj.

6.4.3. Dežurna plovila mora da budu projektovana i opremljena tako da zadovolje zahteve za evakuaciju i spasavanje.

6.5. Minimalni zahtevi za svaki čamac za spasavanje, splav za spasavanje, pojas za spasavanje i prsluk za spasavanje su da oni:

6.5.1. moraju biti odgovarajući i opremljeni tako da omogućavaju preživljavanje u dovoljno dugom vremenu;

6.5.2. mora se obezbediti dovoljan broj za sve zaposlene koji mogu biti prisutni;

6.5.3. moraju biti određenog tipa koji je odgovarajući za radno mesto;

6.5.4. moraju biti proizvedeni u skladu sa propisima o bezbednosti proizvoda od odgovarajućih materijala, uzimajući u obzir njihovu funkciju spasavanja života i okolnosti u kojima će se koristiti i moraju uvek da budu spremni za upotrebu;

6.5.5. moraju biti odgovarajuće boje koja će ih učiniti jasno vidljivim za vreme upotrebe i opremljeni uređajima kojima korisnik može privući pažnju spasilaca.

6.6. Oprema za zaštitu i spasavanje mora da bude dostupna na pristupačnim i odgovarajućim mestima i spremna za upotrebu.

7. Osposobljavanje zaposlenih

7.1. Radna mesta na kojima se mora vršiti periodična provera praktične osposovljenosti zaposlenih za bezbedan i zdrav rad su:

7.1.1. radna mesta sa povećanim rizikom na kojima zaposleni obavljaju poslove u vezi sa korišćenjem ili upotrebom opreme u slučaju opasnosti, uzimajući u obzir rizike određene u Aktu o proceni rizika iz tačke 1.1. dela V. ovog priloga.

7.1.1.1. Na tim radnim mestima zaposleni moraju da budu osposobljeni u smislu uslova pravilnog korišćenja ili upotrebe takve opreme.

7.1.2. Sva zaštitna oprema koja se koristi pri proveri praktične osposobljenosti se pregleda, čisti i ako je potrebno ponovo puni ili menja, a sva prenosna oprema koja se koristi za tu svrhu vraća se na mesto na kome se obično skladišti.

7.1.3. Mora se proveriti ispravnost čamca za spasavanje.

8.Sanitarne prostorije

8.1. Garderobe i garderobni ormani

8.1.1. Adekvatne garderobe i garderobni ormani moraju da budu obezbeđeni za zaposlene koji koriste radna odela i uniforme ukoliko se zbog zdravstvenih ili drugih razloga ne može očekivati da se presvlače u drugim prostorijama.

8.1.1.1. Garderobe moraju biti pristupačne, dovoljnog kapaciteta i da imaju mesta za sedenje.

8.1.2. Garderobe moraju da budu dovoljno velike i da u njima svaki zaposleni ima mogućnost da zaključa svoju ličnu odeću i stvari u toku radnog vremena.

8.1.2.1. Kada okolnosti to zahtevaju (npr. opasne materije, vlaga, nečistoća i sl.) moraju se obezbediti uslovi u kojima se radna odeća čuva na mestu odvojeno od lične odeće i stvari.

8.1.2.2. Treba omogućiti svakom zaposlenom da može da osuši mokru radnu odeću.

8.1.3. Neophodno je obezbediti odvojene garderobe ili odvojeno korišćenje garderoba za muškarce i žene.

8.1.4. Ukoliko nije neophodno obezbediti garderobe, u skladu sa odredbama iz tačke 8.1.1. dela V. ovog priloga, tada za svakog zaposlenog mora da bude obezbeđen prostor u kojem može da odloži svoju ličnu odeću.

8.2. Tuševi i umivaonici

8.2.1. U blizini radnih mesta mora biti obezbeđen odgovarajući broj tuševa i umivaonika.

8.3. Toaleti i umivaonici

8.3.1. U blizini radnih mesta mora biti obezbeđen odgovarajući broj toaleta i umivaonika.

8.3.2. Potrebno je obezbediti odvojene toalete ili odvojeno korišćenje toaleta za muškarce i žene.

9.Prostorije i oprema za pružanje prve pomoći

9.1. U zavisnosti od obima i vrste poslova mora da bude obezbeđena oprema za pružanje prve pomoći i jedna ili više prostorija za pružanje prve pomoći. U tim prostorijama moraju na vidnom mestu biti istaknuta uputstva za pružanje prve pomoći u slučaju povreda.

9.2. Prostorije za pružanje prve pomoći moraju biti opremljene neophodnim instalacijama, opremom za pružanje prve pomoći i potrebnim brojem stručnog osoblja za pružanje prve pomoći. Ukoliko je potrebno lečenje se odvija po uputstvima lekara, koji može ali ne mora biti prisutan.

9.2.1. Prostorije za pružanje prve pomoći moraju biti obeležene odgovarajućim oznakama.

9.3. Oprema za pružanje prve pomoći mora da bude dostupna i pristupačna na svim mestima gde uslovi rada to zahtevaju i obeležena u skladu sa propisima.

10. Smeštaj zaposlenih

10.1. U zavisnosti od vrste, obima i trajanja poslova, poslodavac je dužan da obezbedi smeštaj za zaposlene koji mora da bude:

10.1.1. zaštićen na odgovarajući način od efekata eksplozije, prodiranja dima i gasa, pojave i širenja požara kako je navedeno u Aktu o proceni rizika iz tačke 1.1. dela V. ovog priloga;

10.1.2.opremljen na odgovarajući način ventilacijom, odgoravajuće temperature i osvetljenja;

10.1.3. na svakom nivou sa najmanje dva nezavisna izlaza koja vode do saobraćajnih površina za evakuaciju;

10.1.4. zaštićen od buke, neprijatnih mirisa i dima koji mogu da budu opasni po zdravlje, kao i od nepovoljnih vremenskih uslova;

10.1.5. odvojen od radnih prostorija i udaljen od opasnih zona.

10.2. Smeštaj mora da sadrži dovoljan broj kreveta ili ležajeva za ukupan broj ljudi za koje se očekuje da će tu spavati.

10.2.1. Sve prostorije koje su obeležene kao prostorije za smeštaj zaposlenih moraju da sadrže adekvatan prostor da bi ljudi koji borave u njima mogli da odlože svoju odeću.

10.2.2. Neophodno je obezbediti odvojene spavaonice za muškarce i žene.

10.3. Smeštaj mora da bude opremljen dovoljnim brojem tuševa i umivaonika s toplom i hladnom tekućom vodom.

10.3.1. Neophodno je obezbediti odvojene tuš kabine za muškarce i žene ili odvojeno korišćenje tuševa za muškarce i žene.

10.3.2. Tuš kabine moraju da budu dovoljno velike da omoguće svakom zaposlenom da se opere bez ograničenja u pogledu odgovarajućih higijenskih standarda.

10.4. Prostorije za smeštaj zaposlenih moraju da sadrže dovoljan broj toaleta i umivaonika.

10.4.1. Potrebno je obezbediti odvojene toalete ili odvojeno korišćenje toaleta za muškarce i žene.

10.5. Prostorije za smeštaj zaposlenih i njihova oprema moraju da se održavaju na zadovoljavajućem higijenskom nivou.

11. Upotreba helikoptera

11.1. Teren za sletanje i poletanje helikoptera, na radnim mestima, mora da bude lociran tako da omogućava siguran prilaz, sletanje, poletanje i odlet najvećeg helikoptera za koji je teren planiran.

11.2. Teren za sletanje i poletanje helikoptera mora da bude izgrađen i obeležen u zavisnosti od najvećeg helikoptera za koji je teren planiran.

11.3. Na terenu za sletanje i poletanje helikoptera mora da bude organizovano vatrogasno, spasilačko i medicinsko obezbeđenje, sa propisanom opremom i obučenim osobljem.

12. Smeštaj postrojenja na moru i ostalim vodenim površinama – bezbednost i stabilnost

12.1. Moraju biti preduzete sve neophodne mere da se obezbedi bezbednost i zdravlje zaposlenih pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama, na postrojenjima smeštenim na moru i ostalim vodenim površinama.

12.2. Pripremni radovi za postavljanje postrojenja na moru moraju da se izvode na taj način da su osigurani njihova stabilnost i bezbednost.

12.3. Oprema koja se koristi i procedure iz tačke 12.1. dela V. ovog priloga moraju da budu takvi da se u najvećoj mogućoj meri smanje svi rizici za zaposlene pri eksploataciji mineralnih sirovina bušenjem, imajući u vidu uobičajene i posebne uslove.

Ostavite komentar